18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019 1
މާލެ އާއި ހދ. އަދި ލ. ގައި ބޭރަށްހިންގުން އިތުރު

ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާ އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރެނީ މާލޭގެ އިތުރުން ހދ. އަދި ލ. އަތޮޅުގައި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2019 1
ވޭޕްގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭ ހަލާކުވެ އައިސީޔޫ އަށް

ވޭޕް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމެއަށް ލިބުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްގައި އެމެރިކާގެ ދެ ސްޓޭޓަކުން ބަޔަކަށް ފަރުވާދޭން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ސީއެންއެން އިން ބުނެފި އެވެ.

August 18, 2019
ބޭރަށް ހިންގާ ނަމަ ކާނީ ކޯއްޗެއް؟

ރޯގާއެއްގެ ގޮތުގައި ވިޔަސް، އެލާޖީއެއްގެ ސަބަބުން ވިޔަސް ނުވަތަ ކާނާ ވިހަވުމާއި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ބޭރަށްހިންގުން ޖެހުނަސް މިއީ ކާނާއާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ހުރި ކަމެކެވެ....

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 6
ކެލާގައި ހުން ފެތުރޭތީ ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސްފި

ހއ. ކެލާ ގައި ވަރުގަދަ ހުމެއް ފެތުރި، ރަށުގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ހުރި ހަމައެކަނި ޑޮކްޓަރު އެޑްމިޓް ކުރަން ޖެހުމުން އެހެން ޑޮކްޓަރެއް ގެންގޮސް ބަލި މީހުން ބަލަން ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

August 17, 2019 35
ކުރިން 96 ކިލޯ، މިހާރު 60: ބޭނުންވަނީ ހިތްވަރު!

ނިދިން ހޭލާ އިރު، ދެ ފަޔަށް ތަދުވާތީ ހިނގައެއް ނުގަނެވެ އެވެ. ކުޑަ ހުޅުގައި ރިއްސަ އެވެ. ތެދުވެ ރަނގަޅަށް ހިނގައިގަތުމަށް 10 މިނިޓު ހޭދަވެ އެވެ. ގިނައީ ބޯ އަނބުރާ ދުވަސްތަކެވެ....

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 17
މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

August 16, 2019 6
އައްޑޫ މެޑިސިޓީން މޯބައިލް އެޕެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އައްޑޫ ފޭދޫގައި ހިންގާ "އައްޑޫ މެޑިސިޓީ" ކްލިނިކްގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 6
އިމާރާތެއްގެ ވައިގޮޅިން މީހަކު ވެއްޓިއްޖެ

މާފަންނުގައި ހަދަމުން އަންނަ އިމާރާތެއްގެ ވައިގޮޅިން މިއަދު މީހަކު ވެއްޓި އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 5
ދިވެހި ހައްޖުވެރިޔަކު ކޯމާއެއްގައި، ހާލު ސީރިއަސް

ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން އަދާކުރަން ދިޔަ ދިވެހި އަންހެނަކަށް އިއްޔެ ސްޓްރޯކެއް ޖެހި ހާލު ސީރިއަސްވެއްޖެ އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2019 1
ކޮފީ މާ ގިނަވާ ނަމަ މައިގްރެއިންގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވޭ

ދާދި ފަހުން އާންމުކުރި ދިރާސާއެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ހަތަރު ތަށި ކޮފީ އަކީ ގިނަ މިންވަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ގިނަ ސަބަބުތަކަށްޓައި އެއަށް ވުރެ އިތުރަށް ކޮފީ ނުބޯން އިރުޝާދު ދީފައިވެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019
މިހާރު ބުނަނީ ރޭގަނޑު ކޮފީން ނިދަން އުނދަގޫނުވާކަމަށް

މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ބައެއް ދިރާސާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޭގަނޑު ނިދަން ކައިރިކޮށްފައި ކޮފީ ބޯ ނަމަ ނިދަން އުނދަގޫވެ އެވެ. އަދި ކޮފީ ބޮއެގެން ނިދަން އަރައިފި ނަމަ، މުޅި...

August 09, 2019 6
މިއީ ހީކުރާ ވަރަށް ވުރެ މުޑުދާރު ކަމެއް

ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރާ ފާހާނާއެއް ނަމަ އެތަނެއްގެ ސާފުތާހިރު ކަމަށް މާ ބޮޑަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހެ އެވެ. ފިރިހެނުން ބޭނުންކުރާ ފާހާނާއެއް ނަމަ މި ކަންބޮޑުވުން އިތުރަށް އޮންނަ ކަމަށް...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 7
ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އާސަންދަ ދޭން އޭޑީކޭ އިން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގެ ހަރަދު އާސަންދައިން އެއްކޮށް ކަވަރުވާނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދޭން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އަރިހުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

August 08, 2019
ވީޑިއޯ ސެލްފީން ވެސް ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދެނެގަނެވިދާނެ

ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި، ވީޑިއޯ ސެލްފީން ވެސް މީހުންގެ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދެނެގަނެވިދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

August 08, 2019 6
ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އަހަރެއް، އިތުބާރު ހޯދިއްޖެ!

މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިން، ތަހުމީނާ ހަސަން ހިތުގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކުރީ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް އެ ނޫން ގޮތެއް ނެތިގެންނެވެ. ހިތް ފަޅާލައިގެން ރާއްޖޭގައި...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 9
އުމުރަށްބަލައި ފަރުވާ ބަދަލުނުކުރާތީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ

ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އުމުރާ ގުޅޭގޮތުން ފަރުވާ ބަދަލު ނުކުރާތީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ތެލެސީމިއާ ސޮސައިޓީން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 51
ތެލެސީމިއާ އަށް ކުއްޖެއްގެ މަރާއެކު ސުވާލުތަކެއް

ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތެލެސީމިއާ އަށް ކުއްޖަކު ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ތެލަސީމިއާ ކުދިންގެ މެދުގައި ބޮޑެވެ. ޝަކުވާތަކެއް ވެސް އެބަހުއްޓެވެ.

August 05, 2019 83
ފަސް އަހަރު ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް އަޅައެއް ނުލި: އަމީން

ސިއްހީ ދާއިރާ އަށް ދިމާވެފައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ އަކީ މިދިޔަ ފަސް އަހަރު އެ ދާއިރާ އަށް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައި އޮތުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު...

August 05, 2019 21
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަނީ އާސަންދަ އިން: އަމީން

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އާސަންދަ ކުންފުނިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2019 14
އިންޑިއާއިން އާސަންދަ ލިބުމުގެ ދަތިތައް ހައްލުކޮށްފި

ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ބޭސްފަރުވާ އަށް ގޮސް އުޅޭ އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމާއި ކޮޗިންގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުން އާސަންދަ ލިބުމުގައި ދިމާވި ދަތިތައް ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އާސަންދަ...

August 02, 2019 1
7 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި

އިންޑިއާގައި އުމުރުން 7 އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖެއްގެ އަނގައިން 526 ދަތް ނަގައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 17
އިންޒާރުގެ މަންޒަރު ނުޖަހައި ދުންފަތް އެތެރެކުރުން މަނާ

ދުންފަތުން ސިއްހަތަށް ހުރި ގެއްލުމާއި ނުރައްކަލުގެ އިންޒާރާއި މަންޒަރު ނުޖަހައި ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން މަނާކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2019
"ބޭބީ ޝާކް" ސީރިއަލް އުފައްދަނީ

"ބޭބީ ޝާކް" އަކީ ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ލަވައެކެވެ. ކޮރެއާ އިން ނުކުމެގެން އައި މި ލަވަ އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ދަރިންނަށް ނާނާއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ކިޔައިދޭ ލަވައެކެވެ....

July 31, 2019 24
"ސިއްހީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަން"

ސިއްހީ ދަައިރާގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ރައްޔިތުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކޮށްދޭން ރާވާފައި ހުރި ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ ވަނުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

30 ޖުލައި

July 30, 2019 32
ފަރުވާއަށް މާލެއަންނަ މީހުން ގެ އަދަދު ދަށްކުރާނަން

އެކި ފަރުވާތަކަށް ރަށްރަށުން މާލެ އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން 50 ޕަސެންޓަށް ދަށްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 30, 2019 7
ތިލަފުށީގައި ކްލިނިކަކާއި ބޭސް ފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި

ގްރޭޓާ މާލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންގެ ފަރާތުން ހިންގާ ކ. ތިލަފުށީގައި ކްލިނިކަކާއި ބޭސްފިހާރައެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

July 30, 2019 1
ހަމުގެ ކުލަ އަލިކުރާ ކްރީމްތަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅުއަޅަނީ

ޕާކިސްތާނުގައި ވިއްކާ ފެއާނެސް ކްރީމް ނުވަތަ ގައިގެ ހަން އަލިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކްރީމްތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ވުރެ ގިނައިން އަދި ސިއްހަތަށް ގެއްލުންވާ...

