01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ކޮންމެ ދުވަހަކު 3 ގަޑިއިރުގެ ކާފިއުއެއް ހިންގަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، މާދާމާ މެންދުރު 12:00 އިން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ވަކި...

April 01, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބީސީޖީ ވެކްސިންގެ އަޖުމަ ބަލަނީ

ޓީބީ ބަލިން ރައްކާތެރިވާން މީގެ ގަރުނެއް ކުރިން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ބީސީޖީ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިންސުރެ ހިންގަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި...

31 މާޗް

March 31, 2020 7
ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ޔޮޓް ޓުއާސްއިން ވަޒީފާ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ޔޮޓް...

March 31, 2020 4
މާޗް 14-19 އަށް ޔޫކޭއިން އައި މީހުން ޓެސްޓްކުރަނީ

މާޗު މަހުގެ 14-19 އާ ދެމެދު އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އައި އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ މީހުންނާ ބައްދަލުވީ ކޮން ބައެެއްތޯ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

30 މާޗް

March 30, 2020 16
އިންޓަނެޓްގެ އަގު ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހެޔޮވާނެ

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން އިންޓަނެޓްގެ އަގަށް ބަދަލު އަންނާނެ ކަމަށް، ކޮވިޑް-19 އާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަރުޖަމާނު މުހައްމަދު މަބްރޫކް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 30, 2020 20
ކޮވިޑް-19: ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއްގެ ނިޝާނެއް ނެތް

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ނުވަތަ "ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް" ރާއްޖޭގައި އަދި އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ނިޝާނެއް އަދި ނުފެންނަ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 10
ޓެސްޓުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2020 1
ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވުމުން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުކުރި ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް...

27 މާޗް

March 27, 2020 60
ދެ މީހުން ފުރުވާލެވުމަކީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ފަހު، ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން މިއަދު ފުރުވައިލުމަކީ ލިބުނު ފިލާވަޅެއް ކަމަށާއި އެއީ ބަދަލެއް ގެންނަ ނަމަ ދަސްވި އާ ކަމެއް ކަމަށް...

March 27, 2020 51
އިޓަލީ ދެ މީހުން ތިބި ބޯޓު ރަޝިޔާގައި ކަރަންޓީންކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވިކަން އެނގުނު އިޓަލީގެ ދެ ޓޫރިސްޓުން ދަތުރުކުރި ރަޝިޔާގެ އެއަރޯފްލޮޓުގެ މަތިންދާ ބޯޓު މޮސްކޯގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ...

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ކޮލެޖު ފީ ހޯދަން މިނިސްޓްރީއަށް ދާންނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ އަށް ހިލޭ ކިޔަވަން ދީފައިވާ ފުރުސަތުގައި ކިޔަވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ކޮލެޖު ފީ އަމިއްލަ އަށް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައި އަދި އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޮންމެ މަހަކު ހަޔާ...

March 26, 2020 17
ވިޔަފާރި ވަގުތު ބަދަލުކުރީ މާލޭގައި އެކަނި: އެޗްޕީއޭ

އަތޮޅުތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 20
ރާއްޖެ މިއޮތީ ފުލް ލޮކްޑައުންއެއްގައި: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައުމާ ގުޅިގެން، ރައްކާތެރިކަމުގެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށްޓަކައި ރާއްޖެ މިހާރު ވެސް އޮތީ "ފުލް ލޮކްޑައުން" އެއްގައި ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

March 25, 2020 24
ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމެއް ނާންނާނެ، އަގު ހިފެހެއްޓޭނެ:ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމަކަށް އަޔަސް ޑޮލަރުގެ ތާށިކަމެއް ކުރިމަތިނުވާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ތަކެތީގެ އަގު ބޮޑުވާކަށް...

24 މާޗް

March 24, 2020 18
"ފަހު ރުފިޔާ ވެސް ހޭދަކުރާނީ ރައްކާތެރި ކަމަށް"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅާނީ އާއްމު ސިއްހަތަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އެންމެ ފަހު ރުފިޔާއާ ޖެހެންދެން ހޭދަކުރަން...

March 24, 2020 5
ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެހިން ވެސް ނެގެޓިވް

ރާއްޖެއިން ރަޝިއާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެހިން ނަތީޖާ ވެސް ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 9
މާލޭގެ ދެ ގެއާ ގުޅުންހުރި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ދިރިއުޅެމުން...

March 23, 2020 2
ފެލައިނީއާ ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 20 މީހުން ދެނެގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެވޭ 20...

