03 ޖުލައި

July 03, 2020 10
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން 5 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 25
މަރުވި އަންހެންމީހާގެ މައުލޫމާތު ލިސްޓް ހެދިއިރު ނުލިބޭ

ކެންސަރު ބަލީގައި އައިޖީއެމްއެޗުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮއްވައި މިއަދު މަރުވި އަންހެން މީހާގެ މައުލޫމާތު، ބޭރުން އަވަސް ފަރުވާ ބޭނުން ބަލިމީހުންގެ ލިސްޓަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަދަލު...

June 30, 2020 4
ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ އަށް 516 މިލިއަން ޚަރަދުކޮށްފި

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގައި ހިލޭ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ނިޒާމު، އާސަންދަ އިން މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 516 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 25
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ އަންނަ މަހުގެ 14 އާ ހަމައަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ އިތުރުކުރައްވައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 18
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރިތާ އެއް މަސް: ކޭސްތައް ވީ މަދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ހަރުކަށިކޮށް ލޮކްޑައުން އޮތް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހިސާބުތަކާއި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދޭން ފެށި ފަހުން މި ވީ މަަސް ދުވަސް އަޅާބަލާއިރު،...

June 28, 2020 3
ބޮޑެތި ފަރުވާ ބޭނުންވާ 37 މީހަކު މާދަމާ ފުރާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެ އާއި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމުން، ބޮޑެތި ބަލިތަކުގެ ފަރުވާ އަށް ބޭރަށް ނުދެވި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން...

26 ޖޫން

June 26, 2020 13
ގަމު ހޮސްޕިޓަލް މަތީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

ލ. ގަމު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

June 26, 2020 9
ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް 100

ކޮވިޑް-19 އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދާ ޓެސްޓްތަކަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން 100 ޕަސެންޓް ދީފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލޮނުފެނަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާއެއްތޯ ދިރާސާކުރަނީ

އާދައިގެ އަރިދަފުސް ރޯގާ ޖެހުމުން ގޭގައި ފަރުވާކުރުމަށް ހަދާ ލޮނުފެނުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ކުރެވިދާނެތޯ ބެލުމަށް ސްކޮޓްލެންޑުގެ އެޑިންބާގްގެ ރިސާޗަރުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

June 25, 2020 2
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޓްރީޓޮޕު އާއްމު ހާލަތަށް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އައި ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ޖުލައި އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

June 25, 2020 13
ހިތްވަރުކޮށްފިއްޔާ ބޯޑަރު ދެން ބަންދެއް ނުވާނެ: އަލީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން މިހާތަނަށް ކުރި މަސައްްކަތް ދެގުނަ އަށް އިތުރުކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހު ހުޅުވައިލުމަށް ފަހު، ދެން އަލުން...

24 ޖޫން

June 24, 2020 16
ދުންޔާގެ ހުރިހާ ވަގުތެއް ކޮވިޑްގެ ބަލި މީހުންނާ އެކު

މިދިޔަ މާޗު މަހުން ފެށިގެން ދުންޔާ މުހައްމަދު އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ހެދުމުގަ އެވެ. ބޮލާއި މޫނާ އެކު މުޅި ހަށިގަނޑު ނިވާކޮށް، އަންގި...

June 24, 2020 1
ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ޓިކްޓޮކުން ޕްރޮމޯޓްކުރޭ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކުން، ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓްތައް ދިރާސާކުރާ...

23 ޖޫން

June 23, 2020 7
ކަރަންޓީނަށް ނެގި ބައެއް ރިސޯޓްތައް ދޫކޮށްލައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީތަކުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި ބައެއް ރިސޯޓްތައް ސަރުކާރުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

June 23, 2020 9
ޑރ. އަފްޒަލް: ގިނަ މީހުންގެ އާދަތައް ރަނގަޅު

ބޭރަށް ނުކުންނަން ދިން ލުއިތަކުގެ ބޭނުން އާންމުން ހިފަމުން އަންނަ އިރު ގިނަ ބައެއްގެ ކިބާގައި ރަނގަޅު އާދަތަކެއް ހުރުމާ އެކު، އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހޭ ފަދަ މަންޒަރެއް އަދި...

