16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
މެޑޯނާ އަމިއްލަ ވާހަކަ ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

މެޑޯނާ މީގެ ކުރިން ވެސް ދެ ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރި

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
"ވޮންޑަ ވުމަން 1984" މިހާރު ޑިސެމްބަރަށް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މި އަހަރު ފެށުނީއްސުރެ ރިލީޒްކުރާ ތާރީހަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަމުންދާ ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯގެ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ވޮންޑަ ވުމަން 1984" އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
"މުލާން" ގެ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން އަންގައިފި!

މި މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޕްރިމިއާކުރި އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" ގެ މަންޒަރުތަކެއް ޗައިނާގެ ވިގޫރް މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ބޮޑެތި ޖަރީމާތައް ހިންގާ ޝިއަންޖިންގައި ނަގާފައިވާ މައްސަލަ ހޫނުވުމާ ގުޅިގެން އެ ފިލްމާ ބެހޭ ޚަބަރުތައް ނުގެންނަން ޗައިނާގެ ބޮޑެތި މީޑިއާތަކަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން އަންގާފައިވާ ކަމަށް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 1
ވިގޫރްގައި މުލާން ޝޫޓްކުރުމުން ޑިޒްނީ ހޫނުފެނަށް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ސިނަމާތަކުގައި ނޭޅުވި ދިގުލައިގެން ދާން ފެށުމުން މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ޑިޒްނީ ޕްލަސް އިން ޑިޖިޓަލްކޮށް ޕްރިމިއާކުރި ޑިޒްނީގެ އާ ފިލްމު "މުލާން" އާ އެކު އެ ސްޓޫޑިއޯ އަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 7" ގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލި ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަތް ވަނަ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 1
ރިއާނާގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް އެމެޒޯން އަށް

ޑޮކިއުމަންޓަރީ ސްޓްރީމްކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޖުލައި 4، 2021 ގައި

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
"ޓެނެޓް" ބަލާފައި ޓްވިންކަލްގެ ތައުރީފު މަންމަ އަށް

ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލަންގެ އާ ފިލްމު "ޓެނެޓް" އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސިނަމާއެއްގައި ބެލުމަށް ފަހު، އެ ފިލްމުގެ ރޯލެއް ކުޅުނު ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޑިމްޕަލް ކަޕާޑިއާ އަށް ދަރިފުޅު ޓްވިންކަލް ކަންނާ ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ރޮބަޓް ޕެޓިންސަނަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

މިހާރު ބައެއް ސިނަމާތަކުގައި ދައްކަމުން އަންނަ، ޑައިރެކްޓަރު ކްރިސްޓޯފާ ނޯލާންގެ ފިލްމު "ޓެނެޓް" ގެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ޒުވާން އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އޭނާ މަސައްކަތްކުރަމުން ދިޔަ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

September 03, 2020 1
ރޮކްގެ އާއިލާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ރޮކްގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޑްވޭން ޖޯންސަން އާއި އާއިލާގެ އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ޗޭނިން ކަރަންޓީނުގައި ލިޔުނު ފޮތް އަންނަ އަހަރު ނެރެނީ

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ކުރިމަތިވި ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކާ ދުރުވެ ގޭގައި ހުންނަން ޖެހުމުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޗެނިން ޓޭޓަމް ލިޔުނު ކުޑަކުދިންގެ ފޮތް "ދި ވަން އެންޑް އޮންލީ ސްޕާކެލާ" އަންނަ އަހަރު ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020
"ބްލެކް ޕެންތާ" ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދި ސުޕަހީރޯ ފިލްމު "ބްލަކް ޕެންތާ" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ޗާޑްވިކް ބޯޒްމަން ކެންސަރު ބަލީގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 29, 2020
ރަޔަން ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއް ލިޔެ، ކުޅެނީ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ނެޓްފްލިކްސްގެ ފިލްމެއްގެ ސްރީންޕްލޭގައި ހިއްސާވެ، އޭގެ ލީޑް ރޯލް ކުޅެން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
"ބެޓްމޭން" ގެ ގޮތުގައި ޕެޓިންސަން ދައްކާލައިފި

