12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ނުރައްކާ ސިކުނޑިއަށް ވެސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހަމަލާދެނީ ފުއްޕާމެއަށެވެ. އެކަމަކު ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، މި ވައިރަސް ބައެއް މީހުންގެ ސިކުނޑިއާ ހަމައަށް ވެސް ފޯރައި، ބޮޑެތި ނުރައްކާތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވަ އެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ބޮލުގައި ރިއްސުމާއި ވާނުވާ ނޭނގުން ފަަދަ އަލާމާތްތައް ފެނެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 3
އެންޓިބޮޑީސް ޓެސްޓް: ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް

ޖަރާސީމެއް ނުވަތަ ވައިރަހެއް ނަމަވެސް، އެއްވެސް އިރެއްގައި އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ވަދެފައިވާ ނަމަ އޭގެ ހަނދާންތައް ރައްކާކުރެވެނީ ލޭގެ ތެރޭގަ އެވެ. ތިބާއަށް ކޮރޯނާވައިރަސް އަރާފައިވާ ނަމަ އެކަން ވެސް އަމިއްލަ ހަށިގަނޑު ދެނެގަންނާނެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 6
ކޮރޯނާވައިރަސް: ފުރަތަމަ 99 މީހުންގެ ހާލަތު

އިންސާނުންނަށް ނުރައްކާތެރި އާ ވައިރަހެއްގެ ސަބަބުން ރޯގާއެއް ފެތުރި، ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ދާ ނަމަ، އެކަން އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މީހުންނާއި ކަމާ ގުޅޭ ސައިންސްވެރިންނަށެވެ. ޗައިނާގައި ހަލުވި ދުވެލީގައި ފެތުރެމުން ދާ އާ ކޮރޯނާވައިރަސްއާ އެކު ދުނިޔެ ގުނޑުވާލައިފައިވާ އިރު، އިންސާނާގެ...

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020 37
މިވާ ގޮތެއް އެނގޭތަ؟ މިއީ އަހަރެމެން ގެނައި ބައްޔެއް

އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ސައިންސްވެރިންގެ ބަޔަކު، މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން، ޗައިނާގެ ޔުނާން ޕްރޮވިންސްގެ ހޮހަޅައަކަށް ވަނެވެ. މި ސައިންސްވެރިންގެ ބިރަކަށް ވެފައި އޮތީ، އޭގެ ކުރިން 2002-2003 ގައި، ޗައިނާއިން އުފެދުނު ސާސް ރޯގާ ކަހަލަ ބިރުވެރި ބަލިމަޑުކަމެއް އަަނެއްކާވެސް ކުރިމަތިވެދާނެތީ، އޭގެ ނުރައްކާ ދެނެގަތުމެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2019 1
ވައި ނުސާފުވުމާ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާ ގުޅުން އެބަހުރި

ވައި ނުސާފުވުމުން ނުރައްކާވަނީ ފުއްޕާމެ އަށް އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ލޭމައްޗަށް ދިއުމާއި މެޓަބޮލިކް ސިންޑްރޯމްގެ ނުރައްކާ ވެސް ބޮޑުވާ ސަބަބަކަށް ވެސް ވެދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.