22 އެޕްރީލް

April 22, 2019 9
މެޑިކަލް ކޮލެޖާ މެދު ޑރ. ޝީޒާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ރާއްޖޭގައި ތިބެގެން ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވިދާނެ ކަމަކަށް، މީގެ ދެތިން އަހަރު ދުވަހު ކުރިއަށް ބެއްޔަސް، ދަރިވަރުންގެ ހިތަކަށް ނާރާނެ އެވެ. ނަމަވެސް ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބޮޑު ކުރިއެރުންތަކާ އެކު އެ ބިންގާ މިހާރު ވަނީ އަޅައިފަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ވެސް ފެށި އެމްބީބީއެސްގެ ފުރަތަމަ ކޯސް، ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ހިޔާވަހިކަމުގައި...

21 އެޕްރީލް

April 21, 2019 4
ރޯދަމަހަށް ހާއްސަ ޕެކޭޖެއް ޓްރީޓޮޕުން ތައާރަފްކޮށްފި

ރޯދަ އަށް ތިބޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ މެޑިކަލް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފު ކުރަން ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

April 21, 2019 35
އޮސްޓްރޭލިއާއިން ދިވެހި ކުއްޖަކު ފޮނުވާލުމުގެ ބިރު

އުފެދުމުގައި ހުރި ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން ދިވެހި ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވިސާ ނުލިބި، ޑިޕޯޓްކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 3
ނިޔަފަތިން ސިއްހީ ބައެއް މައްސަލަތައް ބުނެދޭ

ނިޔަފަތިން ވެސް ތިމާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަތަކެއް ބުނެދޭކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ވަކި ތަންކޮޅެއް ހުދުވެފައި، ނުވަތަ ވަކި ހިސާބެއްގައި ރަތްކަމެއް ހުރުމާއި ތަންކޮޅެއް ފަޅައިގެން ގޮސްފައި ހުރުން އަދި އުފުލިފައި ނުވަތަ ދުޅަވެފައި ހުރުމަކީ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި ބައެއްޔެއްގެ އަލާމާތްތަކަކަށް ވެދާނެ އެވެ. ފުރަމޭގެ ބަލިތަކާއި...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 24
"ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ޝަކުވާތަކާ ގުޅޭ ގޮންޖެހުން ގިނަ"

ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކާ މެދު އާންމުން ކުރާ ޝަކުވާތަކާ ގުޅުން ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ގިނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 18, 2019
ނުނިދިފައި ނޯވެ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ކޮށްލާ!

ކޮންމެހެން އަށް ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ޓީވީ ބަލަން އޮވެގެން ނިދާލަން ކިހާ އަރާމު ހެއްޔެވެ؟ ގަޑި އެލާމްވުމުން "ސްނޫޒް" ކޮށްލީމާ އެ އަންނަނީ މާ އަރާމު ނިންޖެއް ނޫންހެއްޔެވެ؟

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 9
ހިމޮފީލިއާގެ ފަރުވާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނަން: އަމީން

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލާއިރު ހިމޮފީލިއާ އަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ ހިމަނަން މަސައްކަތްކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 17, 2019 52
ވެކްސިން ޖެހުން ދަށަށް، ކަންބޮޑުވާންވީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

ވެކްސިންގެ ރައްކާތެރިކަމާ މެދު ޝައްކުކުރުމާއި ވެކްސިން ޖެހުމާ ދެކޮޅުހެދުމުގެ އަޑުތައް ރާއްޖޭގައި ވެސް ވަރަށް ގަދަވެއްޖެ އެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ވާހަކަތަކެއް ނޫންކަން އެނގެނީ...

April 17, 2019 6
ޔޫރިން އިންފެކްޝަންގެ ސަބަބާއި ފަރުވާ

ތިޔައީ އަންހެނެއް ނަމަ ޔުރިނަރީ ޓްރެކްޓް އިންފެކްޝަން (ޔޫޓީއައި) ތަހައްމަލްކުރަން ޖެހުމުގެ ޗާންސް އެތައް ގުނައެއް ބޮޑެވެ. ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން ކޮންމެ ދެ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 10
ސިއްހީ ދިރާސާކުރުމުގެ ޝައުގު އަންނަނީ އިތުރުވަމުން

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާ އިން ދިރާސާ ކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 16, 2019
ބަނޑަށް ރަނގަޅު ލެމަނޭޑެއް

ހިކެން އުޅޭ އިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ އެއް ކަމަކީ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ބަނޑު ހިންދުމެވެ. ކަސްރަތާ އެއްވަރަށް، ކެއުމުގެ ރަނގަޅު ވައްޓަފާޅިއެއް ވެސް މިކަމަށް...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 13
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާ އަށް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ: އަމީން

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއާއަށް އިސްކަން ނުދޭ ނަމަ ފުރިހަމަ ސިއްހަތެއްގައި ދެމި ތިބުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހަގީގީ ފޮނި މީރުކަން އެންމެންނަށް އެއްވަރަކަށް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު...

