04 ޖުލައި

July 04, 2020 1
ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށް ޕިސްޓާޝިއޯ

ނަޓްސްގެ ހުރިހާ ބާވަތްތަކަކީ ވެސް ސިއްހަތަށް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ހަކުރުބަލީގެ މީހުން ނަޓްސް ކެއުމުގައި ސަމާލުވާން ޖެހޭނެ އެވެ. ހަކުރު ބަލީގެ މީހުން ކާން އެންމެ ރަނގަޅީ ނަޓްސްގެ ތެރެއިން ޕިސްޓާޝިއޯ އެވެ. ލޭގައި ހަކުރު ހުންނަ މިންވަރު މީގެ ސަބަބުން ދަށްކޮށްދޭނެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 1
މާކް ވާލްބާގް ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް!

ފިޓްނެސް އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގެންފައި ވިޔަސް ސިއްހީ މައްސަލައެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ހުރިހާ އެއްޗަކަށް އެލާޖިކް މީހެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މާކް ވާލްބާގް ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަ ޓިކްޓޮކުން ޕްރޮމޯޓްކުރޭ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކްގައި ހުންނަ ވީޑިއޯތަކުން، ކެއުމުގެ ނުރަނގަޅު އާދަތަކަށް ހިތްވަރުދޭ ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ކޮންޓެންޓްތައް ދިރާސާކުރާ ކެމްޕޭން ގްރޫޕަކުން ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ހުދު ތަށީގައި މާ ގިނައިން ކެވޭ

ކާން ގެންގުޅޭ ތަށި ވެސް އަދި ބަދިގެ އަށް ބޭނުންވާ އެހެން އެއްޗެހި ވެސް ހުދު ކުލައިން ހޯދަން އިސްކަންދޭ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފަހަރުގައި އެއީ ހުދު ކުލަ އާއި ސާފުތާހިރުކަމާ އޮތް ގުޅުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 4
ޖިމެއްގައި ކަސްތަރުކުރަން ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮއްޓެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް ބަދަލު އަތުވެއްޖެ އެވެ. އެގޮތުން ޖިމްތަކަކީ މީގެ ކުރިން ހިންގި އުސޫލުތަކަށް ހިންގޭނެ ތަންތަނެއް ނޫނެވެ، އެއް ކަމަކީ އެފަދަ ތަންތަނަކީ އާންމުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު އެއްތާކަށް ޖަމާވެގެން ކުރާ ކަމަކަށްވުމެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 9
މަތި ލައްޕާލައި ފާހާނާތަށި ފްލަޝްކުރާތި

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ސާފުތާހިރު ކަމަށް ހާއްސަ ސަމާލުކަން ދޭން ޖެހޭ އިރު، ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ފާހާނާކުރުމަށް ފަހު ތަށީގެ މަތީ ލައްޕާފައި ޕްލަޝްކުރުން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ލޭ ހަދިޔާކުރަން ބިރުގަންނާނެކަމެއް ނެތް

ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި ފަރުދީ ގޮތުން އަދާކުރެވިދާނެ ވަރަށް ބޮޑު ޒިންމާއެކެވެ. ލޭ ބޭނުންވެފައިވާ މީހަކަށް ލޭ ހަދިޔާކުރުމަކީ މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްދިނުމެވެ. އެހެންވެ މިއީ ފަސްޖެހި، ބިރު ގަންނަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 1
އިސްތަށިގަނޑަށް އޮފުކަން ގެނެވޭނެ ތިން ގޮތެއް

އިސްތަށިގަނޑުގެ ކުލަ ފަނޑުވެ، ތާޒާކަމެއް ނެތް ގޮތަށް ފެނުމަކީ މޫނުމަތީގެ ތާޒާކަން ވެސް ގެއްލޭނެ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ އަބަދުވެސް އިސްތަށިގަނޑު ރީތިކޮށް، އޮތުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ބުޅި ނުވަތަ ފަން އިސްތަށިގަނޑަކަށް ވިޔަސް އިސްތަށިގަނޑުގެ ރީތިކަން އެންމެ ބޮޑަށް ދައްކުވައިދޭނީ އޭގައި ހުންނަ އޮފުކަމުންނެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 1
މޫނުގެ ތެޔޮކަން ފިލުވަން ޓޮމާޓޯ އާއި އޯޓްސް

މޫނުގެ ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ހުރުމަކީ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް އެންމެ ބޭނުންވާނެ އެއް ކަންތަކެވެ. އެހެންގެ މޫނުމަތީގެ އުޖާލާކަމާއި އޮމާންކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މީހުން އެކި އެއްޗެހި ބޭނުންކުރެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020
ތެތް އިސްތަށިގަނޑާ އެކު ނުނިދާތި

އިސްތަށިގަނޑަށް ސަމާލުކަން ދޭ ނަމަ މިއީ ވެސް ވިސްނައިލަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ. ނިދާއިރު އިސްތަށިގަނޑު ދޮވެގެން، އެ ހުރި ތެތްކަން ރަނގަޅަށް ކަނޑުވާނުލައި ނިދާ ނަމަ އެތައް މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ކިވީން ވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށް ދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ބާވަތަކަށް ނުވިޔަސް ކިވީ އަކީ ރާއްޖޭން ވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ބެލެންސް ޑައިޓެއް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކިވީ އަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 3
މި ފަހަރު ނަޓެއްލާގެ ބުއިންތަކެއް

ނަޓެއްލާ އަކީ ވަރަށް މަގުބޫލު އެއްޗެކެވެ. ޕާނާއި ބަނަހުގައި ޖަހާއިލައިގެން ކާލަން ބައެއް މީހުންނަށް މި ވަރެއް ނޯވެ އެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު އޮތީ ނަޓެއްލާ ބޯ ވާހަކަ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020 1
ހުރިހާ ކަމެއް ބަދަލުވީ، ވަޒީފާ ވެސް ގޭގައި!

އަދިވެސް ހަގީގަތް ސާފުނުވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުން މިހާރު މި ވަނީ އެ ފުށްމިފުށަށް ޖެހިފަ އެވެ. މި ހާލަތަށް ފެތެން ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށް، ގިނަ ފިޔަވަޅުތަޅެއް އަޅަމުންނެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ރަހަ މީރުކޮށްދޭ ދިރީގެ ފައިދާ ވެސް ގިނަ

ދިރި އަކީ ވަރަށް ކާނާގެ ރަހަ މީރުކޮށްދޭން ހަވާދުގެ އެންމެ އަސާސީ އެއް ބާވަތަވެ. ކުޅިކާ ތަކެއްޗާއި ފޮނިކާތަކެތީގައި ވެސް ދިރި އަކީ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. މީގެ ސިއްހީ ފައިދާތައް ނޭނގި ނަމަވެސް، އާންމުކޮށް ބޭނުން ކުރުމަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު ފާލެކެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020
ލޯ ތާޒާކޮށްލާނެ ހަތަރު ގޮތެއް

މި ދުވަސްކޮޅު އަބަދު ގޭގައި ތިބެން ޖެހުމުން ރަނގަޅަށް ނުނިދުމާއި ފޯނާއި ޓީވީ އާއި ކޮމްޕިއުޓަރު ފަދަ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވެދާނެ އެވެ. މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ލޮލަށް ވަރުބަލިކަމާއި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތަލައް ވެސް ދިމާވާނެ އެވެ. އެހެންވެ ލޯ ތާޒާކޮށްލަން ވެސް މި ދުވަސްކޮޅު ގޭގައި ތިބެގެން ބައެއް ކަންކަންކޮށްލެވިދާނެ...

25 މާޗް

March 25, 2020 6
ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ސޫޕް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހަނގުރާމަކުރަމުންދާ މި ދުވަސްކޮޅު ކެއުމަށް ވެސް ރަނގަޅު ބަދަލެއް ގެނައުން ވަރަށް ބުއްދިވެރި އެވެ. އެގޮތުން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ޑައިޓީޝަނުން ދޭ އިރުޝާދުތަކާ އެއްގޮތަށް ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށްދޭ ކާނާ އަށް މި ދުވަސްވަރު ދޭ ސަމާލުކަން ބޮޑެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 2
އުޅެންވީ ވަގުތު ނުވެގެން ގޭގައި ނުކުރެވި ހުރި ކަންކަމާ

ކޮވިޑް-19 ގެ ވަބާ ފެތުރިފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ގިނަ ބަޔަކަށް މިހާރު ޖެހިފައި ވަނީ ކެތްތެރިކަމާ އެކު ގޭގައި މަޑުކޮށްގެގެން ތިބޭށެވެ. ބަލީގެ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް މިހާރު ދޭ އިރުޝާދަކީ މިއީ އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020
ދިފާއީ ނިޒާމަށް މުހިއްމު ފަސް މާއްދާއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކާ އެންމެ ބޮޑީ ދިފާއީ ނިޒާމު ބަލިކަށި މީހުންނަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިން ހިމެނެ އެވެ. އެހެންވެ މިއީ ދިފާއީ ނިޒާމު ވަރުގަދަކުރާނެ ކާނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކާ ދުވަސްވަރެކެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 1
އުމުރުން 73 އަހަރުގައި ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެއް

ހަށިގަނޑަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެންނަން ބޭނުން ނަމަ މިއީ ނަމޫނާއަކަށް ބެލިދާނެ އަންހެނެކެވެ. އުމުރުން 73 އަހަރު ނަމަވެސް އޭނާ ފެންނަނީ ނުލާހިކު ވަރުގަދަކޮށެވެ. ބޮޑީބިލްޑްކުރާ މީހަކާ ވެސް ވައްތަރެވެ. އޭނާގެ އަތުގެ ބައިސެޕްތައް އެހާ ވަރުގަދަ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.