19 ޖޫން

June 19, 2019 21
ރާއްޖޭގެ 7 ސަރަހައްދެއްގައި އިތުރު ހޮސްޕިޓަލް އަޅަނީ

ރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަހައްދެއްގައި އިތުރު ހޮސްޕިޓަލްތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 19, 2019 2
އާއިލާ ރޫޅުމުން ދަރިންގެ ސިއްހަތަށް ވެސް އަސަރުކޮށްފާނެ

މައިންބަފާއިންނާއި ދަރިން އެކީގައި އުފާވެރިކޮށް އުޅޭ އާއިލާތަކުގެ ކުދިންނަށް ވުރެ ބޮޑަށް، ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ އާއިލާތަކުގެ ދަރިން ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި...

18 ޖޫން

June 18, 2019 184
އެންމެ އުހުން ފެނުނު ހިތްގައިމުކަމާއި ކުރިއެރުން!

މުޅި ތަން އޮތީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްސަކޮށްފަ އެވެ. އެއް ފަރާތުގައި ހޭނައްތާ ކޮޓަރި އެވެ. އަނެއް ފަރާތުގައި، އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ރަނގަޅު ވަންދެން ބާއްވާ ވޯޑެވެ. މެދުގައި ހުރީ ހަތަރު...

June 18, 2019 4
ގިނަ ވަގުތު އޭސީ ފިނީގައި އުޅޭ ނަމަ ލޮލަށް ގެއްލުންވޭ

އޭސީކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި މާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ ނަމަ ލޮލަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށާއި އެއީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ލަފާ ދީފަ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 41
އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ކުއްޔަށް ދިނުން ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ

ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑުބައެއް ގެދޮރުގެ ކުއްޔަށް ހޭދަކުރަން ޖެހުމަކީ ފަސް ލައްކައެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ، ރާއްޖެ ކަހަލަ އާބާދީއެއް އޮންނަ ގައުމެއްގައި ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް...

June 17, 2019
ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ "ސެލަޑް ފްރޮސްޓިން" އެއް

ތަރުކާރީ ނުކާން އުޅޭ ކުދިންގެ މައިންބަފައިންގެ ބޮލުގެ ރިހުމަށް މިއީ ހައްލަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މަޝްހޫރު ކްރާފްޓްސް ކުންފުނިން މިހާރު ވަނީ ތަރުކާރީ ކާން ކުދިން ހިތްޖެއްސުމަށްޓަކައި...

16 ޖޫން

June 16, 2019 45
އެތެރެވެފައި ތިބީ އެންމެ ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުންނެއް ނޫން!

ރާއްޖެ އިން ބޭރުން ޑޮކްޓަރުން ގެނައުމުގައި ކުރިން އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ އުސޫލުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް އެތެރެވެފައި ތިބީ އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ޑޮކްޓަރުން ނޫން ކަމަށާއި އެ އަށް...

June 16, 2019 15
ފަންސާހަކަށް ރަށުގެ އެމްބިއުލާންސް އޮތީ ހަލާކުވެފައި!

ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ފަންސާހަކަށް ރަށުގައި އޮތް އެމްބިއުލާންސް ހަލާކުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 31
ސީޓީ ސްކޭން ހަދަން އައިޖީއެމްއެޗުން ޓްރީޓޮޕަށް ފޮނުވަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގައި މިއަދު ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ސީޓީ ސްކޭން ހެދުން މެދުކެނޑިފައިވާތީ، އިމަޖެންސީކޮށް ސީޓީ ހަދަން ޖެހޭ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕަށް ފޮނުވަން...

June 14, 2019 1
ޕްލާސްޓިކްގައި ހުންނަ ކާނާއިން ހަށިގަނޑަށް ޕްލާސްޓިކް

ޕްލާސްޓިކްގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ އެކި ބާވަތްތަކުގެ ބުއިންތަކާއި ކެއުންތައް މިހާރު ވަނީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅިފަ އެވެ. އެކަމަކު މީގެ ސަބަބުން ސިއްހަތަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ ދޭތެރޭ...

12 ޖޫން

June 12, 2019 1
ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަން ގެއްލޭ ބައެއް އާދަތައް

ގެންގުޅެވޭ ނުރަނގަޅު އާދަތަކުގެ ސަބަބުން ވެސް ހަންގަނޑުގެ ރީތިކަން ގެއްލެން މެދުވެރިވެ އެވެ. ބައެއްފަހަރު މިހެން ވަނީ އެނގި އެނގި ހުރެ ވެސް ފަރުވާކުޑަ ކޮށްލެވުމުންނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2019
މާގިނައިން ވައިލެވެނީ ކީއްވެ؟

ވައިލެވުމަކީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ވިޔަސް، މެދުކެނޑުމެއްނެތި މާ ގިނަގިނައިން ވައި ލެވުމަކީ އެކަކު ވެސް ބޭނުންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ. ވައި ލެވެނީ ހަށިގަނޑުން ކަމެއް ބުނެދޭން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019
ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުން ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ހަރަކާތްތެރިކަން ކުޑަ މެދުއުމުރުގެ އަންހެނުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ވަކިން ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2019 7
ޔޫލީ: ތެރަޕިސްޓެއްގެ ގޮތުގައި އުފަލުން

ބައެއް މީހުން ވަކި ކަމަކުން ހާއްސަ ވަނީ އެކަމަށް ނިޔަތްގަނެގެން، ކުރިންސުރެ އުއްމީދުތަކެއް ކޮށްގެންނެއް ނޫނެވެ. ވަކި ކަމެއް ކުރާ ތަނެއްގައި އުޅެން ފެށުމުން ވެސް ޝައުގުވެރިކަން އުފެދި އެ ދާއިރާއަށް ވަދެވެ އެވެ. އައިޝަތު ޔޫލިއާ ލަތީފް (ޔޫލީ) އަކީ އެފަދަ ނަމޫނާއެކެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2019 141
އަގުބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގެ ތިން ފްލޯ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭ!

