12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017
"ބޭވޮޗް" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ މުުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ބޭވޮޗް" ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކައިލުމާ އެކު، އޭނާގެ ފޭނުންނަށް މާ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ޓްރެއިލާގައި ޕްރިޔަންކާ ފެންނަނީ ފަޅި ސިކުންތަކަށް ކަމަށް ވާތީ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 1
ގޯލްޑެން ގްލޯބްގައި "ލާ ލާ ލޭންޑް" ވިދާލައިފި

ހަތްދިހަ ހަތަރު ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" އެ ފިލްމް ވާދަ ކުރި ހުރިހާ ކެޓަގަރީއަކުން އެވޯޑް އުފުލާލައި، އެވޯޑް ހަފުލާގައި ވިދުން ގަދަކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
ކެރީ އާއި ޑެބީ އަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް

މާދަމާ ބާއްވާ 74 ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބްސް އެވޯޑްސްގައި، ދާދި ފަހުން މަރުވި މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ކެރީ ފިޝާ އާއި އޭނާގެ މަންމަ ޑެބީ ރެނޮލްޑްސް އަށް ހާއްސަ ޝަރަފެއް އަރުވާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 1
50 އަހަރުގައި ޖެނެޓް ޖެކްސަން މަންމައަކަށް ވެއްޖެ

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ ކޮއްކޮ އަދި މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ޖެނެޓް ޖެކްސަނަށް އުމުރުން 50 އަހަރުގައި ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 05, 2017 1
ޕްރިޔަންކާއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުން: ޖަސްޓިން

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާއަކީ ވަރަށް މޮޅު ބަތަލާއެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު މަސައްކަތްކޮށްލަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓީވީ ޝޯ "ދިސް އިޒް އަސް" ގެ އެކްޓަރު ޖަސްޓިން ހާޓްލީ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017
އާ ބައިވެރިޔަކާ އެކު ބްރިޓްނީ އުފަލުން

ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަކަށް ފަހު، ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބްރިޓްނީ ސްޕިއާސްގެ މިއުޒިކް ކެރިއަރު އަލުން ފަށައި، އަމިއްލަ ދިރިއުޅުން އަމާން މަންޒިލަކަށް މިސްރާބު ޖަހައިފައިވާ ކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް މިހާރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017
ޗާލީ ޝީން 2020 ގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް؟

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިންތިހާބުވުމުން އެމެރިކާގެ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އިތުރުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ވެސް ލިބުނު ނުތަނަވަސްކަން ބޮޑެވެ. އެ ހާލުގައި އެތައް ބަޔަކު ތިއްބައި އެކްޓަރު ޗާލީ ޝީން މި ވަނީ ވަރަށް ސީރިއަސް މޫޑެއްގައި "މަޖާ ވާހަކައެއް" ދައްކައިފަ އެވެ. އެއީ 2020 ގައި ޓްރަމްޕް ބަލި ކުރަން އިންތިހާބުގައި ވާދަ...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2016
"ބޭޑް މޮމްސް" ގެ ސީކްއެލްއެއް އަންނަ އަހަރު

މި އަހަރު ރިލީޒްވި ކޮމެޑީ ފިލްމް "ބޭޑް މޮމްސް" ގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު ފޭނުންނަށް މިއޮތީ އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ. އެއީ މި ފިލްމުގެ ސީކްއެލްއެއް ނުވަތަ ދެވަނަ ބައެއް ގެނެސް ދޭން ނިންމި ވާހަކަ...

December 31, 2016
"ރޯގް ވަން" ގެ ވިލަންގެ ކައިވެނި ރޫޅެނީ

މި މަހުގެ 16 ގައި ރިލީޒްކޮށް، ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަމުން އަންނަ "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ ވިލަންގެ ރޯލް ކުޅެފައިވާ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އެކްޓަރު ބެން...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
އޯކޭ ޖާނޫ އާއި ދީޕިކާގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމު އެއް ދުވަހަކު

މިހާތަނަށް ދެކެވެމުން އައީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" ގެ ބޮކްސް އޮފީސް ހަނގުރާމައިގެ ވާހަކަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ދެ ފިލްމެއްގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
"ބޭވޮޗް"ގައި އެންމެ ރީތި ބައި ކުޅުނީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދެއްކުމާ އެކު އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށި އެވެ. އެ އިޝްތިހާރުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިލަނީ އެސްފިޔަ ޖަހާލާހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
"ސްޓާ ވޯޒް"ގެ ބަތަލާ ކެރީ ފިޝާ މަރުވެއްޖެ

"ސްޓާ ވޯޒް" ގެ ފިލްމުތަކުން ޕްރިންސެސް ލިއާގެ ރޯލުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ބަތަލާ ކެރީ ފިޝާ އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު ރިންގްޓޯނަކަށް

ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ޑަބްކުރާ އަޑު އޭގެ އޮރިޖިނަލް ގޮތުގައި އާއްމުވުމަކީ އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މީހުންގެ އަތުން އެފަދަ ގޯހެއް ވަރަށް ނެހެދެ އެވެ. އެހެންވެ، "ދަ މަމީ"ގެ ރީމޭކްގައި ޓޮމް ކްރޫޒް ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އެ ގޮތަށް އާއްމުވުމާ އެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 1
ޝޭމްޕޫ އިޝްތިހާރެއްގައި ސެލީނާ އާއި ޕްރިޔަންކާ

ޓީވީ ސީރީޒް "ކްއަންޓިކޯ" އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނުފޫޒު މިހާރު ހޮލީވުޑަށް ވެސް ވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016
"ޕްރޮމީތިއަސް"ގެ ސީކްއެލް އަށް ޖޭމްސް ފްރާންކޯ

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް 2012 ގައި ގެނެސް ދިން ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ޕްރޮމީތިއަސް" ގެ ސީކްއެލް "އޭލިއަން: ކޮވެނަންޓް" ގެ ކާސްޓަށް ޖޭމްސް ފްރާންސްކޯ ގެނެސްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެ، އޮސްކާ ވެސް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ކުޅެން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 20
ކުޑޫއާ އެކު ސްޓާ ވޯސް: ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ

ތިއީ ސްޓާ ވޯސް ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހެއް ނަމަ މިއަދަކީ ގައިމު ވެސް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ސްޓާ ވޯސް ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" މުޅި ދުނިޔޭގައި މިއަދު ޕްރިމިއަ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމު މި ފަހަރު ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަކިން ހާއްސަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެހެން ވެސް މި ފިލްމު ދިވެހިން ބަލާލަން އެބަ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 1
ޓޮމް ކްރޫޒާ އެކު "ދަ މަމީ" މާ ބޮޑަށް ފުރިހަމަކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމަކީ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "ދަ މަމީ" އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޕްރިޔަންކާގެ "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އަކީ އަންނަ އަހަރަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ލައިފްގާޑުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ "ބޭވޮޗް" ސީރީޒްގެ އާ ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު މި ފަހަރު ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016
އެކްޓް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: ކޭސީ އެފްލެކް

އެކްޓް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށް ހީވިޔަސް އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި ގަޔާވެގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ރަނގަޅު އެކްޓިންއެއް ނުދެެއްކޭނެ ކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކޭސީ އެފްލެކް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
"ޓު ޑައި ފޯ" އަށް އާދޭސް ކުރިން: ނިކޯލް ކިޑްމަން

ގަސް ވޭން ސޭންޓް 1995 ގައި ޑައިރެކްޓް ކުރި ކާމިޔާބު ކްރައިމް/ކޮމެޑީ ޑްރާމާ "ޓު ޑައި ފޯ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އާދޭސް ކުރި ކަމަށާއި އެއީ ކުޅެލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި ރޯލެއް ކަމަށް، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016
ހޮލީވުޑުގެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ތައުރީފް ޑިއާ ޒިންދަގީ އަށް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރުން ތައުރީފު ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސުރުހީއެކެވެ.