21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 6
އަދީބަށް ކުރި ދައުވާތައް އަލުން ބަލަން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަލުން ބަލަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 8
އަދީބުގެ މައްސަލާގައި ހައި ކޯޓުން މާދަމާ ހުކުމްކުރަނީ

ކުރީގެ ނަައިބު ރައީސް އަހުުމަދު އަދީބުގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މައްސަލައިގެ ހުކުމް މާދަމާ އިއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 21
އިއުތިރާފުވާން މަޖުބޫރެއް ނުކުރޭ: އަދީބު

ދައުލަތާ އެކު އިއުތިރާފުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް މަޖުބޫރީ ހާލަތެއް ކުރިމަތިިވެފައި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރި ދައުވާތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލި މައްސަލަ އެ ކޯޓުން އަލުން ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް އަދީބު ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކުރި އުސޫލު ބާތިލް: ހައި ކޯޓް

ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ކައުންސިލަރުން ސަސްޕެންޑްކޮށް، އިންޒާރު ދޭން އުސޫލަކީ ގާނޫނާ ޚިލާފް އުސޫލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ އުސޫލު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 4
ހައިކޯޓުން ބަލައިނުގަންނަ މައްސަލަ ބަލާ ގޮތަށް ބަދަލު

ހައި ކޯޓުން ބަލައިނުގަންނަ މައްސަލަތައް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ އިޖްރައާތަށް އެ ކޯޓުން ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 32
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތް ނިމުމަކާ ގާތަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 48
ޝުޖާއު، އިދިކޮޅުގެ ވަކީލުންގެ ޓީމާ ގުޅިއްޖެ

ހައި ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާނު، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލޯޔަރުންގެ ޓީމާ ގުޅިވަޑައިގެންފި އެވެ.

August 31, 2020 7
ގެއްލުނު ސައިކަލެއްގެ އަގު ދައްކަންކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ދުއްވާލަން ގެންދިޔަ ސައިކަލެއް ގެއްލުނު މައްސަލައެއްގައި ސައިކަލުގެ ފުރިހަމަ އަގު ދައްކަން ސައިކަލާ ހަވާލުވި މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

August 31, 2020 16
ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ބާއްވަނީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް މާދަމާ ބާއްވަން ހައި ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 4
އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް:ވަކީލަކު ހޯދަން އަދީބަށް ފުރުސަތު

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރި ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތާ ގުޅިގެން ޖަލުގައި ވަކީލަކާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ފަހު ވަކީލަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުސަތު އަދީބަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 13
ޕީޖީން ހެދި "ގޯހެއް" ރަނގަޅުކުރަން ހައިކޯޓުން ދެކޮޅު

ބައިސްކަލެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލި ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން "ގޯސް ދައުވާއެއް" އުފުލުމުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފް ނުކޮށް ތިބުމަށް ފަހު، ލުއި ދައުވާއެއްގެ އަދަބަކަށް ބަދަލު ކުރަން ދައުލަތުން އެދުމުން ހައި ކޯޓުން އެކަމަށް މިއަދު ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 16
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ މާދަމާ ފަށަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަ ކުރުމާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް، ފަސް ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗަކުން މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން...

August 24, 2020 2
ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓަށް ދެ ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 1
22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފަށް

ޔޮޓް ޓުއާސް ކުންފުންޏަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް އިސްތިއުނާފު ކުރަން އެލައިޑުން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 2
ހެލްތަށް ޕީއެސްއަކު ނެގުން ނުހުއްޓުވީ ރަނގަޅަށް

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކެޓްރީގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރުން މަޑުޖައްސާލުމުގެ އަމުރެއް ސިވިލް ކޯޓުން ނެރެ ނުދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 20
ހައިކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ފަނޑިޔާރުންގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަގިއްލުކަން ގެއްލި މިނިވަންކަމާއި އަދުލުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ މާހައުލެއް ޝަރުއީ...

August 17, 2020 2
ޔާމީންގެ ވަކީލުންގެ މައްސަލާގައި އަމުރެއް ނެތް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނާ ބައްދަލުކުރެވޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް (އެމްސީއެސް) އަށް އަމުރުކޮށްފައި ނުވާ...

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 19
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ދެން ކޮން ބޭފުޅެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބެންޗުން ހުސްވެފައިވާ ދެ މަގާމަކަށް އަންނާނެ ބޭފުޅަކާ މެދު ގާނޫނީ ދާއިރާގެ ގިނަ ބައެއްގެ ލޯ ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމު ހުސްވުމުގެ...

August 13, 2020 3
ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން މީހަކު ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ދައުވާ ލިބޭ މީހަކު ޖަލުގައި ޖާގަ ނެތިގެން ކޯޓުން ބަންދުން ދޫކޮށްލީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 2
ހަނގުރާމަ އަށް ދާންއުޅުނު މައްސަލައެއް އަލުން ބަލަނީ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމާގައި ބައިވެރިވާން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ ދައުލަތުން މީހަކަށް ކުރި ދައުވާއެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އެ މައްސަލަ އަލުން...

August 10, 2020 19
ހައި ކޯޓުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ވަކިކުރަނީ

ހައި ކޯޓުގެ ސީނިއާ ކޯޓު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި މުނާ މުހައްމަދު، ކޯޓުތަކުގެ ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން އައްޔަން ކުރުމާ ބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން މަގާމުން ވަކިކުރަން...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 10
ހައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުރުހުމުގައި ބަދަލުކުރަނީ

ހައި ކޯޓުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ނުރުހުމުގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

August 06, 2020 2
ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަނީ

ހައި ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދަން ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 42
ޝީރީންގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ނަޖާހު 12އަހަރަށް ޖަލަށް

ކުނިތަކެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މަރިޔަމް ޝީރީން މަރައިލުމުގެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގަސްދަކާ ނުލައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މުހައްމަދު ނަޖާހުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމައި، 12 އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 36
އަދީބުގެ ފަރުވާއަށް ހުރަސްނާޅަން އެމްނެސްޓީން އަންގައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު އެއްވެސް ހުރަހެއް ނެތި ފޯރުކޮށްދޭން އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ދިވެހި ސަރުކާރަށް އަންގައިފި އެވެ.

August 04, 2020 26
ޔާމީންގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް މާދަމާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތުގެ މާދަމާ ބާއްވަން ތާވަލްކުރި އަޑުއެހުން އެ މަނިކުފާނުގެ އެދިވަޑައިގަތުމަށް ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

August 04, 2020 65
މުސާރަ ނުދޭ ހުރިހާ ބިދޭސީންނާ ދައުލަތުން ހަވާލުވަނީ؟!

ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް މިހާރުގެ ހާލަތުން ވެސް ވަރަށް ސާފު މައްސަލައެކެވެ؛ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިލަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ރިޒާގެ ރިޒް ކުންފުންޏަށް...

23 ޖުލައި

July 23, 2020 15
ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އަދީބު ބަންދަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުުމަދު އަދީބުގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހައްޓަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

July 23, 2020 19
އަދީބު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އެދިއްޖެ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ދޫކޮޮށްލައިފި ނަމަ ފިއްލަވާފާނެ ކަމަށް ބުނެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދު ކުރުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު...

22 ޖުލައި

July 22, 2020 20
ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ޝުޖާއު އުސްމާން، ދެ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރަން، ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

July 22, 2020 2
އަދީބުގެ މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް މާދަމާ ފަށަނީ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބަށް ކުރި ދައުވާތައް ބޭރުކޮށްލުމުން އޭނާ މިނިވަންވި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް ޝަރީއަތް މާދަމާ ފަށަން ހައި ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.