19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 59
ނަރުހުންގެ މުސާރަ 15 ޕަސެންޓު ބޮޑުކޮށްފި

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާއަކީ، ނަރުހުންގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 15 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބުން ކަމަށް...

August 19, 2018 3
މޭޑޭގެ ގައިދީގެ ހާލު ސީރިއަސްއެއް ނޫން: ކަރެކްޝަންސް

މޭ 1، 2015 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުމުގެ ތެރެއިން، ފުލުހަކަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ ސާބިތުވެ، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދިޔަ އިބްރާހިމް ރަޝީދަށް...

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 20
އޭޑީކޭގައި އޯޕީޑީގެ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށްފި

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ އޯޕީޑީ ހިދުމަތް ފުޅާކޮށް ހިދުމަތް ދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018
ޖޯޖިއާގެ ޓީޗަރަކު ދަރިވަރަކަށް ދިން ހަދިޔާ އަކީ ކިޑްނީ

ދަރިވަރަކަށް ޓީޗަރެއްގެ ފަރާތުން މިއަށްވުރެ ބޮޑު ހަދިޔާއެއް ލިބޭނެހެން ހިއެއް ނުވެ އެވެ. ގްރޭޑް ހައެއްގައި އުޅޭ 12 އަހަރުގެ ދަރިވަރަކަށް އޭނާގެ ޓީޗަރު ހަދިޔާކުރީ ކިޑްނީ އެވެ.

August 16, 2018 2
ބްރޮކޮލީ އާއި ކޭލް ކޮލޯން ކެންސަރާ ދެކޮޅަށް

ބްރޮކޮލީ އާއި ކޭލް އަދި ކެބެޖު ކޮލޮން ކެންސަރާ ދެކޮޅަށްމަސައްކަތްކުރާ ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 2
ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމަށް އިންޒާރު ދީފި

ޒިކާ ވައިރަސް ރާއްޖޭން ފެނިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެސްއޯއެސް އިން ދީފި އެވެ.

August 15, 2018 37
ޑރ. ޝާފިއުގެ ބަސް: އިތުބާރުކުރޭ! ފަރުވާކޮށްދޭނަން!

ހިތުގެ ހިނގުން ހުއްޓުވާލައި، ހިތް ފަޅާލައިގެން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޖެހިލުންވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އޮތީ 50 ޕަަސެންޓް ކަމަށް ވާ ނަމަ،...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 2
ފަލަ އަންހެން ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ބިރު ބޮޑު

ކުޑައިރު އަދި ފުރާވަރުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ފަލަ (އޮބީސް) ކުދިންނަށް ޑިޕްރެޝަންގެ ނުރައްކާ، ހިކިކޮށް ތިބޭ ކުދިންނާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

August 14, 2018 10
ވިއަގްރާގެ ފައިދާ އެހެން ކަމަކަށް

ފިރިހެނުންގެ ޖިންސީ ބަލިކަށިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ވިއަގްރާ އަކީ އުމުރުން ދުވަސްވުމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ލިބޭ ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް، ލޮލުގެ ފެނުން އިތުރަށް ނިކަމެތިވިޔަ ނުދިނުމަށް...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 5
ބައިޕާސް ހެދި މީހާގެ ހާލުު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަން ކުރި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 13, 2018 28
ހިތުގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ވެސް އޭޑީކޭގައި ކޮށްފި

ހިތް ފަޅާލައިގެން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި، އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުން، މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކޮށްފި އެވެ.

August 13, 2018
ކަސްރަތުން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދުރުކޮށްދޭ

ކަސްރަތު ކުރުމުން ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ދުރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ގިނައިން ކަސްރަތުކުރުން ގޯސް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 30
ރާއްޖޭގައި ލޮލުގެ އޮޕަރޭޝަންތައްކުރުމަށް ޗައިނާ އެހީވަނީ

ލޮލުގެ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމަށް، ޗައިނާގެ އެހީގައި ރާއްޖޭގައި ސެންޓަރެއް ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 12, 2018
ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަަށް؟

ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ މިންވަރާ މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްތަކަށް އަދިވެސް ސާފު ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 21
ނާޒިމްގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު އާއިލާ އިން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން އަންނަ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ އޮޕަރޭޝަނެއް، ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ގަދަކަމުން ކުރުވަން އުޅޭ ކަަމަށް ބުނެ އޭނާގެ ސިއްހީ ހާލަތާ މެދު އާއިލާ އިން މިއަދު ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 8
ދަރިފަނީގެ ބާރު ދަށްވާ އާންމު ސަބަބެއް ހޯދިއްޖެ

ބާރު ޖަނގިޔާ ކަހަލަ އެއްޗެހި ލައިގެން އުޅުމުން ފިރިހެނުންގެ ދަރިފަނީގެ ކޮލިޓީ އާއި އެއާ ގުޅުން ހުރި ހޯމޯންތަކަށް ވެސް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާ ކަމަށް އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއެއްގައި ލަފާކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ހިތުގެބަލީގެ އަންހެނުންނަށް އަންހެން ޑޮކްޓަރުން ރަނގަޅު

ހާޓް އެޓޭކް ޖެހޭ އަންހެނަކަށް، އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާ ދޭ ނަމަ އެ މީހަކު ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 120
މަސައްކަތް މިކުރަނީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ސީދާ ވަކި ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން އުޅޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަވަން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު...

August 07, 2018 9
ހުޅުމާލޭގެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ހާލު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 6
ތުނބުޅި ބަހައްޓަންވާނީ ވަރަށް ސާފުކޮށް

ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވާނީ ސާފުތާހިރު ކަމަށެވެ. ބޮލާއި ތުނބުޅި ސްޓައިލްކުރުމުގައި ވެސް ހައްދުން ނެއްޓޭ ހިސާބަށް ގޮސް ސާފުތާހިރުކަން ގެއްލުވާލައިގެން...

August 05, 2018
މި މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލުވީ ދުވެގެން

ފިޓްކޮށް ހުރުމާ އެކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުން ނަމަ، އެންމެ ހަރަދު ކުޑަކޮށް އަދި އެންމެ ފަސޭހަކޮށް ކޮށްލެވޭ އެއް ކަސްރަތަކީ ދުވުމެވެ. ދުވެގެން ނަތީޖާ ނެރޭ މީހުން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 1
ކޮފީ މެޝިނެއް ކަހަލަ ސްމޫތީ މެޝިނެއް

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ކެއުމުގެ ތެރޭގައި މޭވާއާއި ތަރުކާރީ ހިމެނުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ބުއިންތައް ތައްޔާރުކޮށް އުޅެއެވެ. މިގޮތުން އުފައްދާ ސްމޫތީގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހެއެވެ. މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ދޮވުމާއި މެށުމާއި ކޮށުމުގައި ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ވަރަށް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2018 13
10 މަހުގެ އުދައްޔުގެ ބޭސްފަރުވާއަށް އެހީއެއް

އައިމިނަތު ނަޝްފާ ހުސައިން އެންމެ ފުރަތަމަ ހީކުރީ އޭނާގެ ހަތަރު މަހުގެ ދަރިފުޅު، އުދައްޔު ދާވޫދަށް ޖެހުނީ އާދައިގެ ރޯގާއެއް ކަމަށެވެ. މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އޭނާ ދިޔައީ ވެސް، ދަރިފުޅު ކެއްސާތީ ބޭސް ނެގުމަށެވެ. އެކަމަކު މާ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ވުމުން، ނޭސަލް ޑްރޮޕް ފިޔަވައި އިތުރު ބޭހެއް ދޭން ޑޮކްޓަރު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 1
އިންސްޓަގްރާމުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއް

ސޯޝަލް މީޑިއާ އަށް ދެވިހިފުމަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ވެސް އިންސްޓަގްރާމުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވެދާނެ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން އެބަ ބުނެ އެވެ.

August 02, 2018 5
ކަރުދާހުން ކެނޑޭ ތަންތަނުން ބޮޑަށް ދިލަނަގާ؛ ކީއްވެ؟

ކަރުދާހެއްގެ މިޔަ އެޅިގެން އިނގިލި ކުރިން ކަނޑައިގެންދާއިރު އެއީ ވަރަށް ކުޑަ ޒަޚަމެކެވެ. އެކަމަކު ވަޅިއަކުން ފުންކޮށް ކެނޑޭ ތަނަކަށް ތަދުވާ ނުވަތަ ދިލަނަގާ ވަރަށް ވުރެ ބޮޑަށް...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018
ގަދަކަމުން ކާންދޭން އުޅުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް

ދިން ކޮންމެ އެއްޗެއް ރުހުމުގައި ކާނީ ވަރަށް މަދު ކުއްޖެކެވެ. މި މިޒާޖުގެ ކުދިން ނުވަތަ "ޕިކީ އީޓާސް" އަށް އެކި ވައްތަރުގެ ކާނާ ދޭން ބެލެނިވެރިން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް، ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ދޭން މަސައްކަތްކުރެ އެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ އެ ކުއްޖަކު ކާހިތްނުވާ އެއްޗެއް ގަދަކަމުން...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 31
ނަރުހުންގެ މުސާރަ އަށް ގެންނާނީ ހެޔޮ ބަދަލެއް:ސީއެސްސީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަޑު ފެތުރެމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ މީހުންގެ މުސާރަ އަށް ގެންނާނީ، މިހާރަށް ވުރެ ހެޔޮ...

July 30, 2018 1
ކެންސަރު ޖެހުނު މައެއްގެ ބައޮގްރަފީ ދަރިފުޅަށް ހާއްސަ

ރަޗެލް ބްލޭންޑަކީ 15 އަހަރު ވަންދެން ބީބީސީގައި ޕްރެޒެންޓަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހެކެވެ. އޭނާ އަށް ހަޔާތުގެ ބައިވެރިޔަކު ވެސް ލިބުނީ ބީބީސީގެ ތެރެއިންނެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 26
ނަރުހުންގެ އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެއް ނުލަން: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 12
ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭގޮތް ހަދައިފި

ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ އެޕޮއިންޓްމެންޓްގެ ޓޯކަން ނަމްބަރު އޮންލައިންކޮށް ބެލޭގޮތަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ އާ ވެބްސައިޓު މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

July 26, 2018 7
ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭރަށް ދާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

އަހަރުގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ތެރޭގައި ބޭސްފަރުވާއަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރާ ދިވެހިންގެ އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އިންޑިއާއަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާ...

July 26, 2018 50
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ އެލަވަންސްތަކެއް ކަނޑާލަނީ

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންނަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކަނޑާލަން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ނިންމައިފި އެވެ.