25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 1
ރޯގާ އާއި ކެއްސުމަށް މާމުއި މާ ރަނގަޅު

ކެއްސުމާއި ރޯގާ ފަދަ އާދައިގެ ބަލިތަކަށް ބޭހަށް ވުރެ މާމުއި މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
ރެސްޓޯރަންޓަކުން ބަރުދަން ބަލާތީ މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ

ކާނާ އިސްރާފުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގައި "ކްލީން ޕްލޭޓް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ބަރުދަން ބަލާތީ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
ހަކުރުބައްޔާ ދެކޮޅަށް ފޮނިތޮށި

ދުރާލައި ހަކުރުބަލިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދަން ފޮނިތޮއްޓަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 1
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ކެބެޖާއި ކިއުކަމްބާ އެހީއަކަށް ވެދާނެ

ކެބެޖާއި ކިއުކަބްމާ ކެއުމަކީ ކޮވިޑް-19 އިން އަވަހަށް ފަސޭހަވާ ސަބަބަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ކިވީން ވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށް ދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ބާވަތަކަށް ނުވިޔަސް ކިވީ އަކީ ރާއްޖޭން ވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ބެލެންސް ޑައިޓެއް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކިވީ އަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 14
ރޯދަމަހު ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ބޭނުންކުރޭ

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހުގެ ތެރޭގައި ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ނުލިބޭނެ ގޮތަކަށް ކެއުން ބެހެއްޓުމަށް ޑޮކްޓަރުން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 1
ބަރުދަން ލުއިވޭތޯ މި ސޫޕްތަކުގެ އަޖުމަ ބަލައިލާ

މި ދުވަސްކޮޅު އަބަދުގައި ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމަކީ މާ ގިނައިން ކެވޭ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެހެންވެ ފަލަވުމުގެ ބިރު ވެސް އޮންނާނެ އެވެ. މުހިއްމު ކަމަކީ ކެއުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމާ އެކު، ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާތައް އިހުތިޔާރުކުރުމެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވީ، ވަޒީފާ ވެސް ގޭގައި!

އަދިވެސް ހަގީގަތް ސާފުނުވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު މި ވަނީ އެ ފުށްމިފުށަށް ޖެހިފަ އެވެ. މި ހާލަތަށް ފެތެން ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ގިނަ ފިޔަވަޅުތަޅެއް އަޅަމުންނެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ބަނޑުހައިވުން ކުޑަކުރަން ހިކިމޭބިސްކަދުރު

ޑައިޓެއްގައި އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ސީރިއަސްކޮށް ވިސްނައިލާށެވެ. ޕިއްޒާ އާއި ބާގާ އާއި ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް ކަހަލަ ޖަންކް ފުޑްގެ ބާވަތްތައް މާ ބޮޑަށް ކާން ހިތްވާ ނަމަ ބަރުދަނަކަށް އެނގުމެއް ނުވާނެ އެވެެ. އެހެންވެ ހިކެން މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ އެތަކެއްޗާ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް ދުރުވުން މުހިއްމެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 1
ލެޓިއުސްގެ މުހިންމު ރެސިޕީތަކެއް

ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާތަކަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމުގެ ވާހަކަ މި ދުވަސްކޮޅު ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކެވެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށް ބޮޑެވެ. އެހެންވެ ކެއުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަ އިރު، އޭގެ ތެރެއަށް ލެޓިއުސް އިތުރުކޮށްލަމާ ހިނގާށެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 2
އޮރެންޖް ޖޫހުގެ ޑިމާންޑް އުފުލެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމާ އެކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ފެންމަތިވި އެއް މައްސަލަކީ މުދަލުގެ އަގު ކުއްލިއަކަށް އުފުލެން ފެށުމެވެ. ހަމަ މިއާ އެކު ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވުމާއި އުފެއްދުންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެޅުނު ހުރަސްތަކާ އެކު އެތައް ގުނައަކަށް ތަކެތީގެ އަގުތައް...

17 މާޗް

March 17, 2020
ދިފާއީ ނިޒާމަށް މުހިއްމު ފަސް މާއްދާއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރާނެ ކާނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 10
ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ދޮންކެޔޮ ކާންވާނެތަ؟

ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަކީ ކެއުމަށް ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅެންޖެހޭ ބައެކެވެ. ހަކުރުބައްޔާ އެކު ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކެއުން ބަހައްޓާނެ ރަނގަޅު އާދަތައް ނޭނގޭ މައްސަލަ ހިމެނެ އެވެ. މިއާ އެކު އެތަކެއް ކަންބޮޑުވުންތަކެއް އުފެދެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ކައްކަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަން؟

ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓާއި ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީ ފަދަ ހިދުމަތްތަކާ އެކު މިހާރު އަމިއްލަ އަށް ކެއްކުމަކީ ނެތެދެމުންދާ އާދައެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އަމިއްލަ ކައްކާލައިގެން ކާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުމެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
އާދައިގެ ޕާނަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނަނީ

އާދައިގެ ހުދު ޕާނަށް ވުރެ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅީ ބްރައުން ބްރެޑް ކަމަށް ބުނާތީ އެއަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ބްރައުން ބްރެޑަކީ ކާން އެހާ ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް، އެކަން މަޖޫބުރުވާ ހާލަތްތައް ވެސް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ފާމާޒް ފްރިޖް؛ މަގުބޫލު ވިޔަފާރިއެއް

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ. ކުޑަކުޑަކޮށް ފަށާ ވިޔަފާރިތައް ދުވަސްކޮޅަކުން ފުޅާވެ، އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑަކަށް ބަދަލުވެގެން ވެސް އާދެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
ކައްކާ ޝޯތަކުން ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ހެޔޮ އަސަރުކުރޭ

ކައްކާ ޝޯތައް ކުދިންނަށް ދެއްކުމުން ސިއްހަތަށް ފައިދާ ހުރި ކާނާ ކެއުމަށް ހިތްޖެހޭ ކަމަށާއި އެއީ ކުދިންގެ ސިއްހަތަށް ލިބޭ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2019 3
ކުޑަކުދިންނަށް ނަޓްސް ކާންދޭންވީ ކީއްވެ؟

އެކި ބާވަތުގެ ނަޓްސްގެ ފައިދާތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކައި ހުހެއް ނުވާނެ އެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާއެއް ހަށިގަނޑަށް ލިއްބައިދޭނެ "ލުއި" ކާނާ އެކެވެ. ނަޓްސް އަކީ ވިޓަމިންސް އާއި މިނެރަލްސް އާއި އެންޓިއޮކްސިޑަންޓް ތަކާއި ހެލްތީ ފެޓާއި ފްރޮޓީނާއި ފައިބާ އިން ވެސް މުއްސަނދި ވެފައިވާ ބާވަތެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 3
މިއަދު ހުރީ ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނާސްތާ

ދުނިޔޭގެ މި އަހަރުގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުން ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ނާސްތާ ދީފި އެވެ.