29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
"ބޭވޮޗް"ގައި އެންމެ ރީތި ބައި ކުޅުނީ ޕްރިޔަންކާ

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާގެ ފުރަތަމަ ހޮލީވުޑް ފިލްމު "ބޭވޮޗް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދެއްކުމާ އެކު އޭނާގެ ފޭނުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފެށި އެވެ. އެ އިޝްތިހާރުގައި ޕްރިޔަންކާ ފެނިލަނީ އެސްފިޔަ ޖަހާލާހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅަކަށް ކަމަށް ބުނެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
"ސްޓާ ވޯޒް"ގެ ބަތަލާ ކެރީ ފިޝާ މަރުވެއްޖެ

"ސްޓާ ވޯޒް" ގެ ފިލްމުތަކުން ޕްރިންސެސް ލިއާގެ ރޯލުން މަޝްހޫރުކަން ހޯދި އެމެރިކާގެ ބަތަލާ ކެރީ ފިޝާ އަށް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ހާޓްއެޓޭކެއް ޖެހިގެން ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް ރޭ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު ރިންގްޓޯނަކަށް

ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ޑަބްކުރާ އަޑު އޭގެ އޮރިޖިނަލް ގޮތުގައި އާއްމުވުމަކީ އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މީހުންގެ އަތުން އެފަދަ ގޯހެއް ވަރަށް ނެހެދެ އެވެ. އެހެންވެ، "ދަ މަމީ"ގެ ރީމޭކްގައި ޓޮމް ކްރޫޒް ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އެ ގޮތަށް އާއްމުވުމާ އެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2016 1
ޝޭމްޕޫ އިޝްތިހާރެއްގައި ސެލީނާ އާއި ޕްރިޔަންކާ

ޓީވީ ސީރީޒް "ކްއަންޓިކޯ" އިން ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ނުފޫޒު މިހާރު ހޮލީވުޑަށް ވެސް ވަނީ ފެތުރެން ފަށައިފަ އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016
"ޕްރޮމީތިއަސް"ގެ ސީކްއެލް އަށް ޖޭމްސް ފްރާންކޯ

ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް 2012 ގައި ގެނެސް ދިން ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "ޕްރޮމީތިއަސް" ގެ ސީކްއެލް "އޭލިއަން: ކޮވެނަންޓް" ގެ ކާސްޓަށް ޖޭމްސް ފްރާންސްކޯ ގެނެސްފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016
ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ޓީވީ ސިލްސިލާއަކަށް

ކާމިޔާބު އެތައް ފިލްމެއް ކުޅެ، އޮސްކާ ވެސް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއާ ރޮބަޓްސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޓީވީ ސިލްސިލާއެއް ކުޅެން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2016 20
ކުޑޫއާ އެކު ސްޓާ ވޯސް: ދިވެހިންނަށް ވަރަށް ހާއްސަ

ތިއީ ސްޓާ ވޯސް ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހެއް ނަމަ މިއަދަކީ ގައިމު ވެސް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. ސްޓާ ވޯސް ފްރެންޗައިޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމް "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" މުޅި ދުނިޔޭގައި މިއަދު ޕްރިމިއަ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ފިލްމު މި ފަހަރު ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަކިން ހާއްސަ އެވެ. އެހެންވެ ކޮންމެހެން ވެސް މި ފިލްމު ދިވެހިން ބަލާލަން އެބަ...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 1
ޓޮމް ކްރޫޒާ އެކު "ދަ މަމީ" މާ ބޮޑަށް ފުރިހަމަކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމަކީ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "ދަ މަމީ" އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016
ޕްރިޔަންކާގެ "ބޭވޮޗް" ރިލީޒް ކުރާ ތާރީހު ފަސްކޮށްފި

"ބޭވޮޗް" އަކީ އަންނަ އަހަރަށް ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާ އެއް ފިލްމެވެ. ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ބޮޑު މަޝްހޫރު ކަމެއް ހޯދި ލައިފްގާޑުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ "ބޭވޮޗް" ސީރީޒްގެ އާ ފެށުމެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފީޗާ ފިލްމު މި ފަހަރު ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016
އެކްޓް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން: ކޭސީ އެފްލެކް

އެކްޓް ކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ކަމަށް ހީވިޔަސް އެއީ ވަރަށް އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި ގަޔާވެގެން މަސައްކަތްކޮށްގެން ނޫނީ ރަނގަޅު އެކްޓިންއެއް ނުދެެއްކޭނެ ކަމަށް ކުރިއަށް އޮތް އޮސްކާ އެވޯޑްގައި އެންމެ މޮޅު އެކްޓަރުގެ އެވޯޑަށް ނޮމިނޭޓްވެފައިވާ ކޭސީ އެފްލެކް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2016
"ޓު ޑައި ފޯ" އަށް އާދޭސް ކުރިން: ނިކޯލް ކިޑްމަން

