15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 3
ސީލިންގު ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދަނީ ބަލަމުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގެ ވެއިޓިން އޭރިއާގެ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 14
ރާއްޖޭގައި ކިޑްނީ ބަދަލުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި އަންނަ އަހަރު ކިޑްނީ ޓްރާންސްޕްލާންޓްގެ ހިދުމަތް ފަށަން އައިޖީއެމްއެޗުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
ސްޓާ ވޯސްގެ އާ ފިލްމު ބެލުމުގައި ސަމާލުވާން އެދެފި

މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރާ ސްޓާ ވޯސް ސީރީޒްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ރައިޒް އޮފް ސްކައިވޯކާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ފްލޭޝިން ލައިޓްގެ ހަރަކާތްތައް ފެންނަ ފިލްމުތަކަށްވާތީ ފޮޓޯސެންސިޓިވް އެޕިލެޕްސީ ހުންނަ މީހުން އެކަމަށް ސަމާލުވާން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 11
ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސިސް ޔުނިޓް ހުޅުވައިފި

ޏ. އަތޮޅު ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑަޔަލިސަސް ޔުނިޓް ނައިބް ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

December 11, 2019 34
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން އަންނަ ހަފުތާގައި

އައްޑޫގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 17
ހިތާނު ކުރި ކުއްޖަކު ފިހުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހިތާނުކުރި ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތް ފިހުނު މައްސަލަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 23
ބުނި މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ، އެކަމެއް ނުވި!

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން މަނާކުރާނެ މުއްދަތެއް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަނޑައެޅުމުން ގިނަ ބަޔަކު ކުރީ މި ސުވާލެވެ: އެކަން ތަންފީޒު ކުރެވިދާނެތޯ އެވެ؟ މިހާރު...

December 09, 2019 10
އޭޑީކޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފަކަށް އިންޑިއާ މީހެއް

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރި މުވައްޒަފަކަށް އިންޑިއާގެ މީހެއް ކަމަށްވާ ހަސަން މުހައްމަދު ޝެއިޚް ދާއޫދު މިރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޯ ފަންކޮށް ކުލަޖައްސާ އެއްޗެހިން އުރަމަތީ ކެންސަރު

ދާއިމީކޮށް ބޯ ޑައިކުރުމާއި ފަންކުރަން ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހީގައި އެކުލެވޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް އުރަމަތީގެ ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި...

December 06, 2019 1
ދޭތެރެ ދުރުކުރަން މަހަކު އެއްފަހަރު ކާ ބޭހެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން އަންހެނުން މަހަކު އެއް ފަހަރު ކާންޖެހޭ ބޭހެއް އީޖާދުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ކުރިއަށް އޮތް ފަސް ވަރަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި ބޭސް ވުޖޫދަށް...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ވަޒީފާ އަކީ ނިދުން، މުސާރަ އަކީ 100،000 ރުޕީސް

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮދަޑިއެއް ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގޮތުން އިންޓާންއެއްގެ ގޮތުގައި ތިން މަސް ދުވަސް ވަންދެން އޭގައި ނިދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

December 04, 2019 1
ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް އަނގައިގެ ސާފުކަން މުހިންމު

އަނގައިގެ ސިއްހަތާއި ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށާއި ދަތްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމުން ހިތުގެ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
އެޗްއައިވީ އަށް ވެކްސިނެއްގެ އުންމީދު ބޮޑުވެފައި

އެއިޑްސް ބަލީގެ ވައިރަސް ކަމަށްވާ އެޗްއައިވީއާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އަޖުމަ ބަލަމުން އަންނަ ވެކްސިންގެ ޓެސްޓްތަކުގެ ފަހު މަރުހަލާތައް ފެށިފައި ވާއިރު ސައިންސްވެރިން ތިބީ ވަރަށް ބޮޑު...

December 03, 2019 5
ސިނގިރެޓް ނުބޯ މުވައްޒަފުންނަށް ދިގު ޗުއްޓީއެއް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ މުވައްޒަފުން، އެކަމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތާ އެއްވަރުގެ ބަދަލެއް، ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ޖަޕާނު ކުންފުންޏަކުން،...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިން ނޭވާ ހޮޅިއަށް، ސަމާލުވޭ!