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
އިތުރު 10 މީހަކު ރަނގަޅުވެ އަލަށް 14 ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ނެގި 816 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިއަދު އިތުރު 14 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2020 20
މެމްބަރުންގެ ސައި މެދުކަނޑާލައިފި، ގެންނަންވީ ތަށިބަރި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފަކު ޕޮޒިޓިވްވެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެކަހެރި ކުރަން ޖެހުމުން މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހުގެ ޚަރަދުގައި ކެއުމާއި ސައިގެ ކަންތައް...

June 22, 2020 2
ހުދު ތަށީގައި މާ ގިނައިން ކެވޭ

ކާން ގެންގުޅޭ ތަށި ވެސް އަދި ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ އެހެން އެއްޗެހި ވެސް ހުދު ކުލައިން ހޯދަން އިސްކަންދޭ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ ހުދު ކުލަ އާއި ސާފުތާހިރުކަމާ އޮތް ގުޅުމުގެ...

21 ޖޫން

June 21, 2020 6
މަތިންނާއި ކަނޑުމަގުން 490 ބިދޭސީން ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 490 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

June 21, 2020 3
މާލޭ ޖަލުގެ އެންމެން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި

މާލެ ޖަލުގައި ތިބޭ ހުރިހާ ގައިދީންނާއި ޖަލު އޮފިސަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 12
އިތުރު 37 މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 37 މީހަކު މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

June 20, 2020 75
ގިނަ ބަޔަކު ބޭރުގައި! ޑރ. އަލީ ލަތީފުގެ އިންޒާރެއް

ލޮކްޑައުން ލުއިކުރުމާ އެކު އާންމުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ މަންޒަރުތަކާ މެދު، ޓެގް ޓީމުގެ އިސް ލީޑަރު ޑރ. އަލީ ލަތީފު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން، އަލުން ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހޭ ފަދަ...

19 ޖޫން

June 19, 2020 7
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

June 19, 2020 19
އޭއީއެޗްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ވިއްސައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 16
ކޮވިޑް-19 އިން އިތުރު 82 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 2،137 މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 82 މީހަކު މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2020 18
ކޮވިޑް-19 އަށް މާމެންދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގއ. މާމެންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 21
ހީނަރުކަމުން އަރައިގަންނަން ފުރުސަތު އެބައޮތް: ރައީސް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުރިމަތިވި އިގުތިސާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު މިހާރު އެބައޮތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް...

June 17, 2020 5
ކޮވިޑް19އާ ދެކޮޅަށް ހޯދި ފުރަތަމަ ބޭހަށް ހުއްދަ ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވެ އޮކްސިޖަން ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކޮށްދޭ ބޭހެއްކަން ކަށަވަރުވެފައިވާ ޑެކްސަމެތަސޯން ބޭނުންކުރުމުގެ...

16 ޖޫން

June 16, 2020 19
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 29 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން އިތުރު 29 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

June 16, 2020 30
ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް "ކަށަވަރު" ބޭހެއް ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖެހޭ ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގައި ޔަގީންކަން ބޮޑު އަދި ވަރަށް އާންމު އަދި އަގު ހެޔޮ ބޭހެއް އެނގިއްޖެ ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ...

15 ޖޫން

June 15, 2020 73
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ސްކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތިން މަހަށް ފަހު ކިޔެވުން ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ...

June 15, 2020 9
ތަކެތި ގަތުމުގައި ކޮރަޕްޝަނެއް ނުހިންގާ: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް އިކުއިޕްމެންޓްސް ގަތުމުގައި މުވައްޒަފުން މެދުވެރިވެ ވަކި ބަޔަކަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާ ލިބޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި...

14 ޖޫން

June 14, 2020 19
އިއްޔެގެ 629 ސާމްޕަލުން ޕޮޒިޓިވްވީ 22 ސާމްޕަލް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އިއްޔެ ނެގި 629 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން ޕޮޒިޓިވްވީ 22 ސާމްޕަލް ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 4
އިތުރު 10 ޕޮޒިޓިވް، ރަނގަޅުވި އަދަދު 1،200އަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު އިތުރު 10 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،200 އަށް އަރައިފި އެވެ.

June 13, 2020 17
އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަނީ

އައްޑޫގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރަން އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށޭވަރު ވާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.