21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 59
ޒާޙިލްގެ ސިކުނޑި މަރުވެ، އުންމީދު ކަނޑާލައިފި

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުންދާ އިބްރާހިމް ޒާހިލްގެ ސިކުނޑި މަރުވެ، އޭނާ ދިރިއޮވެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ޑޮކްޓަރުން ކަނޑާލައިފި ކަމަށް...

September 21, 2017 7
ކަނދުރާ މަސާޖުކޮށްލުމުން ވާގި ނެތިއްޖެ

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ ސެލޫނަކުން ކަނދުރާ މަސާޖުކުރި މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ވާގިނެތިއްޖެ އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 2
ލަސްވިޔަސް ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނެ: އާސަންދަ

ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމް، އާސަންދައިގެ ދަށުން ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ފޮނުވާ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވިޔަސް އެ ފައިސާ ދައުލަތުން ދޭނެ ކަމަށް އާސަންދަ...

September 20, 2017 38
ގާސިމްގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މިއަދު ކުރައްވާފައިވާ އިރު އެ އޮޕަރޭޝަން...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 34
ފާމަސީތަކުން ފީތަކެއް ނަގަން މަޝްވަރާކޮށްފި

އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދޭ ފާމަސީތަކުން އިތުރު ފީތަކެއް ނެގުމަށް އެންސްޕާ އިން މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

September 19, 2017
ހަކުރުބަލި ހުންނަ އަންހެނުންނަށް ކޮފީ ރަނގަޅު

ހަކުރުބަލި ހުރިކަން އެނގުމާ އެކު ނުކުރަންވީ ކަންކަމުގެ ބޮޑު ލިސްޓެއް ވެސް ލިބެ އެވެ. ފަހުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި ލިސްޓުގައި ކޮފީ އާއި ސައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 47
ޕްލާސްޓަރު ނައްޓާލަދޭން އާދޭސްކުރިން: އަަލަމް

ތ. ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޕުރޮޖެކްޓް އޮފިސަރު، އަލަމް އައްބާސް، 23، އާންމުކޮށް ފުޓްބޯޅަ ކުޅެން ގޮހެއް ނޫޅެ އެވެ. ނަމަވެސް މި މަހުގެ ހަތް ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން އުޅެނިކޮށް އޭނާއަށް ކުރިމަތިވީ، އިންސާނަކަށް ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ދިމާނުވާނެ ފަދަ ނުރައްކާތެރި ސިއްހީ މައްސަލައެކެވެ؛ ކަނާތު ފައިގެ ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ...

September 18, 2017
މަންމަ ސަލާމަތްކުރަން އުޅެނިކޮށް ތިން ދަރިން މަރު

އިންޑިއާގެ މަދްޔަޕްރަދޭޝް ސްޓޭޓްގެ ދާމޯ އަވަށުގައި އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނު އަންހެނަކު ސަލާމަތް ކުރަން އުޅެނިކޮށް އޭނާގެ ތިން ދަރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2017 4
ބުޅަލުގެ ނަޖިހުން ކެންސަރު ޖެހޭ: ދިރާސާ

ބުޅަލުގެ ނަޖިހުގައި އާއްމުކޮށް ހުންނަ ޕެރެސައިޓަކުން ހަނދާން ނެތޭ ބައްޔާއި ތުރުތުރުއަޅާ ބަލި އަދި ކެންސަރު ފަދަ ބޮޑެތި ބަލިތައް ޖެހޭ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 34
ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލެއްވާކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ

ފުޓްބޯޅަ ކުޅެނިކޮށް ކުޑަ ހުޅަށް ލިބުނު ގެއްލުމަކާ ގުޅިގެން ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ޕްލާސްޓަރު އެޅި ޒުވާނާގެ ފައިން ތަންގަނޑެއް ގިރި، އެ ފައި ބުރިކޮށްލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާއިރު އެކަމުގައި އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އިހުމާލެއް ވާކަމަށް ގަބޫލް ނުކުރާ ކަމަށް ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

