29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 26
އާރުއެމްއެލްއެސްއަށް ސިއްހީ ސާމާނު ދިނީ އޮންނަ އުސޫލުން

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އާރުއެމްއެލްއެސް ލެބޯޓްރީ ސާވިސް އަށް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބްލްސް ފޯރުކޮށްދިނީ ބައެއް ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ކްލިނިކްތަކާ އެކު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ...

November 29, 2020 8
ތެލެސީމިއާ ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތް އިސްލާހުކުރާނަން: ނަސީމް

ތެލެސީމިއާ ކުދިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި އެ ކުދިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އާ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 38
ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ތަސްލީމާ

ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރަން އައްޔަން ކުރަންޖެހޭ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސްގެ މަގާމަށް، ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 26
ހެލްތުމިނިސްޓަރު ނަސީމަށް ރުހުން ދީފި

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ރުހުންދީފި އެވެ.

November 23, 2020 28
ކުޅުދުއްފުށްޓާއި އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ބޯޑަކަށް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގެ ހިންގުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ވަކިކޮށް، އެ ދެ ތަން ހިންގުމަށް ވަކި ބޯޑެއް އުފެއްދުމާ ގުޅޭ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 53
ނަސީމް ނެގީ އަޅުގަނޑު، ސިއްހީދާއިރާއަށް 56 މަޝްރޫއު

ކެބިނެޓުގައި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ސްލޮޓެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހިންގެވުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމްއާ ހަވާލުކުރެއްވީ، ވަރަށް ގާތުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަން ބައްލަވައި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާތީ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 37
ސިނގިރެޓު ބުއިން މަނާކުރަން މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި

އާންމު ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް، ހެލްތު ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކުރައްވައިފި އެވެ.

November 08, 2020 40
ކެންސަރު ހޮސްޕިޓަލް ގަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޝްވަރާކުރަނީ

އިންޑިއާގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރަން ނިންމި ކެންސަރުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ ހޮސްޕިޓަލް، ލ. ގަމަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 37
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފުގެ މަރު: ފަރުވާއަށް އާދޭސްކުރި!

ކަނޑިންމައިން މަރުވި ދ. މާ އެނބޫދޫ، އާދަމް ނަސީރު، ފުރަތަމަ އައީ އާދައިގެ ހުމެކެވެ. ޕެނަޑޯލް ކައިގެން މައިތިރިނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެ، ވަސް ނުދުވުމާއި ރަހަ ނުލުން ފަދަ އަލާމާތްތައް ވެސް ފެނުނެވެ. މިއީ، ކޮވިޑް-19 އަށް ވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާއެކު ފަރުވާ އަށް ރަށަށް ނުވަތަ މާލެ ފޮނުވައިދޭން ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މެނޭޖްމަންޓުގައި އޭނާ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ވެންޓިލޭޓަރުމައްސަލަ މުރާޖައާކުރަން މަޖިލީހުން އަންގައިފި

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގަންނަަން ޔޫއޭއީގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަަމަށް ތުުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައިގައި އެއްވެސް...

November 02, 2020 20
ބޭނުމަކީ އޭއީއެޗް އަށް އިތުބާރު ހޯދުން: ޑރ. ސޯލިހު

އުންމީދަކީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އިތުބާރުކުރެވޭ ފެންވަރުގެ ރަނގަޅު ތަނަކަށް ހެދުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ އާ ސީއީއޯ ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 4
ދ. އަތޮޅުގައި މަރުވި މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދެމުން އައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އޭނާ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާތީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީން ވަނީ މިއީ މި ބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މަރުވި 38 ވަނަ މީހާގެ ގޮތުގައި އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 16
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލައިގެ ނިންމުން ރިވިއުކޮށްދޭން އެދެފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ނުކުރަން ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ނިންމެވި ނިންމެވުން އަލުން މުރާޖައާކޮށްދޭން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 47
ހެލްތަށް ނަސީމް އައްޔަން ކުރުމުން ނަޝީދުގެ ތައުރީފް

ހެލްތް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް އައްޔަން ކުރެއްވުމަކީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ނިންމެވި ފުރިހަމަ ނިންމެވުމެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 22, 2020 196
ހެލްތު މިނިސްޓަރުކަން އަހުމަދު ނަސީމަށް

ހެލްތު މިނިސްޓަރު ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އަހްމަދު ނަސީމް (ކެރެފާ ނަސީމް) ދެންމެ އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

October 22, 2020 58
ފައިދާވި މީހުން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ނިޝާމާގެ ސިޓީއެއް!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ޚަރަދުކުރުމުގައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ނަހަމަ ފައިދާތަކެއް ހޯދައިދިން މީހުން ހާމަކޮށް، މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ކިޔައިދެއްވައި...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 17
ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދައިދިން ކަމުގެ ހެކި ހުރި: އޭސީސީ

ވެންޓިލޭޓަރުތައް ހޯދަން ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި މައްސަލައިގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް...

October 20, 2020 30
ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ މުއާމަލާތުގެ ލިޔުން އެބަހުރި: އަމީން

ވެންޓިލޭޓަރުތަކެއް ގެންނަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ)ގެ ލަފާގެ މަތިން...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 16
ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާހުގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ނެރުނު އޮޑިޓް ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ސަސްޕެންޑްކުރި، އެ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޝާހް މާހިރު ވަޒީފާ އަށް ނުކުންނަން ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 12
ޑރ. ޝާހުގެ މައްޗަށް ދައުވާނުކުރަން ނިންމައިފި

ވެންޓިލޭޓަރު ގެންނަން މެޑްޓެކް އަދި ނާޑު ކުންފުންޏަށް ދިން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ބަލައި، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ޝާހު މާހިރާއި ބިޑް...

October 14, 2020 7
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާކޮށްދޭން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމުގައި މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު ދައުވާކޮށްދޭން އެންޓި...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 16
އަމީންގެ މައްސަލައެއް އިމްތިޔާޒް ކޮމިޓީން ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަރުވާ އަށް 149 ވެންޓިލޭޓަރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހޯދުމުގައި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އަނެއްކާވެސް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 26
65 ވެންޓިލޭޓަރު ލިބޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގެ!

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކުރި 75 ވެންޓިލޭޓަރުގެ ތެރެއިން ލިބެންޖެހޭ 65 ވެންޓިލޭޓަރު ރާއްޖެ އަށް ފޮނުވާނެ ދުވަހެއްގެ ޔަގީންކަން އެ ކުންފުނިން އަދިވެސް ނުދޭ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 17
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

October 06, 2020 13
ސިޒޭރިއަން އަށް ފަހު އަންހެނަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ވިހަން ދިޔަ އަންހެނަކު ސިޒޭރިއަން އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު މަރުވި މައްސަލައެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 22
ހިތަށް އަނިޔާވާ ކަންކަމުން ދުރުވާން ޖެހޭ: އަސްލަމް

ހިތަށް އަނިޔާވާ ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވާން އެކްޓިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 7
ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ސިްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ސިއްހީ ސާމާނު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
އަތޮޅުތަކުގައި މެޑިކަލް ކޭމްޕުތައް ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، މާލެ ކައިރީގެ އަތޮޅުތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދަތިވެފައި ވާތީ މެޑިކަލް ކޭމްޕުތައް ބާއްވަން ފަށައިފި އެވެ.