14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 6
ފުލުހުންގެ އަތުން ދޫވެ ކޯޗަށް "ހިމާޔަތް"؟

ގިނަ ބަޔަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ހުއްޓައި ދޫވި ގައުމީ ކްރިކެޓް ކޯޗް، އާސިފް ޚާން އަލުން ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނުދިން...

October 14, 2019 8
ފަނޑިޔާރެއްގެ ތަޅުދަނޑިފަތި ފެނުނީ ފުލުހަކަށް!

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ ތަޅުދަނޑި ފައްޗެއް ގެއްލުނުތާ ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް ފެނިގެން އެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 2
ފިންގަޕްރިންޓް މައްސަލައިގެ އެންގުން ބާތިލެއް ނުކުރި

ސިިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަނާޅާ މެމްބަރުން ޕާޓީތަކުގެ ދަފްތަރު އުނިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2019 5
އިސްތިއުނާފް މަޖިލީހަށް ހައި ކޯޓުން ފަނޑިޔާރު ނިޔާޒް

ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް އިސްތިއުނާފް ކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ އިސްތިއުނާފް މަޖިލީހަށް ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު މުހައްމަދު ނިޔާޒް އިންތިޚާބު ކޮށްފިި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019 3
ދައުވާގެ ނަމާ ހެދި ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ އަލުން ބަލަނީ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުނު ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކުރި މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ އަށް ދައުލަތުން ނަން ދީފައިވާ ގޮތުން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، އެ މައްސަލަ އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 13
ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ވަގަށް ނެގުމަށް ފަހު މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ގޮސް ހަނގުރާމައެއްގައި އުޅެނިކޮށް މަރުވެފައިވާކަން ދައްކަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރާ...

September 16, 2019 15
އަހުސަން މަރުމަތީ ދެއްކި ވާހަކަ ބަލައިގަނެވޭނެ:ދައުލަތް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރާލި އަހުސަން ބަޝީރު، އޭނާއަށް ދައުވާ ލިބޭ މީހުން ހަމަލާދިން ކަމަށް ބުނެ، މަރު މަތީގައި ދެއްކި ވާހަކަތައް...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ބަންދު އަމުރު މައްސަލަ ކުރިން ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ މީހުންގެ ބަންދާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު ހުޅުމާލޭ ކޯޓަށް ކުރިން ލިބިފައި ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 6
ފަނޑިޔާރު ހަސަންގެ އިތުރު މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީ ބަލަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ހަސަން އަލީއާ ގުޅޭ އިތުރު މައްސަލަައެއް ބަލަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2019 17
ޒިންމާވާނެ މީހަކު ނެތި ބިދޭސީން ބަންދުން ދޫނުކުރެވޭނެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރާ؛ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން އެ މީހަކާ މެދު ޒިންމާވާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތް ބިދޭސީއަކު ބަންދުން ދޫކުރަން އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 11
އަރުހަމްގެ މައްސަލާގައި ސިއްރު ހެކި ހާމަކުރެވިއްޖެ

ކުއްލިއްޔާގެ އިރަށް އޮންނަ ލޮރެންޒޯ ޕާކް ތެރޭގައި މަރާލި ހއ. ހޯރަފުށީ ނޫރީގޭ އަހުމަދު އަރުހަމްގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ދަށު ކޯޓުގައި ހެކިބަސް ދިން ސިއްރު ހެކިވެރިންގެ މައުލޫމާތުތައް ދައުލަތަށް އޮޅިގެން ހާމަކުރެވިފައިވާ ކަން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އެނގިއްޖެ އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 14
ހަތަރު ފަނޑިޔާރަކު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރިމަތިލައްވައިފި

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ހައި ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު ބޭފުޅަކު މިއަދު ކުރިމަތިލައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 13
އެއް މައްސަލައެއް ހައިކޯޓުގައި ބެލީ ދެ ބެންޗަކުން!

ހައި ކޯޓުގައި އޮތް މަރުގެ މައްސަލައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ ދެ ބެންޗަކުން ބަލަމުން ގެންދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 9
ގާތިލް ސަމާހުގެ މައްސަލަ: ހައި ކޯޓުގައި ބޮޑު އޮޅުމެއް

ޕޮލިސް ސާޖަންޓް އާދަމް ހަލީމްގެ ގާތިލް މުހައްމަދު ސަމާހަށް އިއްވި މަރުގެ ހުކުމް ކަށަވަރު ކުރަން ދައުލަތުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އޮޅުންތަކެއް އަރައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2019 3
މެރުމުގެ ގަސްތެއްނެތް، މާފަށް އެދެން: ޝިހާމްގެ ގާތިލް

ކ. ތުލުސްދޫގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މަރާލި އަލީ ޝިހާމަށް ހަމަލާދިން ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ މަރާލުމުގެ ގަސްދުގައި ދިން ހަމަލާއެއް ނޫން ކަމަށް ބުނެ، ގާތިލް މުހައްމަދު ނިޔާޒް ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު މާފަށް އެދެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2019 8
ރިލްވާންގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފު ކުރާކަށް ހުށައެއް ނާޅާ

ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފުކުރަން...

August 09, 2019 17
ރިލްވާންގެ މައްސަލާގައި ޕީޖީ އާއި ކޯޓުގެ ބަސް ތަފާތު

ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރި މީހުންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށް ހުކުމް ކުރި ދުވަހު، އެ މައްސަލަ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 11
މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރ. މާކުރަތު ކޯޓުގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، އަދުނާން ހުސައިންގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ސަސްޕެންޑް ކުރަން ޖުޑިޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ. އަދި ހައި ކޯޓުގެ އިތުރު ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ވެސް ޖޭއެސްސީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 7
ކުޑަމުރައިދޫގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރުން ގޯސް: ހައިކޯޓް

ހދ. ކުޑަމުރައިދޫގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ އެއްބަސްވުން ބާތިލް ނުވާ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ވެސް ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 31
މެރީޑިއަމުން 19 މިލިއަން އެސްޓީއޯއަށް ދޭން ޖެހިއްޖެ

މެރީޑިއަމް ކުންފުނިން އެސްޓީއޯ އަތުން ނެގި ތެލަށް 19 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން މެރީޑިއަމްގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 3
ފަރުކޮޅު އެއާޕޯޓްގެ އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ރަނގަޅަށް

ށ. ފަރުކޮޅުގައި އެއާޕޯޓެއް ހެދުމަށް ހަވާލު ކުރުމަށް ފަހު އެކަމުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލް ކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 25
ގެއްލުނު ސައިކަލެއްގެ ބަދަލުދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ޕާކް ކޮށްފައި ހުއްޓާ ނެގުމަށް ފަހު، ފުލުހުން އެހެން ޕާކިން ޒޯނެއްގައި ބެހެއްޓި ސައިކަލެއް ގެއްލުނު މައްސަލާގައި ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ސައިކަލުގެ އަގު ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި އޮތް ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019
އަހުސަން މަރާލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުން ބެލޭނެތޯ ނިންމަނީ

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުސަން ބަޝީރުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދައުލަތުން އިސްތިއުނާފް ކުރީ އިސްތިއުނާފްގެ މުއްދަތު ހަމަވި ފަހުން ކަމަށް ވާތީ އެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓުން ބެލުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމަން އެ މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.