September 17, 2017 2
ސަރުބީ ވިރުވާލާ ޕެޗެއް އީޖާދުކޮށްފި

ހަށިގަނޑުގެ އެތައް މިތަނުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ސަރުބީތައް ދުއްވާލަން އުނދަގޫވެގެން އުޅޭ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ސައިންސްވެރިން ޕެެޗެއް އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2017 4
ޑައިވިނަށް ގޮސް އެރިތަނާ ހަށިގަނޑު ފުފިފައި

ޕެރޫގައި އުޅޭ މީހެއް ކަމަށްވާ އަލެޖެންދުރޯ ރޯމިއޯ މާޓިނޭޒްގެ ހަށިގަނޑު މިހާރު ހުރީ އޭނާގެ ހަށިގަނޑު އަސްލު ހުންނަ ސައިޒަށް ވުރެ ދެ ގުނަ ފުފިފަ އެވެ. އެހެން ދިމާވެފައި ވަނީ...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017
ކުއްލި މަރުގެ ސަބަބަކަށް ވީ އިސްތަށި ގުޅައެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކޮލެޖުގައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވުމުން ހިންގި ތަހުގީގުން، އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ބަނޑުގައި އޮތް އިސްތަށި ގުޅައައެއްގެ ސަބަބުންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 1
ބިހުގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކާ ޚިލާފަށް، އިންޑިއާގައި ކުކުޅުބިސް އުފައްދާ ތަންތަނުގައި އެ މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަން ކުރާނެ ގޮތް މާ ބޮޑަށް އެނގިގެއްނެއް ނޫނެވެ. ސާފުތާހިރު ކަމަށް އެހާ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2017 14
ގާސިމްގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އިތުރު 10 ދުވަސް ދީފި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތަށް އިތުރު 10 ދުވަސް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

September 13, 2017 15
އިމިގްރޭޝަންގެ ކަންކަން ނުނިމޭތީ ގާސިމް އެޑްމިޓްނުކުރެވި

ހިތުގެ ބައްޔަކަށް ސިންގަޕޫރުގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް، އިމިގްރޭޝަންގެ...

September 13, 2017 5
ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު މާލެއަށް ޖައްސަން ފަށައިފި

އެމްއެންޑީއެފުން އުސް ފަސްގަނޑުގައި ހެދި ހެލިޕޭޑަށް ބަލި މީހަކު ގޮވައިގެން ދަތުރުކުރި ސިފައިންގެ ހެލިކޮޕްޓަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 2
ޑިޕްރެޝަނަކީ ޖިސްމާނީ ބައްޔެއް ކަމަށް ބުނަން ފަށައިފި

ޑިޕްރެޝަނަކީ ނަފްސާނީ ބައްޔެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ އިންސާނާގެ ދިފާއީ ނިޒާމަށް މެދުވެރިވާ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ޖިސްމާނީ މައްސަލައެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން މިހާރު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. އަދި މި ބައްޔަށް އެންޓި-އިންފްލެމޭޓަރީ ޑްރަގްސް ދީގެން ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ވެސް ސައިންސްވެރިން ބުނެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017
މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ ނޮވެމްބަރުގައި

އެމްވީ މެޑިކަލްސް ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ "މޯލްޑިވްސް މެޑިކަލް އެންޑް ހެލްތް އެކްސްޕޯ 2017" ނޮވެމްބަރު ގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

September 11, 2017 49
"ގާސިމްގެ ފަރުވާ އަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދެވޭކަށް ނެތް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެދުމުން އެކަން ކޮށްދެވެން ނެތް...

September 11, 2017 2
ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ހައްގު ޗައިނާގައި ނެތުން ބަހުސަކަށް

ޗައިނާގައި 26 އަހަރުގެ މާބަނޑު މީހަކަށް ސިޒޭރިއަން ހެދުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އަމިއްލައަށް މަރުވި ހާދިސާއެއް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފަ އެވެ. މި މީހާ ގާތު...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 5
ބައްދަލުވުން ކާމިޔާބު، މި ދާއިރާއަށް ބަދަލު އަންނާނެ

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާގެ ސައުތު އީސްޓް އޭޝިޔާ ސަރަހައްދުގެ ބައްދަލުވުން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމަށާއި އޭގެ ބަދަލު ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އަންނާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 10, 2017 20
ފަސް ގައުމަކުން ކުކުޅު ބިސް އެތެރެނުކުރަން އެދެފި

ފަސް ގައުމަކުން ކުކުޅު ބިހާއި ބިހުގެ ބާވަތްތައް އެތެރެ ނުކުރަން މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

September 10, 2017 19
ސެނަހިޔާ އިން ފަރުވާދިނުމަށް އިތުރު ފީއެއް ނަގަނީ

އަސްކަރީ ހޮސްޕިޓަލް ސެނަހިޔާ އިން ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކުން އާސަންދައިގެ އިތުރުން ފީއެއް ނެގުމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 4
ގާސިމްގެ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ މުއްދަތު...

September 09, 2017 33
ގާސިމް ތިން މަހަށް ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން ލަފާދީފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ތިން މަސް ދުވަަސް ވަންދެން ސިންގަޕޫރުގައި މަޑުކުރަން އޭނާ ބެއްލެވި ޑޮކްޓަރު ލަފާދެއްވައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 5
ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާން އެހެން ގައުމުތަކަށް ނަމޫނާއަކަށް

ރާއްޖެ އާއި ބޫޓާނުން ހިމަބިހި ނައްތާލަން ހޯދި ކާމިޔާބުން އެހެން ގައުމުތަކަށް ފިލާވަޅު ނެގިދާނެ ކަމަށް ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑރ. ޓެޑްރޮސް އަދަނޮމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 85
ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ގަވާއިދު ހަދައިފި

ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ގްރެފިކް ހެލްތު ވޯނިން ނުވަތަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތައް ގިނަކޮށް، ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް ދުންފަތާ ބެހޭ...

September 07, 2017 10
ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާކަމުގެ އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް ދީފި

ރާއްޖެ އިން ހިމަބިހި ނައްތާލާފައިވާ ކަމުގެ އެވޯޑު، ވޯލްޑް ހެލްތު އޯގަނައިޒޭޝަން (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 68
ގާސިމް އިތުރު ފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ބޭސްފަރުވާ އަށް ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން މިއަދު ދިނުމާއެކު މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 4
ހަކުރު ނުކައި އެންމެ ނުވަ ދުވަހު ހުރެވިދާނެތަ؟

ހަކުރު ބޭނުންނުކޮށް އެންމެ ނުވަ ދުވަހު ހުއްޓަސް ހީނުކުރާ ވަރުގެ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ހަށިގަނޑަށް އަންނަ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. ޖާނަލް އޮބޭސިޓީގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއެއްގައި، ފަލަބަލި ޖެހިފައިވާ 43 ކުއްޖަކަށް ހަކުރުގެ ބަދަލުގައި ސްޓާޗް ހުރި އެހެން ބާވަތެއް ދީގެން ޓެސްޓްކޮށްފައިވެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017
މަރުވިތާ 40 އަހަރު ފަހުން ބެލި އިރު ސަންދޯއް ހުހަށް

އެމެރިކާގައި މަންމައަކު އޭނާގެ ދަރިފުޅު މަރުވި ސަބަބު ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާތާ 40 އަހަރު ފަހުން އެ ކުއްޖާގެ ސަންދޯއް ކޮނެގެން ނެގިއިރު އެ ހުސްކޮށް އޮތުމުން ބޮޑު ހައިރާން ކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2017 6
ގާސިމާ މެދު އަމަލުކުރަނީ ހެޔޮ ނިޔަތަކު ނޫން: ޖޭޕީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު އަދި މާމިގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ މެދު ސަރުކާރުން އަމަލު ކުރަނީ ހެޔޮ ނިޔަތެއްގައެއް ނޫން ކަމަށް އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.