26 މާޗް

March 26, 2017
"ޑަމްބޯ" ގެ ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމަށް ކޮލިން ފެރެލް

މިހާރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" އަށް ފަހު، ޑިޒްނީން އަނެއްކާ ވެސް، އެ ސްޓޫޑިއޯގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއް ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 1
ސްކޫލުގައި ބުލީގެ ޝިކާރައަކަށްވި: ކޭޓް ވިންސްލެޓް

ފަލަކަމުން ސްކޫލް ދައުރުގައި ވަރަށް ގިނަ ކުދިންގެ ބުލީކުރުމާ ކުރިމަތިވެ، އެތައް ބައެއްގެ މަލާމާތާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް، "ޓައިޓޭނިކް" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމްތައް ކުޅެ އޮސްކާ ވެސް ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ކޭޓް ވިންސްލެޓް ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2017 1
އޮސްކާ ހޯދި "ޒޫޓޯޕިއާ" ގެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް

ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި، އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އޮސްކާގައި އެންމެ މޮޅު އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުގެ އެވޯޑް ވެސް ހޯދި ޑިޒްނީގެ ފިލްމް "ޒޫޓޯޕިއާ" އަކީ ހުއްދަ ނެތި ކޮޕީކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނެ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
"ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ޑާކާ" ގެ ބަތަލާ އެންގޭޖްވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ފިފްޓީ ޝޭޑްސް އޮފް ޑާކާ" ގެ ބަތަލާ ބެލާ ހީތުކޯޓް އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ، ޑައިރެކްޓަރު އެންޑްރޫ ޑޮމިނިކާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

March 22, 2017
މޮސާޑުގެ ފިލްމުގައި ކްރިސް އެވަންސް

ސޫދާނުގައި ތާށިވާ އިތިއޯޕިއާގެ ބަޔަކު ސަލާމަތް ކުރަން އިޒްރާއީލްގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ މޮސާޑުން ހިންގާ ކަންތައްގަނޑެއް ދައްކުވައިދޭ ފިލްމަކަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް...

21 މާޗް

March 21, 2017
"ދަ ޑާކް ޓަވާ" ޖުލައި 28 ގައި

މަޝްހޫރު ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ސްޓެފަން ކިންގްގެ ވާހަކަ ސީރީޒް "ދަ ޑާކް ޓަވާ" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަމަ އެ ނަމުގައި ހަދާފައިވާ ފެންޓަސީ ބިރުވެރި ފިލްމް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 28 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" ގެ ރޯލަކަށް "ސްޕަމޭން"

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ ފިލްމުތައް އަބަދުވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އޭގެ ހަ ވަނަ ފިލްމެވެ.

March 19, 2017 4
ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓުން އެމާއަށް 15 މިލިއަން

ފިލްމީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބަަތަލާއިންނާއި ބަތަލުންގެ އާމްދަނީގެ ފަރަގު އަބަދު ވެސް ވަރަށް ބޮޑެވެ. ހޮލީވުޑާއި ބޮލީވުޑްގައި ވެސް މި ތަފާތުކުރުންތައް ބޮޑެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 1
ދަރިން ގެންގުޅުމަކީ މަޖާ ކަމެއް: ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް

ދަރިން ލިބުމުން ދިރިއުޅުން ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަލުވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއީ އެކަމާ ދޭތެރޭ ކުރިން ދެކެމުން އައި ނުކިއްސަރު ގޮތް މުޅިން ބަދަލުކޮށްލި ކަމެއް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރަޔަން ރޭނޮލްޑްސް ބުނެފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017
ބެން އެފްލެކް ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކައެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު/ޑައިރެކްޓަރު ބެން އެފްލެކް އޭނާ ކުރިން ފޭނުންނާ ހިއްސާ ނުކުރާ ވާހަކަތަކެއް، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިއްސާކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ރޯލަކަށް އެޑް ޝީރަން

އެޗްބީއޯއިން ގެނެސްދޭ ފެންޓަސީ ސީރީޒް "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އަކީ ޓީވީ ސިލްސިލާތަކުގެ ރަސްގެފާނެވެ. މިއީ އެތައް ބަޔަކު އަވައިގައި ޖައްސާފައިވާ، ވަރަށް ކާމިޔާބު އަދި އެތައް އެވޯޑެއް ވެސް ހޯދާފައިވާ ސިލްސިލާއެކެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 1
"އެވެޓާ"ގެ ފޭނުންނަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް!

ޖޭމްސް ކެމެރަން 2009 ގައި ގެނެސްދިން ފިލްމް "އެވެޓާ"ގެ ދެވަނަ ބައި އަންނަ އަހަރު ފެންނާނެ ކަމަށް އިންތިޒާރު ކޮށްގެން ތިއްބައި ކެމެރަން ވަރަށް ހިތާމަވެރި ޚަބަރެއް ދީފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2017
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަށް އަނެއްކާ ވެސް މުޅިން އާ ބައިވެރިއެއް

ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒާއި ރެޕާ ޑްރޭކް ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އަޑު ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް، ޖެނިފާ މުޅިން އާ ބައިވެރިއަކު ހޯދައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 1
ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަންގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމިހާ ރޮމައިން ޑޯރިއަކް ކައިރިން ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
"ދަ ޕޯސްޓް" ގައި ވަރުގަދަ ތިން ނަމެއް

"ދަ ޕޯސްޓް" އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރުތައް ފެށުނީ އެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލާލަންޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެކެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017
ވަޔޯލާ އަށް ހާވަޑް ފައުންޑޭޝަންގެ އަހަރީ އެވޯޑް

"ފެންސެސް" ގައި ދައްކާފައިވާ މޮޅު ހުނަރާ އެކު، އޮސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑްގެ އިތުރުން ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް އެ ރޯލުން މި އަހަރު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ވަޔޯލާ ޑޭވިސް އަށް ހާވަޑް ފައުންޑޭޝަންގެ އާޓިސްޓް އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017
މާޓިން ސްކޮސިސްގެ އާ ފިލްމަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް

ވުލްފް އޮފް ވޯލްސްޓްރީޓާއި ދަ ޑިޕާޓެޑް ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް އުފައްދާފައިވާ މާޓިން ސްކޮސީސްގެ އާ ފިލްމް "އައިރިޝްމޭން" އަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ދޭން ނެޓްފްލިކްސް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017
"ޖޯއީ ޓްރިބިއާނީ" ރިޓަޔާ ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި އެކްޓަރު މެޓް ލެބްލޭންކް އުމުރުން 50 އަހަރުވުމުން އެކްޓްކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ ދެވުނީ ނުބައި ފިލްމަކަށް!

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ދިގު ހަފްލާ ފެށިގެން ނިމެންދެން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެކެވެ. އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ކަމަށް އިއުލާންކޮށް އެ ފިލްމުގެ ތަރިންނަށާއި ކްރޫ އަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެކަން ވީ ބޮޑު އޮޅުމަކަށެވެ.

February 27, 2017
އޮސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "މޫންލައިޓް"

އެކެޑެމީ އެވޯޑް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ 14 ނޮމިނޭޝަނާ އެކު މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ފެވަރިޓިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަމަވެސް، ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެވޯޑްތައް ބެހިގެން...

February 27, 2017
އެކްޓަރު ބިލް ޕެކްސްޓަން މަރުވެއްޖެ

ޓައިޓޭނިކް އާއި އޭލިއަން ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބިލް ޕެކްސްޓަން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017
އަސާންޖްގެ ދިފާއުގައި ޕަމޭލާ އެންޑަސަން

ވިލިކިލީކްސްގެ ވެރިޔާ ޖޫލިއަން އަސާންޖާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަންއާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ތަފާތު ވާހަތަކެއް އަންނަނީ ދެކެވުމުންނެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ކުރު ވާހަކަ ފޮތެއް ނެރެނީ

ފިލްމްތަކުގައި ޓޮމް ހޭންކްސް ނުކުޅޭ ރޯލެއް މިހާރު މަދު ވާނެ އެވެ. ބޭސްބޯލް މެނޭޖަރެއްގެ ރޯލުން ފެށިގެން ގޮސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލާ ހަމައަށް އޭނާ ވަނީ ފިލްމުތަކުގައި ކެރެކްޓާތައް ކުޅެފަ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 3
ބުރުގާ އެޅުމުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނު: ލިންޒީ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުއްޓާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވުމުން، އޭނާ އިސްލާމް ވީކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވެ އެވެ. މިކަމުގެ ހަގީގަތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ފަރާތުން އަންނަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ފެންނަމުންނެވެ.