14 ޖޫން

June 14, 2016
"މޮއާނާ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ، ވަރަށް ސަޅި

މިއީ އަދި ޓީޒާ ޓްރެއިލާ އެވެ. ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ކުރިއަށް އަދިި އޮތީ އެވެ. ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސިނަމާތަކަށް އަންނަ ޑިސްނީގެ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "މޮއާނާ" ބަލާލަން، އެނިމޭޝަން...

June 14, 2016
"ކެއޯސް ވޯކިން" ގެ ޑައިރެކްޓަރަކަށް ޑަގް

އެމެރިކާ އަށް އުފަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ވާހަކަ ލިޔުންތެރިޔާ ޕެޓްރިކް ނެސް "ކެއޯސް ވޯކިން" ގެ ނަމުގައި ގެނެސް ދީފައިވާ ސައިންސް ފިކްޝަން ޓްރިލޮޖީ އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާ ފިލްމުގެ...

13 ޖޫން

June 13, 2016 1
"އޯޝަންސް އިލެވެން" ގެ ރިމޭކިން، ހުސް ބަތަލާއިން

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން "އޯޝަންސް އިލެވެން" ގެ އަންހެން ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނަ އިރު، ޖޯޖް ކްލޫނީ އޮރިޖިނަލްގައި އަދާކުރި ރޯލް ކުޅޭނީ އޮސްކާ ހާސިލުކޮށްފައިވާ...

June 13, 2016
"ޕެޝަން އޮފް ދަ ކްރިސްޓް" ގެ ސީކްއެލްއެއް

އީސާގެފާނުގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މީގެ 12 އަހަރުން ކުރިން ގެނެސްދިން ފިލްމް "ޕެޝަން އޮފް ދަ ކްރިސްޓް" ގެ ސީކްއެލްއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 3
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ މިއުޒިކް ވީޑިއޯއެއް

ބޮލީވުޑް ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަކީ މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެ ތަރިއެއްގެ ވިދުން އެންމެ ގަދަ އެއް ތަރި އެވެ. އެމެރިކާގެ އޭބީސީގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކުއެންޓިކޯ"ގެ ފުރަތަމަ ސީޒަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ވަނީ ފުރިހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. އަދި ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ އެޕިސޯޑުތަކުގެ ޝޫޓީން ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016
"މާޑާ އޮން ދި އޮރިއެންޓް އެކްސްޕްރެސް" އަށް ޖޯލީ

މީގެ 42 އަހަރު ކުރިން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައި ފިލްމް "މާޑާ އޮން ދި އޮރިއެންޓް އެކްސްޕްރެސް" ގެ ވާޝަނެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، ފިލްމުގެ މުހިއްމު ރޯލެއް އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި.

June 11, 2016
"ލޯގަން ލަކީ" ގެ ކާސްޓަށް ހިލަރީ ސްވޭންކް

ސްޓީވެން ސޮޑަބާގްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމު އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، ފިލްމަށް އެތައް ބަޔަކު އަންނަނީ އިންތިޒާރު ކުރަމުންނެވެ.

June 11, 2016
ވިންސްލެޓާއި އިދްރީސްގެ ޖޯޑު ބަލާލަން ބޭނުންތަ؟

މޮޅު އަދި މަޝްހޫރު ތަރިންތަކެއް އެއް ފިލްމަކުން ބަލާލަން ލިބުމަކީ ބެލުންތެރިން އަބަދު ވެސް ބޭނުންވާ ކަމެކެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016
"އަލީ" އަލުން ސިނަމާ އަށް

މި މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހު މަރުވި ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީގެ ހަޔާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހެދި ފިލްމް "އަލީ" އަލުން ސިނަމާ އަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

June 09, 2016
މޯމްގެ އެމްބެސަޑަރުންގެ ތެރޭގައި ޑެ ނީރޯ އާއި ގާގާ

ނިއުޔޯކްގެ މޭޔަރުގެ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިންގާ މޭޔާސް އޮފީސް އޮފް މީޑިއާ އެންޑް އެންޓަޓައިމަންޓް (މޯމް) ގެ 50 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ދިމާކޮށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ އެމްބެސެޑަރުންގެ...

June 09, 2016 1
ޑިސްނީގެ "މޮއާނާ" ގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި

ޑިސްނީގެ ކުރިއަށް އޮތް އެނިމޭޓެޑް ފިލްމް "މޮއާނާ" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު އިއްޔެ ދައްކާލައި، ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހު އާންމުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 1
"ބްލޭޑް ރަނާ 2" ގެ ބަތަލާއަކީ މެކެންޒީ

މީގެ 30 އަހަރު ކުރިން ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައި ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމް "ބްލޭޑް ރަނާ" ގެ ސީކްއެލްގެ ބަތަލާއަކަށް ޒުވާން ތަރި މެކެންޒީ ޑާވިސް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

June 08, 2016
އެޑީ މާފީ ބްރެޓްގެ އާ ފިލްމަށް

ދެހާސް އެގާރަ ވަނަ އަހަރު "ޓަވާ ހެއިސްޓް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ޑައިރެކްޓަރު ބްރެޓް ރަޓްނާ އާއި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އެޑީ މާފީ އާ ފިލްމަކަށް ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

June 08, 2016
ބަފްޓާގެ އާ ޗެއާއަކަށް ޖޭން ލަޝް

ދަ ބްރިޓިޝް އެކެޑަމީ އޮފް ފިލްމް އެންޑް ޓެލެވިޝަން އާޓްސް (ބަފްޓާ) ގެ އާ ޗެއާއަކަށް ޖޭޝް ލަޝް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016
"ޒޫޓޯޕިއާ" ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކުލަބަށް

ޑިސްނީގެ "ޒޫޓޯޕިއާ" އަކީ މިހާތަނަށް ތާރީހުގައި ވެސް އެއް ބިލިއަނަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ހަތަރު އެމިނޭޓެޑްގެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން އެއް ފިލްމު

June 07, 2016 2
ވިން ޑީސަލް އާއި ދީޕިކާ ގުޅޭތަ؟

ޓްރިޕްލް އެކްސްގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރާ މީހުންނަށް ދޭން އޮތް އުފާވެރި ހަބަރަކީ އެ ފިލްމް އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 20 ގައި ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް އަންނަ ވާހަކަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016
އެލިޒަބަތު "ޕިޗް ޕާފެކްޓް 3" ޑައިރެކްޓެއް ނުކުރާނެ

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލް ފްރެންޗައިޒެއް ކަމަށްވާ އަންހެން ގްރޫޕެއް އުޅޭ ކޮމެޑީ ފިލްމް "ޕިޗް ޕާފެކްޓް" ގެ ދެވަނަ ފިލްމް އެލިޒަބަތު ބެންކް ޑައިރެކްޓް ކުރި ނަމަވެސް، އޭގެ ތިން ވަނަ ފިލްމް ޑައިރެކްޓް ކުރާނީ އޭނާ ނޫން ކަމަށް އެލިޒަބަތު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016
އެކްޓަރު ޗެނިން ޓެޓަމް އަލުން ކްލާހަށް!

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސްގައި ލެކްޗަރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަން ފެށި ވާހަކަ އޮންނާނީ އަޑު އަހައިފަ އެވެ.

June 05, 2016
ޑެޕް އާ ބައިވެރިއަކު ހޯދީތަ؟

ގެވެށި އަނިޔާ ވެސް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯނީ ޑެޕްގެ ކައިރިން ވަރިވާން އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އަމްބާ ހާޑް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިގެން އުޅޭ އިރު، ޑެޕް އާ...

04 ޖޫން

June 04, 2016
ލިންޒީ ލޯހެން ކައިވެނިކުރަނީ

"މީން ގާލްސް" އާއި"ފްރީކީ ފްރައިޑޭ" ފަދަ ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހެން ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

June 04, 2016 7
ބޮކްސިން ލެޖެންޑް މުހައްމަދު އަލީ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އެއް ބޮކްސިން ތެޅުންތެރިޔާ އަދި 20 ވަނަ ގަރުނުގެ ކުޅިވަރު ޝަހުސިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރާ އެމެރިކާގެ މުހައްމަދު އަލީ އުމުރުން 74...

03 ޖޫން

June 03, 2016 1
ޓޭލާ އާއި ކަލްވިން ވަކިވެއްޖެ

ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ޑީޖޭ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ކަލްވިން ހެރިސް...

June 03, 2016
ބެކިންސޭލްގެ ވާހަކަތައް ބޭ ނެގީ ވަރަށް ފިނިކޮށް

ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ހާދިސާތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ފިިލްމް "ޕާލް ހާބާ" ގައި ކުޅުނު ރޯލަށް ޑައިރެކްޓަރު މައިކަލް ބޭ އެދިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިކެން ޖެހުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އެކަން...

02 ޖޫން

June 02, 2016
ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ބޮލީވުޑް ޑައިރެކްޓަރަކާ އެކު

ހަތަރު ފިލްމެއްގައި ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅުނު އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ބޮންޑްގެ ރޯލުން ދެން ނުފެނުނަސް، މާޔޫސް ވާނެ ކަމެއް ނެތެވެ.

June 02, 2016
ކެއިރާ ނައިޓްލީގެ ދިފާއުގައި ބައެއް ޑައިރެކްޓަރުން

ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން އޮސްކާ އަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކެއިރާ ނައިޓްލީއަކީ އެކްޓް ކުރަން ނޭނގޭ "ސްޕަމޮޑެލްއެއް" ކަމަށް ބުނެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޯން ކާނީ ދެއްކި...

June 02, 2016
"ސްޓާ ޓްރެކް ބިޔޯންޑް" ގެ ވިލަންއަކީ އިދްރީސް

ތިއީ ސްޓާ ޓްރެކް ފިލްމަތަކުގެ ފޭނެއް ހެއްޔެވެ؟ އަދި އެކްޓަރު އިދްރީސް އެލްބާގެ އެކްޓިން އަށް ލޯބިކުރާ ފޭނެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހެންވެެއްޖެ ނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ސްޓާ ޓްރެކް ފިލްމް ހާއްސަ...

01 ޖޫން

June 01, 2016 2
"ކްއަންޓިކޯ ގެ އޮޑިޝަން ހެދި އިރު ވަރަށް ބިރު ގަތް"

ބޮލީވުޑްގައި 50 ފިލްމް ކުޅެފައި ވެސް ހޮލީވުޑަަށް ގޮސް ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކްއަަންޓިކޯ" އަށް އޮޑިޝަން ހަދަން ޖެހުމުން ވަރަށް ހާސްވެ، ބިރު ގަތް ކަމަށް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ ބުނެފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016
ބޮންޑްގެ ރޯލަށް ޖެމީ ބެލްތަ؟

މިދިޔަ އަހަރު ސިނަމާތަކަށް އައި ބޮންޑް ސީރީޒްގެ "ސްޕެކްޓްރާ" އަށް ފަހު، ދެން ބޮންޑްގެ ރޯލް ނުކުޅެން އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް ނިންމުމާ ގުޅިގެން، އެ ރޯލަށް ދެން އަންނާނެ އެކްޓަރަކާ މެދު ފޭނުންގެ މެދުގައި އަންނަނީ ވަރުގަދަ ބަހުސެއް ހިނގަމުންނެވެ.

May 31, 2016
"ފިއުރިއަސް 8" ގައި ރޮކް ފެންނާނީ މިހެން

ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންނަ އަހަރު އަނެއްކާ ވެސް ހާއްސަ ވާނެ އެވެ. އޭގެ އަށް ވަނަ ފިލްމް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އަންނާނެ އެވެ.

May 31, 2016 3
ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅެކުޅެ ޑެނިއަލް ވަރުބަލިވެއްޖެ: ޖޫޑީ

ޒަމާންވީ މަޝްހޫރު ސްޕައި ތުރިލާ "ޖޭމްސް ބޮންޑް 007" ފިލްމުތަކުގައި ބޮންޑްގެ ރޯލް ކުޅެކުޅެ، އެ ސީރީޒްގެ ހަތަރު ފިލްމް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޑެނިއަލް ކްރެއިގް މިހާރު ވަރުބަލިވެފައިވާ...

30 މެއި

May 30, 2016 1
ލިއާމް މައިލީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަމުގެ އިޝާރާތެއް

"ހަންގާ ގޭމްސް" ގެ ޒުވާން ތަރި ލިއާމް ހެމްސްވޯތު، މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަ ކިއުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސްއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފަ އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016
ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރުން ކުރިން ނުދައްކާ ވާހަކަތަކެއް

ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީއަކީ ފިނިފެން މަލުގެ ދާނެއް ނޫނެވެ. ހޮލީވުޑާއި ބޮލީވުޑްގައި ވެސް އަނދިރި ފަރާތް ހަމަ އެހާމެ އަނދިރި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2016 1
ކިމްގެ އާއިލާ އަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އޮފާއެއް

ރިއަލިޓީ ޝޯތަކުން މަގޫބުލުކަން ހޯދާފައިވާ އެމެރިކާގެ ކިމް ކާޑޭޝިއަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އޮފާއެއް ހުށަހަޅައިފި...

May 27, 2016 1
ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ މަންމަ މަރުވެއްޖެ

ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަންގެ މަންމަ އަދި ކުރީގެ ބަތަލާ ނޭންސީ ޑައު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016 1
ޖޮނީ ޑެޕްގެ އަންހެނުން ވަރިވާން ކޯޓަށް

"ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ފަދަ މަޝްހޫރު ފިލްމުތައް ކުޅެފައިވާ އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕްގެ އަންހެނުން އަދި ބަތަލާ އަމްބާ ހާޑް ވަރިވާން ނިންމައި، ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

May 26, 2016 3
ޖޯލީ އާއި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް!

ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި، ދެ މީހުން ވަކިން ވެސް އުޅޭތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުން ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އާއި ބްރެޑް ޕިޓްގެ ކައިވެނި...

May 26, 2016 1
"ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ގެ ޓީޒާ އަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ފެއަރީ ޓޭލްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް މި އޮތީ އުފާވެރި ހަބަރެކެވެ. މަޝްހޫރު ވާހަކަ "ބިއުޓީ އެންޑް ދަ ބީސްޓް" ސިނަމާތަކަށް އަންނަން ތައްޔާރު ވަނީ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2016
އެންޖެލީނާ ޖޯލީ ލެކްޗަރާއަކަށް

އޮސްކާ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އަދި އިންސާނިއްޔަތަށް އަގު ހުރި ހިދުމަތްތަކެއް ކޮށްދެމުން އަންނަ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަން ސްކޫލް އޮފް އިކޮނޮމިކްސް (އެލްއެސްއީ) ގެ ލެކްޗަރާއަކަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2016
އަންހެން "ވުލްވެރިން" އެއް ފެނިދާނެ!

ހިއު ޖެކްމަން ކުޅޭ "ވުލްވެރިން" ކެރެކްޓާއަކީ ބެލުންތެރިން ވަރަށް ލޯބިވާ ކެރެކްޓާއެކެވެ. ވަރުގަދަ ހަށިގަނޑަކާއި އާދަޔާ ހިލާފު ބާރުތަކެއް ލިބިގެންވާ އެ ކެރެކްޓާއަކީ ސްކްރީނުން ބަލާލަން ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދާ ރޯލެކެވެ.