ބުރުގާގައި ޖަހާ ޕިނެއް ދިރުވާލައިގެން ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވެދާނެ ބާއޭ ހިތަށް އަރާފާނެ އެވެ. ކިތަންމެ އާދައިގެ ކަމެކޭ ހީވި ނަމަވެސް، އެތެރެ ހަށީގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު...

November 30, 2019 2
ކުޑަކަމުދާ ތަކެތިން ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު ދެނެގަންނަނީ

ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޕްރޮސްޓޭޓް ކެންސަރު، ކުޑަކަމުދާ ތަކެތި ޓެސްޓްކޮށްލައިގެން ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019
ބާރު ޖީންސެއްގެ ސަބަބުން މަރު ނުވީ ކިރިޔާ

ގަޔަށް ބާރު އަންނައުނު ލުން މިހާރު ވަރަށް އާންމެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން އެހާ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫނެވެ. އަދި މިއީ ގިނަ ބަޔަކު އެހާ ބޮޑަށް ވިސްނާ ކަމެއް ވެސް ނޫނެވެ. އިންޑިއާގެ ޒުވާން ފިރިހެނަކަށް މިކަމުގެ ނުރައްކާ ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހި އެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 2
ދުވަަސްވީ މީހުން ރާޒުވާ ކުޅުމުން ހަނދާން ގަދަވޭ

ރާޒުވާ އާއި ބިންގޯ ފަދަ ބޯޑް ގޭމްތައް ކުޅުމުން، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 34
"އިތުބާރު ހޯދަން ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ދިވެހިން ބޭނުންވޭ"

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހޯދުމަށް އެ ދާއިރާ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 21
އުދައްޔުގެ މަރު: ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށް ދެއްކީ ހިތްވަރު

މި ވޭތުވެ ދިޔަ ދޮޅު އަހަރު ދުވަހު، އައިމިނަތު ނަޝްފާ ހުސެން އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ މުހައްމަދު ޝުޖާއުގެ ދިރިއުޅުން އޮތީ ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފަ އެވެ. އެ މީހުންގެ ހުރިހާ ސަމާލުކަމަކާއި ހަކަތައެއް ހުސްކުރީ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ތަހައްމަލު ކުރަމުން ދިޔަ ތުއްތު އުދައްޔު ދާވޫދަށާއި އޭނާގެ ފަރުވާ އަށެވެ. އުއްމީދު ކަނޑާލަން ޖެހޭ ކިތަންމެ...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދަރިވަރުން ފެންބޯން މަޖުބޫރު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ކިޔަވާ ގަޑިތަކުގައި ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ރަނގަބީލް ޖަހަން...

November 22, 2019 2
ދޭތެރެ ދުކުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް އިންޖެކްޝަނެއް

ދޭތެރެ ދުރުކުރަން ފިރިހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޖެކްޝަން ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބާޒާރަށް ނެރެވޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެ އިންޖެކްޝަންގެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2019
ސޫޕް ބުއިމުން މެލޭރިއާ ފަސޭހަވުން އަވަސްވޭ

މަދީރެ ސަބަބުން ޖެހޭ މެލޭރިއާ އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާން ސޫޕަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ފިރިހެނުންނަށް ދުވާލަކު 60 ގްރާމް ނަޓްސް

ފިރިހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި ނަޓްސްގެ ބާވަތްތަކުން އެހީ ލިބޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ނައިކީގެ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ސިއްހީ ދާއިރާގެ އަށް ހާއްސަ

ކުޅިވަރަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް ނެރޭ ނައިކީން މުޅިން އަލަށް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ހާއްސަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް އަންނަ މަހު ނެރެން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2019 1
ވޭޕިންއާ ގުޅުން ހުރި އެޕްތައް އެޕަލް ސްޓޯރުން ނަގަނީ

ވޭޕިންގެ ސަބަބުން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އިތުރުވަމުންދާތީ، ވޭޕިންއާ ގުޅުން ހުރި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަންތައް އެޕަލް ސްޓޯރުން...