22 މާޗް

March 22, 2020 4
ޝައްކުވާ ދިވެއްސަކު ފެނި ހުދުރަންފުށި މޮނިޓަރިން އަށް

އަދާރަން ސިލެކްޓް ހުދުރަންފުށި ރިސޯޓުގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ ރިސޯޓް މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތަކަށް ގެނެސްފި އެވެ.

March 22, 2020 11
ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި ނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި...

21 މާޗް

March 21, 2020 31
"ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި އިށީނދެ ތިބެދީ"

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން ވެސް މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ނިންމަވައިލެއްވީ، އެތައް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ...

March 21, 2020 12
އެންގުމާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްގެ...

20 މާޗް

March 20, 2020 29
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް!

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ...

March 20, 2020 23
ކޮވިޑް 19: ކާމިޔާބާ ގުޅިގެން ތައުރީފާއި ޝުކުރު

ކޮވިޑް 19ގެ ހާލު ބޮޑުވެގެން ފަރުކޮޅުފުށިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫ އަށް ލި އިޓަލީގެ، އުމުރުން 70 އަހަރުގެ މީހާ އާއި އޭނާގެ އަނބިމީހާ މުޅިން ރަނގަޅުވުމާ އެކު އެ މީހުންނަށް...

19 މާޗް

March 19, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ބޮޑުފުޅަދު އާއި ސަފާރީއެއް މޮނިޓާކުރަނީ

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެ ރަަށުގެ ހާލަތު ކަައިރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

March 19, 2020 30
"ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރާ ދޮގު ވާހަކަތަަކަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ޖަވާބުދޭން ޖެހޭ ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ ކަމަށް، އެބަލި ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން...

18 މާޗް

March 18, 2020 34
މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރާކަށް ނޫޅޭ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ...

March 18, 2020 12
މަސް ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މަސްވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމަށް ލުޔެއްދީ، މަސްގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ދިނުމަށް، ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް...

17 މާޗް

March 17, 2020 9
ބޭރުގައި ހުރި ނަމަ ރަނގަޅީ މަޑުކޮށްލުން: ޑރ.ޝަހީދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ މީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި މި ވަގުތު މަޑުކޮށްލުން ކަމަށް، ޑރ. އަހުމަދު...

March 17, 2020 4
ކިރިޔާ އަލާމާތެއް ފެނުނަސް މިހާރު ޓެސްޓް ކުރާނެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން އިތުރަށް ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ކުރިއަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރުދަނާކޮށް، ޝައްކުވާ ކަހަލަ އަލާމާތެއް ކިރިޔާ...

16 މާޗް

March 16, 2020 5
މަތިވެރިން ޝައްކު ކުރެވުނީ ޓޫރިސްޓް ދެ ކުދިންނަށް

ހަލުއިކަމާ އެކު މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަށް އއ. މަތިވެރިން ޝައްކު ކުރެވުނީ ޓޫރިސްޓް ކުޑަ ދެ ކުދިން ކަމަށް "މިހާރަ"ށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

March 16, 2020 2
ސްޕެއިނުން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ސްޕެއިން އައި އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ މީހާގެ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

15 މާޗް

March 15, 2020 28
ސަފާރީން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުން ބާލާނީ ލ. އަތޮޅަށް

ފުވައްމުލަކުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ "އައިލެންޑް ސަފާރީ1"ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ތިބި ދެ މީހުން ލ. އަތޮޅަށް ބާލައި، ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

March 15, 2020 17
ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހަކާ ގުޅުން ހުރި މީހެއް ހުޅުމާލޭގައި

އަނަންތަރާ ދިގުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކު ހުޅުމާލޭގައި ހުއްޓާ، އޭނާގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން ފަރުކޮޅުފުށްޓަށް ގެންގޮސް...

14 މާޗް

March 14, 2020 42
ކޮވިޑް-19: ކޮންމެ ގެޔަކަށް 1 ޓަނު ފެން ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުރިމަތިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއް ޓަނު ފެން...

March 14, 2020 7
މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓަށް ދެވޭނެ، ޓޫރިސްޓުންނަށް ފުރޭނެ

ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުތައްކުރުން މަނާ ކުރިޔަސް، ރަށްރަށުގައި ތިބިި ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓަށް އަނބުރާ ދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޓޫރިސްޓުން ފުރުވުމަށްޓަކައި...

13 މާޗް

March 13, 2020 23
ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުން މަނާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދި ޝައްކުވާ ބައެއް ކޭސްތައް ފެނުނު ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން މުވައްޒަފުން ފޭބުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 13, 2020 38
އިންޑިއާގެ ޓީމުން ހާއްސަ ތަމްރީނުތައް ދޭނެ

ކޮވިޑް-19 ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ފޮނުވައިދިން ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތައް...