25 މާޗް

March 25, 2017 71
މާދަމާ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވާނަންތަ؟

އެޗްޕީއޭ އިން އެންމެ ފަހުން އާންމުކުރި ތިން ދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކަނީ މި ގޮތަށެވެ؛ ސްވައިން ފްލޫ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އިއްޔެ އެ ތަފާސްހިސާބުތައް ނުނެރޭތީ ބުރާސްފައްޗާއި ހުކުރު ދުވަހު ރޯގާގެ ހާލަތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެލާޓް ލެވެލް އަދިވެސް އޮތީ ތިނެއްގަ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 8
ތާޖުއްދީންގައި ހުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އައިޖީއެމްއެޗަށް

ހުމާއި ރޯގާއާ އެކު އެޗް1އެން1 ފެތުރެމުން ދާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުން އިތުރުވުމުން ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި އައިޖީއެމްއެޗުން ގާއިމުކުރި ފްލޫ ކްލިނިކް އައިޖީއެމްއެޗަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

March 24, 2017 29
ބައިވެރިޔާ "އެހެން ކަމެއް" ކުރާ ކަމުގެ ތިން ނިޝާން

ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭއިރު ނުވަތަ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭއިރު ބައިވެރިޔާގެ ތެދުވެރިކަމާ މެދު ޝައްކުވާ ހާލަތްތައް އާދެ އެވެ. ބައިވެރިޔާއަށް އިތުބާރު ކުރަމޭ ބުންޏަސް މިކަން ހަމަ...

March 24, 2017
އެއް ފައި ނެތަސް މިއީ ހިތްވަރު ހުރި މީހެއް

އެންމެ ފަޔެއް ހުރި، ފިލިޕީންސް މީހެއް ކަމަށްވާ އެލަން އެގިއުލާ އަކީ މިސާލެކެވެ. އޭނާގެ އާދަޔާޚިލާފު މި ވާހަކަ، ލޮޑަލީނާ ޓޮމޮން ކިޔާ މީހަކު ފޭސްބުކްގައި ޝެއާކޮށްފައިވެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 2
ޑްރައިވަރު މަރުވުމުގެ ކުރިން 60 މީހުން ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގައި ބަސް ޑްރައިވަރަކު 60 މީހުންނާ އެކު ދަތުރުކޮށްފައި ދަނިކޮށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހުމުން، އަމިއްލަ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން އުޅުމުގެ ބަދަލުގައި ބަހުގައި ތިބި އެހެން މީހުން...

March 23, 2017 3
ހަށިގަނޑުން ގުޅިފައިވާ އެންމެ ދުވަސްވީ ދެބެން

ރޯނީ އާއި ޑޯނީ ގޭލޯން އަށް އެ މީހުން ބޭނުންހާ ކަމެއް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރެއް ނެތެވެ. އެންމެ ކުޑަމިނުން ނިދަން ވިޔަސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ އެވެ. ދޫކުރުމާއި ދޫދިނުން އަދި...

22 މާޗް

March 22, 2017 2
ސްވައިން ފްލޫގެ މައުލޫމާތު ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އާ ގުޅޭ ގޮތުން ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު މައުލޫމާތުދީފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2017 7
އެހެން ބަލިތަކުގެ މީހުންނަށް ވެސް ވެކްސިން ޖަހަނީ

ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ވެސް ޖަހައިދޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 21, 2017 1
ގެދޮރުނެތް ބަލި މީހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އުފާވެރި ބަދަލެއް

ގެދޮރުނެތް، ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކެއް ހުންނަ މީހެއްގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުކޮށްލުމުގައި އަންހެނަކު ކޮށްދިން އިންސާނީ ޚިދުމަތަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ތައުރީފުކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017
ހުމާއި ރޯގާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް އުރީދޫގެ އެހީތެރިކަން

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އުރީދޫން މިއަދު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި އެވެ.

March 19, 2017 21
އަމިއްލައަށް ވެކްސިން ޖަހާތީ ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް، އެކަމަށް ހާއްސަ ވެކްސިން ރާއްޖެއިން ބޭރުން އަމިއްލައަށް އެތެރެކޮށްގެން ޖަހާތީ ބައެއް ޑޮކްޓަރުން...

18 މާޗް

March 18, 2017 1
އެކި އުމުރުގެ މީހުންނަށް ނިދި ބޭނުންވާ މިންވަރު

ގިނައީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ނިދި ނުލިބޭ މީހުންނެވެ. އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން ވަގުތު ނުވެގެން ނުނިދޭ މީހުންނާއި ކުޅިވަރާއި މަޖަލުގައި ނުވަތަ ފޯނާއި ލެޕްޓޮޕާ ކުޅުމުގައި ހޭދަކުރާ...

