10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 3
ޖަޕާން ސްކޮލާޝިޕްތަކުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ޖަޕާނުގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން ރާއްޖެއަށް ދޭން ނިންމާފައިވާ 24 ސްކޮލާޝިޕްގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

September 10, 2020 1
ޖައިކާގެ ސްކޮލަޝިޕް އީޕީއޭގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް

ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ކުރިއަށްގެންދާ އެސްޑީޖީ ގްލޯބަލް ލީޑާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދެ ދިވެއްސަކަށް އިއްޔެ ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 4
މަތީ ތައުލީމް ހޯދާ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން

އެކި ދާއިރާތަކުން މި ވަގުތު މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީން ހޯދަމުން އަންނަ މީހުންގެ 64 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުން ކަމަށް، ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި މިދިޔަ އަހަރުގެ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު ދެއްކުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްފި

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ސްޓޫޑެންޓް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވީ ނަމަވެސް، އެކަމުގައި އިތުރު ފަސޭހައެއް ސަރުކާރުން ދީފި އެވެ. ލޯނު ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްދީފަ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 8
ރިސްލާ: އުއްމީދުކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް މަތީ ނަތީޖާއެއް

ދުވަހުގެ ގިނަ ވަގުތު ކިޔެވުމުގައި ހޭދަކުރިއަސް އައިޝަތު ރިސްލާ އުމަރު އުއްމީދުކޮށްގެން ހުރީ ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިބޭނެ ކަމަކަށް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އޭ ލެވެލްގައި ފަސް މާއްދާއިން އޭ ސްޓާއާ އެކު މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ރާއްޖެއިން އެއް ވަނަ ހޯދި ހަތް ދަރިވަރުންގެ ތެރޭގައި އޭނާ ހިމެނުނެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 26
ކޮންމެ ރަށަކަށް ސްޓޫޑެންޓް ލޯނެއް ހާއްސަކުރަން ވިސްނަނީ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރުމަށް ލޯނު ދޭއިރު ކޮންމެ ރަށަކުން ދަރިވަރަކަށް ވެސް އެ ފުރުސަތު ލިބޭ ގޮތަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުއްވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 26, 2020 3
މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލް އަލުން ހުށަހަޅަން އެދިއްޖެ

މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލުގައި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން އިސްލާހުތަކާއެކު އެ ބިލް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް، ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން ކައުންސިލުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

August 26, 2020 7
މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނު ދިނީ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް: މިނިސްޓަރު

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން މި އަހަރު ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން ހޮވާފައިވާނީ އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތްކުރީ ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަމަށް ހަޔަ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 1
މަތީ ތައުލީމަށް 340 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ

މަތީ ތައުލީމްގެ އެކި ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދޭން މިހާތަނަށް 340 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 7
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕް ދެނީ

ރާއްޖެ އަށް ޖަޕާނުން މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 75
ސުއޫދުގެ ދަރިކަނބަލުންނަށް އޮކްސްފޯޑުން ލޯ ޑިގްރީ

ތައުލީމީ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައިގެ ނަތީޖާތައް ހޯދައިގެން ނޫނީ ޖާގަ ނުލިބޭ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީގައި ގާނޫނީ ދާއިރާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކިޔަވާވިދާޅުވާން ފެއްޓެވި ދިވެހި ދަރިވަރު،...

July 22, 2020 4
އެމްއެންޔޫގެ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" މާދަމާ ރޭ ބާއްވަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ ރޭ "ވާޗުއަލް އޯޕަންޑޭ" އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
ހިލޭ ޑިގްރީއަށް ކިޔަވަން 130 މިލިއަން ހަރަދުކޮށްފި

ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމަށް 130 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ކޮވިޑަށް ފަހު މަތީ ތައުލީމަށް އަންނާނީ ކޮން ބަދަލެއް؟

ކޮވިޑް-19އާ އެކު އެކި ދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބޮޑެތި ބަދަލުތައް އެބަ ފެނެ އެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންތެރިކަން، އޭގެ ކުރިން އެކަމާ މެދު ވިސްނާލާފައި ނެތް އެތައް ބަޔަކަށް، އެނގުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާއަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ މެދު، ތަޖުރިބާކާރުންގެ މެދުގައި މިހާރު ވަނީ ބަހުސް ފެށިފަ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 3
މެލޭޝިއާއިން ކިޔަވަން 100 ސްކޮލާޝިޕް ހުށަހަޅައިފި

މެލޭޝިއާގައި މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން 100 ސްކޮލަޝިޕް ރާއްޖެ އަށް ދޭން ކިއު ސްޓަޑީ މެލޭޝިއާ އިން އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 4
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް (އައިޔޫއެމް) ގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 9
ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ގާނޫނީ ބާރު!

ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވައިދިނުން ލާޒިމްކޮށް ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ގައުމީ ތަރައްގީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމެޓީން ބާރުއަޅާ ކަމަށް، އެ ކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު، ބާރަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 10
ލޯނު ލިބޭ ދަރިވަރުން ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނަން

މަތީ ތައުލީމްގެ ލޯނަށް ހޮވޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓު ވަރަށް އަވަހަށް އިއުލާނުކުރާނެ ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 5
ތައުލީމާ ގުޅޭ ދެ ބިލު އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމުގެ ބިލާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 2
ދެ ސްކޮލަޝިޕެއްގައި ކިޔަވަން ހުޅުވާލައިފި

ރައީސްގެ ސްކޮލަޝިޕާއި ހައި އެޗީވާސް ސްކޮލަޝިްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 4
އަމިއްލައަށް ބޭރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓަރީކުރަނީ

އަމިއްލަ ހަރަދުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުން އަންނަ ދަރިވަރުން، ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީވާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 15
ބޭރުގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދަރިވަރުންނަށް އެހީ ދެނީ

އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ އެހީގައި ރާއްޖެ އިން ބޭރުގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހިފަައިވާ ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 7
ސްޓޫޑެންޓް އާ ލޯނަށް މި އަހަރު ހުޅުވާނުލެވިދާނެ

މަތީ ތައުލީމުގެ އިތުރު ލޯނަކަށް މި އަހަރު ހުޅުވާލެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ހަޔަ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.