10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 41
އަމީންގެ ހާސްކަމެއް ނެތް، މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވޭނެ!

އާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓަރުންގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އިންގިލާބީ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވަން ޖެހިވަޑައިގެންފައިވާ، ހެލްތު މިނިސްޓަރު...

December 10, 2018 1
ދަތް ހުދުކޮށްދޭތީ 1،000 ޔޫރޯއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ދަތް ހުދުކޮށް ދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދެމުން ގެންދިޔަ ސްކޮޓްލެންޑްގެ އަންހެނަކު އެކަން ކުރަނީ ގަވައިދާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ގްލަސްގޯ ޝެރިފް ކޯޓުން އޭނާ 1،000 ޔޫރޯ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
ފަލަވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށްދޭނެ ބޭސްގުޅައެއް؟

ބައެއް މީހުންނަކީ ފަލަވެދާނެތީ ކާން ބިރުން އުޅޭ މީހުންނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ފަލަ ބަލީގެ މައްސަލައަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. ދުޅަހެޔޮކަމާއި ލޫޅާފަތިކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބި ކުރަން ފަށާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ފަލަވުމުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަކީ ޝައުގުވެރި އަދި...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018
އައިވީއެފް ކުދިންނަށް ނޭވާހިއްލުމުގެ ބިރު

ދަރިން ނުލިބޭ މީހުން ހޯދާ ފަރުވާތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު އެންމެ އާންމު އެއް ފަރުވާއަކީ އިން-ވިޓްރޯ ފާޓިލައިޒޭޝަން (އައިވީއެފް) އެވެ. ސުވާލަކީ މިގޮތަށް އުފަންވާ ކުދިންނަށް ސިއްހީ...

December 08, 2018
ކުރީގެ އިންފެކްޝަންތަކާއި ނަފްސާނީ ބަލިތަކާ ގުޅުމެއްވޭ

ކުޑައިރު ޖެހޭ އިންފެކްޝަންތަކާއި ނަފްސާނީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅުމެއްވާ ކަން ޑެންމާކުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 15
އާ ހޮސްޕިޓަލް ބޭނުންކުރަން ފެށޭނީ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި

އައިޖީއެމްއެޗްގެ ދެކުނުން އޮތް ބިމުގައި ހެދި 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚިދުމަތް ފެށޭވަރުވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 06, 2018 1
ބެކްޓީރިއާ އިން ތުއްތުކުދިންގެ ރޯގާ ފަސޭހަކޮށްދޭ

ތުއްތުކުއްޖަކު އުފަންވާ އިރު ނޭފަތުގައި ތަފާތު ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ޖަރާސީމު ހުންނަ ނަމަ އޭނާ އަށް އަލަށް ޖެހޭ ރޯގާ އަވަހަށް ފަސޭހަވާކަން ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

December 06, 2018 3
ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު މަރުވަނީ ގޯސް އެއްޗެހި ކާތީ

މީހުންގެ ސިއްހީ ހާލަތު ދަށަށް ދާ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ކެއުން ގޯސްވުން ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް ކޮންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު މަރުވަނީ އެކަމާ ހެދި ކަމަށް ވާތީ އާއްމުންގެ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 20
ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ހުއްދަދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ހުއްދަ ދޭ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 05, 2018
ކެންސަރު ހުރިތޯ ބެލޭނެ އެންމެ 10 މިނިޓުގެ ޓެސްޓެއް

ހަށިގަނޑުގައި ކެންސަރު ސެލް ހުރިތޯ ދެނެގަންނާނެ ވަރަށް އާދައިގެ އަގުހެޔޮ ޓެސްޓެއް ސައިންސްވެރިން އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 40
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ސީއީއޯއަކަށް ކުޑަ ބަންދޭ އައްޔަންކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް، އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގެ ސީއީއޯއަކަށް، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ ޗެއާމަނަކަށް ކުރިން ހުންނެވި...

December 03, 2018 2
ތަލަވުމުގެ ފަރުވާއަކާ ހިސާބަށް ދެވިދާނެ ހޯދުމެއް

ބޮލުން އިސްތަށި ފައިބަން އެކި ސަބަބުތައް ދިމާވެ އެވެ. ޑީއެންއޭގައި އެކަން ހުރެގެން ލަސްލަހުން އިސްތަށި ފައިބަމުން ގޮސް ތަލަވުމާއި ފިހުން ނުވަތަ ފުން ޒަޚަމެއް ފަދަ އަނިޔާއެއް...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ހަ އެތިކޮޅަށް ވުރެ ގިނައިން ޗިޕްސް ނުކާން ލަފައެއް

ފްރައިސް ޕޯޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނީ ހަ އެތިކޮޅު ކަމަށް ހާވަޑް ޔުނިވަސީޓީގެ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމާ އެކު، އިންޓަނެޓުގައި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

December 02, 2018
އޭޑީއެޗުޑީ ނެތް ކުދިންނަށް ވެސް ބޭސްދީފާނެ ސަބަބެއް

ކްލާހުގައި ދެން ތިބޭ ކުދިންނަށް ވުރެ އުމުރު ހަގު ނަމަ އެ ކުއްޖެއްގެ ކިބައިގައި އޭޑީއެޗްޑީ ހުރި ކަމަށް ބަލައި ބޭސް ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ...

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018 1
ހީކުރީ މާ ފަލައީ ކަމަށް، އެކަމަކު އެއީ ބޮޑު ސިސްޓެއް

ގޭގައި ތަކުރާރުކޮށް ހެދި ޕްރެގްނެންސީ ޓެސްޓުތައް ނެގެޓިވްއޭ ބުނީމާ ވެސް ޑޮކްޓަރު ލަފާކުރީ ކީލީ ފެވެލް ބަލިވެއިނީ ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ބަނޑު އެހާ ވެސް ބޮޑެވެ. އޭނާ ފެނިފައި، ވިހަނީ ކޮން...

December 01, 2018 1
މޫނު ބަދަލުކުރި މީހެއްގެ އާ ސިފަ 10 މަސް ފަހުން

މޫނު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް މި އަހަރު ކުރި އެމެރިކާގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށްވާ ކެމެރަން އަންޑަވުޑް، 26، ގެ އާ ސިފަ ދުނިޔެ އަށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018
ތިން އަހަރު ވަންދެން ދަރިފުޅު ނިންދަވަންވީ ކްރިބްގައި

އަހަރު ވެސް ނުވާ ތުއްތު ދަރިފުޅު އެމީހުންގެ ގާތުގައި ބާއްވައިގެން ނޫނީ ނިންދަވަން ބޭނުން ނުވާ މައިން އުޅެ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތަކެއް ވެސް އެބަ ހުއްޓެވެ. ފަހުގެ...

November 30, 2018
ނިދި މަދުވެއްޖެ ނަމަ ރުޅިގަދަވޭ

އެންމެ ދެ ގަޑި އިރުގެ ނިދި މަދުވިޔަސް، ރުޅި ގަދަވެ، އަދި އަމުދުން ބޮލަށް އުނދަގޫވާ ކަހަލަ ކަމެއް ކުރިމަތިވާ ނަމަ ރުޅި މައްޗަށް ދާކަން އާ ދިރާސާއަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ. މިއީ ނިދި...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 5
އިންޑިއާގައި ހޯމްވޯކާއި ބަރު ފޮތްދަބަސް މަނާ

ދަރިވަރުންގެ ފޮތް ދަބަސް ބަރު ނުވާނެ ގޮތަކަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އިންޑިއާގެ ސްކޫލްތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަން އަމުރުކޮށް، ދަބަހުގެ ބަރުދަން...

