21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019
ހިތަށް ނިދި މުހިންމު، މަދުވެގެން ހަ ގަޑިއިރު ނިދާތި

ހިތުގެ ސިއްހަތަށް ނިދި ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި އެންމެ މަދުވެގެން ހަ ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 2
ކޮފީ ނުބޯން ވަކި ވަގުތެއް އޮވޭތަ؟

ހެނދުނު ހޭލާ ގޮތަށް ކޮފީއަކުން ދުވަސް ނުފެށޭ ނަމަ، ބައެއް މީހުންގެ ދުވަސް އެ ހިސާބުން ޚަރާބުވީ އެވެ. އެހެންވެ ހިއްސުތައް ހޭލައްވާލަން ހެނދުނު ހެނދުނާ ކޮންމެހެން ވެސް ކޮފީއެއް މުހިއްމު ވާނެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019
ފައިބަ މުއްސަނދި ޑައެޓެއް ވަރަށް މުހިއްމު

އާންމުކޮށް ކުރިމަތިވާ، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބޮޑެތި ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވާން ބޭނުން ނަމަ މަތީ މިންވަރަކަށް ފައިބަ އެކުލެވޭ ކެއުންތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުން މުހިއްމު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 4
ސްޕިނެޗް ބޭނުން ކުރަންވީ ސުމޫތީއެއްގެ ގޮތުގައި

ސްޕިނެޗް ފަތުގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ހޯދަން ބޭނުންވާ ނަމަ އެންމެ ރަނގަޅީ ސްމޫތީ ހަދައިގެން ބުއިން ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018
ޑިޕްރެޝަނުން ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް

ޑިޕްރެޝަނާއި އެންޒައިޓީއަކީ ހިތުގެ ބަލިތަކާއި އާތުރައިޓްސް ފަދަ ބަލިތަކަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ހަ އެތިކޮޅަށް ވުރެ ގިނައިން ޗިޕްސް ނުކާން ލަފައެއް

ފްރައިސް ޕޯޝަނެއްގައި ގިނަވެގެން އޮންނަން ޖެހޭނީ ހަ އެތިކޮޅު ކަމަށް ހާވަޑް ޔުނިވަސީޓީގެ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމާ އެކު، އިންޓަނެޓުގައި އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 1
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި ބުލީކުރުމުން ހިތަށް ގެއްލުން

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ވެރިމީހާގެ ނުވަތަ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވާ މީހުންނަށް ހިތުގެ ބަލިތަކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

November 22, 2018 1
ކޮންމެ ދުވަހަކު ބިހެއް ކެއުމުން ބޮޑު ފައިދާއެއް

ކޮލެސްޓްރޯލް ދެކެ ބިރުން ބިސް ނުކާން ތިބި މީހުންނަށް މިއީ ހިތްހަމަޖެހުމެކެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ ދުވާލަކު ބިހެއް ކެއުމުން ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި ފައިދާތަކެއް ކުރާ ކަމަށާއި ހިތުގެ...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2018 2
ހެނދުނުގެ ނާސްތާގެ ކުރިން ލުނބޯފެން ތައްޓެއް

ވަރަށް އަވަހަށް ހިކޭނެ ގޮތެކޭ ކިޔާފައި މީހަކު ބުނެލާ ހަަމަ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރައް އެތައް ބަޔަކު ތިބެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ކިހާ ވަރެއްގެ ކަމެއްތޯ ނުބަލައި ކޮށްގެން ވާނެ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ. އެ މީހެއްގެ ސިއްހީ ހާލަތާއި އެ މީހަކު ހިކެން ކުރާ މަސައްކަތާ ދިމާވާން ޖެހޭނެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 1
ހިތަށްޓަކައި ދިރާގުން ދިއްލި "ހިތް" ފެނުނުތަ؟

ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ރޭ އެންމެ ގިނައިން ފެނުނު އެއް ފޮޓޯ އަދި ވީޑިއޯ އަކީ ދިރާގު ހެޑް އޮފީހުގައި ދިއްލާފައިވާ ހިތެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 1
ހިތުގެ އުމުރު ބަލާނެ ޓެސްޓެއް

އުމުރުން 30 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން، ހިތުގެ އުމުރު ބެލުމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު އިންގްލެންޑުން މިހާރު އަންނަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. އެ އިދާރާއިން ބުނަނީ ހިތުގެ އުމުރު އެނގުން މުހިންމުވަނީ ހާޓް އެޓޭކާއި ސްޓްރޯކުގެ ނުރައްކާ އޮތް މިންވަރު ވަޒަންކޮށް، އެ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވެ ހުރުމަށް ބާރެއްގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018 13
ތަހުމީނާ: ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް، ހިތް ޝުކުރުން ފުރިފައި

ތަހުމީނާ ހަސަން އާއި މޫސާ އާދަމްގެ އުފާވެރި ދިިރިއުޅުމަށް ހިޔަނި އެޅުނީ، އެންމެ ހަގު ދަރިފުޅަށް ބަނޑުބޮޑު އިރު، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން ތަހުމީނާގެ އާދަޔާހިލާފު ބައްޔެއް ހުންނަކަން އެނގުމުންނެވެ. ނޭވާލާން އުނދަގޫވާތީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުން އޭރު އެނގުނީ، އޭނާގެ ހިތުން އިތުރު އަޑެއް ކިޔާކަމެވެ. އެކަމަކު މާ ބޮޑު އިތުރު އުނދަގުލެއް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 1
މަހަކު ތިން ޗޮކްލެޓް ކާލަން ވާނެ

ޗޮކްލެޓް ކާހިތް ނުވާ މީހަކު މަދުވާނެ އެވެ. ވަކި އުމުރެއް އިސްތިސްނާއެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ފަލަވެދާނީ ބިރުން ޗޮކްލެޓާ ތަންކޮޅެއް ދުރުން އުޅޭ މީހުން ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018 8
ކާށިތެޔޮ: މިހާރު ބުނަނީ ރަނގަޅެއް ނޫނޭ

ކާށިތެލަކީ ކެއްކުމަށާއި އެ ނޫން ވެސް ބޭނުންތަކަށް އަހަރެމެން އަބަދުވެސް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ކާށި ތެލުގެ ބޭނުންކުރުން މަދުވެފައި ވިޔަސް ބައެއް ގައުމުތަކުގައި މީގެ ޑިމާންޑް އަންނަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ރަނގަޅު އެއްޗެއް ކަމަށް ދެކިގެން މީގެ ބޭނުންކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ސިއްހީ ގޮތުން ބަހުސް ވަނީ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 37
ޑރ. ޝާފިއުގެ ބަސް: އިތުބާރުކުރޭ! ފަރުވާކޮށްދޭނަން!

ހިތުގެ ހިނގުން ހުއްޓުވާލައި، ހިތް ފަޅާލައިގެން އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ޖެހިލުންވާނެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އެ އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު ވާނެކަމުގެ އޮތީ 50 ޕަަސެންޓް ކަމަށް ވާ ނަމަ، ޔަގީނުން ވެސް އެކަން ކުރަން ފަސް ޖެހޭނެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 5
ބައިޕާސް ހެދި މީހާގެ ހާލުު ރަނގަޅު: އޭޑީކޭ

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަން ކުރި މީހާގެ ހާލު ރަނގަޅު ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 25
ތާރީޚީ އޮޕަރޭޝަނާ އެކު ޝާފިއު ތާރީހުގެ ތެރެއަށް

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރި ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަންގައި އިސްކޮށް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން، ދިވެހި ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ޝާފިއު އަނެއްކާ ވެސް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 09, 2018 55
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ ބައިޕާސް އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ކުރި އެފަދަ ފުރަތަމަ...

August 09, 2018
މާ ގިނައިން ނިދައިގެން ވެސް ނުރައްކާ

ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަން ބޭނުން ނަމަ ރޭގަނޑު އެންމެ މަދުވެގެން ވެސް 8 ގަޑިއިރު ނިދަން ޖެހޭކަމީ އެންމެންނަށް ވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ ގިނައިން ނިދާ ނަމަ ވާނީ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 1
ހިތުގެބަލީގެ އަންހެނުންނަށް އަންހެން ޑޮކްޓަރުން ރަނގަޅު

ހާޓް އެޓޭކް ޖެހޭ އަންހެނަކަށް، އަންހެން ޑޮކްޓަރަކު ފަރުވާ ދޭ ނަމަ އެ މީހަކު ސަލާމަތްވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 2
އިނގިލިކުރިން ހިތުގެ ހާލު އަންގައިދޭ އަންގިއެއް

ޑޮކްޓަރެއް ގާތަށް ދިޔުމުގެ ކުރިން ވެސް، ތިމާގެ ސިއްހަތަށް އަންނަ އެކި ލޮޅުންތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެވޭނެ މަގުތައް މިހާރު ވަނީ ފަހިވެފައެވެ. އެކި ނަންނަމުގައި އުފަންވެފައިވާ، އަތުކުރީ އަޅާ ގަޑިން ފެށިގެން ކަރުގައި އަޅާ ފަށުގެ ފުލުން ވެސް ގިނަ މައުލޫމާތުތަކެއް ދެނެގަނެ، ސިއްހަތާމެދު ރައްކާތެރިވުމަށް މިހާރު ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ....

18 ޖުލައި

July 18, 2018
ހިތުގެ ބަލިތަކާ ދެކޮޅަށް ރާސްބެރީ

ރާސްބެރީއަކީ ރާއްޖޭގައި ހެދޭ ބާވަތެއް ނޫން ނަމަވެސް މިއީ މިހާރު ބާޒާރުން ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބެން ހުންނަ އެއްޗެކެވެ. އެހެންވެ އާންމުކޮށް ކާ މޭވާތަކުގެ ލިސްޓަށް މިއީ ވެސް އިތުރުކޮށްލަން ވަރަށް މުހިއްމު އެއްޗެކެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 4
އެކަނިވެރިކަމަކީ އުމުރު ކުރުކޮށްލާ ކަމެއް

އެކަނިވެރިކޮށް އުޅޭ މީހުންނަށް ހިތުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުން މީހުން ހިތުގެ ބަލިތަކުގައި މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.