23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
އޯވަރީ ކެންސަރުގެ ޖީން ވާރުތަވަނީ ބައްޕަގެ ފަރާތުން؟

އޯވަރީއަށް ކެންސަރު ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ޖީން ވާރުތަވަނީ އެ މީހުންގެ ބައްޕަ ފަރާތުން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ. ސައިންސްވެރިން ހޯދުމަކުން ހާމަވެފައިވާ...

February 23, 2018
މާބަނޑުއިރު ޖަހާ ވެކްސިން ކުދިންނަށް ރައްކާތެރި

މާބަނޑު ދުވަސްވަރު އިންފްލުއެންޒާ އާއި އެނޫން ވެސް ވެކްސިންތައް ޖަހާފައިވާ ނަމަ ބަނޑުގައި އޮންނަ ދަރިފުޅު އުފަން ވުމަށް ފަހު އެކުދިންނަށް މިފަދަ ބަލިތައް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 1
ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފި

ސިއްހީ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގައުމީ ފެންވަރުގެ ޕްލޭން، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހީމް މިއަދު އިފްތިތާހް ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

February 22, 2018 1
ފޮތް ކިޔަން އާދަކުރުމުން ޑިޕްރެޝަނަށް ލުއިވޭ

ޑިޕްރެޝަންގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވާ މީހުން ފޮތް ކިޔުން އާދަކުރުމުން ފަސޭހަވާ ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ. ފޮތް ކިއުމުން ޑިޕްރެޝަން މައްސަަލަ ހައްލުކުރަން ބޭހަށް ބަރޯސާ ވާން...

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 1
ގިނައިރު އިށީނދެ އިނުމުން ކެންސަރުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ

ހިނގަމުން ފިލްމު ބެލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު ދިރާސާއެއްގައި ބުނަނީ އިށީނދެ އިނދެގެން ފިލްމު ބެލުމަށް ވުރެ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅީ ހިނގަމުން ފިލްމު ބެލުމެވެ....

February 21, 2018
ޔޫކޭގެ ގިނަ މީހުން ބިރުން ޑޮކްޓަރަކަށް ނުދައްކާ

ޑޮކްޓަރުން ބިރުވެރި ޚަބަރެއް ދީފާނެތީ ބިރުން، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެ ބައި މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ނުދައްކާ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018 13
ދިވެއްސެއް، ސިއްހީ ދާއިރާގެ ނުފޫޒު ގަދަ ލީޑަރަކަށް

ރައްޓެހިންތަކަކާ އެކު "ވޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަމުގައި އަހްމަދު ފަސީހު ކުންފުންޏެއް ރަޖިސްޓްރީކުރީ، ކާމިޔާބު ވިޔަފާރިވެރިއަކަށް ވުމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ. އުމުރުން އެންމެ 24 އަހަރުގައި އާދައިގެ ގޮތަކަށް ފެށި މި ކުޑަ ވިޔަފާރި އޭގެ އަށް އަހަރު ފަހުން މި ވަނީ ދުނިޔެ ބަލައިގަންނަ ފެންވަރުގެ އަގުހުރި ޚިދުމަތަކަށް ވެފަ އެވެ.

February 20, 2018
ސައިންސްވެރިން ސްޓްރޯކަށް އާ ފަރުވާއެއް ހޯދައިފި

ސްޓްރޯކް ޖެހުމުން ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށް، ސިކުނޑިއަށް ލިބޭ ގެއްލުން އޭގެ ޒާތުގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ފަސޭހަވާ ކަހަލަ ސިފަތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރުވާއެއް ސައިންްސްވެރިން...