March 18, 2017 6
ކާފޫރާއި ކާފޫރުތޮޅިން ރޯގާގެ ވައިރަސް މަރުވާނެތަ؟

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާ އާންމުވެފައި ވާއިރު ބައެއް މީހުން އެޗް1އެން1 އަށް ވެސް ޕޮޒިޓިވަމުން އަންނަކަން އެނގުމާ އެކު އެންމެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު...

17 މާޗް

March 17, 2017 4
އެންމެ ގިނައިން ރޯގާ ޖެހެނީ ލ. އަދި ރ. އަތޮޅުން

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެ ރޯގާ ޖެހިގެން ލ. އަތޮޅާއި ރ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކުން ރިޕޯޓު ކުރަމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު އާއްމުކުރި ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

March 17, 2017 4
ސްކިނީ ޖީންސުން ގެއްލުންވޭތަ؟

ބައެއް އަންނައުނުން މައިބަދަ ސީދާކުރަން އުނދަގޫވުމާއި ކަރުގެ މައްސަލަތަކާއި ބުރަކަށީގައި ރިއްސުން ފަދަ ކަންކަމާ ދިމާވާ ކަމުގެ އިންޒާރުތައް ތަޖުރިބާކާރުން ދެ އެވެ. ބްރިޓިޝް...

March 17, 2017
ސްވައިން ފްލޫ އާއި އާންމު ރޯގާގެ ތަފާތު

އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1ގެ އަލާމާތްތައް ވަރަށް އެއްގޮތެވެ. އެހެންވެ ބަލީގެ އަލާމާތްތަކަށް ބަލައިގެން ބަލި ދެނެގަތުމަކީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެކެވެ....

16 މާޗް

March 16, 2017 15
އެޗް1އެން1 ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަން ޔަގީން: ނާޒިމް

ސްވައިން ފްލޫ ނުވަތަ އެޗް1އެން1 ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، އެ ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު ނާޒިމް އިއްޔެ...

March 16, 2017 5
ރޭ މަރުވީ އެހެން ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހެއް

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ސްވައިން ފްލޫ ޖެހިގެން ރޭ މަރުވި އަންހެނަކީ ބޮޑު އެހެން ބައްޔެއްގައި ފަރުވާ ކުރަމުން އައި މީހެއް ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2017 18
މާބަނޑުމީހާ ހުން އައީ މާލެ އައިސް ހުއްޓާ: ކައުންސިލް

ސްވައިން ފްލޫގެ ސަބުން ވަރަށް ސީރިއަސް ހާލަތެއްގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިހާރު އޮތް ށ. ފުނަދޫ މާބަނޑު މީހާއަށް އެ ހުން ޖެހުނީ މާލޭން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު...

March 15, 2017 25
ސްވައިންފްލޫގެ މައުލޫމާތު ނުދޭތާ ދެ ދުވަސް ވަނީ!

މާލޭގައި ހަލުއިކަމާ އެކު ރޯގާއެއް ފެތުރެމުންދާ އިރު، އާންމުންގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ވެސް މި ވަގުތު ހުއްޓިފައި އޮތީ ހަމަ މި ހުމަށެވެ. މި ހުމުގެ އަޕްޑޭޓްތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލަން...

14 މާޗް

March 14, 2017 23
ހުމާ ގުޅިގެން ނަމާދުގައި ގުނޫތު ކިޔަން އަންގައިފި

މިިހާރު ރާއްޖޭގައި ހަލުއިކަމާއެކު ހުމާއި އަރިދަފުސްރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ހުރިހާ މިސްކިތެއްގައި މާދަމާ ރޭ މަޣުރިބް ނަމާދަށްފަހު ގުނޫތު ކިޔަން ޖެހޭ ގޮތަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން...

March 14, 2017 3
ސްވައިން ފްލޫއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓްތަކުން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017 25
"ބިރުގަންނަންވީ ހާލަތަކަށް ނުދޭ، ރައްކާތެރިވާންވީ"

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާދަޔާހިލާފަށް ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސްރޯގާއާ އެކު އެޗްވަންއެންވަން އަށް ބައެއް މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް ބިރުގަންނަންވީ ހާލަތަކަށް ނުދާ...

March 13, 2017 1
ބަރުދަން ހަމަ ނުވާތީ ޒާހިލް އެނބުރި ރާއްޖެ އަށް

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދާ އިބްރާހީމް ޒާހިލް ބެންކޮކްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވާންދެން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު، ކުރަންޖެހޭ އޮޕަރޭޝަން...

