16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2017 4
"ބެރިއަލް ރައިޓްސް" ގައި ޖެނިފާ ލޮރެންސް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "މަދާ" އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ކަމުދާ ކަހަލަ ފިލްމަކަށް ނުވިޔަސް ކުރިއަށް އޭނާގެ ޝައުގުވެރި ޕްރޮޖެކްޓްތަތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި "ރެޑް ސްޕެރޯ" އާއި "އެކްސް މެން: ޑާކް ޕީނިކްސް" ހިމެނެ އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2017 5
ޖެކްލީން ފެނާންޑިސްގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ލަންކާގައި

ޝިލްޕާ ޝެޓީ އާއި ގޯވިންދާ ފަދަ ތަރިން މިހާރު ވެސް ގެންދަނީ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ވިޔަފާރިކުރަމުންނެވެ. މި ލިސްޓަށް އެންމެ ފަހުން އިތުރުވީ ޖެކްލީން ފެނާންޑިސް އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017
"ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ގޯލްޑެން ގްލޯބްގެ ކުރީގައި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ 75 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގެ ނޮމިނޭޝަންގައި ހަތް ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމް "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" ވަރުގަދަކަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 2
"އެލީޓާ" އަކީ އާދައިގެ ފިލްމެއް ނޫން

މިއީ ޖޭމްސް ކެމެރެން ސްކްރިޕްޓް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސް ވެސް ކޮށްފައިވާ ފިލްމެއް.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2017
"ގޮޓީ" ފަސްވުމުން ޓްރަވޮލްޓާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ޖޯން ޓްރަވޮލްޓާގެ އާ ފިލްމް "ގޮޓީ" މި މަހުގެ 15 ގައި ރިލީޒް ކުރަން ތާވަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ފިލްމް އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ނުކުރަން، އޭގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަނާ ހަވާލުވެފައިވާ ލަޔަންސްޓޭޓުން ނިންމުމުން ޓްރަވޮލްޓާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017
ބްރަޔަން ސިންގާގެ ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި

އުމުރުން 52 އަހަރުގެ ޑައިރެކްޓަރަށް ރޭޕްގެ މައްސަލައެއްގައި ވަނީ ދައުވާކޮށްފައި.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ބްރަޔަން "ބޮހެމިއަން ރަޕްސޮޑީ" އިން ވަކިކޮށްފި

ޓްވެންޓިއެތު ސެންޗަރީ ފޮކްސްގެ ފިލްމް "ބޮހެމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަން ސިންގާގެ ބޮޑު ބައެއް ޝޫޓްކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ބާކީ މަސައްކަތް ނިންމަން ސެޓަށް ހާޒިރު ނުވެގެން، ފިލްމްގެ މަސައްކަތް މެދުވެސް ކަނޑާލައިފައި އޮތުމަށް ފަހު، ފިލްމް ޑައިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2017
"ސްޓާ ޓްރެކް"ގެ އާ ފިލްމް ޓެރަންޓީނޯ ޑައިރެކްޓްކޮށްފާނެ

"ކިލް ބިލް" އާއި "އިންގްލޯރިއަސް ބަސްޓަޑްސް" ފަދަ މޮޅެތި އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރަންޓީނޯ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް...

December 05, 2017
ބްލޭކަށް އަނިޔާވެ "ރިދަމް ސެކްޝަން" ހުއްޓުމަކަށް

އަޔަލެންޑްގެ ޑަބްލިންގައި ޝޫޓް ކުރަމުން އަންނަ ފިލްމް "ދަ ރިދަމް ސެކްޝަން" ގެ އެކްޝަން މަންޒަރެއް ޝޫޓް ކުރަނިކޮށް، ލީޑް ބަތަލާ ބްލޭކް ލައިވްލީގެ އަތަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017
ކަޕިލް ޝަރުމާ ހޮލީވުޑް ޕްރޮޖެކްޓެއް ފަށަނީ

ހޮލީވުޑް ކޮމެޑީ ސީރީޒެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމޭޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ. ނަމަވެސް މި ޝޯ އުފައްދާ ފަރާތާ ކަޕިލް އަދި ބައްދަލެއް ނުކުރެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
"އެވެޓާ" ސީކްއެލްތަކުގެ ބޮޑު ބައި ކަނޑު އަޑީގައި

ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "އެވެޓާ" އަކީ ބެލުންތެރިން މުޅިން ތަފާތު ދުނިޔެއަކަށް ގެންގޮސް ދިން ފިލްމެކެވެ. އިންސާނުންނާ ވައްތަރުކޮށް ތިބޭ ތަފާތު މަހުލޫގުންތަކެއްގެ އާދަޔާލިފު ދުނިޔެ "ޕެންޑޯރާ" ގެ ހިތްގައިމުކަން ވެސް ބެލުންތެރިން އެ ފިލްމުން ތަޖުރިބާކޮށްލި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2017
ޓެރަންޓީނޯގެ ވަދާއީ ޑައިރެކްޝަން ސޮނީ އަށް

މޮޅު އަދި ކާމިޔާބު ފިލްމްތަކެއް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރަންޓީނޯގެ ވަދާއީ ޑައިރެކްޝަން ފެނިގެންދާ ފިލްމްގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ރައިޓްސް ހޯދަން، ހޮލީވުޑްގެ ނުފޫޒު ގަދަ ތިން ސްޓޫޑިއޯއަކުން ޖެހި ރޭސް ސޮނީ ޕިކްޗާސް އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 1
އެކްޓަރު/ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ

ކުރީގެ ވަރަށް މަގުބޫލް ސިލްސިލާއެއް ކަމަށްވާ "ޕެޓްރިޖް ފެމިލީ" އިން ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި އެކްޓަރު އަދި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޑޭވިޑް ކެސިޑީ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017
ނެޓްފްލިކްސް އާއި ޝާހްރުކް ސިލްސިލާއެއް ހަދަނީ

މަގުބޫލު ސްޓްރީމިން ސާވިސް ނެޓްފްލިކްސް އާއި ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ހާންގެ ޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސް ރެޑް ޗިލީޒް އެންޓަޓައިންމަންޓް ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ހަދަން ނިންމައި، އެކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017
ޖޯޖް ކްލޫނީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، ކުޅެނީ

އެކްޓިން އަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު ޑައިރެކްޝަނަށް ފޯކަސްކޮށްގެން އުޅޭ ހޮލީވުޑްގެ ތަރި ޖޯޖް ކްލޫނީ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ޑައިރެކްޓްކޮށް، އޭގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

November 18, 2017 1
ސްޓެލޯންގެ މައްޗަށް ވެސް ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު

ޖިންސީ ގޯނާގެ ވާހަކަތައް ނޫނީ މިހާރު ހޮލީވުޑްގައި ދެއްކޭ ކަމަކަށް ނުވެ އެވެ. މަޝްހޫރު ފިރިހެން ޑައިރެކްޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންނާއި އެކްޓަރުންގެ މައްޗަށް ފުލުފުލުގައި ދަނީ ޖިންސީ...

November 18, 2017
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްކީ އެކްޓިން ސްކޫލެއް: އޮވެން ވިލްސަން

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލުމަކީ ހާވަޑް ޔުނިވަސިޓީ އަށް ދިއުން ކަހަލަ ތަޖުރިބާއެއްގެ ގޮތުގައި، އޭނާއާ އެކު ފިލްމް...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 1
ޖިންސީ ގޯނާ ނެތް ދާއިރާއެއް ނެތް: އެންޖެލީނާ ޖޮލީ

މަސައްކަތް ކުރާ ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ވެސް އަންހެނުންނަށް އިހާނެތިކޮށް އަމަލުކުރުމާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ބުނެފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017
ސޭމް މެންޑޭޒް "ޕިނޯކިއޯ" ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރާނެ

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައި ހުރި އެނިމޭޓެޑް ފިލްމްތަކުގެ ތެރެއިން ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމް "ޕިނޯކިއާ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސޭމް މެންޑޭޒް އެ...

November 16, 2017
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި

މި އަހަރުގެ އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމް ކަމަށްވާ "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017
އޮސްކާގެ އެނިމޭޓެޑް ކެޓަގަރީ އަށް 26 ފިލްމް

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 90 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް ކެޓަގަރީ އަށް 26 ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2017
ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން "ސްޓާ ވޯސް"

ދެހާސް ނަވާރަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަށް ނުކުންނަކަން އިއުލާންކޮށް، އޭގެ ތައްޔާރީތައް ވޯލްޓް ޑިޒްނީން މިހާރު އަންނަނީ ވަމުންނެވެ. ސްޓްރީމިން ސާވިސް އަށް ޑިޒްނީ ނުކުތުމާ އެކު، ނެޓްފްލިކްސް އަށް ވެދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ބަހުސްކުރާ ބަޔަކު ވެސް އެބަ ތިއްބެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017
ދަ ޕޯސްޓް: ކޮންމެހެން ވެސް ބަލާލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެއް

އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ވަރުގަދަ ބައެއްގެ ފިލްމެއް ބަލާލަން ބޭނުން ނަމަ "ދަ ޕޯސްޓް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލަން ޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެކެވެ. ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރަކީ އެހާމެ ކުޅަދާނަ އަދި އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގެވެ.

November 11, 2017
ފިލްމަކުން ކެވިން ސްޕޭސީ ބާކީކޮށް އަލުން ޝޫޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ އެކްޓަރު ކެވިން ސްޕޭސީ ކުޅެ ނިންމާފައި އޮތް ފިލްމަކުން އޭނާ ބާކީކުރުމަށް ފަހު އޭނާގެ މަންޒަރުތައް އަލުން ޝޫޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ. "އޯލް ދަ މަނީ އިން ދަ ވޯލްޑް"ގައި...

November 11, 2017
ޑައިރެެކްޓަރު ބްރަޔަން ސިންގާއާ ދެކޮޅަށް ޕެޓިޝަނެއް

އާންމުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ "އެކްސް މެން" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ބްރަޔަން ސިންގާއާ ދެކޮޅަށް ޔުނިވަސިޓީ އޮފް ސަދަން ކެލިފޯނިއާ (ޔޫއެސްސީ) ގެ ދަރިވަރުންތަކެއް...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2017
ދެން ވެސް "ބޮންޑް ގާލް" އަކީ މޮނީކާ ބެލޫޗީބާ؟

ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމް ކުރިއަށް އޮތް އިރު، ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ފަސް ވަނަ ފަހަރަށް އިނގިރޭސީ ޖާސޫސީ އެޖެންޓްގެ ރޯލުން ފެންނާނެކަން މިހާރު އޮތީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. އަދި ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ވެސް އޮތީ ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފައިވެ އެވެ. އެއީ ނޮވެމްބަރު 8، 2019 އެވެ.