February 20, 2018 4
ޖަޕާނު މީހުންގެ ހަންގަނޑު ރީތީ ކްރީމްތައް ނުހާކާތީ؟

ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރަން ނުވަތަ އޮމާންކުރަން ބައެއް މީހުން އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް އެއްޗެއްގެ އަޖުމަ ބަލަ އެވެ. މިކަން މިހެން ދިމާވާ ހަގީގީ ސަބަބަކީ ކޮބައިކަން ވިސްނާލިން ހެއްޔެވެ؟ މި...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2018
ގޭތެރެ ސާފުކުރާ ކެމިކަލުން ލިބޭ ގެއްލުން ބޮޑު

ގޭތެރެ ސާފުކުރަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ސްޕްރޭތަކުން ފުއްޕާމެއަށް ލިބޭ ގެއްލުން، ދުވާލަކު 20 ސިނގިރޭޓް ބުއިމުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އެއްވަރު ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

February 19, 2018
އިސްކޮޅު ކުރުކޮށް ހުންނަ ކުދިންނަށް ސްޓްރޯކްގެ ބިރު

އުމުރުގެ އެހެން ކުދިންގެ އެވްރެޖް އިސްކޮޅަށް ވުރެ ދެ އިންޗި ކުރު ކުދިންނަށް، އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން ސްޓްރޯކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށް މެޑިކަލް ރިސާޗަރުން ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 18
އަދީބުގެ ހާލު މިހާރު އިތުރަށް ގޯސް: ވަކީލު

އެކި ކުށްތަކުގައި 33 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއްގައި ހުރި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު ކުރިއަށް ވުރެ ގޯސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ވަކީލު މޫސާ ސިރާޖު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 18, 2018 15
900 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ހޯދަނީ

ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ 900 އަށް ވުރެ ގިނަ ނަރުހުންނާއި ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

February 18, 2018 1
ހިތް ހުއްޓިފައި އެއްގަޑިއިރު، އެކަމަކު ސަލާމަތްވި

އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީގައި ހުންނަ އެޕޯލޯ ހޮސްޕިޓަލުން އާސިފް ޚާން ހުކުރު ދުވަހު ނިކުމެގެން އަންނަތަން ފެނުމުން މީހުންނަށް ލިބުނީ ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާން ކަމެކެވެ. އެއީ އުމުރުން 22...

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2018
ހިކެން ބޭނުން ނަމަ ކާންވީ ލަސްލަހުން

ނުހިކިގެން ނުވަތަ ފަލަވެގެން އެކަމާ ކަންބޮޑުވެގެން އުޅޭއިރު ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ކެއުމުގެ އަބަދުތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލުން ރަނގަޅެވެ. ކެއުމުގެ އަދަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ލަސްލަހުން...

February 17, 2018
ތެލެސީމިއާގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެެޑަރަކަށް ޖެކީ ޝްރޮފް

ލޭގެ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަކަށް ޖެކީ ޝްރޮފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އުމުރުން 61 އަހަރުގެ ޖެކީ ބުނި ގޮތުގައި ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރަށް ވުމުން މި...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018
ފިނި ފެނުގައި ފަތާލުމުން ބައެއް ތަދުތައް ކެނޑޭ

ސާޖަރީއަކަށް ފަހު ހުންނަ ތަދުތައް ފިލުވައިލަން ފިނި ފެނުގައި ފަތާލުމަކީ ރަނގަޅު ފަރުވާއެކެވެ. ތަދުކަނޑުވާ ބޭހަކަށް ވުރެ އަދި ފިޒިއޮތެރަޕީ އަށް ވުރެ ވެސް ފަތާލުމުން މާ ރަނގަޅަށް...

February 16, 2018 3
ހަވީރު ކޮފީ ބޮންޏާ ރޭގަނޑު ނިދަން އުނދަގޫވާނެ

ރޭގަނޑު ނިދަން އުނދަގޫ ނަމަ ހަވީރު ކޮފީ ބުއިން ހުއްޓާލަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯދުންތަކުން ދައްކަ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 32
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މި މަހު ހުޅުވަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހެދި ފެންވަރު މަތީ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ހުއްދަތަކެއް ދީފައިވާ ކަމަށާއި މި މަހު ތެރޭގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 10
މިޝްޔާއަށް އަދިވެސް ވާހަކައެއް ނުދެއްކޭ، ނުހިނގޭ

އާދައިގެ ހުމެއް ކަމަށް ބަލައި، އައިޖީއެމްއެޗުން އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ނުދިނުމުން މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ހާލު ސީރިއަސްވި އައިޝަތު މިޝްޔާއަށް އަދިވެސް ރަނގަޅަށް ވާހަކަ...

February 13, 2018
ދަސްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ފަނޑު އަލީގައި ކުޑަވޭ

އާދަޔާޚިލާފަށް އަލިގަދަވުމަކީ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ލޮލަށް އުނދަގޫވާނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ގިނަ މީހުން ބޭނުންވާނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަލި މަޑުކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ. މާބޮޑަށް...

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018
ސްޓްރޯކް ޖެހޭ ޒުވާނުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

މީގެ 10 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން، ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންގެ އެވްރެޖް އުމުރަކީ 71 އަހަރެވެ. ނަމަވެސް 2016 ގައި މި އުމުރު ވަނީ 68 އަހަރަށް ދަށްވެފަ އެވެ.

February 12, 2018
ފާޚާނާތަށި މަތީ ގިނައިރު ނީންނާތި

ޗައިނާ މީހަކު ފާޚާނާ ތަށި މަތީ އިނދެގެން ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅެނިކޮށް ފުރަގަސްފަރާތް ފައިބައި، ފަރުވާ ހޯދަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 26
ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުން އުނދަގޫ ކަމަކަށް!

އަބަދުވެސް ހުންނަނީ ހިތް ބިރުގެންފަ އެވެ. ކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތެވެ. ތިމާއަކީ ބޭކާރު މީހެއްގެ އިހުސާސް އަބަދުވެސް ކުރެވެ އެވެ. މީހަކު އެއްޗެއް...

February 11, 2018 1
ކުޑައިރު ރަނގަޅު ކާނާ ނުލިބޭ ނަމަ ބީރު ވެދާނެ

ޕްރީ ސްކޫލަށް ދާ އުމުރުގެ ކުދިންގެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ފައިދާހުރި ކާނާ ނުލިބޭ ނަމަ މި ކުދިން ޒުވާން އުމުރަށް އަޅާއިރު ކަންފަތަށް ނީވުމުގެ މައްސަލަތައް ދިމާވުން ދެ ގުނަ އިތުރު...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2018 22
މި މަންޒަރުތައް ދިވެހިންނަށް ފެންނަން ޖެހެނީ ކީއްވެ؟

ވަކިވަކިން ސިނގިރޭޓު ވިއްކުން މަނާކޮށް، ދުންފަތުން ލިބޭ ގެއްލުންތައް ދައްކައިދޭ މަންޒަރުތައް ސިނގިރޭޓް ފޮށީގެ ބޭރުގައި ޖަހަން ގަވާއިދެއް ހެދިތާ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެ އެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ 1 އިން ފެށިގެން އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރެވޭ ވަރަށް، ދުންފަތް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ބޯޑުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަކުރި އެވެ. އެކަމަކު ދުންފަތުގެ...

February 09, 2018
ޒީނަތްތެރިވާ ސާމާނުން މާބަނޑުމީހުންނަށް ނުރައްކާ

ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ވައްތަރުގެ ކޮސްމެޓިކްސް އިން އަންހެނުންގެ ރީތިކަމަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދިން ނަމަވެސް އެއިން ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާ މެދު މާ ބޮޑަކަށް...

February 09, 2018 1
މާބަނޑުއިރު މޭއަންދާނަމަ ދަރިފުޅުގެ އިސްތަށި ގިނަވޭތަ؟

ބަލިވެ އިނުމާ ގުޅިގެން ބައެއް އަންހެނުންނަށް މޭއަންދާ މައްސަލަ ދިމާވެ އެވެ. މޭއަންދާތީ އުނދަގޫވާ މިފަދަ ބައެއް މީހުންނަށް ރޭގަނޑު ނިދަން ވެސް އުނދަގޫވެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018
ހޫނު ސަޔަކީ ބައެއް މީހުންނަށް ނުރައްކަލެއް

މާ ހޫނުކޮށް ސައި ބުއިމަކީ ރައްކާތެރި ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

February 08, 2018 1
ޗެންނާއިގެ ޑޮކްޓަރުން ލެބޯޓްރީގައި ކަންފަތެއް ހައްދައިފި

މިހާތަނަށް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާ ރިސާޗް ޓެކްނިކެއް ބޭނުންކޮށްގެން އިންޑިއާގެ ޗެންނައިގެ ސައިންސްވެރިންނާއި ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ލެބޯޓްރީއެއްގައި ކަންފަތުގެ ކާޓިލެޖް ސެލް...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2018
އަލީ ހަމީދަށް އާއިލާއާ ވެސް ބައްދަލެއް ނުކުރެވޭ

ފުލުހުން ދޫނިދޫގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނައިރު، އޭނާއަށް އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާ ވެސް ބައްދަލު ނުކުރެއްވޭ ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018 1
ކުޑަކުދިންނަށް ހިިނިތުންވުން ގެނެސްދޭ ޑޮކްޓަރު

އިންޑިއާގައި ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހާމަވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އުފަންވާ ކޮންމެ 1000 ކުއްޖަކުން އެއް ކުއްޖަކީ އުފަންވާއިރު ތުންފަތް ފެޅިފައި ތިބޭ ކުދިންނެވެ. އިންޑިއާ...

February 06, 2018
ހެނދުނު ނާސްތާއަށް ސީރިއަލް އަށްވުރެ ޕިއްޒާ ރަނގަޅު؟

ހަކުރުލީ ސީރިއަލަށް ވުރެ ޕިއްޒާ ފޮއްޗެއް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ކެއުމުން ސިއްހަތަށް މާ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑައިޓީޝިއަން ޗެލްސީ އަމެރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 4
500 އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ފަސް ސަަތޭކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑޮކްޓަރުން ހޯދަން ހެލްތް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

February 05, 2018
ކެންސަރު "ވެކްސިން"ގެ އަޖުމަބަލަން ފަށައިފި

ކެންސަރު ޓިއުމަރުތަކަށް އިންޖެކްޝަނެއް ގޮތަށް ފޮނުވާލެވޭ ވެކްސިނެއް މީދާތަކަށް ދީގެން އޭގެ ގައިން ކެންސަރުގެ ހުރިހާ އަސަރެއް ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

February 05, 2018 1
އެކަކަށް ތިން ފަހަރު އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

އެއްމާބަނޑު ދެބެއިން ތިން ފަހަރަށް ލިބުމަކީ ހަ ލައްކަ ފަހަރުން އެއް ފަހަރު ނޫނީ ދިމާނުވާ ހާލަތެކެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ މިސްޓީ ވޭންގަށް ވަނީ ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 10
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮން ކަމެއް؟

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަބަބަކީ ދެ އެއްޗެއް ބުއިން އާއްމުވުމެވެ؛ އެއީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ.

February 04, 2018
މަރުވި މަންމަގެ ބަނޑުގައި އޮތް ކުއްޖާ ސަލާމަތްކޮށްފި

ހިތުގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ކުރުމުގައި އުޅުނު ނަރުހެއް ކަމަށްވާ އެމާ އޮލުބާޔޯ، 41، ކުއްލިއަކަށް މަރުވިއިރު ބަނޑަށް ހަ މަހެވެ. އޭނާ މަރުވުމާއެކު، ބަނޑުގައި އޮތް ދަރިފުޅުގެ ފުރާނަ...

February 04, 2018
މީހެއްގެ އޯވަރީން 34 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި

ކޮސްޓާ ރިކާގެ 57 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ބަނޑުން 34 ކިލޯގެ ޓިއުމަރެއް ނަގައިފި އެވެ. ސޯނިއާ ލޮޕޭޒް ނަމަކަށް ކިޔާ މި މީހާގެ އޯވަރީގައި ޓިއުމަރު އިންނަތާ ހަތް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 1
ކިރާއި ގެރިމަހުން އާތުރައިޓިސްގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ

އާތުރައިޓިސް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ޖީން އާއިލީ ގޮތުން ވާރުތަވެފައި މީހުންނަކީ އެ ބަލި ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ އޮންނަ ބައެކެވެ. މިފަދަ މީހުން ކިރާއި ގެރިމަސް ކެއުމުން އާތުރައިޓިސް ޖެހުމަށް މެދުވެރިވާ ކަމަށް ސައިންސްވެރިންގެ ހޯދުމަކުން ވަނީ ހާމަވެފަ އެވެ. ކިރާއި ގެރިމަސް ބޭނުންކުރުމުން އާތުރައިޓިސް ޖެެހެން މެދުވެރިވަނީ އޭގައި އާއްމުކޮށް...