30 ޖުލައި

July 30, 2019
"އަލައްދިން" ގެ އާމްދަނީ ވެސް ބިލިއަނަކަށް

މިދިޔަ މެއި މަހު ރިލީޒް ކުރި ޑިޒްނީގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމު "އަލައްދިން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވުރެ އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2019 5
އުމުރުގެ މައްސަލާގައި ލިއޯގެ ލޯބިވެރިޔާ ރައްދު ދީފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑީ ކެޕްރިއޯ އާއި މިހާރުގެ ލޯބިވެރިޔާ/މޮޑެލް ކެމީލާ މޮންރޯގެ އުމުރުގައި 22 އަހަރުގެ ފަރަގެއް އުޅޭތީ އެކަމަށް ފާޑު ކިޔާ މީހުން ގިނަ އެވެ. އެކަމަކު...

July 29, 2019
ވިލް ސުމިތާއި ވިލް ސުމިތުގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ވިލް ސުމިތުގެ ތަފާތު ފިލްމެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ޖެމިނީ މޭން" އަކީ ހަމަ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައިލަން ޖެހޭ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ. މިއީ ވިލް ސުމިތު އަމިއްލަ ނަފުސާ ކުރިމަތިލާ ގޮތް...

25 ޖުލައި

July 25, 2019
ރިޑްލީ ސްކޮޓާ އެކު ބެން އެފްލެކާއި ޑޭމަން

ކާމިޔާބު ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސް ދީފައިވާ ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓްގެ އާ ފިލްމު "ދަ ލާސްޓް ޑުއެލް" އަށް މީގެ ކުރިން ވެސް އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މަޝްހޫރު ދެ...

July 25, 2019 1
ހޮލީވުޑުން ވެސް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނު: އަކްޝޭ

ހޮލީވުޑްގެ ބައެއް ފިލްމުތަކުން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކާ މިހާތަނަށް ދިމާނުވާ ކަމަށް އަކްޝޭ ކުމާރު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
"ބްލޭޑް" ގެ ރިބޫޓަށް މެހެރްޝާލާ އަލީ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި މާވެލް ސްޓޫޑިއޯސްގެ ވެމްޕަޔާ ސުޕަހީރޯ ފިލްމު ސީރީޒް "ބްލޭޑް" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ހަދަން ނިންމައި، ފިލްމުގެ ބަތަލަކަށް އޮސްކާ އެވޯޑް...

July 22, 2019
ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ކުރީގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޮސިޕް ގާލް" ގެ ސްޕިން-އޮފެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ގެނެސް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
"ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން" ގެ ސީކްއެލް ދެވަނަ ބައި "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 20, 2019
"ޖެކް ރީޗާ" އަށް އެމެޒޯންގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ރީޗާ ކިޔާ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ޓޮމް ކްރޫޒް ކުޅުނު "ޖެކް ރީޗާ" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުން އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެކަން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކެރެކްޓާ އަށް...

19 ޖުލައި

July 19, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިން ހެރީ ސްޓައިލްސް ފެނިދާނެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުރީގެ ބޭންޑް "ވަން ޑިރެކްޝަން" ގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހެރީ ސްޓައިލަކީ މިހާރު ފިލްމުތަކަށް އާ މީހެއް ނޫނެވެ. ކްރިސްޓޮފާ ނޯލަން 2017 ގައި ގެނެސް ދިން ފިލްމު "ޑަންކާކް" ގައި ވެސް 25 އަހަރުގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވަނީ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފަ އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2019
އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ރޯލަށް އޮސްޓިން ބަޓްލާ

ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް އެލްވިސް ޕްރެސްލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ވޯނާ ބްރަދާޒުން ހަދަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގައި އޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކު ހޯދަން ބޭއްވި...

July 17, 2019
ލޭޑީ ގާގާގެ ބިއުޓީ ކަލެކްޝަން ޕްރި-އޯޑަރަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/ބަތަލާ ލޭޑީ ގާގާ އަލަށް އުފެއްދި ބިއުޓީ ބްރޭންޑްގެ "ހައުޒް ލެބޯރެޓަރީޒް" ގެ ކަލެކްޝަންތަކުގެ ޕްރި-އޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 1
ޑޭވިޑް ބެކަމް ފިލްމު ސްޓޫޑިއޯއެއް ލޯންޗްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ތަރި ޑޭވިޑް ބެކަމް "99" ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ބްރޭންޑުގެ ދަށުން އަމިއްލަ އެންޓަޓައިންމަންޓް ސްޓޫޑިއޯއެއް ވެސް ލޯންޗްކޮށްފި އެވެ.

July 16, 2019 10
ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތުން ދަރިން ބޭނުމެއް ނޫން: މައިލީ

ދުނިޔެއާ މެދު އިންސާނުން އަމަލުކުރަނީ ޒަމާނުންސުރެ އަންހެނުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވި ދުވަހަކު ނޫނީ ދަރިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ...

12 ޖުލައި

July 12, 2019
"މެލަފިސަންޓް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ޝައުގުވެރި

އެންޖެލީނާ ޖޮލީގެ "މެލަފިސަންޓް" ގެ ދެވަނަ ބައި "މިސްޓްރެސް އޮފް އީވިލް" ގެ ޓްރެއިލާ އަށް ކުރަމުން ދިޔަ އިންތިޒާރަށް ޑިޒްނީން ނިމުން ގެނެސް ދީފި އެވެ.

July 12, 2019
ކިޑްމަންގެ ވެބް ސީރީޒެއް ވޯނާ މީޑިއާ އަށް

ވާނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފު ކުރި ސްޓްރީމިން ސާވިސް "އެޗްބީއޯ މެކްސް" އަށް، މަޝްހޫރު ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން ވެބް ސީރީޒެއް ޕްރޮޑިއުސްކޮށްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019
"ސޯ" ގެ ރިބޫޓްގެ ކާސްޓަށް ސެމުއެލް އެލް ޖެކްސަން

ހޮލީވުޑްގެ މަގުބޫލު ބިރުވެރި ފިލްމު ސީރީޒް "ސޯ" ގެ ރިބޫޓް ވާޝަނެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، އެ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ސެމުއެލް ޖެކްސަން ވެސް ގުޅިއްޖެ އެވެ.

July 11, 2019
"ފްރެންޑްސް" އަންނަ އަހަރު އެޗްބީއޯ މެކްސް އަށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން މިހާތަނަށް ސްޓްރީމް ކުރަމުން ދިޔަ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އެޗްބީއޯ އިން، އަލަށް ތައާރަފުކުރާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން ސްޓްރީމް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ދައްކާލައިފި

ކުރީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "މުލާން" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ޑިޒްނީން ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 10, 2019
"ފާސްޓް 9" ގައި ވެސް ތެރަން އާއި މިރެން ހިމެނޭ

މިދިޔަ މަހު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ޝޫޓިން ފެށި "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިސް" ސީރީޒްގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމުން ވެސް އެންމެ ފަހުން ގެނެސް ދިން ފިލްމުގެ ކާސްޓްގައި ހިމެނުނު ދެ ބަތަލާއިން ކަމަށްވާ...

09 ޖުލައި

July 09, 2019 3
ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މުސްކުޅިވެއްޖެ: ބްރެޑް ޕިޓް

ފިލްމު ކުޅޭ ވަރަށް ވުރެ މިހާރު މާ ކުސްކުޅިވެއްޖެ ކަމަށާއި އެކްޓިން އަކީ ޒުވާންކަމާ ގުޅިފައި އޮންނަ ކަމެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބްރެޓް ޕިޓް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެލީ ބެއިލީ

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސް ދީފައިވާ ބައެއް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމުތަކުގެ ލައިވް-އެކްޝަން ވާޝަންތައް ގެނެސް ދިނުމުގެ ފޯރީގައި، މި ލިސްޓަށް "ލިޓްލް މާމެއިޑް" އިތުރުކޮށް، އޭގެ ލީޑް ބަތަލާއަށް ހެލީ ބެއިލީ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
"ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ސީރީޒަށް ޑައިރެކްޓަރެއް

ޑައިރެކްޓަރު ޕީޓާ ޖެކްސަންގެ ކާމިޔާބު ފެންޓަސީ/އެކްޝަން ފިލްމް "ލޯޑް އޮފް ދަ ރިންގްސް" ވެބް ސީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން އުޅޭ ވާހަކަ މީޑިއާތަކަށް އެރީ މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މި ޕްރޮޖެކްޓާ ބެހޭ މާ ގިނަ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވިފައެެއް ނެތެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019
އޮސްކާ އަށް ވޯޓް ދޭ ލިސްޓަށް އިންޑިއާގެ ފަންނާނުން

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފިލްމީ އެވޯޑް ކަމަށްވާ އޮސްކާގެ 92 ވަނަ އެޑިޝަނަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރުގެ އެކެޑެމީން އިންޑިއާގެ ހަ ފަންނާނަކަށް ވެސް ވޯޓް ދިނުމުގެ...

July 03, 2019
ހޮލީވުޑުން ވަރުގަދަ ޓްރެއިލާތަކެއް

ވަރުގަދަ އަންހެން ކެރެކްޓާތަކެއް އުޅޭ "ޗާލީޒް އެންޖެލްސް" އަކީ ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް ބޮޑު މަގުބޫލު ކަމެއް ހޯދި ފިލްމުތަކެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ޝާލޮކް ހޯމްސްގެ ރޯލަށް ހެންރީ ކެވިލް

ޝާލޮކް ހޯމްސްގެ ކެރެކްޓާ މީގެ ކުރިން ވެސް ބެލުންތެރިން ސްކްރީނުގައި އެތައް ފަހަރަކު ތަޖުރިބާކޮށްފައި ވާނެ އެވެ. މި ކެރެކްޓާ ފެންނާނެ އިތުރު ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އަނެއްކާވެސް އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. މި ފަހަރު އެހެން އެކްޓަރަކާ އެކީގަ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
ކްރިސްގެ ބަދަލުގައި "އިންފިނިޓް" ވޮލްބާގަށް

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު އެކްޓަރު ކްރިސް އިވަންސް ސޮއިކުރި ޕެރަމައުންޓް ޕިކްޗާޒްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "އިންފިނިޓް" މާކް ވޮލްބާގަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2019 2
"ދަ ޕްރޮމް" ގައި މެރީލް އާއި ކިޑްމަން

ވަރުގަދަ ތަރިންތަކެއް އެއް ފިލްމަކުން ފެނުމަކީ އަބަދުވެސް ބެލުންތެރިން ވަރަށް ޝައުގުވެރިވާ ކަމެކެވެ. ނެޓްފްލިކްސް އިން މިހާރު އަންނަނީ ހޮލީވުޑްގެ އޭ-ލިސްޓް ދެ ބަތަލާ އަކު ހިމަނައިގެން ފިލްމެއް ހަދަން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.