12 މާޗް

March 12, 2017 2
އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

މީސެލްސް ނުވަތަ ހިމަބިހި ނައްތާލުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެމްއާރު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ މުއްދަތު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2017 1
ނުވިހަނީސް އަނެއްކާ ބަލިވެއިނދެދާނެތަ؟

އެކި އަންހެނުންގެ ދަރިމައިވުމުގެ ގާބިލްކަން ހުންނަނީ އެކި މިންވަރަށެވެ. ބައެއް މީހުން ދަރިން ހޯދަން ވަރަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަނެއް ބަޔަކު ދަރިން ބޭނުން ނުވެ އެކަން...

11 މާޗް

March 11, 2017 29
މީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރި އެޑްމިޓްކުރާނެ ޖާގަ ނެތިފައި

ރ. މީދޫގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުން ޖެހިގެން އެޑްމިޓް ކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒު ފުރިއްޖެ އެވެ.

March 11, 2017 20
ހުމަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި "ފްލޫ ކްނިކް"އެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017 1
ދަރިއަކު ހޯދިއިރު މުސްކުޅިވެ ދަރިފުޅު ބަލަން އުނދަގޫ

އުތުރު އިންޑިއާގެ އަމްރިތުސަރް ސްޓޭޓްގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ދަލްޖިންދަރު ކޯރް އުމުރުން 72 އަހަރުގައި ދަރިއަކު ހޯދުމުން އޭނާގެ ހިތްވަރުގަދަ ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ތައުރީފު ކުރި އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން މި ޚަބަރު ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017 8
ފަސިންޖަރަކު އެއާ ހޮސްޓެސެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

މެލޭޝިއަން އެއާލައިންގެ ފްލައިޓެއްގެ ތެރޭގައި ހާލު ބޮޑުވި އެއާ ހޮސްޓެސަކަށް، ބޯޓުގައި ދަތުރުކުރި ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާދީ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދީފި އެވެ.

March 08, 2017
ކުޑަކަމުދާ ނަޖިހުން ސްވިމިންޕޫލްތައް ތަޣައްޔަރުވެފައި

ސްވިމިން ޕޫލަށް އެރިގެން އުޅޭއިރު ބައެއް މީހުން އޭގެ ތެރެއަށް ކުޑަކަމުދެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހާ ގިނައިން ކުރާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އޮންނަނީ ހީވެފަ އެވެ.

March 08, 2017 2
އަވަހަށް ހޭލާ މީހުންގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު

އަވަހަށް ނިދައި، ހެނދުނު ހޭލާ މީހުންގެ ސިއްހަތު ރޭގަނޑު ލަހުން ނިދާ މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު ރަނގަޅުވުމަށް އޮންނަ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ފިންލެންޑުގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ...

07 މާޗް

March 07, 2017 2
ސިފަ ބަދަލުވިޔަސް މަންމައަށް އޮޅުވައެއް ނުލެވުނު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކު ލަންޑަނުގައި ތިން އަހަރު ވަންދެން ކިޔަވަން އުޅެފައި އެނބުރި ގައުމަށް ދާންވި އިރު ހުރީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކި ސިފަޔަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފަ އެވެ. އޭނާ ގަސްދުކުރީ މި ބޮޑު ބަދަލުގެ ބޭނުންކޮށްގެން މައިންބަފައިންނާ ސަމާސާއެއް ކޮށްލާށެވެ.

March 07, 2017 1
ޑުބާއީ ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އިންޑިއާ މީހެއްގެ ހިތް

އިންޑިއާގެ ސޫރަތު މުނިސިޕަލް ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގާ ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްކުރި ޓީޗަރެއްގެ ހިތް މިހާރު އޮތީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ 14 އަހަރު ކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑުގަ...

March 07, 2017
މަންމަގެ ހަށިގަނޑާ އެކު ކުއްޖަކު ދެ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފި

ސްކޮޑްލެންޑުގައި، އުމުރުން ތިން އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން އެކަނި ދިރިއުޅުނު ލީޑިއާ މެކްޑޮނަލްޑް، 28، ނޭވާހިއްލުމުގެ އެޓޭކެއް އައިސްގެން 2015 ވަނަ އަހަރު ކުއްލިއަކަށް މަރުވުމުން...

06 މާޗް

March 06, 2017 1
އަލަތު ދަރިފުޅު މަރުވީ ލަފާނުކުރެވޭ ކަމެއްގައި

ޖިލިއަން ޖޯންސަން އަކީ އަލަށް މަންމައަކަށްވި ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ބަލިވެ އިނދެ ދުވަސްފުރާ ވިހޭއިރުވެސް ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ކުރިމައްޗެއް ނުވެ އެވެ. ބަލިވެ އިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ލިޔެފައި ހުންނަ ފޮތްކިޔައި މާބަނޑު މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކްލާސްތަކަށް ވެސް އޭނާ ބަރާބަރަށް ދިޔަ އެވެ.