12 ޖުލައި

July 12, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގުޅުވައިދިނީ ރޮކް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ހޫނެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް...

July 12, 2018 4
ތައިލެންޑް ހޮހޮޅައިގެ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ތައިލެންޑް ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 މެމްބަރުންނާއި ޓީމްގެ ކޯޗް އެ ގައުމުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ، އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން ހިންގި ކާމިޔާބު ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ބިނާކޮށް...

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"އިންޑިއާނާ ޖޯންސް 5" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ޑިޒްނީން 2010 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ، ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
ޒެކްގެ ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑު ކަމަކު ނުދިޔަ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޒެކް އެފްރޯނަކީ ކުއްލިކުއްލިއަށް ސްޓައިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ތަރިއެކެވެ. އެގޮތުން ފާޑުފާޑަށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ތަފާތު ކުލަތައް ޖެއްސުމަކީ އޭނާ އެހާ ބިރު ގަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ކުޅޭ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ހިންދީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
"ފޯލެން ކިންގްޑަމް" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ކިންގްޑަމް ފޯލެން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
"ކިންގް އޮފް އޮއިލް" އަކީ މެޓް ޑެމަން

ތެލުގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން 70 ގެ އަހަރުތަކުގައި މަހުޖަނަކަށްވި، ބެލްޖިއަމަށް އުފަން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާވެރިޔާ މާކް ރިޗްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގަރަފިކަލް ޑްރާމާ "ދަ ކިންގް އޮފް އޮއިލް: ދަ ސީކްރެޓް ލައިވްސް އޮފް މާކް ރިޗް" ޓައިޓްލް ރޯލަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެޓް ޑެމަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
"މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އިންޑިއާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން ލިޔުނު އަދި އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ވާހަކަ "މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" އަށް ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ކައިވެނިކޮށްފި

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވެސް މަންޒަރުތަކެއް ނެގި ފިލްމް "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލިޔުންތެރިއަކަށް

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަކީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް އަދި ބަތަލާއަލަށް ވިޔަސް، އޭނާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެމީ މެރިބެލް މުނިޒްގެ މިސްރާބު ހުރީ އެހެން ދިމާއަކަށެވެ. މަންމަގެ ކެރިއަރުގެ މިސްރާބާއި ދަރިފުޅުގެ މިސްރާބު ހާސް ބައި ތަފާތެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" ކުޅެނީ ހިލޭ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް އޭނާ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
އެކެޑެމީގެ ލިސްޓްގައި އިންޑިއާގެ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް

އޮސްކާ އެވޯޑް އިންތިޒާމް ކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) މި އަހަރުގެ އެކެޑެމީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލައި، އާންމު ކުރި އިރު އޭގައި އިންޑިއާގެ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ދެ ތަރިއަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިއަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 5
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީއަކީ "އަންފިނިޝްޑް"

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018
ސެމް މެންޑޭޒްގެ އާ ފިލްމް "1917" ސްޕީލްބާގާ އެކު

ތިން އަހަރު ފަހުން މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު ސެމް މެންޑޭޒް ބޮޑު ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް، މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގާ ގުޅިގެން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018
ޑިޒްނީގެ "ޑަމްބޯ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

"ޑަމްބޯ" ގެ މީގެ ކުރިން ބެލުންތެރިންނަށް ފެނިފައި ވާނީ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

June 16, 2018 4
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރީ 12 ކްރޯޑަށް

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ސޮއިކުރި ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމް "ބާރަތު" ކުޅެން އެއްބަސްވީ 12 ކްރޯޑް ރުޕީސް އަށް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018
"އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 2 ބިލިއަނަށް

މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހު ރިލީޒް ކުރި "އެވެންޖާޒް: އިންފިނިޓީ ވޯ" ބޮކްސް އޮފީހުގައި ދެ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައި ތާރީހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ.

June 15, 2018
"ޑެޑްޕޫލް 2" އިން ކަންޔޭގެ މިއުޒިކް ކޮޕީކުރީތަ؟

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ސުޕަހީރޯ ފިލްމް "ޑެޑްޕޫލް 2" ގެ މިއުޒިކް، ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ އުފެއްދުންތަކަކާ ވައްތަރު ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2018
ސްޓެލޯންގެ ބަދަލުގައި "ޕްރޮޖެކްޓް އެކްސް" ގައި ޖޯން ސީނާ

ޖެކީ ޗެން ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މުހިއްމު ރޯލެއް ވެސް ކުޅޭ ފިލްމް އެކްޝަން ތުރިލާ "ޕްރޮޖެކްޓް އެކްސް" ގެ ކާސްޓަށް ސިލްވެސްޓަ ސްޓެލޯންގެ ބަދަލުގައި ޖޯން ސީނާ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 14, 2018 1
ހޮލީވުޑަށް ޝައުގު އެބަހުރި: ކާޖޮލް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ޝައުގުވެރިވާ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ހުނަރުވެރި ބަތަލާ ކާޖޮލް ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 1
"ރެޑް ނޯޓިސް" ގައި ރޮކް އާއި ގަލް ގެޑޯ

ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ "ރެޑް ނޯޓިސް" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް "ވޮންޑަ ވުމަން" ގެ ބަތަލާ ގަލް ގެޑޯ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

June 13, 2018 3
މައްސަލަ ބޮޑުވި "ދަ މެސެޖް" ސައުދީގެ ސިނަމާތަކަށް

މީގެ ކުރިން އަރަބި ގައުމުތަކުގައި ދެއްކުން މަނާކުރި ފިލްމް "ދަ މެސެޖް" އަރަބި ސަބް ޓައިޓްލްއާ އެކު ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ސިނަމާތަކުގައި ދައްކާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 1
ބޮބް މާލީގެ ފިލްމެއް ހަދަނީ

ރެގޭ މިއުޒިކްގެ ޖާދޫގައި އެތައް ބަޔަކު ޖެއްސުވި ކުރީގެ މަޝްހޫރު މިއުޒިކް ލެޖެންޑް ބޮބް މާލީގެ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިއެކްއެލްއެއް ގެނެސް ދެނީ

އެޗްބީއޯގެ ކާމިޔާބު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ 8 ވަނަ ސީޒަނާ އެކު، މި ސިލްސިލާ އަށް އަންނަ އަހަރު ނިމުން ގެންނަން ނިންމާފައި ވަނިކޮށް، ފޭނުންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ހަބަރެއް...

June 11, 2018 6
ޕްރިޔަންކާ މާފަށް އެދިއްޖެ

އޭބީސީން ގެނެސްދޭ، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަންޓިކޯ" ގެ އެޕިސޯޑެއްގައި އިންޑިއާގެ ބަޔަކު ޓެރަރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައި ވާތީ ޕްރިޔަންކާ އާއި އޭބީސީން މާފަށް...