08 ޖުލައި

July 08, 2020 4
ރާއްޖެއިން ރުބެއްލާ ނައްތާލިކަން އިއުލާނުކޮށްފި

ރާއްޖޭން ރުބެއްލާ ނައްތާލެވިފައިވާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

July 08, 2020 11
އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަން އިންސްޕެކްޝަނެއް

މާލެ ސަރަހައްދުގެ ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ބޮޑެތި ލުއިތަކަކާ އެކު، އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނާއި އޮފީސްތައް ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، އެ ތަންތަނުގައި އަމަލު ކުރަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 21
ބަލީގެ އަލާމާތްތަކާ އެކު ކުޅޭށާއި ކޮފީއަށާއި އޮފީހަށް

ކޮވިޑް-19ގެ އަލާމާތްތައް ފެންނަން ފެށުމުން ވެސް ބައެއް މީހުން ކުޅޭށާއި ކޮފީތަކުގެ އިތުރުން އޮފީހަށް ވެސް ނުކުމެ އެހެން މީހުންނާ ބައްދަލުކުރާ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާން ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 07, 2020 11
ގުޅުން ނެތް ކޭސްތައް އިތުރުވާތީ ސަމާލުވާންޖެހޭ: ޓެގް

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކާ ގުޅުމެއް ނެތް ގިނަ ބައެއްގެ ގައިން އެ ބަލި ފެނުމަކީ މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލި ފެތުރިފައިވާ މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމަށް...

July 07, 2020 6
އިއްޔެ މަރުވީ އައިޖީއެމްއެޗުން ބަލި ޖެހުނު މީހެއް

ކޮވިޑް-19ގައި އިއްޔެ ފަތިހު މަރުވީ، ސަރުކާރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗުގެ ތެރެއިން އެ ބަލި ޖެހުނު މީހެއް ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
23 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެ، 42 މީހަކު ރަނގަޅު ވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިއަދު އިތުރު 23 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، 42 މީހަކު އެ ބަލިން ރަނގަޅު ވެއްޖެ އެވެ.

July 06, 2020 20
ކެފޭތަކުގަ ސިނގިރޭޓުބުއިން ޑޮކްޓަރުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ކެފޭ/ރެސްޓޯރެންޓުތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދިން ލުޔާއެކު، އަލުން ހުޅުވި އިރު، އެ ތަންތަނުގައި ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން މަނާ ނުކުރުމުން ބައެއް ޑޮކްޓަރުން...

04 ޖުލައި

July 04, 2020 9
އިތުރު 25 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިއަދު އިތުރު 25 މީހަކަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި، އިތުރު 54 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެޗުޕީއޭ އިން ބުނެގި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 28
އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން 5 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ އައިސީޔޫން ފަސް މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

July 03, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބިދޭސީ ފިރިހެނަކު ކެންސަރު ބަލީގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ބަލާ މިންގަނޑުތަކުން އެއީ ކޮވިޑް-19 ގެ މަރެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ނުބަލަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 22
ފަރުވާކުޑަ ނުކުރޭ، ޕީކެއް އަތުވެދާނެ: ނަޒްލާ

"ނިއު ނޯމަލް" ގެ އުސޫލުތަކަށް ފަރުވާކުޑަކޮށްފި ނަމަ ޕީކެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗުޕީއޭ) ގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 01, 2020 3
ތިން މަހަށް ފަހު ދަރިވަރުން ސްކޫލުތަކަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ ކަންބޮޑުވުން އެންމެ ބޮޑުވި، ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތް އޮތުން،...

July 01, 2020 8
މާލެ އަންނަން ހުއްދަ ނަގަންނުޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ދީ، ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުން މާލެ އަށް ދަތުރުކުރަން ހުއްދަ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން...

30 ޖޫން

June 30, 2020 10
ހުއްދަނެތި ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުނަށް ދިން ލުއިތަކާ އެކު މާދަމާ އިން ފެށިގެން ރޭގަނޑު 11 ޖަހަންދެން ހުއްދަ ނެތި ބޭރުގައި އުޅެވޭ ގޮތަށް...

June 30, 2020 4
ތިން މަހަށް ފަހު ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓް މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ޑެލިވަރީ އާއި ޓޭކް އަވޭ ނޫން ހިދުމަތެއް ނުދީ ބަންދުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށް ފަހު، މާދަމާ އަލުން އާންމުންނަށް...

29 ޖޫން

June 29, 2020 2
އިތުރު 16 މީހަކު ރަނގަޅުވެ އަލަށް 13 ޕޮޒިޓިވް

ރާއްޖޭގައި އަލަށް 13 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ މިހާތަނަށް މި ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 2،337 އަށް އަރައިފި އެވެ.

June 29, 2020 21
ޖުލައި 1ގައި އެންއީއޯސީ އުވާލައި އާ މަރުހަލާއެއްފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އުފެއްދި ނެޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) ޖުލައި 1 ގައި އުވާލައި އެ ތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް...

June 29, 2020 8
ކޮވިޑް-19: ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ތިން މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 1
މާލޭ ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލްތަކެއް ނެގެޓިވް

މާލޭ ޖަލުން ނެގި ހުރިހާ ސާމްޕަލްތައް ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސަސް (އެމްސީއެސް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް އިތުރު 19 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 36 މީހަކު ރަނގަޅުވެ، އިތުރު 19 މީހަކު އެ ބައްޔަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 18
ލޮކްޑައުން ލުއިކުރިތާ އެއް މަސް: ކޭސްތައް ވީ މަދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ހަރުކަށިކޮށް ލޮކްޑައުން އޮތް އެއް މަސް ދުވަހުގެ ހިސާބުތަކާއި ލޮކްޑައުން އަށް ލުއި ދޭން ފެށި ފަހުން މި ވީ މަަސް ދުވަސް އަޅާބަލާއިރު،...

26 ޖޫން

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

June 26, 2020 4
މޯލްޑިވިއަންއިން ކޮވިޑްއާ ގުޅޭ 500 ސީޕްލޭން ދަތުރު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެންއީއޯސީއަށް މޯލްޑިވިއަންގެ ސީޕްލޭންތަކުން 500 ވަނަ ދަތުރު އިއްޔެ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

June 26, 2020 9
ކޮވިޑް-19 ޓެސްޓިންގައި އައިޖީއެމްއެޗަށް 100

ކޮވިޑް-19 އަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހަދާ ޓެސްޓްތަކަށް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން 100 ޕަސެންޓް ދީފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 1
2 މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ކޯޓުން އަމުރު ނެރެފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން ދެކޮޅު ހެދި ދެ މީހެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގަން ސިވިލް ކޯޓުން ރޭ އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
އިތުރު 10 މީހަކު ރަނގަޅުވެ އަލަށް 14 ޕޮޒިޓިވް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކުރުމަށް އެންމެ ފަހުން ނެގި 816 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން މިއަދު އިތުރު 14 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.

June 22, 2020 10
މަގުތަކުގައި އެއްނުވެ ހިޔާލުފާޅު ކުރޭ: ފައިރޫޝް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ގައުމު މިހާރު އޮތް ހާލަތުގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމަށް ތަންތަނަށް އެއްވުމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް އެކަން ކުރުމަށް އެސިސްޓަންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް ޑރ. އަބްދުﷲ...

21 ޖޫން

June 21, 2020 6
މަތިންނާއި ކަނޑުމަގުން 490 ބިދޭސީން ފުރުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީން ގައުމުތަކަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 490 މީހަކު މިއަދު ފުރުވާލައިފި އެވެ.

June 21, 2020 3
މާލޭ ޖަލުގެ އެންމެން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަން ފަށައިފި

މާލެ ޖަލުގައި ތިބޭ ހުރިހާ ގައިދީންނާއި ޖަލު އޮފިސަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 16
ކޮވިޑް-19 އިން އިތުރު 82 މީހަކު ރަނގަޅުވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު 2،137 މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު 82 މީހަކު މިދިޔަ 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ ބަލިން ރަނގަޅުވެއްޖެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2020 18
ކޮވިޑް-19 އަށް މާމެންދޫން މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ގއ. މާމެންދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ އެވެ.