01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
ރީޖަނަލް ތިން އެއާޕޯޓެއް ހަވީރު 6 ޖަހާއިރު ބަންދު!

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފްލައިޓްތަކުގެ ހަރަކާތްތައް މަދުކޮށް ހަމައެކަނި ދުވާލަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާތީ ތިން ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓެއްގެ 24 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

April 01, 2020
ކޮވިޑް-19: ފުލުހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓާސްކްފޯހެއް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ސަލާމާތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޓާސްކްފޯހެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 10
އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރި މީހުން ނެގެޓިވް

އައްޑޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރި ތިން މީހުންގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 20
ކޮވިޑް-19: ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއްގެ ނިޝާނެއް ނެތް

އާންމުންގެ ތެރޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ނުވަތަ "ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑެއް" ރާއްޖޭގައި އަދި އޮތް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެފަދަ ނިޝާނެއް އަދި ނުފެންނަ ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

March 30, 2020 2
އެޗްއައިއެޗުން ގެންދިޔަ މީހުންގެ ކަރަންޓީނު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ހުސްކުރަން އެތަނުގައި ތިބި މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، އެތަނުން އެކަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާތީ، އޭނާއާ އެކު...

29 މާޗް

March 29, 2020 4
މަރުވި ބިދޭސީ މީހާ ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

މާލޭގެ ގެެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނުނު ބިދޭސީއެއްގެ ހަށިގަނޑުން ސާމްޕަލް ނަގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

March 29, 2020 10
ކޮވިޑް-19: ރާއްޖޭން 13 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ރާއްޖޭގައި ފަރުވާކުރަމުން އައި 15 މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ ދިވެހިން ފިޔަވައި އެންމެންގެ ވެސް ބަލި ރަނގަޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 10
ޓެސްޓުކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެންނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން މަޝްވަރާތައް ފަށާފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ޑރ. މޫސާ މުރާދު މިރޭ ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

March 28, 2020 1
ސާމްޕަލް ނެގެޓިވްވުމުން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން ފެނިގެން މިދިޔަ ބުދަދުވަހު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބަންދުކުރި ސިނަމަން ހަކުރާ ހުރާ ރިސޯޓް ހުޅުވާފައިވާ ކަމަށް...

26 މާޗް

March 26, 2020 8
ކޮލެޖު ފީ ހޯދަން މިނިސްޓްރީއަށް ދާންނުޖެހޭ ގޮތް ހަދަނީ

ފުރަތަމަ ޑިގްރީއާ އަށް ހިލޭ ކިޔަވަން ދީފައިވާ ފުރުސަތުގައި ކިޔަވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ކޮލެޖު ފީ އަމިއްލަ އަށް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތް ހަދައި އަދި އެ ފައިސާ ހޯދަން ކޮންމެ މަހަކު ހަޔާ...

March 26, 2020 17
ވިޔަފާރި ވަގުތު ބަދަލުކުރީ މާލޭގައި އެކަނި: އެޗްޕީއޭ

އަތޮޅުތެރޭގައި ވިޔަފާރިކުރާ ގަޑިތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން އަންގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 64
ހުރިހާ ބަހެއް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ މީހުން: ރައީސް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ އިސް އަދި ފަހު ބަސް ވެސް ބުނާނީ ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ ކަމަކީ އެ މީހުންގެ ލަފަ އާއި އިރުޝާދުތައް...

March 25, 2020 11
އެންގުމާ ހިލާފުވި ފަސް ކެފޭއެއް ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގެ ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓުތަކުގައި ތިބެގެން...

24 މާޗް

March 24, 2020 18
"ފަހު ރުފިޔާ ވެސް ހޭދަކުރާނީ ރައްކާތެރި ކަމަށް"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަޅާ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް ވެސް އަޅާނީ އާއްމު ސިއްހަތަށް ވިސްނައިގެން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ޓަކައި އެންމެ ފަހު ރުފިޔާއާ ޖެހެންދެން ހޭދަކުރަން...

March 24, 2020 9
ނޭޕާލްގައި ތާށިވި ދަރިވަރުންގެ ކަންކަން އެބަ ބަލާ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި އިތުރަށް ފެތުރިދާނެތީ އެހީތެރިވުމަށް ގެންނަން ނިންމި ނޭޕާލުގައި ތިބި ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން 17 ކުއްޖަކު ރާއްޖެ ނާދެވި ތިބީ އެ މީހުން ދަތުރުކުރަން އޮތް...

23 މާޗް

March 23, 2020 9
މާލޭގެ ދެ ގެއާ ގުޅުންހުރި ސާމްޕަލް ނެގެޓިވް

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ދިރިއުޅެމުން...

March 23, 2020 27
ކޮވިޑް-19: ހަކުރާހުރާ އިން ޝައްކުވި މީހާ ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމަތްތަކެއް ފެނިގެން ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ ރިސޯޓުން ޓެސްޓްކުރި މީހާގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ...

22 މާޗް

March 22, 2020 11
ފެލައިނީއާ ބައްދަލުވި ނަމަ އަވަހަށް ރިޕޯޓްކުރަން އެދެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ޗައިނާ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި...

March 22, 2020 1
އަނަންތަރާ ރިސޯޓުން ޝައްކު ކުރެވޭ ތިން މީހަކު ފެނިއްޖެ

އަނަންތާރާ ދިގު ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު ތިން މީހަކަށް ޝައްކު ކުރެވިގެން މޮނިޓަކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020 31
"ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ގޭގައި އިށީނދެ ތިބެދީ"

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު އާންމު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބޭއްވި ނިއުސް ބްރީފިން ވެސް މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް ނިންމަވައިލެއްވީ، އެތައް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިވާ...

March 21, 2020 12
އެންގުމާ ހިލާފަށް ރިސޯޓަށް ދިޔަ މުވައްޒަފަކު ހައްޔަރު

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ފިޔަވައި އެހެން މީހުން އަރައިފޭބުން މަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ރިސޯޓެއްގެ...

20 މާޗް

March 20, 2020 1
ރަޝިޔާއަށް ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް

ރާއްޖެއިން ރަޝިޔާ އަށް ދިޔަ ތިން ދިވެއްސެއްގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކު އެ ބައްޔަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އަނެކަކުގެ ނަތީޖާ އަދި ނުލިބެ އެވެ.

March 20, 2020 29
ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހުނު، ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއް!

ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ދެ މީހަކަށް ފަރުވާ ދީ ރަނގަޅު ކުރެވުމަކީ ލިބުނު ބޮޑު ތަޖުރިބާއެއް ކަމަށާއި އަދި އެއީ ވަރަށް ބުރަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް، އެ މީހުންނަށް ފަރުވާ...

19 މާޗް

March 19, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ބޮޑުފުޅަދު އާއި ސަފާރީއެއް މޮނިޓާކުރަނީ

އއ. ބޮޑުފުޅަދޫގައި ހުރި މީހެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެ ރަަށުގެ ހާލަތު ކަައިރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

March 19, 2020 30
"ދޮގު ވާހަކަތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ހިސާބަށް ހިނގައްޖެ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅުވައިގެން ފަތުރާ ދޮގު ވާހަކަތަަކަށް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކުގައި ޖަވާބުދޭން ޖެހޭ ހިސާބަށް މިހާރު ކަންތައްތައް ހިނގައްޖެ ކަމަށް، އެބަލި ރާއްޖޭގައި ފެތުރުން...

18 މާޗް

March 18, 2020 34
މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރާކަށް ނޫޅޭ: މަބްރޫކް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އަޅާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، މާދަމާ އިން ފެށިގެން މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ އެކި ފަރާތްތަކުން ފަތުރާ...

March 18, 2020 9
ފްލޫ ކްލިނިކްގެ 121 ސާމްޕަލް ވެސް ނެގެޓިވް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު މާލޭގައި ގާއިމުކުރި ފްލޫ ކްލިނިކްތަކުގެ ތެރެއިން ސެނަހިޔާގައި ހިންގާ ކްލިނިކުން ނެގި 121 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ޓެސްޓްކޮށް އެ ހުރިހާ ސާމްޕަލެއް ވެސް ނެގެޓިވް...

17 މާޗް

March 17, 2020 64
މަބްރޫކްގެ މަޝްހޫރު ކެފޭ ބަންދުކޮށްފި

އަންނަ ބުރާސްފަތިދުވަހުން ފެށިގެން އެއް ހަފުތާއަށް ސަރުކާރު ބަންދުކުރަނީ "ކޮފީ ޓޭބަލަށް އަރަން" ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވިތާ މާ ގިނަ އިރެއް ނުކޮށް، މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒްގެ މަޝްހޫރު...

March 17, 2020 9
ބޭރުގައި ހުރި ނަމަ ރަނގަޅީ މަޑުކޮށްލުން: ޑރ.ޝަހީދު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިންނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެ މީހަކު ހުރި ގައުމެއްގައި މި ވަގުތު މަޑުކޮށްލުން ކަމަށް، ޑރ. އަހުމަދު...

16 މާޗް

March 16, 2020 2
ސްޕެއިނުން އައި އިތުރު ދިވެއްސަކު ޓެސްޓް ކުރަނީ

ސްޕެއިން އައި އިތުރު ދިވެއްސެއްގެ ފަރާތުން ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޝައްކު ކުރެވޭ އަލާމާތްތަކެއް ފެނުމުން އެ މީހާގެ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ...

March 16, 2020 17
ކިޔަވައިދޭ ތަންތަނާއި ސިނަމާތައް ބަންދުކުރަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ގުރުއާން ކްލާސްތަކާއި ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ތައުލީމު ދޭ އެހެނިހެން ކްލާސްތަކުގައި...

15 މާޗް

March 15, 2020 28
ސަފާރީން ކޮވިޑް ޖެހުނު މީހުން ބާލާނީ ލ. އަތޮޅަށް

ފުވައްމުލަކުން މާލެއަށް ދަތުރުކުރަމުން އަންނަ "އައިލެންޑް ސަފާރީ1"ގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި ތިބި ދެ މީހުން ލ. އަތޮޅަށް ބާލައި، ކަރަންޓީނުކުރާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ...

March 15, 2020 17
ކޮވިޑު ޖެހުނު މީހަކާ ގުޅުން ހުރި މީހެއް ހުޅުމާލޭގައި

އަނަންތަރާ ދިގުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހާ އާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓް ވެފައިވާ މީހަކު ހުޅުމާލޭގައި ހުއްޓާ، އޭނާގެ ގައިން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުމުން ފަރުކޮޅުފުށްޓަށް ގެންގޮސް...

14 މާޗް

March 14, 2020 42
ކޮވިޑް-19: ކޮންމެ ގެޔަކަށް 1 ޓަނު ފެން ހިލޭ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ކުރިމަތިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ކޮންމެ ގޭބިސީއަކަށް އެއް ޓަނު ފެން...

March 14, 2020 7
މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓަށް ދެވޭނެ، ޓޫރިސްޓުންނަށް ފުރޭނެ

ރިސޯޓްތަކާއި ރަށްރަށާ ދެމެދު ދަތުރުތައްކުރުން މަނާ ކުރިޔަސް، ރަށްރަށުގައި ތިބިި ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ރިސޯޓަށް އަނބުރާ ދެވޭނެ ކަމަށާއި އަދި ޓޫރިސްޓުން ފުރުވުމަށްޓަކައި...