24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުމުން ލޮލުގެ ފެނުން ބަލިކަށިވޭ

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މީހުންގެ ލޮލުގެ ފެނުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2019 6
މިކަން ކޮޕީ ނުކުރާތި: މިއީ ސައިބޯނި މީރު މީހެއް

އިންސްޓަގްރާމްގައި މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިގެން އުޅެނީ ސައިބޯނި މާ މީރުވެގެން އުޅޭ އަންހެނަކަށެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019
40 "ޕުޝް-އަޕް" ހެދެންޏާ ހިތް ރަނގަޅު؟

ފިރިހެނަކަށް 40 "ޕުޝް-އަޕް" ހެދޭ ނަމަ އެއީ އެ މީހެއްގެ ހިތުގެ ސިއްހަތު ރަނގަޅު ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ލަފާކޮށްފި އެވެ.

February 19, 2019 2
އަންހެނުންގެ މޫޑް ސްވިންގް: ސަބަބުތަކާއި ބައެއް ހައްލު

ހިނދުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އެއްވެސް ކަމަކާ ނުލައި ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މީހާގެ މިޒާޖު ރުޅިވެރިކަމަށް ނުވަތަ އުފާވެރިކަމަށް ބަދަލުވާ ނަމަ އެއީ "މޫޑް ސްވިންގް" ކަަމަށް ވެދާނެ އެވެ. މިއީ...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 13
ގިނަ ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވޭ ގޮތް ރަނގަޅެއް ނޫން: ސާވޭ

ރާއްޖޭގެ ތުއްތު ކުދިންގެ ތެރެއިން 50 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ކާނާ ދެވެނީ ސިއްހީ ގޮތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

February 17, 2019 1
ނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ކަސްރަތާ ބެހޭ އާ ހޯދުމެއް

ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ރީތި ބައްޓަމަކަށް ހުރުމާ އެކު ފިޓްނެސް ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި ކަސްރަތު ކުރެ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަބަދު ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވަނީ ކުރު...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2019
ޓްރަމްޕް ފަލަ، އެކަމަކު ސިއްހަތު ރަނގަޅު: ރިޕޯޓް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 15) - އެންމެ ފަހުގެ މެޑިކަލް ޓެސްޓަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ބަރުދަން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ސިއްހީ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ރަސްމީ ޑޮކްޓަރު ޝޯން ކޮންލޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 5
ދުންފަތާ ދުރުވާން ނައިބު ރައީސް ގޮވާލައްވައިފި

މައިންނާއި ކުޑަކުދިންނާއި ދޮށީ އުމުރުގެ މީހުން ދުންފަތުގެ ދުމުން ސަލާމަތްކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 4
މި ދުވަސްވަރު ޗިކުންގުންޔާ ދަނީ ފެތުރެމުން: އެޗްޕީއޭ

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ޗިކުންގުންޔާ މިދުވަސްވަރު މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 12, 2019
އީ-ސިނގިރޭޓެއް ގޮވައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި މީހަކު އީ-ސިނގެރެޓެއް ބޮނިކޮށް އެ ގޮވައި، ލިބުނު ޒަޚަމްތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

February 12, 2019 1
ފޮކްސްގެ ޕްރެޒެންޓަރަކު އަތް ނުދޮވެ އުޅޭތާ 10 އަހަރު

އެމެރިކާގެ ފޮކްސް ނިއުސްގެ ޕްރެޒެންޓަރެއް ކަމަށްވާ ޕީޓް ހެގްސެތު އަތް ނުދޮވެ އުޅޭތާ 10 އަހަރު ވެއްޖެ ކަމަށް، ލައިވް ޝޯއެއްގެ ތެރޭގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 4
ފީއަލީގައި އަދިވެސް ޑެންގީ ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ނުރައްކާތެރި ހުން، ޑެންގީ ފެތުރުން ފ. ފީއަލީގައި އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ވެފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެ ރޯގާ އިތުރަށް ފެތުރިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުކަމަށް އެ ރަށު ސިއްހީ މަރުކަޒުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 20
ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނަށް ސާވިސް އެލަވަންސް ދެނީ

އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ތިބޭ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ވެސް ސާވިސް އެލަވަންސް ދޭ ގޮތަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 11
ގޯސް އާދަތަކުން މަރުވަނީ ހިތާމަ ކުރަންޖެހޭ މިންވަރަށް

ނުރަނގަޅު ކާބޯތަކެއްޗާއި އާދަތަކުން ދިވެހިން ހަލާކުވަނީ ހިތާމަކުރަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 07, 2019 51
އުއްމީދީ ރިޔާސީ ބަޔާނެއް، ގިނަ ހައްލުތަކެއް

ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކޮށް، ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުން ގައުމުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ބިޔަ ވައުދުތަކެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

February 07, 2019 1
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރެވޭ އުމުރު 100 އަށް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެ އުމުރަކީ 100 އަހަރުން މަތިވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް ހަވާއީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 3
ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް މާގިނައިން ބޭނުންކުރާތީ ގެއްލުންވޭ

އެމެރިކާގައި، ކުޑަކުދިން ދަތް އުނގުޅަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ މާގިނައިން ދަތް އުނގުޅާ ބޭސް ބޭނުންކުރާތީ ދަތްތަކުގައި ހުދު މައްސަލަ ދިމާވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސެންޓާސް ފޯ ޑިޒީޒް...