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ރޭޑިއޮލޮޖީ ޑިޕާޓްމެންޓުން ލީކުވުމާއި ޑެންޓަލް ޑިޕާޓްމެންޓަށް ހޯދި ސާމާނު އެތަނަށް ނުވެއްދުމުގެ އިތުރުން ތިން ފްލޯއެއް ބޭކާރުވެ، ބޭނުން ނުކުރެވުމުގެ...

June 04, 2019 5
ފާޚާނާ އަށް ފޯނު ވެއްދުން ނުރައްކާ

ސްމާޓު ފޯނު ނުވަތަ ޓެބްލެޓް ހިފައިގެން ފާޚާނާ ކުރަން ވަނުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު މިއީ ހީނުކުރާ ގޮތަކަށް ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 13
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ކިޔޫ ކުޑަކޮށް ފަރުވާ ފަސޭހަކޮށްދެނީ

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އައިޖީއެމްއެޗުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމާއި އޮޕަރޭޝަންތައް އަދި އެ ނޫން ވެސް ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގެ ކިޔޫ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދަން އާސަންދައާ އެކު މަޝްވަރާ...

June 03, 2019 30
އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވުމުން ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރަކު ހޯދަނީ

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގައި މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓްތައް ގިނަވެ، ބޮލަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް އިތުރުވެފައިވާތީ އައިޖީއެމްއެޗަށް ނާރުގެ އޮޕަރޭޝަން ޑޮކްޓަރަކު ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ...

01 ޖޫން

June 01, 2019
ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް

ކެންސަރު ބަލީގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ކެއުންތައް ކައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ސްކޫލެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 18
ރާއްޖޭގައި ދުންފަތަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ހޭދަކުރޭ

ރާއްޖޭގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 31, 2019 17
މިއީ ދުންފަތަށް ނޫނެކޭ ބުނާ ދުވަހަކަށް ހަދަމާ: ރައީސް

ރާއްޖެ އަކީ ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކު އުޅޭ ގައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މިއަދަކީ ދުންފަތަށް އަލްވަދާއު ކިޔާ ދުވަހަކަށް ކަނޑައެޅުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިލްތިމާސް...

May 31, 2019 5
ހަށިގަނޑު ރީތިކުރަން އުޅޭ ފިރިހެނުން ސަމާލުވާންޖެހޭ

ފިރިހެނުން ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި ތަލަވުން ހުއްޓުވަން ކާ ބޭހުގެ ސަބަބުން ޖިންސީ ގޮތުން ބަލިކަށިވެ، ދަރިން ނުލިބުމުގެ މައްސަލައާ ކުރިމަތިވުމުގެ ބިރު އޮންނަ ކަމަށް...

30 މެއި

May 30, 2019 14
"ދުންފަތާ ދެކޮޅު ކަންތަކުން ހެޔޮ ނަތީޖާ އަންނާނެ"

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް މި އަހަރު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ފެންނާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2019 5
ދެ މުވައްޒަފެއްގެ މަރާއެކު އެމްނެސްޓީގެ ވެރިން ވަކިވަނީ

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަަނަލްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް މަރުވި މައްސަލައެއް ތަހުގީގުކުރުމަށް ފަހު ނެރުނު ރިޕޯޓަކާ ގުޅިގެން އެ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަޝިޕްގެ ގިނަ ބޭފުޅުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

May 29, 2019 1
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންއާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ދައުވާއެއް

ސާބިތުވެއްޖެ ނަމަ އެތައް ބިލިއަން ޑޮލަރެއްގެ ބަދަލު ދޭންޖެހޭ ފަދަ ދައުވާއެއް އެމެރިކާގެ ސަރަހައްދީ ސަރުކާރަކުން ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންއާ ދެކޮޅަށް އުފުލައިފި އެވެ.

May 29, 2019 1
ޔޯގަޓުން އަރިދަފުސް ރޯގާއާ ދުރުކޮށްދޭ

ޔޯގަޓަކީ އަރިދަފުސް ރޯގާ އިން ސަލާމަތް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
މެޑިކަލް އޮފިސަރުންނާއި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުން ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ އެކި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

May 27, 2019
މައްސަރު ދުވަސްވަރު ގިނައިން ފެން ބުއިން މުހިންމު

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހުން މަދެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މިދުވަސްވަރު ބޭނުންވަނީ ލުއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޗޮކްލެޓް ފަދަ ފޮނި ކާތަކެތީގެ...

25 މެއި

May 25, 2019 33
މުވައްޒަފުންނާއި ޖާގައިގެ ދަތިކަން ބޮޑު: ވަހީދު

އައްޑޫ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް މި ވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ދައްޗަކީ އިމާރާތް ބާވުމުގެ މައްސަލަ އާއި ބޭނުންވާ ވަރަށް މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ މައްސަލަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލް...

May 25, 2019 76
މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރަން ޕޭ ލީވެއް ދެވިދާނެތަ؟

ހަ ބެއިންގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ހުރި އަންހެން ކުއްޖާގެ ދެ ކިޑްނީ ފެއިލްވެ، ފުރާނައަށް ނުރައްކާވުމުން ކޮއްކޮއަށްޓަކައި އިސްވެ ނުކުތީ އަބްދުލް މުހުސިން އަހުމަދު، 37، އެވެ. ކޮއްކޮގެ...

23 މެއި

May 23, 2019 2
ޕޮލެންޑު މީހަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ޕޮލެންޑު އަންހެނަކަށް އެއްމާބަނޑު ހަ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.