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތަކުގެ ތެރެއިން "ބެޓްމޭން" އަކީ ވެސް ފޭނުން ވަރަށް ގަޔާވާ ކެރެކްޓާއެކެވެ. "ބެޓްމޭން" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމުގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ޒުވާން އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޕެޓިންސަނާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ވިލް ސުމިތާއި ކެވިން ހާޓަށް ރިމޭކެއް

ކުރީގެ ކާމިޔާބު ފިލްމެއްގެ ރިމޭކަކުން ވިލް ސުމިތާއި ކެވިން ހާޓް އެކީގައި ސްކްރީނަށް އަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 3
މާމުޔަކަށް "މީލް ގިބްސަން" ކިޔުމުން އިންޒާރު ދީފި

ސްޕެއިން ބަހުން މާމުޔަށް ކިޔަނީ "މީލް" "އެވެ. މީލްގެ ފަހަތަށް ގިބްސަން ގެނައުމުން ވަރަށް މަޝްހޫރު ނަމަކާ ވައްތަރުވެ އެވެ. އެއީ ބްރޭވްހާޓް" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅުނު ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެލް ގިބްސަނެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 1
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީ ލިޔެ ނިންމާލައިފި

ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ލިޔަން ފެށި އޭނާގެ ބައޮގްރަފީ ލިޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ތުރީ މެން އެންޑް އަ ބޭބީ" ގެ ރިމެކް އެފްރޯން އަށް

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ވަރަށް ކާމިޔާބު ކޮމެޑީއެއް ކަމަށްވާ "ތުރީ މެން އެންޑް ބޭބީ" ގެ ރިމެކެއް ހަދަން ޑިޒްނީން ނިންމައި، އޭގެ ރޯލެއް ޒެކް އެފްރޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
މޭގަން މާކަލް ނޫސްވެރިޔަކަށް ވާން އުޅުއްވި

ޕްރޮފެޝަނަލް ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އިހުތިޔާރުކުރައްވަން ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް އުޅުއްވި ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ނެރުނު ފޮތް "ފައިންޑިން ފްރީޑަމް" ގައި ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
"ޗައިނާޓައުން" ގެ ވާހަކަ ބެން އެފްލެކަށް

ކްލެޒިކެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވާ، ޑައިރެކްޓަރު ރޯމަން ޕޮލާންސްކީގެ 1974 ގެ މަޝްހޫރު ފިލްމު "ޗައިނާޓައުން" ގެ މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި ހިނގާފައިވާ ކަންތައްތަކެއްގެ މައްޗަށް...

August 10, 2020
ހޮލީވުޑްގެ އާ ޖޯޑަކީ ކޫޕާ އާއި ޖެނިފާ؟

ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ބެން އެފްލެކްގެ ކުރީގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ގާނާ އާއި އެކްޓަރު ބްރެޑްލީ ކޫޕާ މިހާރު އުޅެނީ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020
މާވެލްގެ ފިލްމެއް ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް

މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "ކެޕްޓަން މާވެލް" ގެ ދެވަނަ ބައި ޑައިރެކްޓްކުރަން ކަޅު ނަސްލުގެ އަންހެނަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020
ޓޮމް ހޭންކްސް އަށް "ޕިނޯކިއޯ" ހުށަހަޅައިފި

ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ޑިޒްނީން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ "ޕިނޯކިއޯ" ގެ ރޯލެއް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސް އަސް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 08, 2020 7
ކްލޫނީގެ ދެމަފިރިންގެ 100،000 ޑޮލަރު ބޭރޫތަށް

ފައިސާ ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ އަމާލްގެ އުފަން ގައުމުގެ ތިން ޖަމިއްޔާއަކަށް