30 ޖޫން

June 30, 2020 7
އާ އައިފޯނަށް ޗާޖަރާއި ހެޑްސެޓް ވަކިން ހޯދަންޖެހިދާނެ

އެޕަލް އަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ލިބެނީ އައިފޯނު ވިޔަފާރިންނެވެ. އައިފޯން އަދި އައިފޯނާ ގުޅިފައި ހުރި ވަސީލަތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން އެހާ ފަރުވާތެރިވާ ސަބަބަކީ މިއީ އެވެ. ނަމަވެސް، މި އަހަރު ނެރޭ އައިފޯން، އައިފޯން 12 އާ އެކު ހެޑްފޯން އަދި ޗާޖަރު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް މަސްރަހު ދިރާސާކުރާ މީހުން އެބަ ބުނެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020
އެޕަލް އެއާޕޮޑް ވިއެޓްނާމްގައި އުފައްދަނީ

ވިއެޓްނާމްގައި އެޕަލް އިން އެއާޕޮޑް އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ. މިއީ އެޕަލްގެ އުފެއްދުންތައް ޗައިނާ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި އުފައްދަން އެމެރިކާ ސަރުކާރުން އެދޭ އެދުމަށް ދެވޭ ޖަވާބެއް ވެސް މެ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2020
އަބަދު ހެޑްފޯން އަޅައިގެން ނޫޅޭތި

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ގިނަ ވަގުތު ހެޑްފޯނު ޖަހައިގެން އުޅޭތީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 1.1 ބިލިއަން މީހުންގެ ކަންފަތަށް އެކި ކަހަލަ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ނުރައްކާ ބޮޑެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019
ޕިކްސެލް 4 ގަންނައިރު ހެޑްފޯނެއް ނުލިބޭ

އައިފޯނުން 3.5އެމްއެމް ހެޑްފޯން ޖެކް އުނިކުރުން ބަޔަކަށް ވީ ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށެވެ. ގޫގުލް ވެސް މި ކަމުގައި ބައިވެރިވެ، މަލާމާތްކޮށް ހެދި އެވެ. އެކަމަކު އަހަރު ނުވަނީސް، ގޫގުލްގެ ޕިކްސެލް ފޯނުތަކުން ހެޑްފޯން ޖެކް އުވާލި އެވެ. ގޫގުލުން މިހާރު އަނެއްކާ ވެސް އެ އަށް ވުރެ މޮޅު ކަމެއް ކޮށްގެން އުޅޭ ކަމަށް އެބަ ބުނެވެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 3
މި އެއާޕޮޑެއް ނުގެއްލޭނެ

އެޕަލްގެ ވަޔަލެސް ހެޑްސެޓް، އެއާޕޮޑް 2016 ވަނަ އަހަރު ބާޒާރަށް ނެރުނީއްސުރެ އެއަށް ޖޯކު ޖަހަ އެވެ. މި ކުޑަކުޑަ އެކަމަކު އަގުބޮޑު އާލާތަކީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ގެއްލޭ އެއްޗަކަށް އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މީހަކު މި އުޅެނީ އެއާޕޮޑެއް ކަންފަތުލާ އެއްޗަކަށް ބަދަލުކޮށްލައިގެންނެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017
ބޯސް އިން މިފަހަރު ހެދީ ކަންފަތަށް ޖަހާ އުނގުރިއެއް

ނިދަން އުނދަގޫވާ ކަހަލަ އަޑުތައް ކަނޑުވާލަދޭ، ކަންފަތަށް ޖަހާ އަރާމު "އުނގުރި"އެއް ކަހަލަ ސްމާޓް އިއަޕްލަގެއް ބޯސް އިން އުފައްދައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 1
ފްލައިޓް ތެރޭގައި ހެޑްފޯނެއް ގޮވައި މޫނު ފިހިއްޖެ

ސިޑްނީ (މާޗް 15) - ބެއިޖިން އިން މެލްބަން އަށް ދަތުރު ކުރި މީހެއްގެ ކަންފަތުގައި އަޅައިގެން އިން ހެޑްފޯނެއް ގޮވާ އޭނާގެ މޫނު ފިހިއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 3
ޕިކްސެލް 2 ގައި ހެޑްފޯނު ޖެކެއް ނީންނާނެ

ކަންތަކާ ޖެހުނީ އެވެ. އެޕަލް ފަހަތުން ގޫގުލް ދުވަން ފެށީ އެވެ. ދެން ފެންނާނީ ބާކީ ތިބި މީހުން ގޫގުލް ފަހަތުން ދުވާ ތަނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 2
މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް ލެކިއުޓުން މާޝަލް

މިއުޒިކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ މާޝަލްގެ އުފެއްދުންތައް ލެކިއުޓުން ރާއްޖެ އަށް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 1
އައިފޯންގެ ހެޑްފޯން ޖެކް ހަމަ ބަދަލުކުރަނީތަ؟

ތިޔަ ސުވާލު ކިތަންމެ ބަޔަކު އެޕަލް އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. ޖަވާބެއް ނުދެ އެވެ. ވާން އުޅޭ ގޮތެއް ވެސް ނުބުނެ އެވެ. އެކަމަކު ތިޔަ ވާހަކަ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ނުހޯދާ ދުވަހެއް ނާދެ އެވެ.