25 މާޗް

March 25, 2020 6
ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ސޫޕް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މި ދުވަސްކޮޅު ކެއުމަށް ވެސް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެނައުން ވަރަށް ބުއްދިވެރި އެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑައިޓީޝަނުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާ އަށް މި ދުވަސްވަރު ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 2
އުޅެންވީ ވަގުތު ނުވެގެން ގޭގައި ނުކުރެވި ހުރި ކަންކަމާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާ ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ޖެހިފައި ވަނީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ގޭގައި މަޑުކޮށްގެގެން ތިބޭށެވެ. ބަލީގެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ދޭ އިރުޝާދަކީ މިއީ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ދިފާއީ ނިޒާމަށް މުހިއްމު ފަސް މާއްދާއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރާނެ ކާނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 1
އުމުރުން 73 އަހަރުގައި ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއް

ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ މިއީ ނަމޫނާއަކަށް ބެލިދާނެ އަންހެނެކެވެ. އުމުރުން 73 އަހަރު ނަމަވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ނުލާހިކު ވަރުގަދަކޮށެވެ. ބޮޑީބިލްޑްކުރާ މީހަކާ ވެސް ވައްތަރެވެ. އޭނާގެ އަތުގެ ބައިސެޕްތައް އެހާ ވަރުގަދަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ލޭޑީ ގާގާ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ކުރިން ދުވާލަކު 40 ސިނގިރެޓް ބޯ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިހާރު ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރުން އެއްކޮށް ހުއްޓާލައިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ބުނެފި އެވެ.

March 02, 2020 9
ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ދޮންކެޔޮ ކާންވާނެތަ؟

ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަކީ ކެއުމަށް ވަރަށް ބަލައިގެން އުޅެންޖެހޭ ބައެކެވެ. ހަކުރުބައްޔާ އެކު ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ކެއުން ބަހައްޓާނެ ރަނގަޅު އާދަތައް ނޭނގޭ މައްސަލަ...

March 02, 2020
ދާހިއްލުމުން ވެސް ފައިދާތަކެއް

ދާހިއްލުމުން ތާޒާކަން ގެއްލޭތީ އާއި ގައިން ނުބަސް ވަސް ދުވާފާނެތީ ކަންބޮޑުވާ މީހުން ބައިވަރެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ. ހާއްސަކޮށް، ކަސްރަތުކުރާ ކުރާ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020
ކައްކަން ކިހާ ވަގުތެއް ހޭދަކުރަން؟

ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓާއި ޓޭކްއަވޭ އާއި ޑެލިވަރީ ފަދަ ހިދުމަތްތަކާ އެކު މިހާރު އަމިއްލަ އަށް ކެއްކުމަކީ ނެތެދެމުންދާ އާދައެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކީ ބުރަކޮށް އުޅެން ޖެހުމެވެ. އޭގެ ނަތީޖާ އަކީ އަމިއްލަ ކައްކާލައިގެން ކާނެ ވަގުތެއް ނުލިބުމެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
މާބަނޑުއިރު ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސްއާ ދުރުވާންޖެހޭ

މާބަނޑުވުމުން އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ބައެއް ކާނާ ކާ ހިތްނުވެފައި، ބައެއް ކަހަލަ އެއްޗެހި ކާން މާ ބޮޑަށް ބޭނުންވުން ހިމެނެ އެވެ. އެގޮތުން ޕޮޓޭޓޯ ޗިޕްސް އަކީ މާ...

February 18, 2020
ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ގިނައިން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަައް ޖެހުމުގު ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ރަނގަޅަށް އަތް ދޮންނާނީ ކިހިނެއް؟

ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަތްދޮވުމުގެ މުހިއްމުކަން އަންގައިދޭ ކަމަކީ ގްލޯބަލް ހޭންޑްވޮޝިން ޑޭގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ދުވަހެއް ވެސް ކޮންމެ އަހަރަކު ފާހަގަކުރާތީ އެވެ. އެ ދުވަހަކީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 3
ފެންއަޅާ ފުޅި ކިހާ ވަރަކަށް ދޮންނަން؟

ގެންގުޅޭ ފެންފުޅީގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ކިހާ ވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ދާ ކޮންމެ ތާކަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ފެންއަޅާ ފުޅިއެއް ގެންގުޅުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އާދައެކެވެ. އެއާ އެކު ފުޅީގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ސަމާލުނުވެއްޖެ ނަމަ މީހާ ބަލިވެދާނެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020
އާދައިގެ ޕާނަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް ގެންނަނީ

އާދައިގެ ހުދު ޕާނަށް ވުރެ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅީ ބްރައުން ބްރެޑް ކަމަށް ބުނާތީ އެއަށް ބަރޯސާވާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ބައެއް މީހުންނަށް ބްރައުން ބްރެޑަކީ ކާން އެހާ ކަމުދާ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް، އެކަން މަޖޫބުރުވާ ހާލަތްތައް ވެސް މިހާރު މަދެއް ނޫނެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 11
ސްޓްރޯކް: ރާއްޖޭގައި އާއްމުވަމުން ދާ ނުރައްކަލެއް

އެ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖާއަށް ހަކުރު ބަލީގެ ނުރައްކާ އޮތީ ބޮޑުވެފަ އެވެ. ގަވައިދުން ބޭސްކާން ވެސް ޖެހެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ދިޔައީ އެކަންކަމަށް ފަރުވާ ކުޑަކުރަމުންނެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އެކި އުނދަގޫތައް ވެސް ކުރިމަތިވި އެވެ. ނަމަވެސް މާ ބޮޑު ކަމަކަށް ނުހަދާ އުޅުނީ އެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވީ އޮފީހުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބޮޑު...

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: މީހާ މީހަކަށް ހަދައިދެނީ ކަސްރަތު

ސުރުޚީގައި ވަނީ 2017 ގައި އެލެކްސެންޑަ ޑަބްލިޔު. ކަޕެލަން ހަދައިފައިވާ ދިރާސާއަކަށް ފަހު ބުނެފައިވާ ބުނުމެކެވެ. އޭނާ ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާނާ އިންސާނަކަށް ހަދައިދެނީ ކަސްރަތެވެ. އޭނާގެ ދިރާސާގައި ބުނާ ގޮތުގައި އިންސާނާއާ އެހެން މަޚުލޫޤުންނާ ހުރި ތަފާތަކީ ވިސްނުމުގެ ކުޅަދާނަކަމާއި އަތްފައި، ލޯ، ކަންފަތާއި ސިކުނޑީގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ...

20 އެޕްރީލް

April 20, 2019 26
މަރިޔަމް ވަހީދާގެ ފުރަތަމަ މެރެތަން، ތާރީޚީ ކާމިޔާބެއް

އިއްޔެ އޮތް ޓީއެފްޖީ ލޯންގް ރަންގައި މަރިޔަމް ވަހީދާ، އުމުރުން 67 އަހަރުގައި، މެރެތަން ފުރިހަމަކުރައްވައި، ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުން ޖާގައެއް ހޯއްދަވައިފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 4
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަށް ޝައުގުވެރިކުރުވަން ޕްރޮގްރާމެއް

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކަށް ދަރިވަރުން ޝައުގުވެރިކުރުވަން އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 1
ހެލިފެލިވެ އުޅެމުން ކެއުމުން ވައިގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވޭ

ވަގުތު ނެތިގެން އުޅޭއިރު، ހިނގާފައި ދަމުން ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި އުޅެމުން ކެއުމަކީ ބައެއް މީހުންގެ އާދައެކެވެ. އެކަމަކު ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނާ ގޮތުގައި މިގޮތަށް ކެއުމަކީ ބަނޑުގައި ގޭސް އުފެދެން މެދުވެރިވާނެ ސަބަބެކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2017
ކޮންމެ ދުވަހަކު އިރުކޮޅަކު ބާރަށް ހިނގާލަންޖެހޭ

ސިއްހަތު ސަލާމަތުން ތިބުމަށްޓަކައި، މެދު އުމުރުގެ މީހުން ހިނގަން ޖެހޭނީ ބާރަށް ކަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ. ތަޖުރިބާކާރުން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނުންނަށް ތަފާތު ބަލިތައް ޖެހުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް މަތިވަމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017 20
މި މީހުން ބުނަނީ ނުކައި އުޅޭތާ ނުވަ އަހަރުވެއްޖެކަމަށް

ދެ ދަރިން ލިބިފައިވާ މި ދެމަފިރިން ބުނާ ގޮތުގައި ފާއިތުވީ ނުވަ އަހަރު ދުވަހު އެމީހުން ދިރިއުޅެފައި ވަނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ނުކަ އެވެ. ސަބަބަކީ ކެއުމާއި ފެނަކީ އެހާ މުހިއްމު އެއްޗެއް ކަމަށް އެމީހުންނަށް ނުފެންނާތީ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
ހަކުރު ނުކައި ހުރި މީހާ 70 އަހަރުގައި ވެސް ޒުވާން

ކެރޮލީން ހާޓްޒް އަކީ ފޮނި އެއްޗިއްސަށް ދެވި ހިފާފައިހުރި މީހެކެވެ. ނަމަވެސް ކުއްލިއަކަށް އޭނާ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓާފާޅި ބަދަލުކޮށްލައި ފޮނި އެއްޗެހި ކެއުން މުޅިން ހުއްޓާލަން ނިންމި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2017 3
ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން މިނިޓް މެއިޑް ޖޫސް ތައާރަފުކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ކުރީގައި އުޅޭ މިނިޓް މެއިޑް ބްރޭންޑްގެ ޖޫސް ކޮކާ ކޯލާ ކޮމްޕެނީން މިއަދު ރާއްޖެއަށް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ. ރޯދަމަހާ ދިމާކޮށް މި ޖޫސް ތައާރަފް ކުރީ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑިއަށް ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ބުއިމެއް ބޯން ބާރު އެޅުމަށް ކަމަށް ކޮކާ ކޯލާ ކުންފުނިން ބުންޏެވެ.