28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 1
ތަފާތުކޮށްލަން އަސޭމިރުސް ސައެއް ބޯލާ!

ކާނާތަކުގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކުރަން އާންމުކޮށް ހަވާދެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އަސޭމިރުހަކީ ސިއްހީ އެތައް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ. މީގައި ހުންނަ ކުޅި ރަހައިން މީހާގެ ސިކުނޑި އަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދެ އެވެ. އަދި އަސޭމިރުހުން ތައްޔާރުކުރާ ސަޔަކީ ލޭގެ ޕްރެޝަރު ދަށްކުރަން ވެސް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ވަރަށް މުހިއްމު ބުއިމެކެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 3
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކުރުނބާ ފެން

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކުރުނބާ ފެނަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށާއި މިއީ ދުވަހުގެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި ވެސް ހަށިގަނޑު ތާޒާކޮށްލަން ވެސް ބޭނުންކުރެވިދާނެ ސިއްހަތަށް ވަރަށް...

November 24, 2020
ބެލެންސް ޑައިޓަކަށް ވިޓަމިން ޑީ މުހިއްމު

ބެލެންސް ޑައިޓަކުން ނޫނީ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ނުލިބޭނެ އެވެ. އެހެންވެ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ވިޓަމިންގެ މާއްދާތައް ލިބޭ ކެއުންތަކަށް ފަރުވާތެރިވާން ޖެހެ އެވެ. ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 4
ވީޑިއޯ ގޭމުން ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވޭ

ގިނައިރު ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅުމުން ނަފުސަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސް އުފާވެރިކަން އިހުސާސްކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 1
މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރުމަކީ މައްސަލައެއްތަ؟

މިހާރު މާސްކާ ނާޅައި އުޅެވޭކަށް ނެތެވެ. އެހެންވެ މާސްކަށް އާދަވާން ޖެހެ އެވެ. ކަސްރަތަކީ ދިރިއުޅުމުގެ ވަރަށް މުހިއްމު ބަޔަކަށްވާތީ އެކަން ކުރާ އިރު ވެސް މާސްކް އެޅުމަކީ ރައްކާތެރި ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްތަރުކުރަން އުނދަގޫވެ އެވެ. ބައެއްގެ މީހުންގެ ކަންބޮޑުވުމަކީ މާސްކް އަޅައިގެން ކަސްރަތުކުރާ...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 1
ނަފުސާނީ އުނދަގޫތަކާ ދެކޮޅަށް އާދަތައް ބަދަލުކޮށްލާ

ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކުގެ ވާހަކަ ގިނައިން ދެކެވެނީ އެ އުނދަގޫތައް ތަޖުރިބާކުރާ މީހުން ވެސް އިތުރަމުން ދާތީ އެވެ. އުފާވެރި ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމަކަށް ނަފުސާނީ ދުޅަހެޔޮކަން ވަރަށް މުހިންމެވެ. އެހެންވެ މި ބާވަތުގެ އެެއްވެސް ކަމެއް ކުރިމަތިވާ ނަމަ ގާތް މީހުންނާ ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް އެކަމެއް ހިއްސާކުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 2
ޗާގާ މަޝްރޫމް ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭތޯ ބަލަނީ

އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މަޝްރޫމްގެ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ޗާގާ މަޝްރޫމން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅު ފަރުވާއެއް ހޯދިދާނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 1
ފިނިފެން ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި

ރޯޒްވޯޓާ ނުވަތަ ފިނިފެނަކީ ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމަށް ބޭނުންކޮށް އުޅޭ އެއްޗެކެވެ. ހާއްސަކޮށް، ހަންގަނޑު ރީތިކުރަން ފިނިފެން ބޭނުންކުރެ އެވެ. ހަންގަނޑު މާ ބޮޑަށް ތެޔޮވާ ނަމަ ނުވަތަ ހިކޭ...

November 09, 2020
ދުވާލަކަށް އެންމެ ތިން ކަދުރުން ބޮޑު ފައިދާއެއް

ކަދުރު އާންމުވަނީ ރޯދަ މަހު އެވެ. އެކަމަކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން މިއީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޭނުންކުރަން މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި އާދަވެގެން...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރަން ފިޔާ ސައި

ފިޔާ ސަޔަކީ ވެސް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ. ފިޔަ އަކީ އޭގެ ގަދަ ވަހާ ހެދި ބައެއް މީހުން އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އެކި ކަންކަމަށް ލިބިދޭ ސިއްހީ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު އެއް ވަނައިގެ އެއްޗެކެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020
ދަތު ރިހުމަށް ލުއި ހޯދަން ގޭގައި ކުރެވިދާނެ ކަންކަން

ދަތެއްގައި ރިއްސުމަކީ ވޭން ހުރި ކަމެކެވެ. އެހެންވެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަބަދު ވެސް ދަތްތައް ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމެވެ. ދަތް ފަނިކެއުމާއި ކޮބަޑި ޖެހުމާއި ހިރުގަނޑު ހަލާކުވުމަށް މަގުފަހިވާ ކަހަލަ އެއްޗިއްސާ ކަންކަމާ ދުރުވުމެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ލޯ ރަތްވާ ނަމަ މިއީ ލުއި ހައްލުތަކެއް

ލޯ ރަތްވާން އެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެދާނެ އެވެ. ލޯ ކަހާ ގޮތްވެ، އުނގުޅާ ނަމަ ލޯ ފަސޭހައިން ރަތްވެ، އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތި ކުރިމަތިވާނެ އެވެ. ލޮލަށް އެތިކޮޅެއް ވެއްޓިގެން ނުވަތަ ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ އެއްޗެހި ކައިރީގައި މާ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރާ ނަމަ އެއީ ވެސް ފަސޭހައިން ލޯ ރަތްވެ، ލޯ ވަރުބަލިވާނެ ކަމެކެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 4
މިރުސް ކާންޖެހޭ މުހިއްމު ސަބަބުތަކެއް

ކުޅިކޮށް ކެއުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މިރުހާ ނުލައި ބައެއް ކާނާ ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ އެވެ. އެކި ބާވަތުގެ އެއްޗެހީގައި ފޮނިރަހަ، ލޮނުރަހަ، ހުތްރަހަ ފަދަ ރަހަތައް ދޭ ގޮތަށް ކުޅިރަހަ އަކީ އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބައެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 4
ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބިހަކީ މުހިންމު އެއްޗެއް

ބަރުދަން ލުއިކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެދެވޭ ހެޔޮ ބަދަލެއް ކެއުމަށް ގެންނަން ޖެހެ އެވެ. ބަޓަރު ޖެހި ޓޯސްޓާއި ސޮސެޖް ފަދަ ތަކެއްޗާ ދުރުވާން ޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު ކުކުޅުބިސް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ އެވެ. ސަބަބަކީ ބަރުދަން ލުއިކޮށްދިނުމުގައި ބިހުގެ ދައުރު މުހިންމުވާތީ އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020
އެޕަލްގެ ގަޑި ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެލަވަންސެއް

ސިއްހަތަށް ދޭ ސަމާލުކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން، އެޕަލް ގަޑި ބޭނުންކޮށް އޭގައި ހުންނަ ސިއްހަތާ ގުޅޭ އެޕްތައް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ސިންގަޕޫރްގައި ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ފޯރަނާ 745: ކަސްރަތުކުރަންވީ ވަގުތު ބުނެދޭނެ

ސިއްހީ ކަންކަމަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ ޑިވައިސްތައް މިހާރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތަށް ނެރޭ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކީ ވެސް އެކަތި އަނެކައްޗާ އަޅާކިޔާ އިރު ފީޗާޒްގެ ގޮތުން ގިނަ ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ އެއްޗިއްސެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 1
ޕެޓް ގެންގުޅުމުން ދުޅަހެޔޮކަމަށް މަގު ފަހިވޭ

ޕެޓް ނުވަތަ އޮޅުކޮށްގެން ޖަނަވާރުން ގެންގުޅޭ މީހުން، އެ ނޫން މީހުންނާ އަޅާބަލާ އިިރު ސިއްހީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކަސްރަތު ނުކޮށް ގިނަ މީހުން އަބަދު ވެސް ދައްކާ އުޒުރަކީ ވަގުތު ނުވުމެވެ. އެކަމަކު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތަކަށް ކަސްރަތަކީ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަންތަކެވެ. އާ ދިރާސާއެއްގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުން ވަގުތު ނެތިގެން ކަމަށް ބުނެ ކަސްރަތު ނުކުރުމަކީ މިހާރު ބަހަނާއެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ އެންމެ ދެ މިނިޓްގެ ކަސްރަތަކުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއެއް...

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 1
ސަލާންކުރާ ގޮތުން ހަކުރުބަލީގެ ނިޝާނެއް!

މީހުންނާ އަތާއިއަތް ޖޯޑުކޮށް ކުރާ ސަލާމުގައި ބާރެއް ނެތް ނަމަ އެއީ އުމުރުން ދުވަސްވާ ފަހުން ހަކުރުބައްޔަށް ހުށަހެޅުމުގެ އަލާމާތަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
އެމެޒޯނުން ފިޓްނަސް ބޭންޑެއް، ނަމަކީ "ހާލޯ"

އަޅައިގެން ހުންނަ އިރު މީހާގެ ހަށިގަނޑުގެ ހަރަކާތްތަކާއި އަޑުން ސިއްހީ ހާލަތު ވަޒަންކުރެވޭ ފިޓްނެސް ބޭންޑެއް "ހަލޯ" ގެ ނަމުގައި އެމެޒޯނުން ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 1
ރޯގާ އާއި ކެއްސުމަށް މާމުއި މާ ރަނގަޅު

ކެއްސުމާއި ރޯގާ ފަދަ އާދައިގެ ބަލިތަކަށް ބޭހަށް ވުރެ މާމުއި މާ ރަނގަޅު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020
ރެސްޓޯރަންޓަކުން ބަރުދަން ބަލާތީ މައްސަލައަކަށްވެއްޖެ

ކާނާ އިސްރާފުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ޗައިނާގައި "ކްލީން ޕްލޭޓް" ގެ ނަމުގައި ކެމްޕޭނެއް ފަށާފައި ވަނިކޮށް އެ ގައުމުގެ ރެސްޓޯރަންޓަކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ބަރުދަން ބަލާތީ މައްސަލަ ހޫނުވުމުން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.