07 މެއި

May 07, 2020 3
ކެނަރީފުން ފިލި މީހުންގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ކެނަރީފް ރިސޯޓް (ހެރެތަރަ) ގެ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީސްގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލި އެންމެންގެ ތަހުގީގަށް އެ މީހުން 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރަން ހުޅުމީދޫ ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 14
ފިލި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އައްޑު އަތޮޅު ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީން ކޮށްފައި ތިއްބާ ފިލި ފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން މީހަކު ހޯދައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

May 06, 2020 20
ހެރެތެރަ ރިސޯޓު ކަރަންޓީނުން ބަޔަކު ފިލައިފި

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ދަށުން، އައްޑު އަތޮޅު ހެރެތެރެ ރިސޯޓްގައި ކަރަންޓީންކޮށްފައި ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން ދިވެހި ފަސް ފިރިހެނަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 11
ކެނަރީފްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: ރިފްއަތު

ރާއްޖެ އަށް އޮތް ޑިމާންޑަށް ވުރެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަނގަޅު މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާޒްގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.