15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ނޭނގި ވެސް ހާޓް އެޓޭކް ޖެހޭ، ގިނައިން ފިރިހެނުންނަށް

ކޮންމެ ހާޓް އެޓޭކަކީ މީހާ އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދޭންޖެހޭ ވަރުގެ އެޓޭކެއް ނޫނެވެ. މެޔަށް އަރާ އާދައިގެ ތަދެއް ނުވަތަ ނޭވާ ކުރުވުމާއި މީހާ ފިނިވެ ދާހިއްލުމަކީ ވެސް ހާޓް އެޓޭކެއް ޖެހިއްޖެ ކަމުގެ އަލާމާތެއް ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގައި ކުރި ދިރާސާއެއްގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއީ ސައިލެންޓް ހާޓް އެޓޭކެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 1
ހިތް ހަލާކުވެދާނެތީ ކައިވެނި ނުކޮށް ނުހުންނާތި!

ކައިވެނި ކުރުމަކީ ބޯހާސްވެ އުފާވެރިކަމަށް ހުރަސްއަޅާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކޭ މީހުންނަށް މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ މުހިންމު. ކައިވެނީގެ ސަބަބުން ހިތަށް ލިބެނީ ހާސްކަން ނޫން ކަމާއި އޭގެ އިދިކޮޅު ކަމަށް މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ އިން ދައްކާ.

10 ޖޫން

June 10, 2016
ހިތް ނެތި އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދިރިހުރި މީހާ

އިންސާނާގެ ހިތަކީ އެމީހެއްގެ ދިރިހުރުމާއި މަރުވުން އެއާ ގުޅިފައިވާ މުހިއްމު ގުނަވަނެކެވެ. އެހެންކަމުން ހިތާ ނުލާ މިހަކު އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ދުނިޔޭގައި ހުރި ވާހަކަ އަޑު އިވެއްޖެ ކޮންމެ މީހެއްގެ ވެސް ހިތުގައި އުފެދޭނީ އެންމެ ސުވާލެކެވެ. ހިތާ ނުލައި އޭނާ މަރުނުވެ ސަލާމަތުން ހުރީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

09 ޖޫން

June 09, 2016 1
ޝިފްޓް ޑިއުޓީގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ

ނިދި މަދުވުމާއި ނިދުމުގެ ރަނގަޅު އާދައެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ހިތުގެ ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވާ ކަމަށާއި ޝިފްޓް ޑިއުޓީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މި ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކުރައްވަނީ

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 28) - ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު މުހައްމަދު ނަވާޒް ޝަރީފުގެ ހިތްޕުޅުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ލަންޑަނުގައި ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނުގެ ދަރިކަނބަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.