23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
ހިނގަން އުނދަގޫނަމަ ހިތުގެ ޓެސްޓެއް ހެދުން ރަނގަޅު

އުމުރުން 78 އަހަރަށް ވުރެ ހަގު މީހުންގެ ތެރެއިން ހިނގަން އުނދަގުވާ މީހުންގެ ހިތުގެ މައްސަލަޔަކާ އެކަމާ ގުޅުމެއް ހުރެދާނެ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ. ސްވިޑްންގެ...

November 23, 2017
މަރުވި މީހެއްގެ ގުނަވަންތަކުން 3 ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

އިންޑިއާގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއްގައި އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮފެސަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދިޔަ 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު މަރުވުމުން އޭނާގެ ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކޮށްފެން ތިން މީހެއްގެ ފުރާނަ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 4
ބޯ ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ވާނެބާ؟

ބޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓްކުރުމުގެ ވަރަށް ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޯ ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރާ ސާޖަނުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ކުރީގައި އުޅޭ އެއް ޑޮކްޓަރު ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ މި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ހެދީ މަރުވެފައިވާ ދެ މީހެއްގެ ބޯ ބަދަލު ކޮށްގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދިރިހުރި މީހެއްގެ ބޯ ވަރަށް އަވަހަށް ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކުރާނެ ކަމަށް...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017
މާބަނޑުއިރު އުއްޑުން ނިދުމުން ދަރިފުޅު މަރުވެދާނެ

ބަލިވެ އިނދެ އެންމެ ފަހު ތިން މަހު، މާބަނޑު މީހުން އުއްޑުން އޮވެ ނިދުމަކީ ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެދާނެ ސަބަބެއް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ. އެންމެ ފަހު...

November 21, 2017 7
ތުއްތު ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިން ޑްރައިވަރު

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އިންޑިޔާގެ ކެރަލާގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރަން އެމްބިއުލެންސް ޑްރައިވަރަކު ކުރި ހިތްވަރު ފެނިފައި ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ހިތަށް އަސަރުކުރި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 11
އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ގެއްލުންތަކާ ބެހޭ އާ އިންޒާރެއް

އެނާޖީ ޑްރިންކް ބުއިމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ މިހާރަކަށް އައިސް އަބަދުވެސް ދެކެވެ އެވެ. ސައިންސްވެރިން މިހާރު ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 8
އުފަންވީ މާ އަވަހަށް: އުއްމީދު އަދި އެތައް ފިލާވަޅެއް

ބަނޑަށް 24 ހަފްތާގައި އަހްޔާން އުފަންވި އިރު ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެންމެ 642 ގްރާމެވެ. ދުވަސް ނުފުރާ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން ފަރުވާ ދޭން ޖެހި ތިން މަސް ވަންދެން އެންއައިސީޔޫގައި އޭނާ ބޭއްވި އެވެ. މިހާރު އަހްޔާންއަކީ ލަވަ އަޑުއަހަން ލޯބިކުރާ، ފީކޯތް ކުޅެން ފޯރި ހުންނަ، އުފާވެރި ކުއްޖެކެވެ. އޭނާގެ މަންމަ ޝާހިދާގެ ބަހުން ނަމަ "ދުވަހަކު ވެސް...

November 17, 2017
އުމުރުން 30 އަހަރު، އެކަމަކު ތުއްތު ކުއްޖެއް

މިއީ އުމުރުން 30 އަހަރު މީހެއް ނަމަވެސް އޭނާ އިންނަނީ ތުއްތު ކުއްޖެއްހެންނެވެ. މި މައްސަލަ ދިމާވެފައި ވަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް ޑޮކްޓަރުންނަކަށް ވެސް ޔަގީންކަމާ އެކު ބުނާކަށް ނޭނގެ އެވެ.

