11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 5
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ހަރަކާތްތަކެއް

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މާދަމާ މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޓީމުތައް ހަރަކާތްތެރިވާނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 30
"ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުގެ 114 މިލިއަން ނުލިބޭ"

މަތީ ތައުލީމަށް ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 114 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދައުލަތަށް އަނބުރާ ނުލިބި އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް...

December 09, 2019 7
ޔުނިވާސިޓީއަކަށް ހެދޭނީ ކޮލެޖަށް 10 އަހަރު ވުމުން

އަމިއްލަ ޔުނިވާސިޓީތައް އުފެއްދޭނީ، ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާތާ 10 އަހަރު ވުމުން ކަމަށް، މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ ބިލްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019
މައިކޮލެޖުގެ ގަސް އިންދުމުގެ އެއްވަނައަށް 3،000ރ.

ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން މައި ކޮލެޖުން ހިންގި ގަސް އިންދުމުގެ މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށް ދިޔަ ގްރޫޕަށް 3،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

December 08, 2019
މައިކޮލެޖުގެ ސްކޮލާޝިޕަށް ކުރިމަތިލާން އިތުރު މުއްދަތެއް

މައި ކޮލެޖުން ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައާރަފްކުރި ސްކޮލަޝިޕްތަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ވިލާ ކޮލެޖުގެ އާ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުން މާދަމާ

ވިލާ ކޮލެޖު ގައި އަންނަ މަހު ފަށާ ފަށާ ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް "އޯޕަން ޑޭ" އެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
މައި ކޮލެޖަށް އާ ސީއީއޯއެއް

މައި ކޮލެޖުގެ ސީއީއޯގެ މަގާމަށް އެތަނުގެ ވައިސް ރެކްޓަރު މުހައްމަދު ހަލީމް މިދިޔަ ހަފްތާގައި އައްޔަން ކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 2
މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ 52 ދަރިވަރަކަށް

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން، މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމުގެ ލޯނުގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް މިދިޔަ އަހަރު ހުޅުވައިލި ނަމަވެސް އެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ 52 ދަރިވަރަކަށް ކަމަށް...

November 28, 2019 8
ތައުލީމުގެ ލޯނުގައި "ފަގީރު" ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން

މަތީ ތައުލީމަށް ކިޔެވުމަށް ސަރުކާރުން ލޯނު ދޭއިރު، ތަނަވަސްކަން ނެތް ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 12
އެޖެންޓުން ކަމަށްބުނެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަނީ

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އެޖެންޓުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 1
ކްލިކް ކޮލެޖުން ކެރިއަ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް ބާއްވަނީ

"ނެކްސްޓް ސްޓެޕް"ގެ ނަމުގައި ކެރިއާ ގައިޑެންސް ޕްރޮގްރާމެއް އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވަން ކްލިކް ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 20, 2019 1
"ޖޫނިއާ ކޮލެޖްތައް ހިންގާނީ ސަރަަހައްދާ ގުޅޭގޮތަށް"

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖޫނިއާ ކޮލެޖްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މޮޑެލް މިހާރު ވަނީ ބައްޓަން ކޮށްފައި ކަމަށާއި އެ ތަންތަން ހިންގަން ސަރުކާރުން ގަސްދު ކުރަނީ ކޮލެޖް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2019 13
މަންދު ކޮލެޖުގެ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ލެޕްޓޮޕް ދެނީ

ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފިޔަވައި، އަންނަ މަހުގެ 15 ގެ ކުރިން މަންދު ކޮލެޖުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ ދަރިވަރުންނަށް ހިލޭ ލެޕްޓޮޕް ދޭން އެ ކޮލެޖުން ނިންމައިފި އެވެ.

November 18, 2019 10
ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނީ ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް ހަދައި ރަޖިސްޓްރީވާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 18, 2019 30
ޑރ. ޣަފޫރު: ބޭރު ގައުމެއްގެ "އިސް މުދައްރިސް"

އޭނާގެ ޅަ ދުވަސްތައް ހޭދަވީ އަދަބީ މާހައުލެއްގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭނާގެ ބައްޕަ އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުލްމަޖީދަކީ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔެކެވެ. އޭރު ރާއްޖޭގައި ނެރެމުން އައި ބައެއް...

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2019 20
އާންމުން ފުދުންތެރިވާނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ހުޅުވާލައިގެން

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލަައިދީ، ތައުލީމާއި ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިތުރު ފުރުސަތުތައް އެ މީހުންނަށް ފަހިވުމުން ރައްޔިތުންގެ ފުދުންތެރިކަން...

November 16, 2019
ޔޫވީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން 345 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ވިލާ ކޮލެޖުގައި ހިންގާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ދަ ވެސްޓް އޮފް އިންގްލެންޑު (ޔޫވީ) ގެ ކޯސްތަކުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މިއަދު ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
އިންޑިއާއިން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގެ ކައުންސިލް ފޯ ކަލްޗަރަލް ރިލޭޝަންސް (އައިސީސީއާރް) އިން ރާއްޖެ އަށް ދޭ ސްކޮލަޝިޕްތަކަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 14, 2019 18
އެމްއެންޔޫއަށް ތިން ޑެޕިއުޓީ ވައިސް ޗާންސެލަރުން

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އަށް ޑެޕިއުޓީ ތިން ވައިސް ޗާންސެލަރުން މިއަދު އައްޔަންކޮށްފި އެވެ.

November 14, 2019 14
ދެން ފީ ދޭނީ ޑިގްރީ ކޯހުގެ ދަރިވަރުންގެ އަތަށް

ހިލޭ ޑިގްރީ އަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރުންގެ ކޯސް ފީ އަށް ވާ ފައިސާ، އެ ދަރިވަރުންގެ އަތަށް ދޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2019 1
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕަށް އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލަނީ

މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕަ"ށް ކުރިމަތިލާން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް...

November 09, 2019 2
ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި އުރީދޫ ބައިވެރިވެއްޖެ

މަތީ ތައުލީމްގެ ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުމަށް ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ސްކޮލަޝިޕްގައި އުރީދޫން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019 1
މަންދު ކޮލެޖުގެ ވާޗުއަލް ސިސްޓަމް ތަފާތު

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ހާސިލްކުރަން ކޮންމެހެން ޔުނިވާސިޓީއެއް ނުވަތަ ކޮލެޖަކަށް މީހާ ދާން ނުޖެހޭނެކަން ދައްކައިދިނީ މަންދު ކޮލެޖުންނެވެ. އެ ކޮލެޖުން އަމިއްލަ އަށް ފަރުމާކުރި "ވާޗުއަލް ކްލާސް" މެދުވެރިކޮށް އަމިއްލަ ރަށުގައި ހުރެގެން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ފަހިވެގެން ގޮސްފަ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
މެޑިކަލް ކޮލެޖު އަޅަން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔަވައިދިނުމަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި އަޅާ މެޑިކަލް ކޮލެޖަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން 35 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 4
އެވިޑުން 700 އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

އެވިޑް ކޮލެޖުން 700 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ރޭ ދަސްވެނިވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 7
އަލިފާނުގައި ގެއްލުންވި ދެ ދަރިވަރަކަށް ސްކޯލާޝިޕް ދީފި

މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު މާލޭގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ބޮޑު ހާދިސާގައި ގެއްލުންވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދެ ދަރިވަރެއްގެ މަތީ ތައުލީމު ނިންމުމަށް ސަރުކާރުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 1
މައި ކޮލެޖުން ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ސްކޮލަޝިޕްތަކެއް

މައި ކޮލެޖުން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ސްކޮލަޝިޕް ސްކީމެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
ވިލާ ކޮލެޖުން އާ ތިން ކޯހެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އަންނަ ޖެނުއަރީ އިންޓޭކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ވިލާ ކޮލެޖުން އާ ތިން ކޯހެއް މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

October 28, 2019
އައިޔޫއެމްގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީ (އައިޔޫއެމް) އިން އަންނަ އަހަރު ފަށާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 1
އެވިޑް ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ސްކޮލަޝިޕްގެ ފުރުސަތުތަކާއެކު އެވިޑް ކޮލެޖުން އަންނަ އަހަރު ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ކްލިކް ކޮލެޖުގެ އަހަރީ ދުވަހަށް ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ކްލިކް ކޮލެޖުގެ 19 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް ތިނެއްގެ ކޯސްތަކަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.