ގަސް ވޭން ސޭންޓް 1995 ގައި ޑައިރެކްޓް ކުރި ކާމިޔާބު ކްރައިމް/ކޮމެޑީ ޑްރާމާ "ޓު ޑައި ފޯ" ގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް އާދޭސް ކުރި ކަމަށާއި އެއީ ކުޅެލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވި ރޯލެއް ކަމަށް، އެ ފިލްމުގެ ބަތަލާ ނިކޯލް ކިޑްމަން ބުނެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016
ހޮލީވުޑުގެ ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ތައުރީފް ޑިއާ ޒިންދަގީ އަށް

ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ހޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރުން ތައުރީފު ކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ކަމެއް ވެއްޖެ ނަމަ އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ސުރުހީއެކެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016
ޑެ ނީރޯގެ އުއްމީދު: ސްކޯސެސީ އާއި ލިއޮނާޑޯގެ ފިލްމެއް

ޑައިރެކްޓަރު މާޓިން ސްކޮސިސް އާއި އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯއާ އެކު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްލަން ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ކަމަށް އޮސްކާ ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޑެ ނީރޯ ބުނެފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016
ކައިވެނި ރޫޅުނަސް ނިއޯމީގެ ހާސް ކަމެއް ނެތް

އެގާރަ އަހަރުވީ ކައިވެންޏަށް ދެ ދަރިން ވެސް ލިބިފައި ވަނިކޮށް، ކައިވެނި ރޫޅުނަސް އެއްވެސް ހާސް ކަމެއް ނެތް ކަމަށާއި ދިރިއުޅުން ވަރަށް އުފާވެރި ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ނިއޯމީ ވޮޓްސް ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016
"ރޯގް ވަން" ގެ އެޑްވާންސް ބުކިން މާދަމާ ހުޅުވާލަނީ

"ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" އަކީ ލ. އަތޮޅުގެ ފަޅު ރަށްތަކެއްގައި ފިލްމުގެ މުހިއްމު މަންޒަރުތަކެއް ނަގާފައިވާ ފިލްމެއް. އެހެންވެ މި ފިލްމް ދިވެހިންނަށް ވެސް ވަރަށް ހާއްސަ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 4
މައްސަލަތަކާ އެކު ޖޮލީ ގޯސް އާދަތަކެއްގެ ތެރެއަށް

ބްރެޑް ޕިޓް ކައިރިން ވަރިވާން އެންޖެލީނާ ޖޮލީ މިދިޔަ ސެޕްޓްމެބަރު މަހު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ފަހުން އޭނާ އަށް އެއްވެސް ހަމަޖެހުމެއް ނުލިބެ އެވެ. ފިކުރު ބޮޑުވުމާއި ހާސްވުން ފަދަ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހި، ސިއްހީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ޖޮލީ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށްވެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 3
އަނިލް އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް

ދެހާސް ނުވަ ވަނަ އަހަރު އޮސްކާ ހޯދި "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ހުޅަނގުގައި ލިބުނު މަޝްހޫރުކަމާ އެކު، ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އަނިލް ކަޕޫރު އަނެއްކާ ވެސް ހޮލީވުޑްގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
އެކްޓަރު ރަސަލް ކްރޯ އަލުން ކައިވެންޏަކަށް

"ގްލޭޑިއޭޓާ" ފަދަ މަޝްހޫރު އަދި މޮޅެތި ފިލްމްތައް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރަސަލް ކްރޯ އަލުން ކައިވެންޏަކަށް ތައްޔާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016
މެގަން މާކަލް ޝާހީ އާއިލާއާ އެކަށީގެންވޭ: އެލިޒަބަތު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި ބަތަލާ މެގަން މާކަލްގެ ލޯބީގެ ވާހަކައަކީ މިހާރު ސިއްރުން ދައްކާ ކަހަލަ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށް ވުރެ ބޮޑަށް މިހާރު އެ ގުޅުން...

November 20, 2016 3
މާގޯ ރޮބީ: ބްރެޑް ޕިޓްގެ އާ ލޯބިވެރިޔާތަ؟

ބްރެޑް ޕިޓާއި އެންޖެލީނާގެ ޖޯލީގެ ވަރީގެ މައްސަލަ ކޯޓްގައި އޮތަސް، މި ދެ މީހުންގެ ޒާތީ ކުޅިގަނޑަކަށް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެކަކު އަނެކަކަށް ވީހާ ވެސް ބޮޑަށް "ޖެއްސުން" ކުރެވޭތޯ ދަނީ...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016
"ކޮން: ސްކަލް އައިލެންޑް" ގެ ޓްރެއިލާ

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ ފިލްމަކީ ވަރުގަދަ ކާސްޓެއް ވެސް ހިމެނޭ "ކޮން: ސްކަލް އައިލެންޑް" އެވެ.