09 މާޗް

March 09, 2017 1
ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަން ކައިވެނި ރޫޅާލަން ނިންމައިފި

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ސްކާލެޓް ޖޮހަންސަންގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ފިރިމިހާ ރޮމައިން ޑޯރިއަކް ކައިރިން ވަރިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2017
"ދަ ޕޯސްޓް" ގައި ވަރުގަދަ ތިން ނަމެއް

"ދަ ޕޯސްޓް" އިއުލާން ކުރުމާ އެކު، އެ ފިލްމަށް ކުރެވޭ އިންތިޒާރުތައް ފެށުނީ އެވެ. ފިލްމް ރިލީޒް ކުރާނެ ދުވަހެއް ވެސް އަދި ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލާލަންޖެހޭ ކަހަލަ ފިލްމެކެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017
ވަޔޯލާ އަށް ހާވަޑް ފައުންޑޭޝަންގެ އަހަރީ އެވޯޑް

"ފެންސެސް" ގައި ދައްކާފައިވާ މޮޅު ހުނަރާ އެކު، އޮސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ސަޕޯޓިން އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑްގެ އިތުރުން ގިނަ އެވޯޑްތަކެއް އެ ރޯލުން މި އަހަރު ހާސިލްކޮށްފައިވާ ބަތަލާ ވަޔޯލާ ޑޭވިސް އަށް ހާވަޑް ފައުންޑޭޝަންގެ އާޓިސްޓް އޮފް ދި އިޔާގެ އެވޯޑް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017
މާޓިން ސްކޮސިސްގެ އާ ފިލްމަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް

ވުލްފް އޮފް ވޯލްސްޓްރީޓާއި ދަ ޑިޕާޓެޑް ފަދަ މޮޅެތި ފިލްމްތައް އުފައްދާފައިވާ މާޓިން ސްކޮސީސްގެ އާ ފިލްމް "އައިރިޝްމޭން" އަށް ބޮޑު ބަޖެޓެއް ދޭން ނެޓްފްލިކްސް އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017
"ޖޯއީ ޓްރިބިއާނީ" ރިޓަޔާ ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ފްރެންޑްސް" އިން ވިދާލި އެކްޓަރު މެޓް ލެބްލޭންކް އުމުރުން 50 އަހަރުވުމުން އެކްޓްކުރުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 1
އެންމެ މޮޅު ފިލްމުގެ އޮސްކާ ދެވުނީ ނުބައި ފިލްމަކަށް!

އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ ދިގު ހަފްލާ ފެށިގެން ނިމެންދެން ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ މީހުންނަށް ލިބުނީ ބޮޑު ހައިރާންކަމެކެވެ. އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ކަމަށް އިއުލާންކޮށް އެ ފިލްމުގެ ތަރިންނަށާއި ކްރޫ އަށް އެވޯޑް ހަވާލުކުރުމަށް ފަހު އެކަން ވީ ބޮޑު އޮޅުމަކަށެވެ.

February 27, 2017
އޮސްކާގެ އެންމެ މޮޅު ފިލްމަކަށް "މޫންލައިޓް"

އެކެޑެމީ އެވޯޑް ނުވަތަ އޮސްކާ އެވޯޑްގެ 14 ނޮމިނޭޝަނާ އެކު މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" ފެވަރިޓިއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ނަމަވެސް، ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެވޯޑްތައް ބެހިގެން...

February 27, 2017
އެކްޓަރު ބިލް ޕެކްސްޓަން މަރުވެއްޖެ

ޓައިޓޭނިކް އާއި އޭލިއަން ފަދަ ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ބިލް ޕެކްސްޓަން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2017
އަސާންޖްގެ ދިފާއުގައި ޕަމޭލާ އެންޑަސަން

ވިލިކިލީކްސްގެ ވެރިޔާ ޖޫލިއަން އަސާންޖާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޕަމެލާ އެންޑަސަންއާ ބެހޭ ގޮތުން ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ތަފާތު ވާހަތަކެއް އަންނަނީ ދެކެވުމުންނެވެ. ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ދެ މީހުން އުޅެނީ ރައްޓެހިވެގެންނެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ކުރު ވާހަކަ ފޮތެއް ނެރެނީ

ފިލްމްތަކުގައި ޓޮމް ހޭންކްސް ނުކުޅޭ ރޯލެއް މިހާރު މަދު ވާނެ އެވެ. ބޭސްބޯލް މެނޭޖަރެއްގެ ރޯލުން ފެށިގެން ގޮސް ޕައިލެޓެއްގެ ރޯލާ ހަމައަށް އޭނާ ވަނީ ފިލްމުތަކުގައި ކެރެކްޓާތައް ކުޅެފަ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 3
ބުރުގާ އެޅުމުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅުނު: ލިންޒީ

ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަން ބުރުގާ އަޅައިގެން ހުއްޓާ ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް އާންމުވުމުން، އޭނާ އިސްލާމް ވީކަމަށް އަޑު ފެތުރިފައިވެ އެވެ. މިކަމުގެ ހަގީގަތެއް ނޭނގެ އެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ފަރާތުން އަންނަނީ އިސްލާމް ދީނަށް ޝައުގުވެރިކަން ހުރިކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ފެންނަމުންނެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ޕިޓާ ވަކިޔަސް މިއީ އަދިވެސް އާއިލާއެއް: ޖޮލީ

އެކްޓަރު ބްރެޑް ޕިޓާ ވަކިވާން ނިންމުމަކީ އުނދަގޫ ނިންމުމެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަމުގެ ސަބަބުން ގުޅުން އެއްކޮށް ކެނޑިގެން ނުދާ ކަމަށާއި "އާއިލީ ގުޅުން" އަބަދު ވެސް އޮންނާނެ ކަމަށް ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ބުނެފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017
ކްލޫނީ އާއި އަމާލް އަށް ލިބެނީ ދެ ޖިންސްގެ ދެ ކުދިން

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޯޖް ކްލޫނީ އާއި އޭނާގެ އަންހެނުން އަދި އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ވަކީލް އަމާލް ކްލޫނީ އަށް އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ލިބެން އުޅޭކަމުގެ ޚަބަރު ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ވަނީ ފެތުރިފަ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017
"ލާ ލާ ލޭންޑް" އާ މެދު ފަހުރުވެރިވަން: ރަޔަން

"ލާ ލާ ލޭންޑް" ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުގޮސްފި ކަމަށާއި ފިލްމުގެ ކާމިޔާބީއާ މެދު ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށް އެ ފިލްމުގެ ބަތަލު ރަޔަން ގޮސްލިން ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2017 9
ޖަނގިޔަލަކުން ބާރު ލިބޭ ކެޕްޓަން އަންޑަޕޭންޓްސް

ސުޕަމޭން ކަހަލަ ސުޕަހީރޯއިން ކޮސްޓިއުމްގެ މަތިން ޖަނގިޔަލެއްގެ ލައިގެން އުޅޭތީ އެކަން އޮންނަނީ ބޮޑު ޖޯކަކަށް ވެފަ އެވެ. ލައިވް އެކްޝަން ފިލްމުތަކުން އެކަހަލަ ކޮސްޓިއުމްތައް...

February 10, 2017 2
ހޮލީވުޑްގައި ދީޕިކާއަށް ވުރެ ދިޝާ ޕަޓާނީ މާ ކާމިޔާބު

ބޮލީވުޑްގައި ދީޕިކާ ޕަދުކޯން ރަނިކަން ކުރިޔަސް ހޮލިވުޑްގައި އޭނާ ކުޅުނު ފިލްމު "ތުރީ އެކްސް: ރިޓާން އޮފް ޒެންޑާ ކޭޖް" ކާމިޔާބު ވާ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017
ކައިލީ އާއި ޖޯޝުއާގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް

ވަރަށް އަވަހަށް ކައިވެނި ކުރަން ނިންމައި، އެކަމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދަނިކޮށް އޮސްޓްރޭލިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ކައިލީ މިނޯގާއި އެކްޓަރު ޖޯޝުއާ ސޭސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުން ނިމުމަކަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017
ޖެކޮލިންގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމް އޮގަސްޓްގައި

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އަދި ނަރުގިސް ފަޚްރީ ފަދަ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާއިން މިހާރު ވަނީ އެ މީހުންގެ ހުނަރު ހޮލީވުޑްގައި ދައްކާލައިފަ އެވެ. ދެން އޮތީ ސްރީ ލަންކާ އަށް އުފަން ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ޖެކޮލިން ފެނާންޑޭޒް ވެސް ވަނީ ހޮލީވުޑް ފިލްމެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ޕެރިސް ޖެކްސަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

ޕޮޕް ލަވައިގެ ރަސްގެފާނު މައިކަލް ޖެކްސަންގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޕެރިސް ޖެކްސަން ޓީވީ ސިލްސިލާއަކާ އެކު، އެކްޓިންގެ ތެރެއަށް ވަންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

February 02, 2017 2
"ލަޔަން" ގައި އުޅޭ އިންޑިއާގެ ފަގީރު ކުއްޖާގެ ވާހަކަ

ސަނީ ޕަވާރް ނިދާ ކައިބޮއި ދިރިއުޅެނީ މައިންބަފައިންނާއި އެއްބަނޑުއެއްބަފާ ދެކުދިންނާއި އަދިވެސް އެތައް ބަޔަކު އުޅޭ ކުޑަކުޑަ ކޮޓަރިގަނޑެއްގަ އެވެ. އެއީ މުމްބައިގެ އެންމެ ފަގީރު...

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017
އެޝްޓަން ކުޗާގެ ރައްދެެއް ރައީސް ޓްރަމްޕަށް

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އަންނަނީ ފާޑު ކިޔަމުންމެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މުނިފޫހި ފިލުވުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނުފޫޒް ގަދަ ސެލެބްރިޓީން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
ބޮލީވުޑްގެ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ބޭނުން: ޖެކީ ޗެން

ބޮލީވުޑްގެ ލޯބީގެ ފިލްމެއް ކުޅެލަން ވަރަށް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި ޑައިރެކްޓަރަކު ފުރުސަތެއް ދީފި ނަމަ ގަބޫލު ކުރާނެ ކަމަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖެކީ ޗެން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017
އޮސްކާގެ ކުރީގައި ވެސް "ލާ ލާ ލޭންޑް"

ހަތް ދިހަ ހަތަރު ވަނަ ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑްސްގައި ހަތް އެވޯޑް ހޯދައި، ގިނަ ބަޔަކު ހައިރާންކޮށްލި މިއުޒިކަލް/ކޮމެޑީ "ލާ ލާ ލޭންޑް" 14 ނޮމިނޭޝަނާ އެކު، ޝަރަފުވެރި އޮސްކާ އެވޯޑް ރޭހުގެ ކުރި ވެސް އަތުލައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017
ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ހުމާ ގުރޭޝީ ވެސް ހޮލީވުޑަށް

ދީޕިކާ ޕަދުކޯން އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އަށް ފަހު ހޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ބޮލީވުޑް އެކްޓަރުން ވަނީ ގިނަ ވެފަ އެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ފަހުން ހޮލީވުޑް ފިލްމުތަކުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމާފައިވަނީ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި ހުމާ ގުރައިޝީ އެވެ.