30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020
ހީނާ މި ފަހަރު ފުރަވެރީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2020 5
ރާއްޖޭން ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ދީފައި: ސޮނާކްޝީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފައި ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 2
ޝާހްރުކްގެ ގޭގައި ހުރެލަން މިހާރު ދެވިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަންހެނުން ގޯރީ ޚާންގެ ނިއު ދިއްލީގެ ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެއާބީއެންބީ މެދުވެރިކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2020 6
ތާރާ އާއި އާދާރުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރު ޖެއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ރާއްޖޭން ޓައިގާ ދިނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މެސެޖު

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް އޭނާ ހުރި ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 2
ކާޖަލްގެ ރާއްޖޭގެ ހަނީމޫނުން އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލްގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 11
ޓައިގާ ޝްރޮފް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

އަންނަ މަހު "ހީރޯޕަންތީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
ބަތަލާ ކާޖަލްގެ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލާއި ފިރިމީހާ ގޯތަމް ކިޗްލޫގެ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ރާއްޖެއާ ގުޅުވައިގެން ސޯނޫގެ މަޖާ ޖަވާބެއް

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ އެކަމުގެ އެހީއަކަށް އިންޑިއާގެ އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދުގެ ކިބައިން ޓްވިޓާގައި އެދުނު މީހަކަށް މަޖާ ޖަވާބެއް ދީފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 2
ނޭހާގެ ދެމަފިރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި

ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ނޭހާ ދޫޕިއާ އާއި ފިރިމިހާ އަންގަދު ބޭދީ ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ މިކަމާ ދޭތެރޭ ވިސްނައިލާށެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
މަސައްކަތުން ބްރޭކެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް

ބައެއް މީހުންނަކީ ހުރިހާ ވެސް އެއްޗަކީ މަސައްކަތް ކަމަށް ދެކޭ މީހުންނެވެ. އެހެންވެ ބްރޭކެއް ނެތި ކިތަންމެ ގިނަ އިރަކު މަސައްކަތްކުރަން ވެސް އެފަދަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ސިއްހަތާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ނަމަ މިއީ ފަރުވާތެރިވުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ޝައުގުވެރިކަން އޮތުމަކީ...

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޖޫން 19 ބަންދު

އަޅުން ގެންގުޅުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ ރައްޔިތުން ފާހަގަކުރާ ޖޫން 19 ޓްވިޓާގެ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 2
ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޗުއްޓީ ދަތުރު

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މި ދަތި ހާލަތުގައި ސިއްހީ އެހީތެރިން އުފުލަމުން ބުރަ އާއި އެ މީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކި ގައުމުތަކުގައި އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސް ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކޮށް މި ވަނީ ހާއްސަ ހަދިޔާއެއް ދީފަ...

17 މާޗް

March 17, 2020 34
މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ދެން ދާންވީ ކޮފީއަށް ނޫން ކަމަށް

ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދީ، ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމުން ޗުއްޓީގެ "އަވައިގައި" ޖެހި އާންމުން ބޭރުތެރެއަށް ނުނިކުތުމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ އަންޑަ ސެކްރެޓަރީ މަބްރޫކް އަބްދުލްއަޒީޒް މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި...

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 1
ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ރާއްޖޭގައި

ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދުމަށް ފަހު، މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ބަތަލާ މޯނީ ރޯއި ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ހޮޓާތަކުގެ ކުލި ނުދައްކަން އުކުޅަކަށް މީދާ

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކަށް ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފައި ކުލި ނުދައްކައި ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މީހަކު ހޮޓާތަކުގެ ކޮޓަރިތަކަށް މީދާ ދޫކުރާ މައްސަލަ ފަޅާއެރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 2
ބިޕާޝާ އާއި ކަރަން ވެސް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބިޕާޝާ ބާސޫ އާއި ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ހޯދަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2019
18 އަހަރު ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔައީ ފަސް ދުވަހު

މިދިޔަ 18 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީއަކަށް ދިޔައީ އެންމެ ފަސް ދުވަހު ކަމަށާއި އަބަދު ވެސް ބޭނުން ވަނީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބުރަކޮށް އުޅެން ކަމަށް ޖޯން އަބްރަހަމް ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 7
އަތްފޯރާ ފަށުން މި ދަނީ މަތިންދާބޯޓް

ޗުއްޓީއަކަށް ތަނަކަށްދާ އިރު ގިނަ މީހުން ބޭނުން ވާނީ ހިތަށް އުފާވެރިކަން ލިބޭ ހަމަހިމޭން ތަނަކަށް ދާށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މީހުން އަންނަނީ ވެސް މި ސަބަބާ ހެދި އެވެ.