16 ޖޫން

June 16, 2018 177
ބިލް ނުދެއްކިގެން ޒުވާނަކު ޓްރީޓޮޕްގައި ތާށިވެއްޖެ

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލް ބޮޑުވެ، އާއިލާ އަށް އެ ނުދެއްކިގެން އާއްމުންގެ އެހީތެރި...

June 16, 2018 22
ޖަޕާނުން ރާއްޖެ އަށް 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށް ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 2.7 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ (41 މިލިއަން ރުފިޔާ) އެހީއެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 3
އެކަނިވެރިކަމަކީ އުމުރު ކުރުކޮށްލާ ކަމެއް

އެކަނިވެރިކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުން މީހުން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
އާސިޔާއާ އެކު ކާނާގެ ފައިދާ

ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފައިދާ ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެއާ ބެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެވެ.

June 14, 2018 5
ތުއްތުކުދިންގެ ކުއްލި މަރު: އާއްމު ނޫނަސް ސަމާލުވޭ!

އަހަރު ނުފުރޭ ތުއްތުކުދިން ކުއްލިއަކަށް މަރުވުން ނުވަތަ ސަޑްން އިންފެންޓް ޑެތު ސިންޑްރޯމް (ސިޑްސް)އަކީ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ހިނގާ ކަމަކަށް ވިޔަސް ރާއްޖޭގައި އެފަދަ...

13 ޖޫން

June 13, 2018 3
ތަށި ފޮހެން ގެންގުޅޭ ތުވާލިން ކާނާ ވިހަވެދާނެ

ބަދިގޭގައި ތައްޓާއި ސަމުސާ ފަދަ ތަކެތި ދޮވެފައި ފޮހެން ބޭނުންކުރާ ތުވާލިކޮޅުގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ކިހާ ވަރަކަށް ވިސްނަން ހެއްޔެވެ؟

June 13, 2018 2
އިންފްލުއެންޒާ ޖެހެން ކެރޭ ނަމަ 3،500 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ޔުނިވާސިޓީއަކުން ކުރާ ދިރާސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ، ހަށިގަނޑަށް އިންފްލުއެންޒާ ވައިރަސް ޖައްސަން ކެރޭ މީހުންނަށް 3،500 ޑޮލަރު ދޭން އެ ޔުނިވަސިޓީން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި...

11 ޖޫން

June 11, 2018 80
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް!

ނުރައްކާތެރި ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކެއް މިހާރު ހިނގަމުން ދާ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަވަސް ފަރުވާ ދޭން ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް ކަމަށް އެ ތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 2
އަލީ ގަބޫލުކުރީ ކެންސަރަކީ ހަދިޔާއެއް ކަމަށް

މީހަކު މަރުވުމަށް ފަހު ވެސް، އެ މީހެއްގެ ހަނދާންތައް ދުނިޔެމަތީގައި ދެމި ހުންނާނީ އަދި މީހުންގެ ހެޔޮދުއާ ލިބޭނީ ދުނިޔެއަށް ދޫކުރާ އަގުހުރި ހިދުމަތްތަކުންނެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018
މީހުން މަދުވުމުން އޭޑީކޭ ފްލޫ ކްލިނިކް ބަންދުކުރަނީ

ހުން ޖެހިގެން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވެފައިވާތީ، ހުމަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އޭޑީކޭގައި ހުޅުވި ވަގުތީ ފްލޫ ކްލިނިކް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 07, 2018
ހައެންޒްގެ ސެލަޑް ކްރީމްގެ ނަން ސޭންޑްވިޗް ކްރީމަށް

ސެލަޑް ހަދަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މަޝްހޫރު ހައެންޒް ބްރޭންޑްގެ ރެޑީ މޭޑް ޑްރެސިން، ސެލަޑް ކްރީމްގެ ނަން ސޭންޑްވިޗް ކްރީމަށް ބަދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 07, 2018
ފެނަށް އެލާޖިކްވާ މީހެއް

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކާޑިފްގައި ދިރިއުޅޭ ޗެރެލް ފެރޫގިއާ، 25، ހުރީ އަލަތު ދަރިފުޅު ލިބޭތީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. ދަރިފުޅާ އެކު އޭނާ ހަޔާތަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރި އެވެ....

06 ޖޫން

June 06, 2018 12
96 މިލިއަން ދޫކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނޫން

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު 96 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީ ކުރި މަސައްކަތަކަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ނެރުއްވި ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
މެޑިޓެރޭނިއަން ޑައެޓަށް ފަހު ނޯޑިކް ޑައިޓް

މެޑިޓެރޭނިއަން ޑައިޓަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ބޮޑު އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަނީ މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. ނޯޑިކް ޑައިޓަކީ ވެސް ހަމަ މި ފާޑެއްގެ ޑައެޓެކެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 4
ރޯގާ އަދިވެސް މައިތިރިއެއް ނުވޭ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ފެތުރެމުންދާ އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި އިންފްލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އަދިވެސް މަތި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 04, 2018 3
އަދީބަށް ވަކީލުންނާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭތާ މަހެއް ވެއްޖެ

އެކި ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ބައްދަލު ނުކުރެވޭތާ މަހެއްހާ ދުވަސް ވެ، އެކަމާ ވަކީލުން...

June 04, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 1
ހާޓް އެޓޭކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ގްރީން ޓީ

ގްރީން ޓީއަކީ ފައިދާތައް ގިނަ ބުއިމެކެވެ. ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބޭނުން ކުރާ އެކައްޗަކީ ވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ގްރީން ޓީ އެވެ. ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް މީގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށްވެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 1
ކެލޮރީޒް މަދު ކާނާތަކަށް ކޭއެފްސީން އަމާޒު ހިފައިފި

މަޝްހޫރު ފުޑް ޗެއިން ކޭއެފްސީގެ ރަހަތަކަށް ދެވި ހިފާފައި ތިއްބަސް ސިއްހަތަށް ނުބަލާ ނަމަ އެއީ މައްސަލައެކެވެ. އެހެންވެ އެ ބްރޭންޑްގެ ކެއުންތަކާއި ބުއިންތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މިހާރަށް ވުރެ ދުޅަހެޔޮ މެނޫއެއް ގެނެސްދޭން ވަނީ އަމާޒު ހިފައިފަ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 18
އޮމްނިކޫރިސް: ހިޖާމާއަށް ހާއްސަ ކްލިނިކެއް

ޙިޖާމާގެ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭން "އޮމްނިކޫރިސް ކުލިނިކް" ގެ ނަމުގައި މާލޭގައި ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

May 30, 2018 2
1 އަހަރުން ފްރާންސްގެ މިލިއަން މީހުން ދުންފަތާ ދުރަށް

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސްގައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، 2016 އިން 2017 އަށް އެއް މިލިއަން މީހުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް...

29 މެއި

May 29, 2018
ހެނދުނު ޖޫސް ބޯ ކުދިން މާބޮޑަށް ފަލަވެދާނެ

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކަށް ދަރިފުޅަށް މޭވާ ޖޫސް ދިނުން އާދަކޮށްފި ނަމަ، މާބޮޑަށް ފަލަވުމުގެ ބިރު އެބަ އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 2
ރޯގާ ޖެހިގެން ދުވާލަކު 300 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާ

މިހާރު ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާ ހުމުގެރޯގާ އާ ގުޅިގެން ދުވާލަކު 300 އެއްހާ މީހުން، ފަހަކަށް އައިސް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 27, 2018 1
ކެޔޮ ވަކުގައި ލައް ނުޖަހާ ގޮތް ހަދަނީ

އެއްޗެހި ކާ ހިތް ވަނީ ބަލައިލަން ވެސް ރީތިކޮށް ހުރީމަ އެވެ. ދޮންކޭލުގެ ބޭރުގައި ގަދަ މުށި ކުލައިގެ ލައްތަކެއް ހުންނާތީ އެ ކާން އެހާ ގަޔާ ނުވާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ. އެހެންވެ މިހާރު މި...

26 މެއި

May 26, 2018
މުހުތާޒް ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން ފިޒިއޮތެރަޕީއެއް ނުދޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރެއް ހެދި މައްސަލާގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާކޮށް ޖަލަށް ލާފައިވާ ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) މުހުތާޒު މުހުސިންގެ މައިބަދައިގެ މައްސަލަޔަކާ ގުޅިގެން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދީ އަލުން ޖަލަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، ޑޮކްޓަރު ދެއްވި ލަފަޔާ އެއްގޮތަށް ފިޒިއޮތެރަޕީ ނުދޭ...

May 26, 2018 3
އާސިޔާއާ އެކު ކާނާގެ ފައިދާ

ކުޑަކުޑަ ބަދަލަކުން ވެސް ކާނާގެ ބާވަތްތަކުގެ ފައިދާ ހޯދިދާނެ އެވެ. ހަމައެކަނި ބޭނުންވަނީ އެއާ ބެހޭ ރަނގަޅު މައުލޫމާތެވެ. "މިހާރު" އާއި "މިހާރު"ގެ ފަރާތުން ނެރޭ "ދޯ" އަށް ކާނާ އާއި...

May 26, 2018
ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ މިއުޒިކުގެ އަޑާއި އޯޑަރާ ގުޅުމެއްވޭ

ކާން ރެސްޓޯރަންޓްތަކަށް ދާ މީހުން މިހާރު ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ފަހަރަކު ކާން ތި ދެވެނީ މިއުޒިކް ޖަހާ ރެސްޓޯރަންޓެކަށް ނަމަ އެކަމާ ދޭތެރޭ ތަންކޮޅެއް ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނާލަން...

25 މެއި

May 25, 2018 1
ހުޅުމާލޭގައި ފުލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވައިފި

އިންފްލުއެންޒާ އަދި އަރިދަފުސް ރޯގާ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާތީ، ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ވެސް ފުލޫ ކްލިނިކެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

May 25, 2018 1
މިއީ ފުނާ ނާޅާތީ ހުންނަ ގޮތެއް ނޫން، ބައްޔެއް

މި ކުއްޖާ މި ހުރީ ބޮލުގައި ފުނާ ނާޅައި ކަމަށް ހީވިޔަސް އެއީ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ހުންނަ ގޮތެކެވެ. އެމެރިކާގެ ޗިކާގޯގައި ދިރިއުޅޭ ފަސް އަހަރުގެ ޓޭލާ މެކްގޯވެންގެ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު...