20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 2
އެމްބީބީއެސްއަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި އެމްބީބީއެސް އަށް ކިޔެވުމަށް ދޫކުރާ ލޯނަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން (ޑީއެޗްއީ) އިން އިއްޔެ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

April 20, 2018
ގްރީން ޓީ ސަޕްލިމެންޓުން ފުރަމޭ ހަލާކުވެދާނެ

ގްރީން ޓީއަކީ ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ބުއިމެކެވެ. އަދި މީގެ ފައިދާތައް ވެސް ބޮޑެވެ. އެކަމަކު ފަރުވާތެރި ވާންޖެހެނީ ގްރީން ޓީ ސަޕްލިމެންޓަށެވެ. ނުވަތަ ގުޅަ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2018 9
މިއީ އެންމެ 12 ހަފުތާއިން ހަށިގަނޑަށް ގެނައި ބަދަލު

ފަލަވެގެން ޝަކުވާ ކުރިޔަކަށް ނުވާނެ އެވެ. ރީތި ހަށިގަނކަށް އެދެވޭ ނަމަ ދުޅަހެޔޮ ޑައެޓަކާ އެކު، ގަވައިދުން ކަސްރަތު ކުރާށެވެ.

April 19, 2018 2
ކޮފީ އާއި ނަޓްސް؛ ހިތަށް ފަރުވާއެއް

ކޮންމެ ދުވަހަކު ތިން ތަށި ކޮފީ ބުއިމާ އެކު، ނަޓްސްގެ ބާވަތްތައް ކާ ނަމަ، ހިތަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އެހީއަކަށްވާ ކަމަށް ދިރާސާތަކެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018
ޓައިޕް 2 ޑައިބެޓީޒް މީހުންނަށް އިންޒާރެއް

ހަކުރު ބަލީގެ ޓައިޕް 2 ހުންނަ މީހުން ފަލަވުމަކީ މިހާރު ވަރަށް އާންމު މައްސަލައެކެވެ. އެހެންވެ މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މި ފަހުން ހެދި ދިރާސާއެއްގައި އޭގެ ބައެއް ސަބަބުތައް ވަނީ ހާމަކޮށްފަ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 7
ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން، އަނިޔާ ނުދީ: ޖޭޕީ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ އަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ނުދިނުމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

April 16, 2018 4
ހޫނު ފެން ބޮއެގެން ހިކޭތަ؟

ބަރުދަން ލުއިކުރަން މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް މީހުން ހޫނު ފެން ބުއިމަކީ މިހާރުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ. މިއީ ނަތީޖާއެއް ނިކުންނާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެއްބަޔަކު ބުންޏަސް އެކި ދިރާސާތަކުގައި...

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 11
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ލެބޯޓްރީ އަށް ޒަމާނީ މެޝިނެއް

ބަލި މީހުންގެ ޓެސްޓުތައް އަވަސް ކުރަން، އައިޖީއެމްއެޗުގެ ލެބޯޓްރީ އަށް ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ މެޝިނެއް އެސްޓީއޯ އިން ދީފި އެވެ.

April 15, 2018 36
ފާސްޓް ފުޑް އިތުރުވަނީ، ހޭލުންތެރިކުރުވުން ކޮބާ؟

ސިއްހީ ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން ނަމަ އެ ބޭފުޅުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި މި ދަނީ ފާސްޓް ފުޑް ވިއްކާ ތަންތަން އިތުރުވަމުންނެވެ. އޭގެ މާނައަކީ، އެ ވިޔަފާރި ފުޅާވަމުން...

April 15, 2018 1
ގިނައިރު އިށީނދެ އިންނަން ހެޔޮނުވާނެ

އިށީނދެ އިނދެގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން މިކަމާ ދޭތެރޭ މާ ބޮޑަށް ވެސް ފަރުވާ ބަހައްޓަން ވާނެ އެވެ. މާ ގިނައިރު ވަންދެން އިށީނދެ އިންނަ ނަމަ ބަނޑުލުން ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވާކަމީ...

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 7
އޭޑީކޭގެ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ

ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށްޓަކައި ހަދާ މެމޯގައިވާ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

April 14, 2018 2
ރޭގަނޑު ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ދިމާވާ މައްސަލަތައް ގިނަ

ރޭގަނޑު އަވަހަށް ނިދާފައި ފަތިހު ހޭލުމަކީ އަބަދުވެސް ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ދޭ ނަސޭހަތަކެކެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ފައިދާތައް ބޮޑު ވާހަކަ އެވެ. އެއާ ހިލާފަށް ރޭގަނޑު ހަތަރުދަމު...

13 އެޕްރީލް

April 13, 2018 8
ސިނގިރޭޓާ ދުރުކޮށްދޭ ކްލިނިކަަށް 9 މީހުން ދައްކައިފި

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ކަމުގައި އެހިތެރިވެދިނުމަށް ހާއްސަކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި އަލަށް ހުޅުވި ކްލިނިކަށް ފުރަތަމަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި...

April 13, 2018
ހަރަކާތްތެރި ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ ދަރިންގެ ވިސްނުން ތޫނު

ކަސްތަރުގެ ފައިދާގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނިމޭކަށް ނެތެވެ. ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ ފިރިހެނުން އާދަކޮށް ކަސްރަތު ކުރުމުން ދަރިފަނީގެ ޑީއެންއޭ ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކަމަށެވެ. މާނައަކީ ދަރިފަނީގެ...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 22
ރާއްޖޭގައި ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށް ރާއްޖޭގައި އަލަށް ފަށާ ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

April 12, 2018 3
ބަރުދަން ލުއިކުރަން އުޅޭ ނަމަ ހެނދުނު ކޮފީއެއް

ކޮފީގައި ތިބެގެން ދައްކާނެ ވާހަކަ ހުސްނުވާހެން، ކޮފީއާ ބެހޭ ގޮތުން ދައްކަން ކުރި ވާހަކަތައް ވެސް ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާވެސް އާ ވާހަކައެކެވެ. ފަހަރުގައި މި ވާހަކަ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018
ފޭސްބުކް ދޫކޮށްލުމުން ސްޓްރެސް ކުޑަވާނެ

ސޯޝަލް މީޑީއާ އަށް މީހުން ދެވި ހިފައި، ސިއްހީ މައްސަލަތައް އިތުރުވަމުންދާކަން މިހާރު އެނގެ އެވެ. އެހެންވެ މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ފޭސްބުކް ފަދަ ވަސީލަތްކުން ދުރުވުމެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2018 29
ރިޔާޒް އޮންނަވާ ގޮޅީގެ ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން: އާއިލާ

ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު، ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް އޮންނަވާ ގޮޅީގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 6
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭ އިން ގެތަކަށް

އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް، ގޭގެއަށް ގޮސްގެން ފަރުވާދޭ ޚިދުމަތެއް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

April 09, 2018
ޖޯންސަންއިން 37 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަން ބްރޭންޑްގެ ފުށް ބޭނުންކޮށްގެން ކެންސަރު ޖެހުނު ކަމަށް ބުނެ އެ ކުންފުންޏާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރި އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 37 މިލިއަން ޑޮލަރު...

April 09, 2018
ކޮއްކޮ ދެކެ ލޯބިވާކަން ދެއްކީ ތަފާތު ގޮތަކަށް

އެމެރިކާގެ މިސިސިޕީގައި ދިރިއުޅޭ އެލަނާ މެކްމުލެން، 17، އާއި އޭނާގެ ބޭބެ، އީތަން މެކްމުލެން، 19، އަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ހިއްސާ ބޮޑު ދެ މީހުންނެވެ. އެކަމަށް އެންމެ...

07 އެޕްރީލް

April 07, 2018 31
"413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފި"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން 2013 ވަނަ އަހަރު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު މިހާތަނަށް 413 ޑޮކްޓަރުންނާއި 681 ނަރުހުން އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް...

April 07, 2018
ހަކުރު ހުންނަ ބުއިންތަކުން ޔޫކޭގައި ޓެކްސް ނަގަނީ

ފަލަވުމާއި އެ ނޫން ވެސް ސިއްހީީ މައްސަލަތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި ފްރާންސާއި ނޯވޭ ފަދަ ގައުމުތަކުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ނުވަތަ ލުއި ބުއިންތަކުން ޓެކްސް ނަގާ...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ބްރޮކޮލީ: ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް ފައިދާ ބޮޑު

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ވެސް ދޭ ނަސޭތަހަކީ ގިނައިން ތަރުކާރީ ކެއުމެވެ. ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނަނީ ބްރޮކޮލީ ފަދަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބްރޮކޮލީ އާއި ކޮލިފްލާވާ އަދި ކެބެޖް ފަދަ ބާވަތްތައް އާންމުކޮށް ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އަންހެނުންގެ...

05 އެޕްރީލް

April 05, 2018 1
ޕާސްތާ އިން ބަރުދަން ލުއިކޮށް ދޭނެ

ޕާސްތާ ކާން ލޯބިކުރާ މީހުން މިއަށް ވުރެ ވަކި އުފާވާނެ ކަމެއް އޮންނާނެ ހެއްޔެވެ؟ ދޭން އޮތްހާ ވެސް ނަސޭހަތަކީ ޕާސްތާ ކެއުން އެއްގޮތަކަށް ވެސް މަދު ކުރާނެ ކަމެއް ނެތޭ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 11
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކޮށް ހިންގަން، އިންޑިއާގެ ނޫރުލް އިސްލާމް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެންއައިއައިއާ) އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އުވާލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2018 2
ބޭރުން ކެއުމުގެ އާދައާ ދުރުވާންޖެހޭ

ގޭގައި ކައްކައިގެން ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ކާ މީހުން ގިނަވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ދިރިއުޅުމަށް އައި ޒަމާނީ ބައެއް ބަދަލުތަކާ އެކު، ފެޝަނަކަށް ވެސް ވެފައި އޮތް ނުރަނގަޅު އާދައެކެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018
ބަނޑު ނުހިނދިގެން ބެލިއިރު 13 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގެ މީހަކު ބަރުދަން ލުއިކޮށް، ބަނޑު ހިންދަން ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް އެކަން ކާމިޔާބުވާ ގޮތް ނުވެގެން ބެލި އިރު، ބަނޑު ފުފިފައި ހުންނަނީ ބޮޑު ޓިއުމަރެއްގެ ސަބަބުންކަން އެނގިއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2018 3
ރާއްޖޭގައި އަލަށް ތްރީޑީ ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީ ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ލެޕަރޮސްކޯޕިކް ސާޖަރީއެއް އޭޑީކޭގައި ހަދައިފި އެވެ.

March 31, 2018
ކޮފީގައި ކެންސަރުގެ އިންޒާރު ޖަހަން ހުކުމް ކޮށްފި

ކޮފީ ވިއްކާއިރު އެއީ ކެންސަރަށް މަގު ފަހިކުރުވަފާނެ އެއްޗެއް ކަމުގެ އިންޒާރުގެ މެސެޖެއް ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސުޕީރިއާ ކޯޓުން ބުދަ ދުވަހު ހުކުމް ކޮށްފި...

March 31, 2018 2
ކިހުނުގެ މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް!

ޖިންސީ ގުޅުމުން އަރާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ގޮނޯރިއާ (ކިހުނު) ގެ މިހާތަނަށް ނުފެންނަ ވަރުގެ ނުރައްކާ ވައްތަރެއް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހަކަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2018
ހިތުގެ ހާލު އަންގައިދޭ މޮނިޓަރެއް

ވެލްބީން ހާޓްސްކޯޕަކީ ހިތުގެ މަސްތަކުގައި ބާރު ހުރި މިންވަރުން ފެށިގެން ހިތުގެ ސިއްހަތުގެ ހުރިހާ ކަމެއް މިނައިދީ ކިރައިދޭ މޮނީޓަރެކެވެ. ހިތުގެ ހާލު ރަނގަޅުކުރުމަށާއި ހިތުގެ ބަލިތަކުން ދުރުވާން މިކަމުން އެހީތެރިވާނެ އެވެ.