February 06, 2019 5
ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަންހެނުންގެ ސިކުނޑި ޒުވާން

ބައެއް މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސް ވިޔަސް ހިތް މުސްކުޅި ނުވާ ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2019 28
ފޯކައިދޫގައި ހުއްދަ ނެތި ފަރުވާ ދެނިކޮށް ހުއްޓުވައިފި

ށ. ފޯކައިދުއަށް ޗުއްޓީއަކަށް ގޮސް ހުރި އިންޑިއާ މީހަކު، ކަށީގެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށް ބުނެ، އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތި، މީހުންނަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ފުލުހުން އެކަން މިއަދު ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

February 05, 2019 86
ބޭރުގައި ދިރިއުޅުނަސް އާސަންދަ: އިތުރު ބުރައެއް؟

އާސަންދަ އިން ކުރާ ހޭދަ ކޮންޓްރޯލް ނުކޮށްފި ނަމަ، ޚިދުމަތް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ އެވެ! މި އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވަމުން، ކުރީގެ...

February 05, 2019
މިހާރު ބުނަނީ ހެނދުނު ނާސްތާއާ ބަރުދަނާ ގުޅުމެއް ނެތޭ

ހެނދުނު ރަނގަޅަށް ނާސްތާކުރުމަކީ ބަރުދަން ލުއިކުރުމަށް އެހީއެއް ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 51
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އޭޕްރީލް މަހު ހުޅުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެނުވާނެ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ އެޕްރީލް މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

February 04, 2019 16
ރާއްޖޭގައި އަނގައިގެ ކެންސަރު ވަރަށް އާންމު: އެޗްޕީއޭ

ރާއްޖޭގައި އަނގައިގެ ކެންސަރު ވަރަށް އާންމު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 50
ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ސްރީ ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ލިބެން ފަށާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 03, 2019 59
އާ ސަރުކާރުގެ ދުންފަތާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ ވަރުގަދަ!

"ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް، މިއަދު އަޒުމް ކަނޑައަޅަންވީ، ދުންފަތަށް އަލްވަދާއު ކިޔައި، ފުރިހަމަ ސިއްހަތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް،" ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް...

February 03, 2019 2
ޖޯންސަން ފުށް ލަންކާ އަށް އެތެރެކުރުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ބްރޭންޑްގެ ފުށުގައި ކެންސަރަށް މަގުފަހިވާ މާއްދާތަކެއް އެކުލެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އެ ބްރޭންޑްގެ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2019 38
އެ ދުވަސް: އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދިން ހޮސްޕިޓަލް

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރި އައިޖީއެމްއެޗު، ރަސްމީކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރާ އިންޑިއާ އިން ހަވާލުކުރީ ފެބްރުއަރީ 2، 1994 ގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަދަށް 25 އަހަރު ފުރުނީ އެވެ. އެއީ އައިޖީއެމްއެޗުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭން ފެށި ދުވަހެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ހޮސްޕިޓަލް ނިންމައި، ރާއްޖެއާ ހަވާލުކުރުމަކީ ވެސް ތާރީޚީ...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 13
ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ޓްރީޓޮޕުން

އުމުރުން 104 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ގޯލްބްލެޑާ ނުވަތަ ފިތް ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް (އޯޕަން ކޮލެސިސްޓެކްޓޮމީ) ޓްރީ ޓޮޕް އިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފި އެވެ.

January 31, 2019 54
ވަކި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން ތިން މަސް ފަހުން މަނާ!

އަންނަ މެއި 31 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަކި ސިނގިރޭޓް ވިއްކުން މަނާ ކުރުމަށާއި ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ ބޭރުގައި އިންޒާރުގެ ފޮޓޯ ޖެހުމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

January 31, 2019 18
އާސަންދައިގެ ބޮޑު ހޭދައެއް ދުންފަތާ ގުޅޭ ބަލިތަކަށް!

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު، އާސަންދައިން އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަން ޖެހެނީ ދުންފަތާ ގުޅުން ހުރި ބަލިތަކަށް ކަމަށާއި މިދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ރާއްޖޭގައި...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 3
އަންނަ އަހަރު ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދިދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ކެންސަރު އެއްކޮށް ފަސޭހަވާ ފަރުވާއެއް އަންނަ އަހަރު ތެރޭ ހޯދިދާނެ ކަމަށް އިޒްރޭލުގެ ސައިންސްވެރިންގެ ޓީމަކުން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019 33
ސިނގިރޭޓު ހަނގުރާމައިގަ އެއް ފިޔަވަޅު ފަހަތުގައި

ލޭގެ ކެންސަރުން އަހުމަދު ހަމީދު ،47، މިންޖުވިތާ ގާތްގަނޑަކަށް އަހަރެއް ފުރުނީ އެވެ. ހަމީދު ބުނާ ގޮތުގައި ކެންސަރު ޖެހުމުން އޭނާ އާއި މުޅި އާއިލާއަށް ވެސް ލިބުނީ ބޮޑު ނިކަމެތި ކަމެކެވެ. އެ ތަޖުރިބާ އެހެން މީހަކު ކުރާކަށް ހަމީދު ނޭދެ އެވެ. ސިނގިރޭޓު ފޮށީގެ ބޭރުގައި އިންޒާރުގެ މަންޒަރު ޖަހަން އޭނާ ބޭނުންވަނީ އެހެންވެ އެވެ.

January 28, 2019 2
ނަޖިސް އެކުލެވޭ ފޭކް ސިނގިރެޓް އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ގިނަ އަދަދަށް ފޭކް ސިނގިރެޓް ދައުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ވެދާނެ ސިއްހީ ނުރައްކަލަށް ސަމާލުވާން އެ ގައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން...

January 28, 2019
ފްރައިޑް ޗިކަން މާގިނައިން ކާކަށް ނުވާނެ

ފްރައިޑް ޗިކެންއަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި މީގެ ސަބަބުން އުމުރުން ކުރުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.