30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 1
ކާންދެވޭތޯ ޒާހިލްގެ އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދާ އިބްރާހީމް ޒާހިލްއަށް ކެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް ބެންކޮކުގައި އަނެއްކާވެސް އިތުރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފި އެވެ.

April 30, 2017 3
އޯޓިޒަމްއާ އަންހެން މީހާގެ މާމަޔާ ގުޅުމެއް ހުރެދާނެ

ސައިންޓިފިކް ރިޕޯޓްސްގައި ދާދިފަހުން ޝާއިއުކޮށްވާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ބަލިވެއިންނަ މީހެއްގެ މަންމަ ފަރާތު މާމަ އަކީ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017
ހަކުރު ބަލިން ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ވެދާނެ

ކުރީގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ޓައިޕް 2 ޑައެބެޓީސްގެ ސަަބަބުން ހަނދާން ނެތުމުގެ މައްސަަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ ފަހުން ކުރި އާ ދިރާސާއެއްގައި، މިއީ ކިހިނެއް ދިމާވާ...

April 29, 2017
ތިން ފައި ހުރި ކުއްޖާގެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

އުފަންވި އިރު ތިން ފައި ހުރި، ބަންގްލާދޭޝްގެ އަންހެން ކުއްޖާ އޮސްޓްރޭލިއާގައި ކުރި އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބުވެ ގައުމަށް ދާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 26
"ދެ ވަނަ ރޯގާއަކަށް ސިއްހީ ދާއިރާ އޮތީ ތައްޔާރަށް"

ވޭތުވެ ދިޔަ ދެ މަސް ދުވަހު ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހަލުއި ކަމާއެކު ފެތުރެމުން ދިޔަ ހުމާއި ސްވައިން ފްލޫ ފަދަ ރޯގާއެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ފެތުރިއްޖެ ނަމަ ސިއްހީ ދާއިރާއިން...

April 28, 2017 5
މަސްނޫއީ ރަހިމެއްގައި ބަކަރިއެއް ބޮޑުކޮށްފި

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅެއްގެ ސިފަޔަށް ހަދާފައިވާ "މަސްނޫއީ ރަހިމެއް"ގެ ތެރޭގައި، ދުވަސްނުފުރާ ވިހާފައި އޮތް ބަކަރިއެއް މަރުނުވެ އެތައް ހަފުތާއެއް ވަންދެން ބޭއްވުމުގައި ސައިންސްވެރިން...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 12
ނޭފަތް ކޮއްޓުން ފަކުރު، އެކަމަކު ފައިދާހުރި ކަމެއް

ކުއްޖަކު ނޭފަތް ކޮއްޓާލަން އުޅޭހެން ހީވިޔަސް އަހަރެމެން އެކަން ހުއްޓުވަމެވެ. މިއީ މައިންބަފައިންގެ ފަރާތުން އަހަރެމެންނަށް އާދަވެފައިވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ކުޑައިރު ނޭފަތަށް އަތްލާތަން ފެންނައިރަށް މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ އަވަހަށް އެކަން ހުއްޓުވާނެ އެވެ.

April 27, 2017 1
ހިނގުމުން ސިކުނޑިއަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް

އެއް ފައިގެ ކުރިއަށް އަނެއް ފައި އެޅުމުން ސިކުނޑިއަށް ކުރާ އަސަރަކީ ސިކުނޑީގެ ބާރު ގަދަވެ، ސިކުނޑީގެ ސިއްހަތަށް ފައިދާކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

April 27, 2017 6
އުމުރުން 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ހަނދާން ވެސް ހުރި މީހެއް

ރެބެކާ ޝެރޮކްގެ އެންމެ ދުރު ހަނދާންތަކުގެ ތެރޭގައި އޭނާގެ އުމުރުން އެންމެ 12 ދުވަހު ވީ ކަންތައް ހިމެނެ އެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ މި އަންހެންމީހާ ބުނި ގޮތުގައި ތުއްތު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 25
ކެތުލެބުން 8،000 މީހުން ފަރުވާ ހޯދައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު އައިޖީއެމްއެޗުގައި އަލަށް ހުޅުވި ކެތުލެބުން މިހާތަނަށް 8،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި މިއީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 26, 2017 5
ވަކިވާން މަޖުބޫރު އެކަމަކު ވަކިވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން

އުފަންވާއިރު ގުޅިފައި ތިބޭ ގިނަ ކުދިން ވިހާތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ މަރުވެ އެވެ. ނަމަވެސް ކާމަން އާއި ލުޕީޓާ ވަނީ ދިމާވި ހުރިހާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ގިރާކޮށްފަ އެވެ.

