22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020 6
ހާލަތަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް ހުޅުވޭ ދޮރެއް ނޫން!

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްޔިތުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭން މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާ ރަނގަޅެވެ. ބަލިން އަރައިގަތުމުގައި ރާއްޖެ އިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދައިފަ އެވެ؛ މި މަސައްކަތުގައި ފެންނަން އޮތް ގޯހަކީ، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ. އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުން ވަނީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެފަ...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 15
1،300 އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް އިން ޕޮޒިޓިވްވީ 46 މީހުން

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ނެގި 1،300 އަށްވުރެ ގިނަ ސާމްޕަލް އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވަނީ 46 މީހުން ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 21, 2020 8
ނާޑު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ގެނެސްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް އިތުރު 11 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސް، ނާޑު ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރި 20 ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 18
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލާގެ ތަހުގީގު ލަހެއް ނުވާނެ: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ގޯސްކޮށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުގީގު ވަރަށް އަވަހަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 6
ކޮމިޝަނަރުކަމަށް ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން އައްޔަން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނާ އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަގާމަށް މީހަކު އައްޔަން ނުކޮށް، ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 16
ކުޅުދުއްފުށި/ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް

ހދ. ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ގދ. ތިނަދޫގައި ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލެއް އިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ. ކޮވިޑުގައި ނުރައްކާ ބޮޑުވެދާނެ މީހުން އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއާ...

September 10, 2020 10
ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ޑަބްލިއުއެޗްއޯއިން ތައުރީފްކޮށްފި

ދެކުނު އިރުމަތީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން ހިމަބިއްސާއި ރުބެއްލާ ނައްތައިލަން ކަނޑައެޅި މުއްތަދުގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތައިލުމުން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ...

September 10, 2020 7
ނާޑުން ނުވަ އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު ގެނެސްފި

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާ އަށް ހޯދަން ނާޑު ކުންފުންޏާ ހަވާކުރި 20 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން ނުވަ އައިސީޔޫ ވެންޓިލޭޓަރު މިއަދު ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކޮވިޑަށް އިތުރު 93 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 93 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 24
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ: ތަހުގީގަށް ސުވާލު ކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ތިން ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމާ ގުޅޭ އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އާއި...

September 09, 2020 24
ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރުގައި މައްސަލައެއް ނެތް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އިން ފަހުން ފޮނުވި 10 ވެންޓިލޭޓަރު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އެދުނު ސްޕެސިފިކޭޝަނަށް ފެތޭ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
މާސްކު އެޅީމަ އަތް ދޮންނަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ؟

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް...

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ 180 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 79
އެގްޒެކިއުޓާސް އިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު ފޮނުވައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވެގެން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން 10 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.

September 03, 2020 48
އެޗްޕީއޭ އިން ލުއި ދީފި، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ވިއްކޭނެ!

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކާތަކެތި ހަދައިގެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގުމުން ދިމާވި އުނދަގޫތަކާ...

September 03, 2020 57
ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 57
ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބޭ، ބުނަނީ ފޮނުވަން ހަވާލުކުރި ކަމަށް

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި ވެންޓިލޭޓަރުތައް އިއްޔެ ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގައި ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް އެ ތަކެތި އަދި ރާއްޖެ ނުފޮނުވަ އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 2
ކޮވިޑް-19: 89 ޕޮޒިޓިވް، 111 މީހަކު ރަނގަޅުވި

ވެއަތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން އަލަށް 89 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އިރު 111 މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 21
ކަރަންޓީނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 5،000ރ އިން ޖޫރިމަނާ

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކާ ގުޅިގެން ކަރަންޓީނުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީނު އަމުރާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ 5،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ގޮތަށް "އެކަހެރި ކުރުމުގެ މަރުކަޒުތަކާއި...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 50
ގެރެންޓީއާ ނުލައި ފައިސާދޭން ހުއްދައެއް ނުދެން: އަމީރު

ކޮވިޑު-19ގެ ފަރުވާ އަށް ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވި ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ބޭންކް ގެރެންޓީއާ ނުލައި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުގެ 90 ޕަސެންޓަށްވާ 30 މިލިއަން ރުފިޔާ ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިން އަށް ދޫކުރަން ހުއްދަ ދެއްވާފައި ނުވާނެ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 38
އެގްޒެކިއުޓާސްގެ ވެންޓިލޭޓަރުތައް 30ގައި ފޮނުވަނީ

ކޮވިޑްގެ ފަރުވާ އަށް ބޭނުންވެގެން، ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރު އަންނަ ހަފުތާގައި ރާއްޖެ ފޮނުވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން ދީފައިވާ...

August 26, 2020 9
ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައީ މާފަންނުގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އެންމެ ގިނަ ސަރަހައްދަކީ މާފަންނު ކަމަށް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރީ ގްރޫޕު (ޓެގް) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 22
ވެންޓިލޭޓަ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގުނޭނީ ފައިސާ ދިނުމުން

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ބޭނުންކުރާ ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ އެކު އެއްބަސްވުން ހަދާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު ދެއްކުމުން ނޫނީ މުދާ ސަޕްލައިކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަން ނުފަށާ ގޮތަށްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 22
ނިޝާމާ އާއި އަސްލަމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ބަލަން އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޗެއާ އަދި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ފާތުމަތު ނިޝާމާ އާއި ފައިނޭންޝަލް އެގްޒެކެޓިވް އަހްމަދު އަސްލަމް ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކުރަން އަމުރެއް ނެރެން...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 12
ތުލުސްދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ތުލުސްދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީންގައި ހުރި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 23, 2020 30
މިނިސްޓަރު އަމީން މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދުމުގައި މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ޚާއްސަ އޮޑިޓުން ފެންމަތިކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 17
އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތް ހަރުދަނާކުރަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރަން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އިސްވެ ހުންނަވައި މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.