18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 28
ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދީ ކީއްވެ؟

ޑޮކްޓަރުކަމާއި ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވީ ނަމަވެސް 2014 އިން 2016 އަށް ހޭދަވި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި...

October 18, 2018
ބޮޑެތި އާއިލާތުގައި ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ: ދިރާސާ

ބޮޑު އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ނަމަ އެ މީހަކަށް ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018
ޕެޕްސީ އަށް މޮޔަވެފައި ހުރި މާމައެއް

ގިނައިން ހަކުރު އަޅާފައި ހުންނަ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދުރުވާން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދުވެސް ލަފާދެ އެވެ. މިފަދަ ބުއިންތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ގައުމުތައް ވެސް އަންނަނީ ގިނަވަމުންނެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018
ގޭގެ ފްރިޖްގައި އިންސިއުލިން ބެހެއްޓުން ރަނގަޅެއް ނޫން

ހަކުރު ބަލި ހުންނަ މީހުން ބޭނުންކުރަންޖެހޭ އިންސިއުލިން ގޭގެ ފްރިޖްގައި ބެހެއްޓުން ބުއްދިވެރި ނޫން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 6
ސިޒޭރިއަން ހެދުން މާބޮޑަށް އާންމުވެ ކަންބޮޑުވާ ހިސާބަށް

ވިއްސުމުގެ ބަދަލުގައި ސިޒޭރިއަން ހަދައިގެން ކުދިން ނެގުން، މިދިޔަ 15 އަހަރު ތެރޭ ދެ ގުނަ އަށް އިތުރުވެއްޖެ ކަމަށާއި މިކަން މިހާރު ވަނީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައެއްގައި ކަމަށް...

October 13, 2018
ނިދަންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ގިނައިން އިވެނީ ހަމަ ނިދި ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނާތީ އެވެ. އެކަމަކު މަދުން ނަމަވެސް، މާ ގިނައިރު ނިދިގެން އެކަމާ ވެސް ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 13
ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދެއް ނުކުރެވޭ: އޮޑިޓް

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި އަޅާބަލާއިރު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަދަދު 2014 އިން 2016 އަށް މަދެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 6
ދުވާލު އިރުކޮޅަކު ނިދާލާ، ހަނދާން ގަދަވާނެ

ދުވާލު ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކު ނިދާލުމަކީ ކަންކަން ހަނދާނުގައި ބެހެއްޓުމާއި ކަންކަން ރަނގަޅަށް ނިންމަން އެހީއަކަށްވާ ކަމަށް "ޖާނަލް ސްލީޕް ރީސާޗް" ގައި ޝާއިއު ކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 5
ނަފްސާނީ ބަލީގެ ހާލަތު އޮތީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައެއްގައި

ރާއްޖޭގައި ނަފްސާނީ ބަލީގެ ހާލަތު އޮތީ ކަންބޮޑުވާ ދަރަޖައެއްގައި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 32
ޑރ. ޝީޒާ، މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޑީނަކަށް

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަލަށް އުފެއްދި މެޑިސިން ސްކޫލުގެ ފުރަތަމަ ޑީނަކަށް ޑރ. ޝީޒާ އަލީ މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2018 6
ސާފުކޮށް ބޭސްސިޓީ ލިޔަން ދަސްކޮށްދެނީ

އިންޑިއާގެ ތިން ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ލިޔެދިން ބޭސްސިޓީތަކެއް ކިޔަން ނޭނގުނު މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުން ކޮންމެ ޑޮކްޓަރަކު 5،000 ރުޕީސް އިން މިދިޔަ މަހު ޖޫރިމަނާކުރި...

October 09, 2018 5
ކޮފީ ބޯން އެންމެ ރަނގަޅީ ކޮން ވަގުތަކު؟

ބައެއް މީހުންނަށް ދުވަހުގެ މަސައްކަތް ފެށެނީ ކޮފީއެއް ބޯލައިގެންނެވެ. ރޮއިޓާސް އިން ކުރި ދިރާސާ އަކުން ދެއްކި ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ 65 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކޮފީ ބޯ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018 4
އޭޑީކޭގެ ފްރީ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ އޭޑީކޭގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް އައްޑޫގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018
ހަކުރުބަލީގެ ނިޝާންތައް 20 އަހަރު ކުރިން ފެނޭ

ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސް ހުރިކަން ކަށަވަރުވުމުގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ވެސް އެ ބަލީގެ ނިޝާންތައް ހަށިގަނޑުން ފެންނަން ފަށާ ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 1
ދެބަސްވުމަށް ފަހު ގުޅުން ބަދަހިކުރަން މިވެސް ގޮތެއް

ކަމަކާ ދެބަސްވެ އަރައިވުންވުމަކީ ހަމަ އާންމު ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިކަން ބޮޑު ގޯހަކަށް ވާނީ ގުޅުން ކެނޑިގެންދާ ގޮތަށް އަރައިރުންވެ، ކަންކަމަށް ބުރޫ އަރާ ނަމަ އެވެ. އެހެންވެ...

October 06, 2018
މަސައްކަތުގެ ހާސްކަމަކީ ދަރިން ހޯދަން ހުރަހަކަށް ވެދާނެ

ބައެއް މީހުންނަކީ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ދިރިއުޅުން ބެލެންސްކުރަން ތަންކޮޅެއް ދަތި މީހުންނެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކީ ގިނަ ފަހަރަށް މަސައްކަތް މާ ބުރަވެ، ދިރިއުޅުމަށް ނޭދެވޭ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 5
އުރަމަތީ ކެންސަރަށް އޭޑީކޭއިން ހިލޭ ސްކްރީން ކޮށްދެނީ

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރުވައި ހިލޭ ސްކްރީން ކޮށްދޭން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 10
ބޭސްފަރުވާ އަށް ނާޒިމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިފި

ކޮޓަރިން ފިސްތޯލައެއް ފެނުނު މައްސަލައިގައި 11 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ބޭސްފަރުވާ އަށް މިރޭ ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 04, 2018
ގިނައިން ފެން ބުއިމުން ޔޫރިން އިންފެކްޝަނާ ދުރުވޭތަ؟

ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (ޔޫޓީއައި) ނުވަތަ އަހަރެމެން އާންމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުން ނަމަ ޔޫރިން އިންފެކްޝަންގެ ވޭން އެންމެ ގިނައިން އުފުލަން ޖެހެނީ އަންހެނުންނަށެވެ. މި މައްސަލަ...

October 04, 2018 1
ބޭކަން، ސޮސެޖް ފަދަ ތަކެތިން އުރަމަތީ ކެންސަރުގެ ބިރު

ބޭކަން އާއި ސޮސެޖް ފަދަ، ޕްރޮސެސްކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު މަހުގެ ބާވަތްތައް އާންމުކޮށް ކެއުމުން އުރަމަރީ ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 72
ޓްރީޓޮޕްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރަނީ

ގެއްލުމުގައި ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ޖެހިފައިވާތީ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމެންޓްތައް އުވާލައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 8
ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވާ ފުރަތަމަ ބެޗުގައި 37 ދަރިވަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) ގެ މެޑިސިން ސްކޫލުގައި ފަށާ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ކޯހުގެ ފުރަތަމަ ބެޗުން 37 ދަރިވަރަކަށް ޖާގަ ދީފި އެވެ.

October 02, 2018 1
ކޮފީ އަކީ ތަދުތައް ވެސް ކުޑަކޮށްދޭ އެއްޗެއް

އާންމުކޮށް ކޮފީ ބޯ މީހުންގެ ހަށިގަނޑުގައި ތަދު ތަހައްމަލްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ކޮފީ އަކީ ގައިގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންކަމުގައި އަބަދު އުޅެންޖެހޭ މީހުންނަށް...

October 02, 2018
ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ އަލާމާތްތައް

ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސް އަކީ ހަށިގަނޑުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިންސިއުލިން އުފައްދައިނުދިނުމުން ލޭގައި ހަކުރުގެ މިންވަރު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާބޮޑަށް އިތުރުވުމެވެ. މިހެން ވުމުން...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 1
މި ބުރުހުން ދަތްއުނގުޅަން ހޭދަވާނީ ހިނދުކޮޅެއް

އާންމު ސާފުތާހިރުކަމަށް ދުވާލަކު ކިހާ ވަގުތެއް ބޭނުންވޭހެއްޔެވެ؟ ޚާއްސަކޮށް، އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަމަކީ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ލަފާދެއްވައެވެ. ވީއިރު...

October 01, 2018 5
ސައުދީ އަންހެނުން ޔޯގާއާ އެކު ދެމިލަނީ

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް މި ފަހުން ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އެބަ ގެނެ އެވެ. އެގޮތުން އަންހެނުންނަށް މަނާކޮށްފައި އޮތް ކިތަންމެ ކަމެއް ވަނީ ހުއްދަކޮށްފަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018 4
ސްކްރީން ޓައިމްގެ ސަބަބުން ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ސްކްރީން ޓައިމަށް ދޭ ވަގުތު އިތުރުވުމަކީ ދަރިންގެ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް އޮތް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018
ހަނދާން ގަދަކުރަން ކަސްރަތު ވަރަށް މުހިންމު

ކުޑަކޮށް ކަސްރަތުކޮށްލިޔަސް އިސާހިތަކު އެ މީހެއްގެ ސިކުނޑިއަށް ހެޔޮ ބަދަލުތައް އައިސް ހަނދާން ގަދަވާ ކަމަށް ޖަޕާނުގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018
ކޮންޓެކްޓް ލެންސުން ޖެހޭ ނުރައްކާ އިންފެކްޝަނެއް!

ލޮލަށް ލައްވާ ކޮންޓެކްޓް ލެންސުން ޖެހޭ ވަރަށް ނާދިރު އެކަމަކު ނުރައްކާ އިންފެކްޝަނަކާ މެދު ސަމާލުވުމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރިސާޗް ޓީމަކުން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ބައެއް ބަލިތަކަށް ގޭގައި ޓެސްޓްކުރެވޭނެ އުފެއްދުމެއް

ނުރައްކާތެރި ބަލިބަލީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ އިރު ކޮންމެވެސް ނިޝާންތަކަކާއި އަލާމާތްތަކެއް ފެނެއެވެ. ބައެއް ފަހަރު މިހެން ފެންނަ ޝައްކުކުރެވޭ ޒާތުގެ ކަންކަމަކީ މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުވެ ވެސް ހިނގައިދާނެއެވެ. އެކަން ކަށަވަރުކުރެވެނީ ކްލިނިކަކުން ނުވަތަ ލެބޯޓްރީއަކުން ކުރާ ޓެސްޓްތަކަކަށްފަހުއެވެ.

September 21, 2018
މާބަނޑު މީހުންނަށް ޕާސްތާ ރަނގަޅުތަ؟

ގިނައިން ގްލޫޓެން އެކުލެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެެރޭގައި ހިމެނޭ ޕާސްތާ ފަދަ ތަކެތި މާބަނޑު ދުވަސްވަރު \ ކާ ނަމަ ދަރިންނަށް ފުރާވަރުގައި ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީޒްގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް...

September 21, 2018
ރީތި ބޮޑު ދެ ލޯ؛ އެކަމަކު ހިތްދަތިކަމެއް

އިންސާނުންގެ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަަށް ދައްކުވައިދޭ އެކައްޗަކީ ލޮލެވެ. އުމުރުން އެންމެ ދެ އަހަރުގެ މި ކުއްޖާ ވެސް ހާއްސަވަނީ ލޮލުންނެވެ.