22 ޖޫން

June 22, 2017 1
"ލިންކަން"ގެ ތަރި ޑެނިއެލް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ "ލިންކަން" ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް ކުޅެގެން ތިން ފަހަރަށް އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ޑޭ-ލުވިސް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
"އެނިމަލް ހައުސް" ގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން މަރުވެއްޖެ

ނެޝަނަލް ލެމްޕޫންސް އެނިމަލް ހައުސް ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން ފާސްޓް ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017
"ރޮކީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން މަރުވެއްޖެ

ސިވްލެސްޓަ ސްޓެލޯންގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ރޮކީ" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދީފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ޖީ. އެވިލްޑްސެން ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 3
ކްލޫނީ އާއި އަމާލަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
"ޕީޕަލް" ދެކެ ޖެނިފާ ގާނާ ހިތްހަމަނުޖެހިފައި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އަދި ބެން އެފްލެކްގެ އަންހެނުން ޖެނިފާ އަށް ގާނާއާ ބެހޭ ގޮތުން ޕީޕަލް މެގަޒިން އިން ފެތުރި ދޮގު ޚަބަރަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 03, 2017 1
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސްގެ ފުރަތަމަ ޓީވީ ސިލްސިލާ އެޗްބީއޯ އަށް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ކުޅޭ ފުރަތަމަ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ޓްޑޭ ވިލް ބީ ޑިފެރެންޓް" އެޗްބީއޯ އިން ދައްކާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2017
"ވިކްޓޯރިއާ އެންޑް އަބްދުލް"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އަދި ދުވަސްވީ ބަތަލާ ޖޫޑީ ޑެންޗާއި ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް ޓައިލްޓް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ވިކްޓޯރިއާ އެންޑް އަބްދުލް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2017
އެމީ ރޮޒަމް އާއި ސޭމް އެސްމާއީލް ކައިވެނިކޮށްފި

"ދަ ޑޭ އާފްޓަ ޓްމޯރޯ" އާއި "ބިއުޓިފުލް ކްރީޗާސް"ގެ ބަތަލާ އެމީ ރޮޒަމް، މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "މިސްޓަ ރޮބަޓް"ގެ ޑައިރެކްޓަރު ސޭމް އެސްމާއީލްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

May 30, 2017
ކާންސްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް "ދަ ސްކުއާ" އަށް

ފްރާންސްގައި ބޭއްވި 70 ވަނަ ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލްގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑް ޕާމް ޑިއޯ ސްވިޑްންގެ ޑައިރެކްޓަރު ރުބެން އޮސްލަންޑްގެ ފިލްމް "ދަ ސްކުއާ" އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017
ބެން ސްޓިލާގެ 17 އަހަރުވީ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ތަރިންގެ ކައިވެނިތައް ފުލުފުލުން ރޫޅެމުން އަންނަ އިރު، މި ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް މަޝްހޫރު ޖޯޑެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ އެކްޓަރު ބެން ސްޓިލާ އާއި ބަތަލާ އަދި އަންހެނުން ކްރިސްޓީން ޓޭލާ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017
އަހަންނަށް ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ނުކުޅެވޭނެ: ބްރެޑް ޕިޓް

ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ކުޅުމުގެ ކުޅަދާނަކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ތަރި ބްރެޑް ޕިޓް ބުނެފި އެވެ.

May 25, 2017
"އެންގްރީ ބާޑްސް"ގެ ދެވަނަ ބައި 2019 ގައި

ރުޅިގަދަވެގެން އުޅުނަސް "އެންގްރީ ބާޑްސް" ގެ ގޭމާއި ފިލްމު ވެގެން ދިޔައީ އެތައް ބަޔަކު ގަޔާވި އެއްޗަކަށެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017
ޑައިރެކްޓަރު ޒެކް ސްނައިޑާ "ޖަސްޓިސް ލީގް" އާ ދުރަށް

މި އަހަރު އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އެއް ފިލްމަކީ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރަން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ސްޕަހީރޯ ފިލްމް "ޖަސްޓިސް ލީގް" އެވެ.

May 24, 2017 1
ނެއޯމީ ވަޓްސް އަދިވެސް ހުސްހަށިބަޔަށް

އެގާރަ އަހަރުވީ ގުޅުމަށް ދެ ކުދިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، އެ ގުޅުން މިދިޔަ އަހަރު ނިމުމަކަށް އައި ނަމަވެސް އަދިވެސް ހުރީ މީހަކާ ރައްޓެހި ނުވެ ހުސްކޮށް ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނެއޯމީ...