April 15, 2019 41
ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތި ނުވަނީސް ތައްޔާރުވާން ވެއްޖެ!

ފުރަތަމަ އެންމެން ވެސް ހީކުރީ އެއީ ހަމަ އާދައިގެ ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ. ހުމާ އެކު އަރިދަފުސް ރޯގާ މާ ބޮޑަށް ފެތުރެން ފެށީ އެވެ. އެކަމަކު މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވެ، އެނގުނީ އެއީ ސްވައިން ފްލޫ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 10
ޑެންގީ ޖެހިގެން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު އައިސީޔޫގައި

އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫގައި ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

April 11, 2019 48
3 ގައުމެއްގައި އުޅޭ ދިވެހިންނަށް ބޭސްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް

އިންޑިއާ އާއި ސްރީ ލަންކާ އަދި މެލޭޝިއާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް "މެރަނާ" ގެ ނަމުގައި އާސަންދަ ސްކީމެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

April 11, 2019 1
ރޯދަ ވީއްލައިގެން ކާންވީ ކޯއްޗެއް؟

ކުރިއަށް މިއޮތީ ރަމަޟާން މަހެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ކުރިން ވެސް ރޯދަޔާ ކެއުމާ ހުރި ގުޅުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާލަން މިއީ ރަނގަޅު ވަގުތެކެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 9
30 އަހަރު ވުމުން މި ކާނާތަކާ ދުރުވެލާ

ކޮންމެ އުމުރެއްގައި ނަމަވެސް، ސިއްހަތަށް ނުރަނގަޅު ކާނާ ކައިގެން ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު އުމުރުން ތިރީސް އަހަރު ވުމަށް ފަހު ކާނާ އަށް އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހެ އެވެ. އެއީ މި އުމުރަށް އެޅުމާ އެކު ބައެއް ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ވެސް އިތުރުވާތީ އެވެ. މިފަދަ ބަލިތަކާ ތިމާގެ ކެއުން ގެންގުޅޭ އުސޫލާ އޮންނަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފަ އެވެ. ކެންސަރު،...

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 4
ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުން ފަސްޓްއެއިޑް ދަސްކޮށްދެނީ

ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި ހުންނަ އެ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ރަން ޔޫބީލް ފާހަގަކުރަން ފަސްޓް އެއިޑް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ބޮޑު ހަރަކާތެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 13
ޑޮކްޓަރުން: އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން އަވަހަށް ޖަހާ

އިންފްލުއެންޒާ ރޯގާ ފެތުރުން އިތުރުވެދާނެތީ އެ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހަން ޖެހޭ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ޖެހުމަށް ޑޮކްޓަރުން އިލްތިމާސް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

April 08, 2019
އިންފްލުއެންޒާވެކްސިން ޖެހޭގޮތް ޓްރީޓޮޕުން ހަމަޖައްސައިފި

އިންފްލުއެންޒާ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ އިންފްލުއެންޒާ ވެކްސިން ފަސޭހައިން ޖެހޭނެ އިންތިޒާމެއް ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 08, 2019 1
ގިނައިން ފެންބޯން އާދަކުރާނެ 5 ގޮތެއް

އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެނުގެ ނިސްބަތް 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް މައްޗެވެ. އެހެންވެ، ހަށިގަނޑު ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތައް...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2019
ކޮންމެ މޫޑަކާ ގުޅޭގޮތުން ސައި

ސައިގެ ބާވަތްތަކުން ލިބޭ ސިއްހީ ފައިދާގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގިނައިން ދެކެވެ އެވެ. މީގެ އިތުރުން މިފަދަ ސައިގެ ބާވަތްތަކުން މޫޑަށް އަސަރު ފޯރުވާކަން އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟

April 05, 2019
އާތުރައިޓިސް ހުންނަ ނަމަ މި އެއްޗިއްސާ ދުރުވޭ

އާތުރައިޓިސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ އެންމެ ބޮޑު ދުޝްމިނަކީ ދުޅަ އެވެ. މިހެންވެ ދުޅައަށް މަގުފަހިވާ ބާވަތްތަކުގެ ކާނާއާ ދުރުވުން މުހިންމެވެ. ދުޅަވުމަށް މަގުފަހިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 8
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 100 ވަނަ ކުއްޖާ ވިއްސައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ހިދުމަތް ދޭން ފެށި، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 100 ވަނަ ކުއްޖާ ވިއްސައިފި އެވެ.

April 03, 2019 79
ބޭހަކުން ބީރުވި ދަރިފުޅުގެ ހައްގުގައި 12 އަހަރު

ތިން އަހަރުގެ އައިޝަތު އިޔާން ގދ. ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައީ ހުން އައިސްފައި އަތެއް ދުޅަވެގެންނެވެ. ދެ ފަހަރު މަތިން އެ އަތް ފަޅާލައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް އޭނާ ރުޅި...

