29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 1
ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަ

ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކޭ މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ހާޓް އެޓޭކާ ދެކޮޅަށް ހިތުގައި ޕެޗެއް

ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުން ކަހަލަ ބޮޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެ ޕެޗެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހިތުގައި ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 37
މަޝްހޫރު ހިސާބު ޓީޗަރު މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ

ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި، އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ހިސާބު ޓީޗަރު އަހުމަދު މަނިކު މިރޭ އިރާކޮޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 2
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ފައިބަ މުއްސަނދި ޑައެޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު

އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ނަމަ މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަ އެކުލެވޭ ކެއުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް

ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް ފަދަ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
އަންހެނުންގެ ހާޓް އެޓޭކް އަލާމާތް ތަފާތުކަން ބުނެދީފި

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހޭ މަންޒަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަވާނީ މެއަށް އަރާ ވަރުގަދަ ތަދެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހޭ އިރު އާއްމުގޮތެއްގައި ފެންނަ އަލާމާތަކީ އެއީ އެވެ. އެކަމަކު އަންހެނުންނަށް، ހާޓް އެޓޭކްގެ އަލާމާތްތައް ތަފާތެވެ. އަދި އެއީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ނޭނގޭ ނަމަ، ހާޓް އެޓޭކެއްގެ އަލާމާތްތަކެއް...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018
މާ ގިނައިން ނިދުމުން ވެސް ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާ

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބޭނުން ވަނީ ކިތައް ގަޑި އިރުގެ ނިދި ހެއްޔެވެ؟ މީގެ ކުރިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ބޮޑު މީހަކަށް ރޭގަނޑުގެ ނިދި ހަމަ ކުރަން ބޭނުން ވާނީ 6-8 ގަޑިއިރެވެ. ދެން ސުވާލަކީ އެއަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ނިދައިގެން އޮތީ ކޮން މައްސަލައެއް ހެއްޔެވެ؟

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ބުލީކުރުމުން ހިތަށް ގެއްލުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވެރިމީހާގެ ނުވަތަ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2018
ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ އަންހެނުންނަށް ބޮޑު

ލޭގެ ޕްރެޝަމަރު މަތި މީހުންނާއި ހަކުރު ބަލި މީހުންގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރާ އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިސާރާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އެންމެ އެނާޖީ ޑްރިންކަކުން ވެސް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އެންމެ އެނަޖީ ޑްރިންކެއް ބޯލުމުން ވެސް ލޭ ހޮޅިތަކަށް ގެއްލުންވެ ހަށިގަނޑު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ހިތުގެ އުމުރު ބަލާނެ ޓެސްޓެއް

އުމުރުން 30 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން، ހިތުގެ އުމުރު ބެލުމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންގްލެންޑުން މިހާރު އަންނަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނަނީ ހިތުގެ އުމުރު އެނގުން މުހިންމުވަނީ ހާޓް އެޓޭކާއި ސްޓްރޯކުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެ ހުރުމަށް ބާރެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 5
ބައިޕާސް ހެދި މީހާގެ ހާލުު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަން ކުރި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 13, 2018 28
ހިތުގެ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ވެސް އޭޑީކޭގައި ކޮށްފި

ހިތް ފަޅާލައިގެން ކުރާ އެންމެ ބޮޑު އޮޕަރޭޝަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި، އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުން، މިދިއަ ހޮނިހިރުދުވަހު ކޮށްފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ ކިހާ ވަރަކަަށް؟

ލޮނު ބޭނުން ކުރަންވީ މިންވަރާ މެދު ކުރެވޭ ބަހުސްތަކަށް އަދިވެސް ސާފު ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 21
ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އާއްމުންގެ އިތުބާރުބޭނުން:އޭޑީކޭ

ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަން ފަދަ ބޮޑެތި އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން ކުރުމަށް އާއްމުންގެ އިތުބާރު ބޭނުންވާ ކަމަށް،...

August 09, 2018 55
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ކުރި އެފަދަ ފުރަތަމަ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ހިތުގެބަލީގެ އަންހެނުންނަށް އަންހެން ޑޮކްޓަރުން ރަނގަޅު

ހާޓް އެޓޭކް ޖެހޭ އަންހެނަކަށް، އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާ ދޭ ނަމަ އެ މީހަކު ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 1
ހާޓް އެޓޭކާ ދެކޮޅަށް ވެސް ގްރީން ޓީ

ގްރީން ޓީއަކީ ފައިދާތައް ގިނަ ބުއިމެކެވެ. ބަރުދަން ލުއި ކުރަން ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބޭނުން ކުރާ އެކައްޗަކީ ވެސް މިހާރު ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދާފައިވާ ގްރީން ޓީ އެވެ. ޑައުންސިންޑްރޯމް ހުންނަ މީހުންނަށް ވެސް މީގެ ފައިދާ ބޮޑު ކަމަށްވެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018
މަސް ކެއުމުން ހިތުގެ މައްސަލަތަކާ ދުރުކޮށްދޭ

އޮމެގާ 3 އެކުލެވޭ މަހުގެ ބާވަތްތައް، މަދުވެގެން ހަފުތާއަކު ދެ ދުވަހު ކާ ނަމަ ހިތަށް ދިމާވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2018
ބްރޮކޮލީ: ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް ފައިދާ ބޮޑު

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އަބަދު ވެސް ދޭ ނަސޭތަހަކީ ގިނައިން ތަރުކާރީ ކެއުމެވެ. ދިރާސާއެއްގައި މިހާރު ބުނަނީ ބްރޮކޮލީ ފަދަ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަކަކީ ދުވަސްވީ އަންހެނުންނަށް ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިދާ ބޮޑު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ބްރޮކޮލީ އާއި ކޮލިފްލާވާ އަދި ކެބެޖް ފަދަ ބާވަތްތައް އާންމުކޮށް ކެއުމުގައި ބޭނުން ކުރާ އަންހެނުންގެ...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 13
ފިލްމީ ތަރި ސްރީދޭވީ މަރުވެއްޖެ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްރީދޭވީ ހާޓް އެޓޭކެއްގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.