06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 3
އިންޑިއާގެ "ޒަމާނީ ތިއޭޓަރުގެ ބައްޕަ" މަރުވެއްޖެ

އިންޑިއާގައި މި ޒަމާނުގެ ސްޓޭޖް ތަމްސީލުތައް ދިރުވައި، އެ ދާއިރާ އިން މިހާތަނަށް އެތައް ބަޔަކު ބިނާކޮށްފައިވާ އެބްރާހީމް އަލްކާޒީ އަންގާރަ ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 16
މުސްތަފާ ހިތުގެ އާލާސްކަންފުޅަކަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާގެ ހިތުގެ ލޭ ހޮޅިތަކެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ބެދިފައި ހުރެގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 31
ބޭބެގެ މަރަށް އަހަރެއް ނުވަނީސް ކޮއްކޮގެ މަރު!

އެމްއެންޑީއެފްގައި ޚިދުމަތް ކުރަނިކޮށް، ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ބޭބެ މަރުވިތާ އަހަރެއް ނުވަނީސް، ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގައި ދެމިހުރި ކޮއްކޮ ވެސް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020
ކިވީން ވެސް ބަރުދަން ލުއިކޮށް ދޭނެ

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ބާވަތަކަށް ނުވިޔަސް ކިވީ އަކީ ރާއްޖޭން ވެސް ފަސޭހައިން ލިބޭ މޭވާއެކެވެ. ބެލެންސް ޑައިޓެއް ފުރިހަމަކުރަން ބޭނުންވާ ނަމަ ކިވީ އަކީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ އެއްޗެކެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020
ވާޖިދު މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން: ސާޖިދު

ކިޑްނީގައި އިންފެކްޝަނެއް އުފެދި ހާލު ގޯސްވެގެން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް، ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރި ވާޖިދު މަރުވީ ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ކަމަށް އޭނާގެ ބޭބެ ސާޖިދު ޚާން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 1
އިންޑިއާގެ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން އިތުރު މަރެއް

ބުދަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހު، އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިރުފާން ޚާނާއި ރިޝީ ކަޕޫރް މަރުވެ، ބޮލީވުޑަށް ހިތާމައިގެ މައްޗަށް ހިތާމަ ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް މިއަދު ވެސް ފިލްމީ ދާއިރާގެ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ގިނައިން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަައް ޖެހުމުގު ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކަށް ފަހު، ކެތު ލެބް މަތީ ހަރުފަތަށް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގާއިމްކުރި ކެތު ލެބުން މިހާތަނަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ދެން އޮތީ މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާ ފައި ހަމަކުރެވޭ ވަރުގެ އާ ފަރުވާތަކާ ދިމާ އަށް މިސްރާބު ޖެހުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 1
ކަޅު ސަޔަށް ވުރެ ގްރީން ޓީ މާ ރަނގަޅު

ކަޅު ސަޔަކީ ވަރަށް އާންމު ބުއިމެކެވެ. އެކަމަކު ސައިގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގްރީން ޓީ އަކީ އާންމުކޮށް ބަރުދަން ލުއިކުރަން އުޅޭ ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ގްރީން ޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދައްކަން އޮތީ މި ސައި އާންމު ބުއިމަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ވާހަކަ އެވެ. ސަބަބަކީ ކަޅު ސަޔަށް ވުރެ، ގްރީން ޓީގެ ފައިދާތައް މާ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 3
ނަފުސާނީ މައްސަލަތަކާ ދުރުވާނެ ފަސް ގޮތެއް

އާ އަހަރާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރިމަތިލާނީ އާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާސިލް ކުރުމުގެ އުންމީދުގަ އެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރު ނުކުރެވުނު ކަންކަން އާ އަހަރުގައި ހާސިލް ކުރަން އަޒުމް ކަނޑައެޅުމަކީ ވެސް މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާނެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 3
ހާޓް އެޓޭކުން ސަލާމަތްވާން މިރުސް

މިރުސް ކެއުމަކީ ފުރާނަ އަށް ނުރައްކާވާ ފަދަ ހާޓް އެޓޭކްތަކުން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ކަމެއް ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019
ހަމަނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ސްޓްރޯކާއި ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ

ނިދަން އުނދަގޫވެ، ހަމަ ނިދި ނުލިބޭ ނަމަ ހިތުގެ ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ލޭމައްޗަށްދާ މީހުން ބޭސް ކާން ރަނގަޅީ ކޮން ވަގުތެއް؟

ލޭގެ ޕްރެޝަރު ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބޭނުންކުރާ ބޭސް ކާން ރަނގަޅީ ރޭގަަނޑު ނިދުމާ ގާތްކޮށްފައި ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޭހުން ލިއްބައިދޭ ފައިދާ ބޮޑުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 1
ޕޮޒިޓިވް މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކްގެ ނުރައްކާ ކުޑަ

ކަންކަމާ ދޭތެރޭ ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކޭ މީހުންނަށް ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019
ހާޓް އެޓޭކާ ދެކޮޅަށް ހިތުގައި ޕެޗެއް

ހާޓްއެޓޭކް ޖެހުން ކަހަލަ ބޮޑެތި ސިއްހީ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރި ވެވިދާނެ ޕެޗެއް ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނުންގެ ހިތުގައި ޓެސްޓް ކުރަން ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2019 37
މަޝްހޫރު ހިސާބު ޓީޗަރު މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ

ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް ގިނަ ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވި، އަދި ކުރީގެ މަޝްހޫރު ހިސާބު ޓީޗަރު އަހުމަދު މަނިކު މިރޭ އިރާކޮޅު ނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2019 3
ހަކުރަށް ދޭ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތަށް ފައިދާ

ހަކުރު ބައްޔަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބޭހަކުން ކިޑްނީ އާއި ހިތުގެ މައްސަލަތަކަށް ވެސް ފައިދާކުރާ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ފައިބަ މުއްސަނދި ޑައެޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު

އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ނަމަ މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަ އެކުލެވޭ ކެއުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް

ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް ފަދަ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018
އަންހެނުންގެ ހާޓް އެޓޭކް އަލާމާތް ތަފާތުކަން ބުނެދީފި

ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހޭ މަންޒަރު ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަވާނީ މެއަށް އަރާ ވަރުގަދަ ތަދެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހޭ އިރު އާއްމުގޮތެއްގައި ފެންނަ އަލާމާތަކީ އެއީ އެވެ. އެކަމަކު އަންހެނުންނަށް، ހާޓް އެޓޭކްގެ އަލާމާތްތައް ތަފާތެވެ. އަދި އެއީ ކޮން ކަންތައްތަކެއްކަން ނޭނގޭ ނަމަ، ހާޓް އެޓޭކެއްގެ އަލާމާތްތަކެއް...