13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 6
އިމާދު ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރައްވާފައިވާ އިމާދު ލަތީފު ހިތުގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ރޭ އެޑްމިޓު ކޮށްފި އެވެ.

October 13, 2020 4
މިރުސް ކާންޖެހޭ މުހިއްމު ސަބަބުތަކެއް

ކުޅިކޮށް ކެއުމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ލޯބިކުރާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މިރުހާ ނުލައި ބައެއް ކާނާ ފުރިހަމައެއް ވެސް ނުވާނެ އެވެ. އެކި ބާވަތުގެ އެއްޗެހީގައި ފޮނިރަހަ، ލޮނުރަހަ، ހުތްރަހަ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 22
ހިތަށް އަނިޔާވާ ކަންކަމުން ދުރުވާން ޖެހޭ: އަސްލަމް

ހިތަށް އަނިޔާވާ ހުރިހާ ކަމަކުން ދުރުވާން އެކްޓިން ހެލްތު މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 8
ސްޓްރޯކަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހަދައިފި

ސްޓްރޯކް ޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020 35
ދަރިފުޅު ބޭރަށް ގެންދެވޭތޯ ޔުނާން މުލިއާގެ ކައިރިއަށް

ފިލްމީ ތަރި މުހައްމަދު ޔުނާންގެ ދަރިފުޅު ޔޫންގެ ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރަން އިންޑިއާއަށް ގެންދަން އާސަންދައިން ޖާގަ ނުދީގެން ޔުނާން އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން ފާތިމަތު ރިހުލާ މިއަދު މުލިއާގޭގެ ކަައިރީގައި އަޑު އުފުލައިފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 4
ކޮވިޑް-19 އާ އެކު ފަރިތަވި އާ ބަސްތައް

އާ އަހަރަކާ މުޅި ދުނިޔެ ކުރިމަތިލައި، 2020 ގައި ކުރާނެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރާވަމުން ދަނިކޮށް މުޅި ދުނިޔެ މިހާރު މިއޮތީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފަ އެވެ. އިންސާނުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ނާންނަ ވަރުގެ ބޮޑު ބަދަލެއް، ބޮޑު ތާށިކަމަކާ އެކު ބޮޑު ބަންދަކުން މިއޮތީ ބަންދުވެފަ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 15
ޔުކްރެއިނުގައި ތިބި 32 ދިވެއްސަކު ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިންގެ އަދަދު ކިތަންމެ މަދަސް އެ ބޭފުޅުންނަކީ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 54
އަމާޒު ބޯޓު ފުރީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރިކަން ނޭނގި

ކޮރޯނާވައިރަހަށް ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ށ. ނަރުދޫ އަމާޒު ބޯޓް މި މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހު މާލެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ މާލެ ލޮކްޑައުން ކުރި ފަހުން ކަމަށް ވިޔަސް، ބޯޓު ފުރިއިރު ލޮކްޑައުންކުރިކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ބޯޓުގެ ވެރިޔާ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 87
ކޭސް 26 އަކީ ޕްރޮބަބްލް ކޭހެއް

އުލިގަމުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި 131 މީހަކު މިހާތަަނަށް ފެނިފައިވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 7
މުރަނގަފަތުން ސައި ހެދިދާނެ

މުރަނގަފަތަކީ ދިވެހިންނާ ވަރަށް ރައްޓެހި އެއްޗެކެވެ. އެ ފަތުން ސަޓަނި ހެދުމާއި ތެލުލައިގެން ބޭނުންކުރުމާއި މުރަނގަތޮޅިން ކިރުގަރުދިޔަ ފަދަ އެއްޗެހި ކެއްކުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ސްޓްރޯބެރީން ހަނދާން ގަދަކޮށްދޭ

މޭވާތަކުގެ ތެރެއިން ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް ލިއްބައިދޭ އެއްޗެކެވެ. ދުޅަހެޔޮ ޑައިޓަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ މި މޭވާ އަކީ މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ. ހަށިގަނޑަށް ފައިދާ ހުރި އެތައް މާއްދާތަކެއް ލިއްބައިދޭ ސްޓްރޯބެރީ އަކީ ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފައިބަރުން މުއްސަނދި އެއްޗެކެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020 3
ޑްރެގަން ފުރުޓުން ވެސް އެތައް ފައިދާއެއް

ކެކްޓަސްގެ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޑްރެގަން ފުރުޓަކީ މިހާރު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ބޮޑަށް މަގުބޫލުވަމުން އަންނަ މޭވާއެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 8
ސާޖަރީ އަށް ފަހު ޑރ. މުނައްވަރުގެ ހާލު ރަނގަޅު

ހިތުގެ ބައިޕާސް ސާޖަރީ އަށް ފަހު، ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ޑރ. މުހައްމަދު މުނައްވަރުގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020
ކިޑްނީގެ ބަލިތަކާ ދުރުވާން ކަސްރަތު މުހިންމު

ގިނައިން ކަސްރަތުކުރާ މީހުންނަށް ކިޑްނީގެ ބަލިތަައް ޖެހުމުގު ފުރުސަތު ކުޑަކޮށްދޭ ކަމެއް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ހޭޒަލްނަޓް: ސިއްހީ ފައިދާތަކުން ފުރިފައި

ނަޓްސްގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހޭޒަލްނަޓްސް އަކީ ސިއްހީ ފައިދާތައް ގިނަ، އަނގަޔަށް ވެސް މީރު އެއްޗެކެޗެ. ކާނާގެ ތެރޭފައި މި ނަޓްސް ހިނަމާ ނަމަ ހީވެސް ނުކުރާހާ ގޮތްގޮތަށް މީހާގެ ހަށިގަނޑަށް ފައިދާކުރެ އެވެ. އެހެންވެ އަބަދު ވެސް ޑައިޓްތެރޭގައި ހޭޒަލްނަޓްސް ހިމަނަން ސަމާލުކަން ދިނުމަކީ މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020
ކާފޫރުތޮޅީގެ ފައިދާތައް ގިނަ

ހަވާދުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކާފޫރުތޮޅި އަކީ ފައިދާ ގިނަ އެއްޗެކެވެ. ކެއްކުމުގައި ވެސް މިއީ މުހިއްމު ބާވަތެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެކި ބާވަތްތަކުގެ ރިހަތަކާއި ފޮނިކާތަކެތި ހަދާ އިރު ވެސް އެ ތަކެތީގެ ރަހަ ހެޔޮވަރުކޮށްލަދޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ބާވަތަކީ ކާފޫރުތޮޅި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 20
ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކަށް ފަހު، ކެތު ލެބް މަތީ ހަރުފަތަށް

ސަރުކާރުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޮސްޕިޓަލް އައިޖީއެމްއެޗްގައި މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގާއިމްކުރި ކެތު ލެބުން މިހާތަނަށް ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތަކެއް ހާސިލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ދެން އޮތީ މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކާ ފައި ހަމަކުރެވޭ ވަރުގެ އާ ފަރުވާތަކާ ދިމާ އަށް މިސްރާބު ޖެހުން ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 1
ކަޅު ސަޔަށް ވުރެ ގްރީން ޓީ މާ ރަނގަޅު

ކަޅު ސަޔަކީ ވަރަށް އާންމު ބުއިމެކެވެ. އެކަމަކު ސައިގެ ވައްތަރުތަކުގެ ތެރެއިން ގްރީން ޓީ އަކީ އާންމުކޮށް ބަރުދަން ލުއިކުރަން އުޅޭ ނަމަ ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ހާއްސަ އެއްޗެކެވެ. ނަމަވެސް ގްރީން ޓީއާ ބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ދައްކަން އޮތީ މި ސައި އާންމު ބުއިމަކަށް ހަދަން ޖެހޭ ވާހަކަ އެވެ. ސަބަބަކީ ކަޅު ސަޔަށް ވުރެ، ގްރީން ޓީގެ ފައިދާތައް މާ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020
ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކުން އުމުރު ދިގުވޭ

ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމަކީ އުމުރު ދިގުވާ ސަބަބެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ ލޭމައްޗަށް ދޭ

އޮފީސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަ ގަޑިއަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރާ ނަމަ ލޭގެ ޕްރެޝަރު މަތިވެ (ހައިޕަޓެންޝަން) ސިއްހީ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019 1
ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް އަނގައިގެ ސާފުކަން މުހިންމު

އަނގައިގެ ސިއްހަތާއި ހިތުގެ ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅިފައިވާ ކަމަށާއި ދަތްތައް ސާފުތާހިރުކޮށް ބެހެއްޓުމުން ހިތުގެ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.