November 17, 2017
އަވަހަށް ކެއުން ސިއްހީ ގޮތުން ނުރައްކާ

ލަސްލަހުން ކެއުމުން ފަލަބަލި ނުވަތަ މެޓަބޮލިކް ސިންޑްރޯމް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވެގެންދާ ކަމަށް ފަހުގެ ހޯދުމަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 8
ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ ޖޫހެއް ނުވިއްކަން އަންގައިފި

ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ މިނިޓް މެއިޑް ޕަލްޕީ ޖޫސްގެ ބައެއް ފުޅިތައް ނުވިއްކުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އިން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 18
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް 818 މިލިއަން ރުފިޔާ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ދެކުނުން އޮތް ބިމުގައި ހަދަމުން އަންނަ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި 818 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

November 15, 2017
ގިނައިރު ޓީވީ ބަލަން އިނުމުން ލޭ ގަނޑުވުމުގެ ބިރު

ޓީވީ ބަލަން މާގިނައިރު އެއް ތަނެއްގައި އިނުމުން. ގަނޑު ލޭކޮޅެއް އުފެދުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ގުނަ އިތުރުވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 116
ޑޮކްޓަރުންތަކެއްގެ ޝަކުވާ: މިހާ ތަފާތު ކުރަނީ ކީއްވެ؟

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އަންނަނީ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެކެވެ؛ މި ކުރިއެރުންތަކާ އެކު ވެސް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ޑޮކްޓަރުން ނުލިބުމުވެ. ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި، މޮޅު ޑޮކްޓަރުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެ ދޫކޮށް އެހެން ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މި ދާއިރާ އަށް ކުރިމަތިވެފައި...

November 14, 2017
ރޭގަނޑު ލިބޭ އަނިޔާ ފަސޭހަވުން ލަސް

ދުވާލު ވަގުތު ފިހިގެން ނުވަތަ ކަނޑައިގެން ދިއުން ފަދަ ކަމަކުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް، ރޭގަނޑު ލިބޭ އެފަދަ އަނިޔާތަކަށް ވުރެ އަވަހަށް ފަސޭހަވެ އެވެ. މިކަން މިގޮތަށް ދިމާވަނީ...

November 14, 2017
ފުރަތަމަ ޓެސްޓް ޓިއުބު ބޭބީއަށް 40 އަހަރު

ފުރަަތަމަ "ޓެސްޓް ޓިއުބު ބޭބީ" ގަރުބަގަތީ ނޮވެމްބަރު، 10، 1977 ގަ އެވެ. އެއީ މެޑިކަލް ސައިންސަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ދުވަހެކެވެ. އަދި ޓެސްޓް ޓިއުބް ބޭބީއެއްގެ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
"މަރުވެފައިވާ" ހިތަކުން މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

"މަރުވެފައިވާ" ހިތެއް އަލުން ދިރުވައި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ކޮށްގެން ވަރަށް ބަލި މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމުގައި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ކާމިޔާބު ހޯދައިފި އެވެ.

November 13, 2017 1
ޔޫޓީއައި ޖެހޭ ނަމަ ދަރިން ހޯދަން އުނދަގޫ ވެދާނެ

ޔޫރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަންސް (ޔޫޓީއައި) ނުވަތަ ކުޑަކަމުދާ ނިޒާމުގައި ޖަރާސީމު އަށަގަތުމަކީ އަންހެނުންގެ މެދުގައި ވަރަށް އާއްމު ކަމެކެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017 61
ޑރ. ނާޒަށް ޑރ. މުޒުނީ ދެއްވި ފުރިހަމަ ފަރުވާ

އައިޖީއެމްއެޗަކީ އަބަދުވެސް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުމާއި ޝަކުވާތަކާއި ރުޅިވެރިކަން އަމާޒުވާ ހޮސްޕިޓަލެކެވެ. އެކަމަކު އެ ތަނުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ގޯހެކޭ ނުބުނެވޭނެ އެވެ. އެއް ކަމަކީ ކަށީގެ ޑިޕާޓްމެންޓުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރު އަލީ މުޒުނީ ރޭ ހިއްސާކުރެއްވި ވާހަކަ އޭގެ ހެއްކަކަށް ފުދެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 3
އެންމެ ރާ ތައްޓަކުން ވެސް ކެންސަރަށް ހުށަހެޅޭ