November 29, 2018
އެމެރިކާގެ ކުޑަކުދިންނަށް ވާގިނެތޭ ބައްޔެއް ޖެހެނީ

މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ، ޕޯލިއޯ ކަހަލަ ބައްޔަކަށް ފަރުވާ ހޯދާތާ ތިން މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން ޒޭވިއާ ޑައުންޓަން މިހާރު ހުރީ ގޭގަ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ އެނބުރި ސްކޫލަށް ދާން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
މުއްސަނދިންނަށް ވުރެ ފަގީރުންގެ އުމުރު ކުރު: ދިރާސާ

އުފަންވާ އިރު، ދިރިހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މުއްދަތު ފަގީރުންނާއި މުއްސަނދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ތަފާތުކަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 28, 2018
ޖީން އެޑިޓްކުރި ކަމަށް ބުނި ސައިންސްވެރިޔާ ހޫނު ފެނަށް

ޖީން އެޑިޓްކޮށްފައިވާ ކުދިން ދުނިޔޭގައި އަލަށް އުފަންވެއްޖެ ކަމުގެ ޚަބަރާ އެކު އެކަމަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018
ޝިލްޕާއާ އެކު އިންޑިއާ އަށް އާ ރިކޯޑެއް

އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ޗައިނާގެ އަތުގައި ކުރިން އޮތް ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑެއް، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝެޓީއާ އެކު އިންޑިއާ އިން ހޯދައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 5
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ތަމްރީނުކުރަނީ

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް، ރާއްޖޭގެ މީހުން އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް ތަމްރީން...

November 26, 2018
އައިސީޔޫން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ބިރު

އިންޓެސިވް ކެއާ ޔުނިޓް (އައިސީޔޫ) ގައި ފަރުވާ ދޭ މީހުންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 17
އަދީބު ގެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ލަފާދީފައި: އާއިލާ

މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ކިޑްނީގައި އުފެދިފައިވާ ހިލަ ނައްތާލުމަށް ކުރި އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު، ގެއަށް...

November 24, 2018
އޮރެންޖާއި ބެރީ ޖޫހުން ފިރިހެނުންގެ ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ

އޮރެންޖާއި އެކި ކަހަލަ ބެރީތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ތާޒާ ޖޫހަކީ ފިރިހެނުންގެ ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭން އެއްޗެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ނިއުރޮލޮޖީ ޖާނަލްގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018 1
ރޭގަަނޑު ޑިއުޓީކުރާ އަންހެނުންނަށް ހަކުރު ބަލީގެ ބިރު

ބައެެއް ދާއިރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަކީ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން ރޭގަނޑު ވެސް ޑިއުޓީ ނަގަން ޖެހޭ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ޝިފްޓް ޑިއުޓީ ޖެހުމަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް ސިއްހީ ގޮތުން ތަފާތު މައްސަލަތައް ކުރިމަތި ކުރުވާ ކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންނަށެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ބުލީކުރުމުން ހިތަށް ގެއްލުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވެރިމީހާގެ ނުވަތަ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 22, 2018
ދަތުރުވެރިންނަށް ޖެހޭ ބޭރަށް ހިންގުމަށް ބޭހެއް

ދަތުރުމަތީގައި އުޅޭއިރު ޖެހޭ ބޭރަށް ހިންގުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އުފެއްދި ބޭހަކަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްޑީއޭ) އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

November 22, 2018 1
ކޮންމެ ދުވަހަކު ބިހެއް ކެއުމުން ބޮޑު ފައިދާއެއް

ކޮލެސްޓްރޯލް ދެކެ ބިރުން ބިސް ނުކާން ތިބި މީހުންނަށް މިއީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ދުވާލަކު ބިހެއް ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާ ކަމަށާއި ހިތުގެ...

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018 5
ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު އުޅެފި

ފޭކް ޑޮކްޓަރުން ނުވަތަ ޑޮކްޓަރުކަމުގެ ރަސްމީ ފާހެއް ނެތް "ޑޮކްޓަރުން" ގެ މައްސަލަތައް އެކި ގައުމުތަކުގައި ދޭތެދޭތެރެއިން ފެންމަތިވެ އެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މި ދިމާވީ މީގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ ކަމެކެވެ. ފަޅާއެރީ ޑޮކްޓަރަކަށް ހެދިގެން 22 އަހަރު މަސައްކަތްކުރި ފަހުންނެވެ.