11 ޖުލައި

July 11, 2020 1
މިއީ ފަރާޓާއެއް، މާސްކެއް ނޫން!

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ފޭސް މާސްކް އެޅުމުގެ އާދަ އަދިވެސް އާންމުންގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހިފަމުންނުދާތީ އެކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން އިންޑިއާގެ ރެސްޓޯރަންޓް "މާސްކް ޕަރާޓާ" ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
މިއީ ރަން މާސްކެއް އަޅާ މީހެއް

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ސާޖިކަލް މާސްކް ނުވަތަ ފޭސް މާސްކަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. އަދި މިއީ މިހާރު ވިޔަފާރިއެއް، ފެޝަނެއް ވެސް މެ އެވެ. އެކި ޑިޒައިންތަކުގެ މާސްކް އަޅާ މީހުން މިހާރު ކޮންމެ ތާކުން ވެސް ފެންނާނެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މޫނުގައި އަތްލެވެން އުޅޭ ނަމަ އަންގައިދޭ ޑިވައިސްއެއް

"ވައިބްޕްރޯ" ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާޒާރަށް ނެރޭ އިރު، އަގަކީ 111 ޑޮލަރު.

30 ޖޫން

June 30, 2020
ފޯނު ނެތަސް ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ހެދޭ ޑިވައިސްއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން އަށް ސިންގަޕޫރުގައި "ޓްރޭސް ޓުގެދާ" ކިޔާ މޮބައިލް އެޕެއް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިރު، ސްމާޓްފޯނު ބޭނުންނުކުރާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޑިވައިސެއް ތައާރަފުކޮށް، އެ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2020 1
މާސްކް ނާޅާތީ ހިދުމަތް ނުދިނުމުން 20،000 ޑޮލަރު

ކަމަކަށް އުސޫލެއް ކަނޑާއަޅާފައި އޮންނަ ނަމަ އެގޮތަށް އަމަލުކުރަން ލާޒިމުވާނެ އެވެ. އަދި އެކަމެއް ތަންފީޒުކުރަން ތިބޭ ބަޔަކު އެ ޒިންމާ ނަގަން ވެސް ޖެހޭނެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ހިންގާ ސްޓާބަކްސްގެ މުވައްޒަފަކު އަދާކުރީ އެ ދައުރެވެ. އެއާ އެކު އިނާމަކީ 20،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެކެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 1
ރޯވެދާނެ: ސެނިޓައިޒާ ފުޅި ކާރުތެރެއަށް ދޫކޮށްނުލާތި!

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި، ދާ ކޮންމެ ތާކަށް ސެނިޓައިޒާ ފުޅިއެއް ވެސް ގެންދަނަ ޖެހެ އެވެ. އެހެންވެ އަބަދު ވެސް ޖީބަށް ނުވަތަ ގެންގުޅޭ އަތްދަބަހަށް ލެވޭ ވަރުގެ ކުޑަކުޑަ ފުޅިއެއް ގެންގުމަކީ ފަސޭހަކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 7
ފުވައްމުލަކުގައި ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވި ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ މީހަކު އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވުމުން މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 17
އައްޑޫ އައިއެމްޑީސީން އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާކަން ދެނެގަތުމަށް ހަދާ އެންޓިބޮޑީ ޓެސްޓް ހެދުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިފައިވާ ކަމަށާއި ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޓެސްޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެ ކަމަށް އައްޑޫ...

June 08, 2020
ޝޫޓިންތައް އަލުން ފަށަން ބިރުގަނޭ: ބޫމީ

ކޮރޯނާވައިރަކާ އެކު ކުރިމަތިވި ކަންކަމާ ހެދި ފިލްމީ މަަސައްކަތްތައް އަލުން ފަށަން ޖެހިލުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ކޮންމެހެން ވެސް އެކަން ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ބޫމީ...

05 ޖޫން

June 05, 2020
ސިނަމާތައް ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތަށް ބަލާފައި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި އިއުލާންކޮށްފައި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިނަމާތައް އަލުން ހުޅުވާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރިވިއުއެއް...

June 05, 2020 3
ފިޓްބިޓްގެ ވެންޓިލޭރަށް އެފްޑީއޭގެ ހުއްދަ ދީފި

ސިއްހަތާ ގުޅުން ހުރި ސްމާޓް ޑިވައިސްތައް އުފައްދާ ކުންފުނި ފިޓްބިޓުން ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާދޭން އުފެއްދި ވެންޓިލޭޓަރަށް އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 2
އަތް ދޮންނަން އޮޓޯގައި ފެން އިސްކުރެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން ވީހާ ވެސް ގިނައިން އަތް ދޮވުމަކީ މިހާރު ކޮންމެހެން ވެސް ކުރަން މަޖުބޫރުކަމެކެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ލަފަޔަކީ ދެ އަހަރު ނުވާ ކުދިން މާސްކް ނޭޅުވުން

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން މިހާރު ފޭސް މާސްކް އެޅުން މިއޮތީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަކަށްވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ހަމަ ހުރިހާ އުމުރުފުރައެއްގެ ބަޔަކު ވެސް މާސްކް އަޅަން ޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟

23 މެއި

May 23, 2020
އަތް ދޮންނަންވީ ދުވާލަކު ކިތައް ފަހަރު؟

ވީހާ ވެސް ގިނަގިނައިން އަތް ދޮންނަންވީ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ދިން މެސެޖަކީ ވެސް މިއެވެ. ގިނައިން އަތް ދޮވުނު ވަރަކަށް ބަލިތަކުން ބޮޑަށް ރައްކާތެރިވެވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ކުރިން ވެސް ޑޮކްޓަރުންނާއި ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަދި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗޯ އިން ވެސް އާންމުކޮށް ދޭ އެއް އިރުޝާދަކީ...

22 މެއި

May 22, 2020 5
ޕީޕީއީ ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނުމުން ނަފްސާނީ ބަލީގެ ތަނަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އިންޑިއާ އިން ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ އިރު، މާސްކާއި އެ ނޫން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ އާލާތްތަކުގެ ދަތިކަން ހުރި ވާހަކަ ދެއްކި ޑޮކްޓަރަކު ނަފުސާނީ މައްސަލަ ހުރި މީހެއް ކަމަށް ނިންމައި، އެފަދަ މީހުންނަށް ފަރުވޭ ތަނެއްގައި ބުދަ ދުވަހު އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 2
ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ފުށް އެމެރިކާގައި ހުއްޓާލަނީ

މަޝްހޫރު ޖޯންސަން އެންޑް ޖޯންސަންގެ ފުށް އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާގައި ވިއްކުން ހުއްޓައިލަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 1
ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން އަންގައިދޭ މާސްކެއް ހަދަނީ

ކޮވިޑް-19 ޖައްސާ ކޮރޯނާވައިރަސް ހުރިކަން އަންގައިދޭ ފޭސް މާސްކެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް އެމެރިކާގެ ސައިންޓުންސްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

May 18, 2020
މައުތުވޮޝް: ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކުޑަކޮށްދޭތަ؟

އަނގައިގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހައްޓައި އަނގައިން ނުބައި ވަސް ކަނޑުވަން އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މައުތު ވޮޝް އިން އަނގަ ދޮންނަ ނަމަ، އެ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން...

15 މެއި

May 15, 2020 1
ފުރާ މީހުން ސްކޭންކުރަން "ސްމާޓް ހެލްމެޓް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ސްކްރީންކުރުމަށް އިޓަލީގެ އެއާޕޯޓެއްގައި "ސްމާޓް ހެލްމެޓް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 7
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް ލުއިތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އައްޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިޔަފާރި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކާ އެކު މިއަދު ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2020 27
އައްޑޫ ލޮކްޑައުން އުވާލައިފި

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ ނެގެޓްވުމާ ގުޅިގެން އައްޑޫގައި އިއުލާންކުރި 14 ދުވަހުގެ ލޮކްޑައުން 24 ގަޑިއެއްހާ އިރު ފަހުން އުވާލައިފި އެވެ.

May 10, 2020
ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ ޓެސްޓްކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ތަބާވާން ޖެހިފައިވާ ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންސިން ނުވަތަ ގައިދުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭތޯ ބެލުމަށް ސިންގަޕޫރްގެ ޕާކެއްގައި ރޮބޮޓް ކުއްތާ...

03 މެއި

May 03, 2020 1
އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް، ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދެކުނުން އައިސޮލޭޓްކުރާ މީހުން ބައިތިއްބާނެ ފެސިލިޓީއަކަށް އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް ހަމަޖައްސާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު...

May 03, 2020 2
ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހޮންކޮން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި އެ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައި އެވެ.