23 މެއި

May 23, 2017 8
"ޖޭމްސް ބޮންޑް" މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ޖާސޫސީ އެޖެންޓް "ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ރޯލު 12 އަހަރު ވަންދެން ކުޅުނު އެކްޓަރު ރޮޖާ މޯ އުމުރުން 89 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 23, 2017 3
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ރޮކް ނިކުންނަނީ؟

އެންބީސީގެ މަޝްހޫރު ޓޯކް ޝޯ ސަޓަޑޭ ނައިޓް ލައިވް (އެސްއެންއެލް)ގެ އެންމެ ފަހުގެ އެޕިސޯޑު މުހިންމުވީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަން އާއި ޓޮމް ހޭންކްސް އެ ޝޯ އިން ފަސް ވަނަ...

22 މެއި

May 22, 2017
ރިޑްލީ ސްކޮޓް ދެން ކިޔައިދޭނީ ހަގީގީ ހާދިސާއެއް

ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމްތައް އުފައްދަން މަޝްހޫރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް ވަރަށް ޖަޒުބާތީ، ހަގީގީ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017
"މާމާ މިއާ"ގެ ދެވަނަ ބައެއް ހަދަން ނިންމައިފި

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި މިއުޒިކަލް ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "މާމާ މިއާ" އަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެކެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017 2
ބަތަލާ ކެލީ ރޯބަކަށް ލޯބި ލިބުނީ ވޮލްމާޓުން

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ "ބޭވޮޗް" ގެ އެއް ބަތަލާ ކެލީ ރޯބަކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅެނީ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާރި ޗެއިން ވޮލްމާޓްގެ ހިއްސާދާރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލިއަނަރު ސްޓްއަޓް ވޮލްޓަންއާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ. އެ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުގައި އެ މީހުން ރައްޓެހިވެން އުޅޭތާ މިހާރު ފަސް މަހެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ...

19 މެއި

May 19, 2017 1
އިޒްރޭލްގެ މިނިސްޓަރުގެ ހެދުމަކީ "ފުރައްސާރައެއް"

ކާންސް ފިލްމް ފެސްޓިވަލުން އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ހެދުންތައް ފެނެ އެވެ. ފެޝަން ޑިޒައިނަރުންގެ ކުޅަދާނަ ފަރުމާތަކާ އެކު، ބައެއް ފަހަރު ސެލެބްރިޓީން ލާ ހެދުންތައް ވަރަށް ބޮޑު ބަހުސެއްގެ ތެރެއަށް ވެސް ދެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް އަންހެން ފަންނާނުންލާ ހެދުންތަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 1
"ބްރޫޒްޑް" ގައި ބްލޭކްގެ މާޝަލް އާޓްސް ހުނަރު

ދަ ޝެލޯޒް އާއި ކެފޭ ސޮސައިޓީ ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ބަތަލާ ބްލޭކް ލައިވްލީގެ ހުނަރާ މެދު މިހާރު އެއްވެސް މީހަކު ޝައްކެއް ނުކުރާނެ އެވެ. އޭނާ ވަނީ ކޮންމެ ކަހަލަ ރޯލެއް ވެސް ކުޅެވިދާނެކަން ކުރިން ކުޅެފައިވާ ފިލްމްތަކުން ސާބިތުކޮށް ދީފަ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017
"ޕައިރޭޓްސް 5" އިން ޕޯލް މެކާޓްނީ ފެންނާނެ

ލަވަ ކިޔުންތެރިން ފިލްމް ކުޅޭތީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ހައިރާން ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ. މި ފަހަރު ލިސްޓަށް އިތުރު ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދުވަސްވީ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޕޯލް މެކާޓްނީ އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2017 1
ޕްރިޔަންކާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރަން ކުޑަތަން ވަމުން އަންނަނިކޮށް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017
ޖޫލިއަން އަސާންޖްގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ އައިޓިއުންސް އަށް

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް، ވިކިލީކްސްގެ ވެރިޔާ ޖޫލިއަން އަސާންގެ ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމް "ރިސްކް" އައިޓިއުންސް އިން ގަންނަން ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.