18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 1
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 74 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން އިތުރު 37 ދިވެއްސަކާއި 37 ބިދޭސީއަކު މިއަދު ޕޮޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2020 8
އިސްކޮށް އުޅޭ 125 މީހެއްގެ ގައިން އެންޓިބޮޑީ ފެނުނު

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ އިސް ސަފުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 3،000 އަށް ވުރެން ގިނަ މީހުން ޓެސްޓްކުރިއިރު އޭގެތެރެއިން 125 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި އެންޓިބޮޑީ ހުރި...

September 18, 2020 2
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު ދެ ކޭސް ފެނި ޖުމްލަ 44 އަށް

ގދ. ހޯޑެއްދުއިން އިތުރު ދެ މީހަކު ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ބަލި ޖެހުނު އަދަދު 44 އަށް އަރައިފަ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 15
ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން ބޮޑު އިންސްޕެކްޝަނެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އޮފީސްތަކާއި އާންމު ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ތަންތަނުން އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އަނެއްކާވެސް...

September 17, 2020 17
ބައްޔެއް އުޅޭހެން މަގުމަތިން ހިއެއްނުވޭ: އަފްޒަލް

މާލޭގެ މަގުމަތީގެ ހަރަކާތްތަކަށް ބަލާއިރު ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅޭހެން ހީނުވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 99 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 99 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

September 16, 2020
މަނަދޫން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ވެސް ނެގެޓިވް

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި އަދި ރެންޑަމްކޮށް އެ ރަށުން ނެގި ސާމްޕަލްތައް ނެގިޓިވްވުމުން މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތު މިއަދު އުވާލައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 18
ޑިޒާސްޓާގެ އިން ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގައި ކަންތައްތައް މެނޭޖު ކުރަން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީން ކުރި މަސައްކަތްތަކަށް ހަރަދުކުރުމުގައި ބޮޑެތި ގޯސްތަކެއް ހަދާފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ...

September 15, 2020 11
ރަށްރަށުން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މައްސަލަ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ދިނުމަށް ދެކޮޅު ހަދާ މީހުން ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު ނުދޭ މައްސަލައިގައި ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 1
މަނަދޫން 26 މީހަކު ކަރަންޓީންކޮށްފި

ނ. މަނަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ގާތުން ބައްދަލުވި 26 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި...

September 14, 2020 3
ޕޮޒިޓިވްވީ 70، ބަލިން ރަނގަޅުވީ 210

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 70 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 210 މީހަކު ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 29
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން އަނެއްކާވެސް 100 އިން މައްޗަށް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު ދަށްވަމުން ދިއުމަށް ފަހު މިއަދު 100 އިން މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ. އެކަމަކު، މިދިޔަ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހަށް ބަލާއިރު، ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ބަލި އަލަށް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު އުޅުނީ 100 އިން ދަށުގަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 2
ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެ މީހުން ޕޮޒިޓިވް، ޖުމްލަ 38

މާލެ ފިޔަވައި ކޮވިޑް-19އަށް ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑްގެ ބިރު އޮތް ގދ. ހޯނޑެއްދޫން އިތުރު ދެ މީހަކު އިއްޔެ އެ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 12, 2020 1
ކޮވިޑް-19:މިއަދު ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އައި މީހުންގެ ތެރެއިން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިއަދު ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 29
ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް މަނަދޫގައި ނުކުތް މީހާ ޕޮޒިޓިވް!

ނ. މަނަދޫގައި ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި މީހަކު ނަތީޖާ ނުލިބެނީސް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް، އޭނާގެ ސާމްޕަލް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، އެ ރަށް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ އެވެ.

September 11, 2020 1
ރާއްޖޭން ލަންކާއަށް ދިޔަ ބަޔަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި ސްރީ ލަންކާއަށް ރާއްޖޭން ދަތުރުކުރި ފަސްމީހަކު އިއްޔެ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެެވެ.

September 11, 2020 1
ކެލަ އާއި ދިއްދޫން ދެ މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ހއ. ކެލަ އާއި ހއ. ދިއްދޫ ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ތިބި ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 10
ބުރަ ޑިއުޓީއަށް ފަހު ވެސް ބަލި މީހުންނާ އެކު

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު މި ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ، ހެޒްމެޓް ސޫޓުލައިގެން ހުރި ނަރުހަކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހަކާއެކު އޮށްވަޅުގޮނޑި ކުޅެން އިންދަ އެވެ....

September 10, 2020 5
ކޮވިޑުން 271 މީހަކު ރަނގަޅުވެ އަލަށް 66 ޕޮޒިޓިވް

އިއްޔެގެ ހަވީރު ހަޔަކުން ފެށިގެން 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ 66 މީހުން ކަމަށާއި ކުރިން ޕޮޒިޓިވްވެފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 271 މީހަކު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ކޮވިޑަށް އިތުރު 93 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 93 މީހަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

September 09, 2020 4
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން 35 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ މީހުންނާ ގުޅުން ހުރި މީހުންގެ ތެރެއިން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގދ. ހޯޑެއްދޫން އިތުރު 10 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

September 08, 2020 7
ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިއަދު ވެސް ދަށަށް

ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު، އޭގެ ކުރީ ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވުމަށް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
މާސްކު އެޅީމަ އަތް ދޮންނަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ؟

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް...

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020 4
ކޮވިޑަށް އިތުރު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 125 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ 180 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 05, 2020 17
ހޯނޑެއްދޫން 19 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020 6
80 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ، 159 މީހުން ރަނގަޅުވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް 80 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، 159 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 04, 2020 4
ހޯޑެއްދު އަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ގދ. ހޯޑެއްދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވްވުމުން އެ ރަށަށް އަރައިފޭބުން އެޗުޕީއޭ އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 6
ކޮވިޑް-19: މިއަދު ގިނައީ ބަލިން ރަނގަޅުވި މީހުން

މިދިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވި މީހުންގެ ގިނަ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ،

September 03, 2020 48
އެޗްޕީއޭ އިން ލުއި ދީފި، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ވިއްކޭނެ!

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކާތަކެތި ހަދައިގެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގުމުން ދިމާވި އުނދަގޫތަކާ...

September 03, 2020 57
ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 19
199 މީހަކު މިއަދު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖެ އިން މިއަދު 199 މީހަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

September 01, 2020 5
ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ މީޑިއާ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމުން އަދިވެސް އިތުރަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ކޮވިޑް ހުއްޓުވާނީ އަހަރެން"ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ކެމްޕޭނެއް މިރޭ ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 33
ބަލިމީހުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑަށްވުރެ ސީރިއަސް ބައްޔެއް

ވަކި ރަށަކަށް ނުވަތަ ނަސްލަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ބައްޔެއް ޖެހުމުން ތަފާތުކުރުމަކީ ކޮވިޑް-19 އަށް ވުރެ ވެސް ސީރިއަސް ބައްޔެއް ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

August 31, 2020 12
ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ މީހުން ހުއްދަ ނަގަން އަންގައިފި

ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހުއްދަ ނުނަގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެ...

August 31, 2020 16
ކޮވިޑް މީހަކު ގއ. ވިލިނގިއްޔަށް އެރުވިޔަކަ ނުދިން

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ހުންނަ ކޮވިޑް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ އަށް ގެންދިޔަ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި މީހަކު އެ ރަށަށް އެރުވިޔަ ނުދޭން މިއަދު ހުރަސް އަޅައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 2
ކޮވިޑް-19: 89 ޕޮޒިޓިވް، 111 މީހަކު ރަނގަޅުވި

ވެއަތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭން އަލަށް 89 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އިރު 111 މީހުން އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 18
އެޗްޕީއޭގެ އެންގުމާ ޚިލާފުވުމުން ޝުޖާއު ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މާލޭގައި ބޭއްވި ސައިކަލް ބުރުގައި އެޗްޕީއޭގެ އެންގުންތަކާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރި މައްސަލާގައި ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް...