09 މެއި

May 09, 2020 1
ފްރާންސުން އެދެނީ ގިނައިން ޗީޒް ކާން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި، ފްރާންސްގައި ޗީޒްގެ ޑިމާންޑް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، ވިޔަފާވެރިންނަށް ގެއްލުންވަމުންދާތީ އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުން ވީހާ ވެސް ގިނައިން ޗީޒް ކާން ގޮވާލައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020 3
އަޖުމަ ބަލައިލަން ދޮންކެޔޮ ޕާނެއް ފިހަމާ

މި ދުވަސްކޮޅު ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމަކީ އެކި ވައްތަރުގެ ކާނާ ތައްޔާރުކޮށްގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ދުވަސްކޮޅެކެވެ. މިއީ އެއްގޮތަކުން ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ އަމިއްލަ އަށް ކައްކާލައިގެން ވީހާ ވެސް ތާޒާކޮށް ކާން ފުރުސަތު ލިބުމެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ރަހަ މީރުކޮށްދޭ ދިރީގެ ފައިދާ ވެސް ގިނަ

ދިރި އަކީ ވަރަށް ކާނާގެ ރަހަ މީރުކޮށްދޭން ހަވާދުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބާވަތަވެ. ކުޅިކާ ތަކެއްޗާއި ފޮނިކާތަކެތީގައި ވެސް ދިރި އަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މީގެ ސިއްހީ ފައިދާތައް ނޭނގި ނަމަވެސް، އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފާލެކެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 7
މުރަނގަފަތުން ސައި ހެދިދާނެ

މުރަނގަފަތަކީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ރައްޓެހި އެއްޗެކެވެ. އެ ފަތުން ސަޓަނި ހެދުމާއި ތެލުލައިގެން ބޭނުންކުރުމާއި މުރަނގަތޮޅިން ކިރުގަރުދިޔަ ފަދަ އެއްޗެހި ކެއްކުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ސްޓްރޯބެރީން ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ

މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޑައިޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ މި މޭވާ އަކީ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިބަރުން މުއްސަނދި އެއްޗެކެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 6
ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ސޫޕް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މި ދުވަސްކޮޅު ކެއުމަށް ވެސް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެނައުން ވަރަށް ބުއްދިވެރި އެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑައިޓީޝަނުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާ އަށް މި ދުވަސްވަރު ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: މީހާ މީހަކަށް ހަދައިދެނީ ކަސްރަތު

ސުރުޚީގައި ވަނީ 2017 ގައި އެލެކްސެންޑަ ޑަބްލިޔު. ކަޕެލަން ހަދައިފައިވާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފައިވާ ބުނުމެކެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާނާ އިންސާނަކަށް ހަދައިދެނީ ކަސްރަތެވެ. އޭނާގެ ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާނާއާ އެހެން މަޚުލޫޤުންނާ ހުރި ތަފާތަކީ ވިސްނުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި އަތްފައި، ލޯ، ކަންފަތާއި ސިކުނޑީގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ހެނދުނު ނާސްތާއަށް ސީރިއަލް އަށްވުރެ ޕިއްޒާ ރަނގަޅު؟

ހަކުރުލީ ސީރިއަލަށް ވުރެ ޕިއްޒާ ފޮއްޗެއް ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ކެއުމުން ސިއްހަތަށް މާ ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު ޑައިޓީޝިއަން ޗެލްސީ އަމެރް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.