15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 6
ބޭހަކުން ކުއްޖަކު ބީރުވި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ތިން އަހަރުގެ ކުޑަ ކުޑަކުއްޖަކަށް ހޮސްޕިޓަލަކުން ދިން ބޭހެއްގެ ސަބަބުން އެ ކުއްޖާގެ އެއް ކަންފަތުގެ އިވުން ދާއިމީކޮށް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުންތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018 18
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ފެބްރުއަރީގައި ނިމޭނެ: ނާޒިމް

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލު މަސައްކަތްތަކުގެ 95 ޕަސެންޓް މިހާރު ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހަށް އެތަން އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ނާޒިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 34
ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދީ ކީއްވެ؟

ޑޮކްޓަރުކަމާއި ނަރުސްކަން ކިޔެވުމަށް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވާލާފައިވީ ނަމަވެސް 2014 އިން 2016 އަށް ހޭދަވި ތިން އަހަރު ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަދަދަށް މާ ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައި ނުވާކަން ޕަފޯމެންސް އޮޑިޓަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018 13
ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން މަދެއް ނުކުރެވޭ: އޮޑިޓް

ދިވެހި ޑޮކްޓަރުންނާއި އަޅާބަލާއިރު ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންގެ އަދަދު 2014 އިން 2016 އަށް މަދެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ޕާފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 7
ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަނީ

މުޅި އުމުރަށް ލޭ އަޅަންޖެހޭ، ލޭގެ އުނިކަމެއް ކަމަށްވާ ތެލެސީމިއާ ކުދިންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސާވިސް (އެމްބީއެސް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 9
"ނަފްސާނީ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ހިލޭ ދޭނަން"

ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ރާއްޖޭގައި ދޭ ފަރުވާގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް، ފަރުވާގެ ކަންކަން އާސަންދައިން ލިބޭނެ ގޮތް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ހަމަޖައްސައި ދެއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2018 118
ނަރުހުންގެ މުސާރަވީ ކުޑަ، މަސައްކަތްވީ ބުރަ!

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފެށުމާ އެކު ޖުމުލަ މުސާރަ ކުޑަވުމުން ނަރުހުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 13
ވަޒީފާގައި ތިބެގެން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެމަގު ހޯދައިދެނީ

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ނަރުހުންނަށް ކިޔެވޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 61
ނަރުހުންގެ މުސާރަ 15 ޕަސެންޓު ބޮޑުކޮށްފި

ނަރުހުންގެ ވަޒީފާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް މި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ނަތީޖާއަކީ، ނަރުހުންގެ މުސާރައަށް އެވްރެޖުކޮށް 15 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 26
ނަރުހުންގެ އެލަވަންސްތައް ކަނޑައެއް ނުލަން: އައިޖީއެމްއެޗް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ފަތުރަމުން ދަނީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ނުކުރާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018 4
އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް ހަދިޔާކޮށްފި

އުރީދޫން ރާއްޖެއަށް ތިން ސީ އެމްބިއުލާންސް މިއަދު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 1
ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ނައިބަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަންކޮށްފި

ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިއްޔެ ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 11, 2018 7
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ފަސްކޮށްފި

މި މަހު 26 ގައި ހުޅުވަން ކުރިން ހަމަޖެއްސި ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018 2
ޕާކިސްތާން ޑޮކްޓަރުންނާ އެކު މެޑިކަލް ކޭމްޕް ފަށައިފި

ޕާކިސްތާންގެ ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާ ގުޅިގެން ބާއްވާ މެޑިކަލް ކޭމްޕް ރާއްޖޭގެ އަށް ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޕާކިސްތާނު ޑޮކްޓަރުންގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ފަށަނީ

ޕާކިސްތާންގެ ސުޕަ ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުންނާ ގުޅިގެން އައިޖީއެމްއެޗްގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2018 17
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް 50މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރަން ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި 50 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 7
މެލޭ ޔުނިވާސިޓީއަކާ ގުޅިގެން ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނު ކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި މެލޭޝިޔާގެ ކެބަންސާން ޔުނިވާސިޓީއާ ދެމެދު އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 5
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ޑޮކްޓަރުން ހޯދަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލަށް ސްޕެޝަލިސްޓް ދިވެހި ޑޮކްޓަރުން ހޯދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 80
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް!

ނުރައްކާތެރި ގިނަ އެކްސިޑެންޓްތަކެއް މިހާރު ހިނގަމުން ދާ ހުޅުމާލޭގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އަވަސް ފަރުވާ ދޭން ވެންޓިލޭޓަރެއް ނެތް ކަމަށް އެ ތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 12
96 މިލިއަން ދޫކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމެއް ކަށަވަރެއް ނޫން

އައިޖީއެމްއެޗުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު ގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2015 ވަނަ އަހަރު 96 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނީ ކުރި މަސައްކަތަކަށް ކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު ނެރުއްވި ޚާއްސަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 4
ރޯގާ އަދިވެސް މައިތިރިއެއް ނުވޭ: އެޗްޕީއޭ

މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ފެތުރެމުންދާ އަރިދަފުސް ރޯގާ އާއި އިންފްލުއެންޒާ ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އަދިވެސް މަތި ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.