03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020 1
ފާރިސް ބަންދުކުރި މައްސަލަ ހުކުމާ ހަމައަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 3
ސުޕްރީމް ކޯޓު ރިސެސްއަށް، ހައިކޯޓުން މައްސަލަ ނިންމަނީ

މިއަދުން ފެށިގެން ސުޕްރީމް ކޯޓު ރިސެސްއަށް ގޮސް އަދި ހައި ކޯޓުން ރިސެސް މުއްދަތުގައި ވެސް ޝަރީއަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
ޝައްކު އުފެދޭ 9 ލައްކަ ރުފިޔާ ކޯޓުން ދުލެއް ނުކުރި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) ގެ ޚިޔާނާތާ ގުޅޭ ކަމަށް ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ނުވަ ލައްކަ ރުފިޔާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދޫކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެދެވެން ނެތް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 5
ބޭރު އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލައަކަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހައި ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަގުތީ އަމުރެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 8
އިސްތިއުނާފް ލަސްކުރުމަކީ އިންސާފު ނުލިބޭނެކަމުގެ ހެކި

ކުރީގެ ރަައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިސްތިއުނާފް މައްސަލަ ނުނިންމާ ލަސް ކުރުމަކީ އެމަނިކުފާނަށް އިންސާފު ނުލިބޭނެ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ...

November 28, 2020 1
ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި މާނަކުރި ގޮތް ގޯސް

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ހެކި ވަޒަން ކުރުމާ ބެހޭގޮތުން ހައި ކޯޓުން ކުރިން ނިންމާފައިވާ ގޮތް ގޯސް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 11
3 އަހަރު ކުރިން ފާރިސް ހައްޔަރުކުރި މައްސަލަ ނުނިމި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފް...

November 26, 2020 13
ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރަކަށް ހާތިފް އައްޔަންކޮށްފި

ހައި ކޯޓުގެ އިސް ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ފަނޑިޔާރު ހާތިފް ހިިލްމީ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 60
އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހާމަނުކުރުމުން ހައި ކޯޓަށް

ރާއްޖޭގައި ތިބޭ އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދު ހޯދަން ދިޔަރެސް ނޫހުން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދުމުން އެ މައުލޫމާތު ނުދިން މައްސަލާގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާ ވެސް ޑިފެސް މިނިސްޓްރީއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމުމުން އެކަން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 8
ޝަހީބު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 2
ކުއްޖަކާ ބެހުނު މީހެއްގެ ޖަލު ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި އެ ކުއްޖާގެ އާއިލީ މީހަކު 15 އަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކުރި ހުކުމަކަށް ހައި ކޯޓުން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 48
ޔާމީނަށް ލުއި ދެވޭނީ ކޯޓު މަރުހަލާ ނިމުމުން: ރައީސް

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އެއްވެސް ޑީލެއްގެ ދަށުން ދޫކުރުމަކީ ކުރައްވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ލުޔެއް ދެއްވުމާ މެދު ގޮތެއް...

November 11, 2020 16
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޮޑު ބަދަލެއް

އެއްވެސް ފަރާތަކުން މައްސަލަ ހުށަނާޅަނީސް، ގާނޫނުތައް އަމިއްލައަށް ބާތިލް ކުރުމާއި ދަށު ކޯޓުތަކުގައި ހިނގާ މައްސަލަތަކުގެ ފައިލް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ގެންގޮސް، މައްސަލަތައް ބެލުން...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 17
އާޒިމާ މިހާރު ކުރައްވަނީ ގާޒީ ބަދަލުވުމުގެ ޝަކުވާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ހިންގި އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި ރައީސް އޮފީހުގެ ކުރީގެ ލީގަލް އެފެއާޒު މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އާޒިމާ ޝަކޫރުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ މަނީލޯންޑަރިން އަށް މަގުފަހިކޮށްދިން މައްސަލަ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ހަވާލުކުރުމުން އާޒިމާގެ ފަރާތުން ހައި ކޯޓަށް...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 8
ޝަހީބް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

November 09, 2020 14
ސަލްޓަންސްއިން 110 މިލިއަން ދައްކަން ހުކުމްކޮށްފި

ސަލްޓަންސް ކުންފުނިން މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ ގެނައި ދެ ލޯންޗެއްގެ އަގު އޮޅުވައިލި މައްސަލައިގައި 110 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން އެ ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ކޮޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 8
ހައަހަރު ކުރީގެ ހުކުމެއް އިސްތިއުނާފްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް

ފުށިދިއްގަރު ސްޕެޝަލް ޓޫރިސްޓް ޒޯނެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށް ސަރުކާރާ އެކު ޖޮއިންޓް ވެންޗާ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިވިލް ކޯޓުން މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހުއްދައަކަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް (އޭޖީ) އޮފީހުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 5
އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ކުއްޖަކަށް ކުރި ހުކުމަށް ތާއީދު

ހުޅުމާލޭގައި ކުޑަކުއްޖަކު ބާރު ސްޕީޑްގައި ދުއްވި ސައިކަލަކުން ޖެހި މީހަކު މަރުވި މައްސަލާގައި އެ ކުއްޖާ އެއް އަހަރަށް ގޭގައި ބަންދުކުރަން ޖުވެނައިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 10
އަހުސަންގެ މަރު: އާ ވަކީލުން ހޯދަން ފަހު ފުރުސަތު

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން މާލޭގައި ތޫނު އެއްޗެހިން ހަމަލާދީ މަރައިލި އަހުސަން ބަޝީރުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ އިސްތިއުނާފު ޝަރީއަތުގައި ދައުވާ ލިބޭ ދެ މީހުންނަށް އާ ވަކީލުން ހަމަޖައްސަން އެންމެ ފަހުގެ ފުރުސަތު ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 6
އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކުރި މައްސަލަ ހުކުމާހަމައަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުން އަންހެނުންނަށް ގޮނޑި ޚާއްސަކޮށް، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ބާތިލްކުރަން ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު އިސްތިއުނާފުކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 9
ޖޫރިމަނާތައް މާ ބޮޑުވާ ނަމަ ކުޑަކުރަން ޖެހޭނެ:ހައިކޯޓު

މަދަނީ މުއާމަލާތްތަކުގައި ފައިސާ ނުދެއްކުމުން ކޯޓުތަކުން ނަގައިދޭ ޖޫރިމަނާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވުރެ ބޮޑު ނަމަ އެ އަދަދު ކޯޓުތަކުން ކުޑަކުރަން ވާނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 7
ކަޅުހަން ނުލިބުނު ގެތަކަށް އަގު ދޭންޖެހޭނެ: ހައި ކޯޓް

ސަރުކާރުން ބެހިި، ފެން ރައްކާކުރާ ކަޅުހަން ނުލިބުނު ގެތަކަކަށް އޭގެ އަގު ދައްކަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމްތައް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

October 29, 2020 9
ދެ މިލިއަން ދޭން ނަޝީދަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށްފި

މީހަކަށް ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައްކަން ކުރީގެ ލީގަލް ރިފޯމް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ...

October 29, 2020 9
ފެނަކައަށް 17 މިލިއަން ދޭން ކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ގަތުމަށް ޝަރޫ ލޯންޗް ސާވިސް އަށް ދިން 17 މިލިއަން ރުފިޔާ އަނބުރާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ހައި ކޯޓުން ދަމަހައްޓައިފި...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
98 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: ދޫކޮށްލި މީހަކު ބަންދަށް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަނިކޮށް އައްޑޫއިން އަތުލައިގަތް 98 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.