ރާ ބުއިން ކެންސަރާ ގުޅިފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާ އިރު ރަލަކީ އާއްމު ސިއްހަތަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ނުރައްކަލެއްކަން އެމެރިކާގެ އިސް ޑޮކްޓަރުންތަކެއް ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017
ދަންވަރު ކެއުމުން ހަކުރުބަލީގެ ނުރައްކާ އިތުރުވޭ

ރޭގަނޑު ނިދާފައި އޮވެފައި ވެސް ބަނޑުހައިވެގެން ހޭލެވި ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކާން ބޭނުންވާ މީހުން އުޅެ އެވެ. ފަހުގެ ހޯދުންތަކަށް ފަހު ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ މިއީ ވަރަށް ނުރަނގަޅު...

November 10, 2017 2
އެސިޑް ހަމަލާއިން ސަލާމަތްވެ ލޯބި ލިބުނީ ހޮސްޕިޓަލުން

ކައިވެންޏަށް އިންކާރު ކުރުމުން ފިރިހެންމީހާ ދިން އެސިޑް ހަމަލާއެއްގައި ޕްރަމޯދިނީ ރައުލްގެ މޫނާއި ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނުއިރު އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 15 އަހަރެވެ....

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017
އެސްޕްރިން ކެއުމުން ލިވާ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ކުޑަވޭތަ؟

އެސްޕްރިން އާއްމުކޮށް ބޭނުންކުރަނީ ބޮލުގައި ރިހުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ. ލޭ ގަނޑުވުމާއި ހިތުގެ މައްސަލަތައް ހުންނަ މީހުން ވެސް އެސްޕްރިން ބޭނުން ކުރެ އެވެ.

November 09, 2017 2
ނުކުޅެދުންތެރިކަމާ އެކު ވެސް ނަމޫނާއެއް

ނަތަން ރިޑްލިކާ އުފަންވި އިރު ވެސް ފައިގެ ފަލަމަސްގަނޑު ހިމެނޭ ބައެއް ނެތެވެ. އޭނާގެ އުކުޅުވަޅާ ގުޅިފައިވަނީ ކަކުލު ހުޅެވެ. ނަމަވެސް މި ބޮޑު އައިބާއެކު އުފަންވިޔަސް މިކަމުގެ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017
އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން، އެކަމަކު މައިންބަފައިން ތަފާތު

މިއީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ޖެސީކާ އެލަންގެ ވާހަކަ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި އުޅޭ ޖެސީކާއަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބުނު އިރު އެ ދެ ކުދިންގެ މައިންބަފައިން ތަފާތެވެ. އޭނާއަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބުނީ ޗައިނާ ދެމަފިރިއަކަށް ސަރޮގޭޓް ކޮށް ބަލިވެ އިނދެ އެވެ. މިކަން ވީ ބޮޑު މައްސަލައަކަށެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 1
ހެލިފެލިވެ އުޅެމުން ކެއުމުން ވައިގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވޭ

ވަގުތު ނެތިގެން އުޅޭއިރު، ހިނގާފައި ދަމުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުން ކެއުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މިގޮތަށް ކެއުމަކީ ބަނޑުގައި ގޭސް އުފެދެން މެދުވެރިވާނެ ސަބަބެކެވެ.

November 07, 2017
އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް ފުރާނަ ސަލާމަތްވި ނިބޫ ދެބެއިން

ނިބޫ ދެބެއިން ނުވަތަ އައިޑެންޓިކަލް ޓުވިންސްގެ ފުރާނަ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު ގޮތަކަށް ސަލާމަތް ވެއްޖެ އެވެ. މި ދެބެއިން މަންމަގެ ބަނޑުތެރޭގައި ތިބީ އެއް ކުއްޖަކު އަނެއްކުއްޖާގެ...

November 07, 2017 2
މަންމަގެ އަޑު އަލަށް އިވުނު އަސަރުގަދަ ހިނދުކޮޅު

އަޑުއިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޭނާގެ މަންމަ އަޑު އިވުމުން ކުރި އަސަރާއި އެ ތުއްތު މޫނަށް ވީ ގޮތް ފެންނަ މި ވީޑިއޯއިން ގިނަ ބަޔަކަށް އަސަރުކުރި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުދޭން

ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކުރީ އެމަގާމުތަކުގައި މިހާރު ތިބި ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދޭން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 28
ދުންފަތުގެ ގަވާއިދު ރައީސް އޮފީހުގައި "ތާށިވެއްޖެ"!

