04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2020 2
ގުޅުން ނެތް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް

އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އެއްވަނަ އެލާޓަށް ވުރެ ވެސް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 1
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 75 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން އައި އުމުރުން 75 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ބަލި ޖެހިގެން ރާއްޖެ އިން މަރުވި 47 ވަނަ މީހާ އެވެ.

December 01, 2020 7
ދެން ހޫނުވާނީ ވެކްސިން ފްރީޒަރު ނުލިބޭ މައްސަލަ

ދުނިޔެއަށް މުސީބާތަކަށް ވެފައިވާ ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ކާމިޔާބު ވެކްސިންތަކެއް އުފައްދައި އޭގެ ބޭނުންކުރަން ފަށަން ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. އެކަމަކު މި ވެކްސިންތަކަށް ފިނިހޫނުމިނުގެ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 2
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13،000އިން މައްޗަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު 17 ކޭސް ފެނި މިހާތަނަށް ރާއްޖޭން މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 13،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2020 13
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 11
ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަދު ދުވަހެއް: ޕޮޒިޓިވްވީ 14

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރާއްޖެ ގޯސްވެ، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން އެ ބައްޔަށް އެންމެ މަދުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އެއް ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. ބަލި ޖެހިގެން މިއަދު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ 14 މީހުންނެވެ.

November 28, 2020 19
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ކަރަންޓީނު ލުއިކުރެވޭނެ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބެން ޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ...

November 28, 2020 2
ތަފާތުކޮށްލަން އަސޭމިރުސް ސައެއް ބޯލާ!

ކާނާތަކުގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކުރަން އާންމުކޮށް ހަވާދެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އަސޭމިރުހަކީ ސިއްހީ އެތައް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މީގައި ހުންނަ ކުޅި ރަހައިން މީހާގެ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 50
ކަރަންޓީނު ކުރެއްނުވާނެ، ބަލާނީ އުވާލެވޭ ހާލަތު އޮތްތޯ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތް މާލޭން ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ގޮތަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ ބަލީގެ ހާލަތު އޮތް މިންވަރުގެ މައްޗަށް ނޫން ކަމަށާއި ބަލީގެ ހާލަތު ބަލަނީ ކަރަންޓީނު އުވާލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ރޭ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 38
ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ތަސްލީމާ

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން އައްޔަން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަގާމަށް، ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

November 25, 2020 37
ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީގޮތް ވެކްސިނަށް ވިޔަނުދޭތި: ނަޝީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހާލުބޮޑުވާ މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ފަރުވާ އަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން އުޅުނު އިރު ކަން ހިނގި ގޮތަށް، އެ ބަލީގެ ވެކްސިން ގެނައުމުގެ ކަންކަން...

November 25, 2020 21
ކަރަންޓީން 14: މިއީ ކިހިނެއް ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއް؟

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައިވާ ރަށަކުން ނުވަތަ އެ ބަލި ފެތިރިފައިވާ ގައުމަކުން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ރަށެއްގައި އުޅޭ މީހުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުމުން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ކަރަންޓީނުވާން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 14
ކަރަންޓީނުގައި ހުުރި މީހެއްގެ 15 ކޮންޓެކްޓުން ހިމެނޭ

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، އޭނާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި...

November 24, 2020
ބެލެންސް ޑައިޓަކަށް ވިޓަމިން ޑީ މުހިއްމު

ބެލެންސް ޑައިޓަކުން ނޫނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. އެހެންވެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވިޓަމިންގެ މާއްދާތައް ލިބޭ ކެއުންތަކަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހެ އެވެ. ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 26
އުސޫލާ ހިލާފަށް ޓެކްސީކުރާތީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލްތަކާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19 ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭތީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

November 23, 2020 28
ކުޅުދުއްފުށްޓާއި އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ބޯޑަކަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގެ ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށް، އެ ދެ ތަން ހިންގުމަށް ވަކި ބޯޑެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 24
ނުވަ މަހަށް ފަހު ސަލްޓަން ޕާކު އަލުން ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާލޭގައި ހުންނަ ސަލްޓަން ޕާކު މިދިޔަ މާޗު މަހު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު، މިއަދު ފަތިހު އަލުން އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އާންމުންނަށް ސަލްޓަން ޕާކު މި ހުޅުވީ ނުވަ މަހަށް ފަހު އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 94 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް 94 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

November 20, 2020 9
ހަތަރު ކްލަސްޓާއަކާ އެކު ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ މައިގަނޑު ހަތަރު ކްލަސްޓާ އަކާ އެކު މިއަދު ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 3
ސެނަހިޔާ އިން ނާރުގެ ބަލިތަކަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި

ސެނަހިޔާ ހޮސްޕިޓަލުން ނާރުގެ ބަލިިތަކަށް ޓެސްޓުކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 14
ރެންޑަމް ޓެސްޓިން މަދުކޮށްފި، ދާންވީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް

މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ތަންކޮޅެއް މަދުވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދާން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2020 8
އެއާޕޯޓުން އަނެއްކާވެސް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 110 މީހުންގެ ތެރޭގައި ވެލާނާ އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 1
ކޮވިޑް-19 ގައި 57 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2020 12
މެލޭޝިއާއަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ކަރަންޓީން ފީ ދޭންޖެހޭ

މެލޭޝިއާ އަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ހެދުމަށާއި ކަރަންޓީނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ގައުމަށް ދިއުމުގެ ކުރިން ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ...

November 14, 2020 2
ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިއަދު ވެސް 30 އިން ދަށުގައި

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 30 އަށް ވުރެ ދަށުގައި މިއަދު ވެސް ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެވެ.