26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 28
"އެސައިންމަންޓް ވިޔަފާރި" ހުއްޓުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ފައިސާއަށް އެސައިންމަންޓް ހަދައިދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން އާއްމު ތަންތަނުގައި ކޮށްފައި ހުންނަ އިޝްތިހާރު ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުންނާ އެކު މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 2
ކޮމާޝަލް ލޯގެ މާސްޓާސް ވިލާ ކޮލެޖުން ތައާރަފުކޮށްފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ދި ވެސްޓް އޮފް އިންގްލަންޑް (ޔޫވީ) ގެ ކޮމާޝަލް ލޯ (އެލްއެލްއެމް) ގެ މާސްޓާސް ޑިގްރީއެއް ވިލާ ކޮލެޖުން މިއަދު ތައާރަފު ކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 42
ކޮންމެ އޮފީހަކަށް އިންސްޓިޓިއުޓެއް! މިކަން ރަނގަޅުތަ؟

ސަރުކާރުގެ އެކި މިނިސްޓްރީތަކުން ހިންގަމުން އައި ޓްރެއިނިން އިންސްޓިޓިއުޓްތައް، 1999-2000 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖު އޮފް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަންގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރީ ވެސް ސަރުކާރުގެ ވަސީލަތްތައް ޑުޕްލިކޭޓްނުކޮށް، އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށުން އެ މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށެވެ. އެކަމަކު އޭގެ 20 އަހަރު ފަހުން މިހާރު މި ފެންނަނީ އޭގެ އިދިކޮޅު...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 4
ވިލާއިން އިންޖީނިއަރިންގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

ވިލާ ކޮލެޖުން އިންޖީނިއަރިންގެ ހަތަރު ޕްރޮގްރާމެއް ރޭ ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2020 64
ޝައްފާން: އޮކްސްފޯޑު ޔުނިވާސިޓީން ޕީއެޗް.ޑީ ފަށަައިފި

މަތީ ފާސްތަކާއި އަދަބީ ހަރަކާތްތަކުން ލިބުނު މޮޅު ނަތީޖާތަކާ އެކު އަހުމަދު ޝައްފާން މުހައްމަދު ސްކޫލު ދައުރު ނިންމާލީ ވަރަށް ކާމިޔާބު ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް 25 އަހަރުގެ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 3
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހުޅުވާލައިފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ވިލާ ކޮލެޖުން ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 5
އެމްއެންޔޫ އަށް "ސިސްކޯ"ގެ ދަރަޖަ ލިބިއްޖެ

ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ)ގެ އިންޖިނިއަރިން އާއި ސައެންސް ފެކަލްޓީ އަށް "ސިސްކޯ ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު"ގެ ދަރަޖަ މިއަދު ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 3
ޖަޕާން ސްކޮލާޝިޕްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ 24 ސްކޮލާޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 10, 2020 1
ޖައިކާގެ ސްކޮލަޝިޕް އީޕީއޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޑީޖީ ގްލޯބަލް ލީޑާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެ ދިވެއްސަކަށް އިއްޔެ ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 4
މަތީ ތައުލީމް ހޯދާ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން

އެކި ދާއިރާތަކުން މި ވަގުތު މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން ކަމަށް، ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވީ ނަމަވެސް، އެކަމުގައި އިތުރު ފަސޭހައެއް ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ. ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 8
ރިސްލާ: އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް މަތީ ނަތީޖާއެއް

ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތު ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރިއަސް އައިޝަތު ރިސްލާ އުމަރު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް މާއްދާއިން އޭ ސްޓާއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއިން އެއް ވަނަ ހޯދި ހަތް ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 26
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނެއް ހާއްސަކުރަން ވިސްނަނީ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ލޯނު ދޭއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން ދަރިވަރަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 26, 2020 3
މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލް އަލުން ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ

މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އިސްލާހުތަކާއެކު އެ ބިލް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް، ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

August 26, 2020 7
މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނު ދިނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: މިނިސްޓަރު

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން މި އަހަރު ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވާފައިވާނީ އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ހަޔަ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 1
މަތީ ތައުލީމަށް 340 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މަތީ ތައުލީމްގެ އެކި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން މިހާތަނަށް 340 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 7
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ

ރާއްޖެ އަށް ޖަޕާނުން މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 75
ސުއޫދުގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް އޮކްސްފޯޑުން ލޯ ޑިގްރީ

ތައުލީމީ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައިގެ ނަތީޖާތައް ހޯދައިގެން ނޫނީ ޖާގަ ނުލިބޭ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކިޔަވާވިދާޅުވާން ފެއްޓެވި ދިވެހި ދަރިވަރު،...

July 22, 2020 4
އެމްއެންޔޫގެ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ ރޭ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން 130 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ކޮވިޑަށް ފަހު މަތީ ތައުލީމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެކި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ ފެނެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތެރިކަން، އޭގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ވިސްނާލާފައި ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް، އެނގުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ މެދު، ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ ބަހުސް ފެށިފަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
މެލޭޝިއާއިން ކިޔަވަން 100 ސްކޮލާޝިޕް ހުށަހަޅައިފި

މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން 100 ސްކޮލަޝިޕް ރާއްޖެ އަށް ދޭން ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އިން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 4
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.