18 އޯގަސްޓް

August 18, 2017
ދެން ވެސް "ބޮންޑް" ގެ ރޯލް ކުޅޭނީ ޑެނިއަލް ކްރެއިގް

"ޖޭމްސް ބޮންޑް" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމްގައި ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރެއްގެ މައްސަލަ ކޮޅެއްގައި ނުޖެހި އޮއްވައި އެ ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު އިއުލާން ކުރުމުން، ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން...

August 18, 2017 1
އަހަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އެމާ ސްޓޯން އަށް

ޖެނިފާ ލޮރެންސާއި ޖެނިފާ އެނިސްޓަން ފަދަ ބަތަލާއިން ފަހަތަށް ޖައްސައިލުމަށް ފަހު ފާއިތުވި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ބަތަލާގެ ޝަރަފު މި އަހަރު...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 2
ސްޓަންޓެއް ހަދަނިކޮށް ޓޮމް ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަ ވަނަ ފިލްމުގެ ސްޓަންޓެއް ހަދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2017
އެކްޓަރު ޖޯސެފް ބްލޮގްނާ މަރުވެއްޖެ

"މައި ފެވަރިޓް އިޔާ" ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ އަދި އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ދުވަސްވީ އެކްޓަރު ޖޯސެފް ބްލޮގްނާ ކެންސަރު ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އިއްޔެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2017 1
އަކްޝޭ އަށް ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސަލްމާ ހަޔެކް މަރުހަބާ ކިޔައިފި

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ އާ ފިލްމް "ޓޮއިލެޓް: އޭކް ޕްރޭމް ޙަތާ" ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒް ކުރުމާ އެކު، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސަލްމާން ހަޔެކް އަކްޝޭ އަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

August 13, 2017 2
ބްރޫސް ލީގެ ފިލްމުގެ މިއުޒިކް އޭއާރް ރަހްމާނަށް

ކަރާޓޭ އަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ހޯދި، އަދި އެ ކުޅިވަރުން ލެޖެންޑެއްގެ ދަރަޖަ ހޯދި ހޮންކޮންގުގެ މަޝްހޫރު ބުރޫސް ލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ހަދާ ފިލްމް "ލިޓްލް ޑްރަގަން" ގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2017
ލުސިލީ ބޯލްގެ ރޯލު ކުޅެން ކޭޓް ބްލެންޝެޓް

އެމެރިކާގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ/މޮޑެލް އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ލުސިލީ ބޯލްގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހަދާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅެން ބަތަލާ ކޭޓް ބްލެންޝެޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017
"ގާޑިއަންސް 3" ގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔަން ފަށައިފި

މާވެލްގެ ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި އެ މަސައްކަތް މިހާރު...

August 08, 2017 3
ކްރިސް ޕްރެޓާއި އަނާ ފާރިސް ވަކިވާކަން އިއުލާންކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގައި ރޫޅެމުންދާ ކައިވެނީގެ ލިސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ތަރިއެއް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ. މި ފަހަރު ކައިވެނީގައި ސިއްކަ ޖެހެނީ "ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" އާއި "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 13
ލިއޮނާޑޯ ޗުއްޓީ ނިންމާފައި ނުފުރިފައި!

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، ލިއޮނާޑޯ ޑިކެޕްރިއޯ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ފުރުމަށްޓަކައި، މިއަދު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިއުމުން، ނުފުރި އެ ތަނުގައި މަޑުކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017
ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު ޗަކް ރަސަލް ބޮލީވުޑަށް

ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ހޮލީވުޑާ ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖަހާފައިވާ ޒަމާނެއްގައި ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރަކު ބޮލީވުޑް ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2017
މާދުރީގެ ހަޔާތާ ގުޅޭ ސީރީޒެއް ޕްރިޔަންކާ އުފައްދަނީ

ބޮލީވުޑް ބަތަލާއިންގެ ތެރެއިން ހޮލީވުޑްގައި މިހާތަނަށް ރަނގަޅަށް ފައިތިލަ ސާބިތު ކުރެވުނު ހަމައެކަނި ބަތަލާއަކީ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އެވެ. މިހާރު އަނެއްކާވެސް އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި އާ...

July 31, 2017 1
ވަރިއަށް ފަހު އެންޖެލީނާ އަދިވެސް ހިތްދަތިކަމުގައި

ހޮލީވުޑްގެ އެންމެ މަގްބޫލު ޖޯޑެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު، ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މިހާރު ވަނީ ވަކިވެފަ އެވެ. ޖޮލީ ވަނީ ބްރެޑް ޕިޓް ކައިރިން ވަރިވުމަށް ފަހު އޭނާ ހޭދަކުރި އުނދަގޫ...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 1
ދަރިންގެ ފޮޓޯ އާންމު ކުރުމުން ކްލޫނީ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ހުއްދަ ނެތި ދަރިންގެ ފޮޓޯތައް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ "ވޮއިސީ" އާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ވެސް ކުރާނެ ކަމަށް ކްލޫނީ ބުނޭ.

28 ޖުލައި

July 28, 2017 1
ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލް އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

މަތިންދާބޯޓާއި ކަނޑު ބޯޓުފަހަރު ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭނގި ގެއްލިފައިވާ ކަމުގެ ވާހަކަތައް ބިނާވެފައިވާ މަޝްހޫރު ސަރަހައްދު ބާމިއުޑާ ޓްރެއިންގަލް އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ހޮލީވުޑުން...

July 28, 2017
"ވޮންޑަ ވުމަން 2" އަށް ގަލް ގަޑޯ ތައްޔާރު

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒްކޮށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ސްޕަހީރޯ ފިލްމް "ވޮންޑަވުމަން" ގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ވާނާ ބްރަދާޒް އިން ދޭން އޮތީ އުފާވާ ކަހަލަ...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 3
ލިންކިން ޕާކްގެ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރޮކް ބޭންޑް، ލިންކިން ޕާކްގެ ލީޑް ސިންގަ ޗެސްޓާ ބެނިންގްޓަން ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2017 2
"އެލާޑިން" ހޯދަން ހެދި ޖާދޫ ކާމިޔާބުވެއްޖެ

ޑިޒްނީ އިން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ "އެލާޑިން" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމަކީ ކުރިއަށް ހުރި ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑެތި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ ފިލްމެކެވެ. ނަމަވެސް މިދިޔަ ހަފުތާ ބަންދާ ހަމަ އަށް ޑިޒްނީ އަށް އުޅެން ޖެހުނީ އެ ފިލްމުގައި އެލާޑިންގެ ރޯލު ކުޅޭނެ އެކްޓަރު ނުލިބިގެންނެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2017 11
އައިފާ އެވޯޑަށް ނުގޮސް ޕްރިޔަންކާ ރާއްޖެއަށް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެމެރިކާގެ ނިއު ޔޯކްގައި ބޭއްވި، އިންޑިއާގެ ފިލްމުތަކަށް ދޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެއް އެވޯޑު ކަމަށްވާ އައިފާ ހަފުލާގައި ބައިވެރިނުވެ ފިލްމީ ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ޗުއްޓީއަށް ރާއްޖެއަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017
ޓޮމް ހޮލަންޑްގެ ހުވެފަނަކީ ޑައިރެކްޓަކަށްވުން

މިހާރު ސިނަމާގައި އޮތް ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމް "ސްޕައިޑަ-މޭން: ހޯމްކަމިން" ގައި ޓައިޓްލް ޓޯލް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޓޮމް ހޮލަންޑްގެ އެންމެ ބޮޑު ހުވެފަނަކީ ފީޗާ ފިލްމް ޑައިރެކްޝަނަށް ނިކުތުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2017 4
އޮސްކާ އެވޯޑަށް ވޯޓު ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދަ އެކަޑަމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާޒް އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި މި އަހަރު ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މެމްބަރުން ހިމަނަން ނިންމައިފި އެވެ. އެގޮތުން 744 ފަންނާނަކަށް އަލަށް މެމްބަރޝިޕް ދައުވަތު ވަނީ ފޮނުވާފަ އެވެ. މި ލިސްޓުގައި އިންޑިޔާގެ އެކްޓަރުންނާއި ލިޔުންތެރިން އަދި ޑައިރެކްޓަރުން ވެސް...

29 ޖޫން

June 29, 2017 3
"ޑްރެގަން ޓެޓޫ"ގެ އެކްޓަރު މައިކަލް މަރުވެއްޖެ

ދަ ގާލް ވިތު ދަ ޑްރެގެން ޓެޓޫ އާއި ޖޯން ވިކް އަދި މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް: ގޯސްޓް ޕްރޮޓޮކޯލް ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު މައިކަލް ނިގްވިސްޓް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 2
"ލިންކަން"ގެ ތަރި ޑެނިއެލް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ "ލިންކަން" ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް ކުޅެގެން ތިން ފަހަރަށް އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ޑޭ-ލުވިސް އެކްޓް ކުރުން ހުއްޓާލިކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017
ޕްރިޔަންކާ "އަ ކިޑް ލައިކް ޖޭކް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި

ހިންދީ ފިލްމަކުން ފެންނާނެ އިރެއް ނޭނގުނަސް، އޭނާ ހޮލީވުޑްގައި ވަރަށް ބުރަ އެވެ. ހޮލީވުޑްގެ ފުރަތަމަ ފީޗާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" އަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ މިހާރު ވަނީ އޭނާ ކުޅޭ ދެވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ވެސް ފަށައިފަ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2017
"އެނިމަލް ހައުސް" ގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން މަރުވެއްޖެ

ނެޝަނަލް ލެމްޕޫންސް އެނިމަލް ހައުސް ފަދަ ކާމިޔާބު ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސްޓެފެން ފާސްޓް ހުކުރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.