29 ޖުލައި

July 29, 2019 14
އައްޑު އަށް އާސަންދަ ޕޯޓަލް ތައާރަފް ކުރަނީ

އައްޑޫގައި ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ މަރުކަޒަކަށް އާސަންދައިގެ "ވިނަވި" ޕޯޓަލް ތައާރަފު ކުރަން ނިންމައި، އެކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ޚާއްސަ ޓީމެއް އެ ސިޓީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ތުންފަތް ހިކޭ ނަމަ ކުރެވިދާނެ ބައެއް ފަރުވާ

ތުންފަތް ހިކުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް އުމުރުގެ ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އަދި އެކި މީހުންގެ ތުންފަތް ހިކެން ދިމާވާ ސަބަބުތައް ވެސް ތަފާތެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 3
ލަގްޒަރީ އައިސް ކްރީމެއް، އެކަމަކު ފަކުރު

އައިސް ކްރީމެއް ވެޖިއްޔާ ކާހިތް ނުވާނީ މަދު މީހެކެވެ. އެކަމަކު ސޫފާސޫފީގެ ކިރު ބޭނުންކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ އައިސް ކްރީމެކޭ ބުނެފި ނަމަ ފަކުރުން ކާން ވެސް ނުކެރި ދާނެ އެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިހާރު ދެކުނު އެފްރިކާގައި ވައިގައި ހިފައިގެން އުޅޭ ލަގްޒަރީ އައިސް ކްރީމެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 84
ބީރުވި މައްސަލާގައި 7 މިލިއަން ދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލަކުން ދިން ބޭހެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ ދެ ކަންފަތުގެ އިވުން ދާއިމީކޮށް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ޑޮކްޓަރުން އިހުމާލުވިކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އެންމެ ފަހުން...

July 25, 2019 2
ޔޫކޭގެ އަމާޒަކީ ދުންފަތް ބޭނުންނުކުރާ ގައުމަކަށް ވުން

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި، 2030 އާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު އެ ގައުމަކީ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ގައުމަކަށް ހަދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 6
ޑެންގޫ ޖެހުނު މިންވަރު މި އަހަރު ދަށް

މަދިރީގެ ޒަރިއްޔާ އިން ފެތުރޭ ނުރައްކާތެރި ޑެންގޫ ހުން މި އަހަރުގެ ޖޫން-ޖުލައި ގައި ރާއްޖޭގައި ފެތުނު މިންވަރު މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތަށް ވުރެެ ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 16
ޑެންގީ ޖެހިގެން ނުވަ އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ޑެންގީ ހުން ޖެހިގެން ނުވަ އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

July 23, 2019 96
އާ ހޮސްޕިޓަލާ އެކު އައްޑޫ އިންގިލާބީ ބަދަލަކަށް!

މި ވަދެވުނީ، 2011 ގައި އައްޑޫގައި ސާކް ސަމިޓު ބޭއްވި ދަރުބާރުގެ އަށެވެ. ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ އެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމަށް އިމާރާތްކުރި ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރެވެ. އެކަމަކު މިހާރު...

July 23, 2019 4
ބޯ ކަޅުކޮށްލަން ހިކަނދިފަތް

އިސްތަށިގަނޑު ނުރަވާތީ ކަޅުކޮށްލަން ދަނީ ސެލޫނަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ކުލަ ގަނެގެން ގޭގައި އަމިއްލަ އަށް އެކަން ކުރަނީ ހެއްޔެވެ؟ މި ދެ ގޮތަށް ބެލިޔަސް ހަރަދުތަކެއް ހިނގާނެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 38
އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔަނީ "އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް"

އައްޑޫގައި ހަދާ 100 އެނދުނުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް "އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް" ކިޔަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

July 22, 2019 7
ފަރުވާ- ތަޝައްފީގެ ޒީޝާ...

"... އައިމިނަތު އީޝާ ... ލައްބަ މިސް. ފާތިމަތު ލުބުނާ .... ލައްބަ މިސް. މަރިޔަމް ޒީޝާ .... މަރިޔަމް ޒީޝާ..."

July 22, 2019
ކެލަރީ ހުންނަ ވަރު މެނޫގައި ހިމަނަން މަޖުބޫރުކުރަނީ

ދުބާއީގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް، އެތަނުން ލިބެން ހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއްގައި ކެލޮރީޒް ހިމެނޭ މިންވަރު މެނޫގައި ހިމަނަން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ދެ...