April 03, 2019 3
ނާސްތާ އަށް ސީރިއަލް އަށް ވުރެ ޕިއްޒާ ރަނގަޅު

ހެނދުނުގެ ނާސްތާ އަށް ސީރިއަލް އަށް ވުރެ ޕިއްޒާގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 3
އޯޓިޒަމަށް ސްކްރީންކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި

ތުއްތު ކުދިން އޯޓިޒަމަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އޯޓިޒަމް އެސޯސިއޭޝަނުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

April 02, 2019
އާ އެންޓިބަޔޮޓިކެއް މަހު ލޮނދިން އުފެއްދިދާނެ

ބައެއް ބާވަތުގެ މަހުގެ ހުޅުނބުގެ ބޭރުގައި ހުންނަ، ލޮނދި ފަށަލަ އަކީ އެންޓިބަޔޮޓިކް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުފި އެވެ.

April 02, 2019 5
މަދިރި އިންސާނުންނަށް ޝައުގުވެރި ނުވާ ގޮތެއް ހޯދައިފި

މަދިރި އިންސާނުންގެ ގައިން ލޭ ބޯން ޝައުގުވެރިވަނީ ގައިން ދުވާ ވަހެއްގެ ސަބަބުންކަން ސައިންސްވެރިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ވެސް ހޯދައިފަ އެވެ. ސައިންސްވެރިޔަކު މިހާރު މި ވަނީ...

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 17
ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ފެތުރޭ ޗިކުންގުންޔާ އާއި ޑެންގީ ހުން އާދަޔާ ހިލާފަށް ފެތުރޭތީ، މަދިރިއާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ފަށައފި އެވެ.

April 01, 2019 8
އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން ޖަމިއްޔާއެއް

ރަހިމަށް ޖެހޭ ބައްޔެއް ކަމަށްވާ "އެންޑޯމެޓްރިއޯސިސް" އާ މެދު ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންޑޯ މޯލްޑިވްސް) ގެ ނަމުގައި ޖަމިއްޔާއެއް އުފައްދައި ރޭ...

31 މާޗް

March 31, 2019
ފޭރު ފަތުން އިސްތަށިގަނޑަށް ފަރުވާ ކުރެވިދާނެ

ބޮލުން އިސްތަށި ފޭބުމަށް، ފޭރު ފަތުން ހައްލު ލިބޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް އިންޓަނެޓުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ދައުރުވެފައިވެ އެވެ. މިއީ ކިހާވަރެއްގެ ހަގީގަތެއް ހެއްޔެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 4
ކަކުލު ހުޅަށް ސްމޫތީއެއް

ކަކުލާއި ތަނބިކައްޓަށް ލިބޭ ޒަހަމްތަކުން ހިރިނުލެވި އޮންނާކަށް އެއްވެސް މީހަކު ބޭނުމެއް ނުވާނެ އެވެ. ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ދުވުމާއި ހިނގުމާއި ފެތުން ކަހަލަ ކަންކަން...

March 30, 2019
އެޗްއައިވީ ހުރި މީހެއްގެ ކިޑްނީން ޓްރާންސްޕްލާންޓެއް ހަދައިފި

ފަރުވާއެއް ނެތް އެއިޑްސްގެ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ މީހެއްގެ ކިޑްނީ އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ އެހެން މީހަކަށް ހަދިޔާކޮށް މިފަދަ ފުރަތަމަ ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓް އެމެރިކާގައި ކާމިޔާބުކަމާ...

29 މާޗް

March 29, 2019 42
ރަސްފަންނުގައި ނަޖިސް ދައުރުވާތީ މޫދަށް އެރުން މަނާ!

މާލޭގެ ރަސްފަންނަށް މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގައި ގިނަ އަދަދަކަށް ނަޖިސްތައް ދައުރުވާ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބުމާ ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން އެ ސަރަހައްދު މިރެއިން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2019 1
އަރާމުކޮށް ނިދާލަން ވިކްސް ބާމް ބޭނުންކުރެވިދާނެ

ގިނަ މީހުން ވިކްސް ބާމް ބޭނުން ކުރާނީ ރޯގާ ޖެހުމުން ނުވަތަ ގައިގެ ތަނެއްގައި ރިހުން ފަދަ ކަންކަމުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެހެން ބައެއް ކަަންކަމަށް ވެސް ބޭނުންކޮށްލެވިދާނެ އެއްޗެކެވެ.

March 29, 2019 2
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭކިން ސޮޑާ

ބަރުދަން ލުއިކުރަން އުޅޭ ނަމަ ބޭކިން ސޮޑާ އަކީ ބޭކާރުތައް މަސްތައް ވިރުވާލައި، ބަރުދަން ލުއިކުރަން އެހީއަކަށް ވެދާނެ އެވެ. މިއީ އެގޮތުން ބޭކިން ސޮޑާއިން ނަތީޖާ ނެރެވިދާނެ...