31 މާޗް

March 31, 2020 10
އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރި މީހުން ނެގެޓިވް

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރި ތިން މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 31, 2020 22
ޑރ. ނަޒްލާ އާއި ޓެގް ޓީމުގެ ބޮޑު ޒިންމާ!

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ދުނިޔެ ވެއްޓިފައިވާ ބިރުވެރި ހާލަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި މި ވައިރަސް އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރުނަ ނުދީ މިހާތަނަށް ހިފެހެއްޓުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ؛...

March 31, 2020 10
ޑައިލިސިސް ހެދުން އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އައްޑޫ ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (އެޗްއާރްއެޗް) އިން ކުރިން ދެމުން ގެންދިޔަ، ކިޑްނީ ބަލީގެ މީހުންގެ ޑައިލިސިސްގެ ހިދުމަތް އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް...

30 މާޗް

March 30, 2020 28
ބިރެއް ނުފިލާ، މުހިންމީ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން

ކިރިޔާ ކަމެއް ދޫކޮށްލެވިއްޖެ ނަމަވެސް ގޯހުން ހިނގައިދާނެ އެވެ! ކަރަންޓީންގައި ތިބި އިޓަލީގެ ދެ މީހަކު، ޓެސްޓްގެ ނަތީޖާ އައުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ފުރުވާލުމަކީ، މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ބޮޑު ގޯހެވެ. އަދި އެ ގޯހާ އެކު، އެހެން ބައެއް ކަންކަން ވެސް މި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުކުރަން ޖެހިފަ އެވެ. ބަދަލު ވެސް ކޮށްފި އެވެ. އެ ކޭސްއާ އެކު...

29 މާޗް

March 29, 2020 15
ކެތްތެރިކަމާ އެކު އެންމެން ވެސް މަޑުކޮށްލަމާ!

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ މި ބިރުވެރި ހާލަތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ބައެއް ދިވެހިން އުޅެނީ ޝަކުވާތަކުގަ އެވެ: ގެއަށް ގޭސްފުޅި އާއި ބޯފެނާއި ބޭނުންވާ ބޭހެއް ނުލިބި ލަސްވުމުން ވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުރުހުން ފާޅުކޮށް، ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ގުޅައި ހިތްހަމަނުޖެހުން ވެސް ބޭރުކުރަނީ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 1
ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވުމުން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުކުރި ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 28, 2020 18
ޔޫކޭގައި ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދިވެހި ޑޮކްޓަރެއްގެ އަނބިކަނބަލުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެެ.

March 28, 2020 77
ތައްޔާރުވާން މަޑުކުރި ނަމަ ރާއްޖެ ވެސް އަތުނުވީސް!

ކޮރޯނާވައިރަސް އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅު ނާޅައި، މަޑުކޮށްގެން ތިބި ގައުމުތަކުގެ ހާލަތު އެ އޮތީ އަތުނުވާ ހިސާބުގަ އެވެ! ކޮންމެ ދުވަހަކު އެތައް ބަޔަކު ވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެ،...

27 މާޗް

March 27, 2020 20
ފަރުވާ ކުޑަ ނުކުރޭ، މުސްތަގްބަލް ސަލާމަތްވާނީ އޭރުން

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މިހާރު އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވިޔަސް، މުސްތަގުބަލް ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު...

March 27, 2020 81
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖެ އިން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ހަނިމާދޫން ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓަށް ދިއުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް ހދ. ހަނިމާދޫން، އެ ރަށާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހޮނޑާފުށި ރިސޯޓަށް ދިޔަ އެ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

March 26, 2020 18
ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް އެހީވާނަން: ރައީސް

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ހުއްޓުވަން އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންނަށް ހާއްސަ ގޮތްތަކެއް ރާވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ރަނގަޅު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް...

March 26, 2020 22
ޔޫއޭއީން ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވިކަން ކަށަވަރެއް ނޫން

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވްވި ކަމަށް ނޫސްތަކުގައި ރިޕޯޓްކޮށްފައި ވިޔަސް އެއީ ކާކުކަން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާ ކަމަށް...

25 މާޗް

March 25, 2020 64
ހުރިހާ ބަހެއް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުތައް ތަންފީޒު ކުރުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 33
މި ތިބީ ފެންވަރު މަތީ ކަރަންޓީންގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން

ކޮޓަރީގައި އެކަންޏެވެ. ރަނގަޅަށް ކާން ލިބެ އެވެ. އިންޓަނެޓް އެބަ ހުއްޓެވެ. ޓީވީ ބެލެ އެވެ. ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗުއައިއެޗު)ގެ ޓޫރިސްޓް ކޮޓަރިއެއްގައި އޭނާ ކަރަންޓީކޮށްފައި ހުރި އިރު، ބޭރަށް ނުނިކުމެވުން ފިޔަވައި، އެހެން އުނިކަމެއް އިހުސާސެއް ނުވެ އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 1
ރަޝިޔާއަށް ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

ރާއްޖެއިން ރަޝިޔާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެއްސެއްގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އަނެކަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބެ އެވެ.

March 20, 2020 63
ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ދިން ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހުންގެ ތެރެއިން، މި ބައްޔަށް ފަރުވާ ދިން ފުރަތަމަ ދެ މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 20
ރާއްޖޭން ކޮވިޑް-19އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްނުވެ 4 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން މީހަކު ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވިތާ ދެ ހަފްތާ ވާން ކައިރިވި އިރު، އެބައްޔަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ނުވާތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެއްޖެ އެވެ.

March 19, 2020 9
ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް އައިޖީއެމްއެޗުން ހުޅުވާލައިފި

ސިއްހީ ވޮލެންޓިއަރުންނަށް ވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗް އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 13
އެޗްއައިއެޗް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން މަޑުކުރާ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށް، ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި 15 މީހަކު އެ ތަނުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 1
ދާއިމީކޮށް ބޭސް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

އެކިއެކި ބަލިތަކާ ގުޅިގެން، ދާއިމީކޮށް ބޭސް ކާންޖެހޭ މީހުން، ބޭސް ސިޓީ އާ ކުރުމަށްޓަކައި މި ދުވަސްވަރު ޑޮކްޓަރަށް ނުދެއްކިޔަސް ބޭސް ލިބޭނެ ގޮތް އާސަންދަ އިން ހަމަޖައްސަމުން އަންނަ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 13
އެެހެން ގައުމުތަކުގައި ހެދި މިސްޓޭކް ނުހައްދަވާ!

ދުނިޔޭގެ އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކުގައި އެންމެ މީހަކު ހެދި ގޯހަކުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭ ގޮތް މެދުވެރިވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ގޯސް ރާއްޖޭގައި ނުހެދުމަށް އައިޖީއެމްްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރު މުއާޒް...

March 16, 2020 61
"ރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ"

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްރަށަށް އަރައި ފޭބުން ކައުންސިލްތަކަށް މަނާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 35
ގޭގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިން ނުކުންނަވާ: އަފްއާލް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ވަޒީފާ އަދާނުކޮށް ގޭގައި ތިބި ސިއްހީ ފަންނުވެރިން، ދަރުމަވެރިންގެ ގޮތުގައި...

March 14, 2020 25
ރިސޯޓްތަކަށް އަރައި ފޭބުން 14 ދުވަހަށް މަނާ

މިއަދު ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރިސޯޓަކުން މީހުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުމާއި ރަށްރަށުން ރިސޯޓްތަކަށް މީހުން ދިއުން 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 19
ކޮވިޑް-19: ފޯނު ސާފުކުރާނެ ގޮތް ދިރާގުން ކިޔައިދީފި

އަތް ދޮވެފީމެވެ. އެންމެ ރަނގަޅެވެ. އެކަމަކު އަތް ދޮވެގެން ވެސް، އަހަރެމެންނަށް މި އަތްލެވެނީ ހަޑިވެފައިވާ ފޯނެއްގައި ކަމެއް އެނގޭ ހެއްޔެވެ؟ ބައެއް ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ފާހަނާއަށް ވުރެ، ގިނަ އިރުތަކެއްވަންދެން އަމިއްލަ އަތުގައި ގެންގުޅޭ ފޯނުގައި ހިމެނޭ ޖަރާސީމު 10 ޕަސެންޓު ގިނަ އެވެ.

March 13, 2020 13
ކުރަމަތިން ކޮވިޑް-19 އަށް ދިވެއްސެއް ޓެސްޓުކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ކުރަމަތި ރިސޯޓުން ޕޮޒިޓިވްވި ޓޫރިސްޓަކާ 'ކްލޯޒް ކޮންޓެކްޓް' ވި ދިވެއްސެއް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

March 13, 2020 28
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތެރިންނަށް އަމީން ދެއްވީ ސާބަސް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަކީ މިހާތަނަށް ގައުމީ ހަފުލާތަކާއި ވަރަށް މުހިންމު މުނާސަބަތުތަކާ ގުޅުވައިގެން ނޫނީ ޓުވީޓް ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫނެވެ. އާންމުކޮށް، އަމިއްލަ ޓުވިޓާ...

11 މާޗް

March 11, 2020 43
ސްކޫލު ބަންދުކުރަން ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލައިފި

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރަން ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 11, 2020 5
އެޗުޕީއޭގެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ މެސެޖްތައް ފޯނަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ހޭލުންތެރިކުރަން، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެސްއެމްއެސް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

March 11, 2020 14
އިޓަލީ މީހާއާ މެދު އިހުމާލުވިތޯ އެބަ ބަލަން: ފުލުހުން

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 އަންނަން މެދުވެރިވި އިޓަލީ މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ގައިގައި ބަލި ހުރިކަން ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފުރުސަރު ނުލިބި ކަމަށް...

09 މާޗް

March 09, 2020 60
ކޮވިޑް-19: މާލޭން 16 މީހަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވް ވި ދެ ބިދޭސީންނަށް އެ ބަލި އެރުމަށް މެދުވެރިވި އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓު މީހާ މާލޭގައި ހޭދަކުރި ދެ ދުވަހު އޭނާއާ އެކި ގޮތްގޮތުން ކޮންޓެކްޓެކްޓް...

March 09, 2020 29
ކޮވިޑް-19: އުއްމީދެއް ނުގެއްލޭ: އަމީން

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން ހަތަރު ބިދޭސީއަކު ޕޮޒިޓިވް ވިޔަސް، އެ ބަލި ރާއްޖޭގައި ބާރަށް ފެތުރުން ހުއްޓުވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އަދިވެސް އެބައޮތް ކަަމަށް ހެލްތު މިިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...