ދުންފަތުގެ އުފެއްދުންތައް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފޮށީގެ ބޭރުގައި ގްރެފިކް ހެލްތު ވޯނިން ނުވަތަ އިންޒާރުގެ މަންޒަރުތައް ގިނަކޮށް، ވަކިން ސިނގިރެޓް ނުވިއްކޭ ގޮތަށް އެކުލަވައިލި ގަވާއިދު ރައީސް އޮފީހުގައި "ތާށިވެއްޖެ" އެވެ.

November 05, 2017
ކީޓޮޖެނިކް ޑައެޓުން ފިޓް ޖެހުން ރަނގަޅުވޭތަ؟

ކީޓޮޖެނިކް ޑައެޓަކީ ވަރަށް މަތީ މިންވަރަކަށް ފެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ ޕްރޮޓީން އާއި މަދު ކާބޯހައިރޭޓްސް އެކުލެވޭ ޑައެޓެކެވެ. އެޕިލެޕްސީ ނުވަތަ ފިޓް...

November 05, 2017 4
ކެއުމަށްފަހު ސައި ބުއިން ރަނގަޅެއް ނޫން

ކެއުމަށް ފަހު ސައިތައްޓެއް ބުއިމުން ނޫނީ ބައެއް މީހުންނަށް ކެއުމުގެ ހިތްހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ އެވެ. ނަމަވެސް ސިއްހީ މާހިރުން ބުނާ ގޮތުގައި ކެއުމުގެ ފަހުން ސައި ބުއިމަކީ ސިއްހަތަށް...

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 39
600 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުން ހޯދަނީ

ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

November 04, 2017 10
ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓު ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2017 1
އެންމެ ދެ މަހު ގާތުން ދިނަސް ބޮޑު ފައިދާއެއް

ތުއްތުކުދިންނަށް އެންމެ ދެ މަސް ވަންދެން ގާތުން ކިރު ދިނަސް ކުއްލި މަރުގެ ނުރައްކާ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކުޑަވެގެންދާ ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

November 03, 2017 8
ނިދީގައި ބިރުވެރި އެއްޗެހި ފެނިގެން ހޭލެވޭތަ؟

ސަލްމާ، 20، އަކީ މިސްރުގެ އެމެރިކަން ޔުނިވަސިޓީގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރެކެވެ. އާދައިގެ މަތިން، އޭނާ އެއްރެއަކު ނިދާފައި އޮއްވައި ވަރަށް ބިރުގަންނަ ކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއް ކުރެވުނެވެ....

November 03, 2017
އުރަމަތީ ކެންސަރު ދެނެގަންނަ އާ އީޖާދެއް

ބަލީގެ ކުރީކޮޅު އުރަމަތީގެ ކެންސަރު ދެނެގަންނަ ރޮބޮޓެއް ހިމެނޭ ނިޒާމެއް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017
ލޮލަށް ވެއްޓޭ އެއްޗެއް އަވަހަށް ނަގަންވާނެ

ލޮލަށް އެއްޗެއް ވެއްޓިއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ނޫޅެ ދެން އެހެން ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ އެވެ. ލޮލަށް ވެއްޓުނީ އެސްފިޔައަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ކުނިކޮޅަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ. ބައެއް ފަހަރަށް ވެލި...

November 02, 2017
މާބަނޑުއިރު މަސް ކެއުމުން ދަރިފުޅު ނޭވާހިއްލުމާ ދުރުވޭ

މާބަނޑު މީހުން ހަފުތާއަކު ދެތިން ފަހަރު މަހުގެ ބާވަތްތައް ކެއުމުން، އެ މީހުންގެ ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅަށް ނޭވާހިއްލުމުގެ މައްސަލަތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވާނެ ކަމަށް ފަހުގެ...