April 26, 2017
އުފަންވިއިރު ވެސް ބޮލުގައި ހުސް ނުރަ

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހަންގޭރީގައި އުފަންވި މި ކުއްޖާ ހާއްސަވަނީ ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހުދުކޮށް ހުރުމުންނެވެ. ބެންސްގެ ނަން ދީފައިވާ މި ކުއްޖާގެ ކިބައިން ފެނުނު މި ކަންތައް...

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 1
8 ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތުން ވެސް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ

ކަސްރަތުކުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރަން ޖެހޭނެ، ސިއްހަތަށް ވަރަށް ފައިދާ ލިބޭ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ކަސްރަތުކުރުމުގައި ވެސް ވަކި ހައްދެއް އޮންނާނެ އެވެ.

April 25, 2017
ކެންސަރު ބަލިކޮށްލެވުނަސް ހިނިތުންވުން ގެއްލިފައި

އުމުރުން 11 އަހަރުގައި ޑެނިއެލް ލޯޑް ވަނީ ކެންސަރު ބައްޔާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަނގުރާމައެއް ކޮށްފަ އެވެ. އަދި އޭނާގެ އާއިލާއަށް ވެސް މިއީ ކުރަންޖެހުނު ވަރަށް ހިތްދަތި...

24 އެޕްރީލް

April 24, 2017 19
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ޖަޕާނުން އެހީ ދީފި

ޖަޕާން ސަރުކާރުން ރާއްޖެ އަށް 9.3 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސިއްހީ ސާމާނު މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

April 24, 2017 3
ކުޑަކުދިން ހަލަނިކޮށް އުޅެން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ސަބަބެއް

ކުޑަކުދިން ދުވެ، ފުމެ މާބޮޑަށް ހަލަނިކޮށް އުޅުމަކީ ބައެއް ބެލެނިވެރިންނަށް ކެތްވާ ވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. ރުޅިގަދަވެ ކުދިންނަށް އިންޒާރު ދޭ ސަބަބަކަށް މިކަން އޮންނަނީ ވެފަ އެވެ....

April 24, 2017 1
ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭހުން އާންމު ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވޭ

ފަހުގެ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ސައިންސްވެރިން ބުނަނީ ދޭތެރެދުރުކުރާ ބޭސް ކެއުމުން އަންހެނުންގެ އާއްމު ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ ކަމަށެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ކުޑަ ބެޓެރިއެއް ދިރުނު ކުއްޖަކު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކުޑަކުޑަ ލިތިއަމް "ބަޓްން" ބެޓެރިއެއް ދިރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. މި ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނަސް ހިނގޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކުޑަ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ބެޓެރީގެ ވިހައިގެ ސަބަބުން އެތެރެހަށީގެ ގުނަވަންތަން ދަނީ ފިހި،...

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 3
ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ އާ ވާހަކައެއް

ޑިޕްރެޝަނާ ބެހޭ ގޮތުން ތަފާތު މައުލޫމާތަކަށް ވާހަކަ ދެކެވެމުންދާ މި ދުވަސްވަރު އަނެއްކާވެސް އެހެން ވާހަކައެކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން މާބޮޑަށް ހިކުމަކީ ޑިޕްރެޝަނާ ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ. މިއީ މި ދެ ކަންތަކުގައި ގުޅުމެއް ހުރި ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދެއްކި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2017 9
ކޮއްކޮގެ ގަބުރު ބައިސްކަލެއްގައި އުފުލައިފި

އިންޑިއާގައި، އިންޖީނު ލީ ވެހިކަލް ނުދުއްވޭ ހިސާބެއްގައި އޮތް އަވަށެއްގެ ޒުވާނަކު އޭނާގެ ކޮއްކޮގެ ގަބުރު އެހެން އަވަށަކަށް ގެންދަން ބައިސްކަލެއްގައި އެ ގަބުރު އުފުލައިފި އެވެ.

April 21, 2017
ދުވާލަކު އާފަލެއް ކެއުމުން ބައްޔެއް ނުވާނެތަ؟

"ކޮންމެ ދުވަހަކު އާފަލެއް ކާ ނަމަ ޑޮކްޓަރަކަށް ދައްކާކަށް ނުޖެހޭނެ" ކަމަށް، 1922 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ކިޔައި އުޅެ ކަމަށްވެ އެވެ. މިއަދާ ހަމަޔަށް ވެސް މިހެން ބުނެ އުޅެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 39
"ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނާ ދުރުވާތީ މެދުވެރިވާ ކަމެއް"

ޑިޕްރެޝަނަކީ ދީނީ ކަންތައްތަކާ ދޭތެރޭ ފަރުވާ ކުޑަކުރެވިގެން ކުރިމަތިވާ ބައްޔެއް ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 19, 2017
ސްޕޯޓްސް ޑްރިންކަށް ވުރެ ރަނގަޅީ ފެން

ޒުވާން އެތުލީޓުންނަށް ސްޕޯޓްސް ޑްރިންކްތަކަށް ވުރެ ރަނގަޅީ ފެން ކަމަށް، ސްޕޯޓްސް މެޑިސިންގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017 8
ރާއްޖޭގައި އަލަށް މައިކަށީގެ ބަދައެއް ބަދަލުކޮށްފި

ތަޖުރިބާކާރު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޮކްޓަރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ، ސްޕައިން ނުވަތަ މައިބަދައިގެ ކޮންފަރެންސް ރޭ ފަށައި އެ ކޮންފަރެންސްގައި ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މައިބަދައިގެ ބޮޑު ސާޖަރީ މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2017 7
އައިޖީއެމްއެޗުގައި ދެ ކުލިނިކެއްގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ކިޑްނީގެ ބަލިތަކަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ "ރީނަލް ޓްރާންސްޕްލާންޓް" ކްްލިނިކާއި ކުޑަކުދިންނާއި ފުރާވަރު ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށް ހެދި ކްލިނިކްގެ...

April 14, 2017 1
ފޯނާއި ޓެބްލެޓާ ކުޅޭ ކުދިންގެ ނިދި މަދު

ސްމާޓްފޯނާއި ޓެބްލެޓް ފަދަ، ޓަޗްސްކްރީން ހުންނަ ޑިވައިސްތައް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިން ނިދާ މިންވަރު، އެފަދަ އެއްޗިއްސާ ނުކުޅޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު މަދު ކަމަށް ދިރާސާ ޓީމަކުން ބުނެފި...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 13
ޒާހިލްގެ ހާލު ދަށްވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

އިންފެކްޝަނެއްގެ ސަބަބުން ނުކެވި، އެތައް ވޭނެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދާ އިބްރާހީމް ޒާހިލްގެ ހާލު ދަށްވެ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2017
ޓީއެފްޖީގެ ދުވުންތެރިންނަށް އެލައިޑްގެ އިންޝުއަރެންސް

އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި އޮންނަ ޓީއެފްޖީ ދުވުމުގެ ހުރިހާ ބައިވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން އެއް މިލިއަން ރުފިޔާއާ ހަމަޔަށް ކަވަރޭޖް ލިބޭ...

April 12, 2017
އަޖުމަބެލުމަށް މެލޭޝިއާގައި ޑެންގީ ވެކްސިން ހުއްދަކޮށްފި

މަދިރީގެ ސަބަބުން ޖެހޭ ޑެންގީ ހުމުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަލަށް އުފައްދާފައިވާ ވެކްސިން މެލޭޝިއާގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ ޝަރުތުތަކަކާ އެކު އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 7
ދިވެހިންގެ ސިއްހަތާ ގުޅޭގޮތުން ސާވޭއެއް ކުރަން ފަށައިފި

ދިވެހިންގެ ސިއްހަތާއި އާބާދީއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގެ ސާވޭއެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 3
އަނގައިގެ ކެންސަރަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ކެމްޕޭނެއް

އަނގައިގެ ކެންސަރަށް އާއްމުން ހޭލުންތެރިކުރަން ކެންސަ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެސްޓީއޯ ގުޅިގެން އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކެމްޕޭނެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

April 10, 2017 8
ގަނޑު ފެން ބޭނުންކޮށްގެން ސަރުބީ ވިރުވާލެވިދާނެ

އައިސް-ޕެކްސް އަކީ އިންފްލެމޭޝަން އާއި ކުޅިވަރު ކުޅެނިކޮށް ލިބޭ އަނިޔާތަކުން ތަންތަން ދުޅަވުން ފަދަ ކަންތައްތަކަށް މިހާރު ވެސް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. ސައިންސްވެރިން...