28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 10
ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަދު ދުވަހެއް: ޕޮޒިޓިވްވީ 14

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ރާއްޖެ ގޯސްވެ، މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން އެ ބައްޔަށް އެންމެ މަދުން މީހުން ޕޮޒިޓިވްވި އެއް ދުވަހަކީ މިއަދު ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ތަފާސް...

November 28, 2020 18
ތަޖުރިބާކާރުން ވިދާޅުވަނީ ކަރަންޓީނު ލުއިކުރެވޭނެ ކަމަށް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގައި އެންމެ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައި ވަނީ ކަރަންޓީނުވެގެން ތިބެން ޖެހުމެވެ. ރާއްޖޭގައި ވެސް ކޮވިޑް އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020 2
ކޮވިޑްގެ އިތުރު 44 ކޭސް؛ މާލޭ ސަރަހައްދުން 37

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ އިތުރު 44 ކޭސް ފެނިއްޖެ އެވެ.

November 27, 2020 50
ކަރަންޓީނު ކުރެއްނުވާނެ، ބަލާނީ އުވާލެވޭ ހާލަތު އޮތްތޯ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރިފައި އޮތް މާލޭން ރަށްރަށަށް ދާ މީހުން 14 ދުވަހު ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ ގޮތަށް މުއްދަތު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަނީ ބަލީގެ ހާލަތު އޮތް މިންވަރުގެ މައްޗަށް ނޫން ކަމަށާއި ބަލީގެ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 27
ވަކި ބަޔަކަށް އުސޫލު ހިނގާތީ ކަރަންޓީނު އަދަބަކަށް!

މާލެ އިން ރަށަށް ގޮސް ހުރި މީހާ ގޭ ބަންދުގައި އޮވެ ކުރާނެ ކަންތައް ހުސްވެ ފޫހިވެގެން ފާރުމަތިން ބޯ ދިއްކޮއްލާއިރު ފެންނަނީ މާލެ އިން އައިސް ފޭބި ގޮތަށް ރަށުތެރޭ މީހަކު އުޅޭތީ އެވެ. މީހުންނާ ބައްދަލުވެ ވާހަކަ ދައްކައި ފިހާރަތަކަށް ވެސް ވަންނަނީ އެވެ. ގެސްޓް ހައުސްގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހާ ގެސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދީފައި އައިސް އެ...

November 26, 2020 17
ކޮވިޑް ވެކްސިނަށް، ބަލި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ތައްޔާރު ކުރާ ވެކްސިން، ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވަރު ދެނެގަތުމަށް ބަލި މީހުންގެ މައުލޫމާތު ބައެއް ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން އެއްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

November 26, 2020
ކޮވިޑް-19: އިތުރު 35 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެ ދިޔަ 24 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި އިތުރު 35 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
ކޮވިޑްގެ އެކްޓިވް ކޭސް 1،120 އަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ އެކްޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 1،120 އަށް އަރައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 2
އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 52 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 14
ކަރަންޓީނުގައި ހުުރި މީހެއްގެ 15 ކޮންޓެކްޓުން ހިމެނޭ

ހޯމް ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ށ. ފޯކައިދޫ އަންހެނަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އިރު، އޭނާގެ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ތެރޭގައި 15 މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 12
މިއަދު 150 މީހުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 150 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020 26
އުސޫލާ ހިލާފަށް ޓެކްސީކުރާތީ ކަންބޮޑުވުންފާޅުކޮށްފި

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލްތަކާ ހިލާފަށް، ކޮވިޑް-19 ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ނާޅައި ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭތީ ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 4
ކޮވިޑް-19: 1،763 ސާމްޕަލުން 30 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް

މިއަދުގެ އިރުއޮއްސި 6:00 އާ ހަމައަށް ހޭދަވި 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރި 1،763 ސާމްޕަލުން ޕޮޒިޓިވްވީ 30 ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

November 22, 2020 2
ކޮވިޑްގައި މި މަހު 8 ވަނަ މަރާއެކު ޖުމްލަ 46 އަށް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން މިއަދު ވެސް މީހަކު މަރުވެ، އެ ބަލީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 46 އަށް އަރައިފި އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި މި މަހު ރާއްޖޭން މަރުވި 8 ވަނަ މީހާ އެވެ.

November 22, 2020 29
ކޮވިޑް-19: އަނެއްކާވެސް ނުބައި އަލާމާތެއް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ރާއްޖޭގައި އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް މަދުކަމަަކަށް ނޫނީ މިހާރު ވަނީ ލުއިދީފަ އެވެ. މީގެ ކުރިން ކަންތައް ވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާ އިރު ކޮންމެ ލުޔަކާ...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 94 އަށް

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް 94 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، އަދަދު އަނެއްކާ ވެސް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

November 20, 2020 9
ހަތަރު ކްލަސްޓާއަކާ އެކު ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ މައިގަނޑު ހަތަރު ކްލަސްޓާ އަކާ އެކު މިއަދު ކޭސްތައް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 4
ކޮވިޑަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 29 މީހުން

ކޮވިޑް-19އަށް މިއަދު 29 މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

November 18, 2020 14
ރެންޑަމް ޓެސްޓިން މަދުކޮށްފި، ދާންވީ ފްލޫ ކްލިނިކަށް

މާލެ ސަރަހައްދުން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުން ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު މިހާރު ތަންކޮޅެއް މަދުވާނެ ކަމަށާއި މިހާރު ބޮޑަށް ބާރު އަޅަނީ ބަލީގެ އެއްވެސް އަލާމާތެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި އިތުރު 41 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 4
ފްލޫ ކްލިނިކުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު މައްޗަށް

ފްލޫ ކްލިނިކަށް ދައްކާ މީހުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 16, 2020 6
ކޮވިޑުގެ މަރު އިތުރުވުމަކީ ކޮމިއުނިޓީގެ ހާލަތެއް ނޫން

ކޮވިޑް-19 ގައި މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ ސީދާ އަދަދެއް ނޫން ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

November 16, 2020 9
ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭން އިއްޔެ ދެ މަރު

ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ރާއްޖޭން ރޭ ވެސް މީހަކު މަރުވި ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގައި ރާއްޖޭން އިއްޔެ މަރުވި ދެ ވަނަ މީހާ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 1
ކޮވިޑް-19 ގައި 57 އަހަރުގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2020 2
ކޮވިޑް ކޭސްތައް މިއަދު ވެސް 30 އިން ދަށުގައި

މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 30 އަށް ވުރެ ދަށުގައި މިއަދު ވެސް ހިފެހެއްޓިއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 26
ކަރަންޓީން ނުވެ ދެވޭނީ އަންލިންކްޑް ކޭސްތައް މަދުވުމުން

މާލެ ސަރަހައްދުން ފެންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ އަންލިންކްޑް ކޭސްތައް މަދު ނުވަނީސް ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ނުދެވޭނެ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2020
ކޮވިޑް-19 މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 26 މީހެއް

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރުމަށް ނެގި 1،444 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 26 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

November 12, 2020 28
މާލޭގެ އާ ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ ދަބަސް ޗެކު ކުރަނީ

މާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވި ހިތްގައިމު ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ޕާކަށް ވަންނަ މީހުންގެ އަތްދަބަސް ޗެކް ކުރާ ގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 5
ރިސޯޓު ސްޓާފުންގެ 140 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

ރިސޯޓު ސްޓާފުންގެ ތެރެއިން 140 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020
ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވީ 21 މީހުން

ވޭތުވެ ދިިޔަ 24 ގަޑި އިރުގެ ތެރޭގައި 21 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2020 4
ގިނަ ކުދިންނާ އެކު ހިތާނީ ޕާޓީ ބޭއްވުން މަނާކޮށްފި

އެއް ހޯލެއްގައި ގިނަ ކުދިން ބައިތިއްބައިގެން ހިތާނީ ޕާޓީތައް ބޭއްވުން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 24
މާބަނޑު މީހާގެ ކޭސްގައި ދެ ކައުންސިލުގެ ވާހަކަ ތަފާތު

ކ. މާފުށިން ފ. ނިލަންދުއަށް ވިހަން ދިޔަ އަންހެނަކު އެ ރަށަށް ނާރުވައިގެން އަނބުރާ ދިޔަ މައްސަލައިގައި ދެ ރަށު ކައުންސިލުގެ ވާހަކަ ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2020 6
ކަނޑިންމަ އިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި އަދަދު 60 އަށް

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 60 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 4
އިތުރު މީހަކު ކޮވިޑުގައި މަރުވެއްޖެ، ޖުމްލަ 40 އަށް

ކޮވިޑު-19 ގައި އިތުރު މީހަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ އެ ބަލީގައި ރާއްޖެ އިން މަރުވި 40 ވަނަ މީހާ ކަމަށް ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ކޮވިޑް-19 މިއަދު 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ރާއްޖެއިން 39 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

November 06, 2020 2
ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު މީހަކު ރާއްޖެއިން މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު އިތުރު ދިވެއްސަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

November 06, 2020 4
ކޮވިޑް-19: 71 ޕޮޒިޓިވް، މާލެ ސަރަހައްދުން 60

ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 71 މީހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 7
ކަނޑިންމަ އިން މީހަކު މަރުވި މައްސަލަ ބަލަން ޕޮލިހަށް

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފު މަރުވި މައްސަލައިގައި ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ޓީމަކުން ބެލުމަށްފަހު، އެ މައްސަލަ...

November 05, 2020 19
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަށް އިތުރު މަސް ދުވަސް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ފެނުމާ ގުޅިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އަންނަ މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އަނެއްކާ ވެސް އިތުރުކޮށްފި އެވެ. މިއީ މި މުއްދަތު...