17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
ޖެމީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭ ވާހަކަ ކޭޓް ދޮގުކޮށްފި

އެކްޓަރު ޖެމީ ފޮކްސްއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ކޭޓް ބެކިންޒޭލް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
"ލިޓްލް މާމެއިޑް" އަށް ހެރީއެއް ނޫން، ޖޮނާ

ޑިޒްނީން ހަދަން އުޅޭ "ލިޓްލް މާމެއިޑް" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ބަތަލުގެ ރޯލް ޖޮނާ ހައުއާ-ކިންގަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ކްރިސް އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުން

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި "ބިފޯ ވީ ގޯ" އަށް ފަހު، އިތުރު ފިލްމެއް ޑައިރެކްޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ކްރިސް އިވެންސް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 2
ސްޓްރީމިންއާ އެކު ސިނަމާތަކަށް ވާނީ ކިހިނެއް؟

އޯވަ ދަ ޓޮޕް (އޯޓީޓީ) ނުވަތަ ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތަކީ މިހާރު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ފުޅާވަމުން އަންނަ އެއް ވިޔަފާރިއެކެވެ. ސްޓްރީމިންގެ ހިދުމަތްދޭ ޕްލެޓްފޯމްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމަކީ އޭގެ ހެއްކެކެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
މެކަފީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަށް ޒެކް އެފްރޮން

މެކަފީ އެންޓި ވައިރަސް ސޮފްޓްވެއާގެ ބާނީ ޖޯން މެކެފީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ރޯލެއް ޒެކް އެފްރޮނަށް ދީފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ރިޑްލީ ސްކޮޓްގެ ގުޗީ ފިލްމަށް ލޭޑީ ގާގާ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ގުޗީ އާއިލާގެ ތެރޭގައި ހިނގި ގަތުލެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ރިޑްލީ ސްކޮޓް ހަދާ ފިލްމަކަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 13
ސައުދީ ވަލީ އަހުދާއި ލިންޒީއާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
"ފްރެންޑްސް" ޓީމުގެ މަސައްކަތެއް އެބައޮތް: އެނިސްޓަން

މަޝްހޫރު ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" ގެ ރިބޫޓެއް ފެނިދާނެތޯ އާއި މީގެ ފީޗާ ފިލްމެއް ވެސް ބެލުންތެރިންނާ ހަމައަށް އައިސްދާނެތޯ އަބަދުވެސް ސުވާލުކުރެ އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019
ޑިޒްނީގެ "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" އަލުން ހަދަނީ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރިން ޑިޒްނީން ގެނެސްދިން ތްރީޑީ އެނިމޭޓެޑް ޑާކް ފެންޓަސީ ފިލްމު "އަ ކްރިސްމަސް ކެރޯލް" ތަފާތު ނަމަކާ އެކު އަލުން ހަދަން ނިންމައި އޭގެ ސްކްރިޕްޓް ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
ތުރޯންސްގެ ޕްރީކްއެލް އަކީ ހައުސް އޮފް ދަ ޑްރެގަން

ބަތަލާ ނިއޯމީ ވަޓްސްއާ އެކު ހަދަން ފެށި "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ޕްރިކްއެލް ކެންސަލްކޮށްފައި ވަނިކޮށް މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު އިއުލާންކުރި ދެވަނަ ޕްރިކްއެލްއާ ބެހޭ ބައެއް ތަފުސީލުތައް އެޗްބީއޯ އިން އަންގާރަ ދުވަހު ހާމަކޮށްފި އެވެ.

October 31, 2019
ޕްރިތީ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް

އެމެރިކާ މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން އެ ގައުމުގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ އެމެރިކާގެ ސިޓްކޮމްއަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

October 31, 2019
އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ އަގު ބޮޑު؛ ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު

ވޯނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައި، މަހު ފީ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި...

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019
"ޕައިރޭޓްސް" ގެ އާ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި

އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕާ ނުލައި ހަދަން ނިންމާފައިވާ "ޕައިރޭޓްސް އޮފް ދަ ކެރީބިއަން" ސީރީޒްގެ ފިލްމަށް ސްކްރީންޕްލޭ ލިޔަން ދެ ލިޔުންތެރިޔަކާ ޑިޒްނީން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

October 30, 2019
"ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިން "ސްޓާ ވޯސް" ދޫކޮށްލައިފި

މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ މޭސްތިރިން ކަމަށްވާ ޑީބީ ވެއިޒާއި ޑޭވިޑް ބެނިއޯފްއާ "ސްޓާ ވޯސް" ގެ ޓްރިލޮޖީއެއް ލިޔެ، ޕްރޮޑިއުސްކުރަން ހަވާލުވުމަށް ފަހު އެ ޕްރޮޖެކްޓް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 2
ޖޫލިއަން މޯ "ޝޮޕިންކުރުން" ހުއްޓާލައިފި

އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަކީ ތިމާވެށީގެ ހިމާޔަތަށް ކުރެވޭނެ މުހިއްމު ކަމަކަށްވާތީ، ކޮންމެހެން ގަންނަން ޖެހޭ ޒަރޫރީ އެއްޗެއް ފިޔަވައި އެހެން އެއްޗެއް ނުގަންނަން ނިންމައި، ޝޮޮޕިންކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖޫލިއަން މޯ ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
މޭގަން މާކަލްއާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަކީ ޝާހީ އާއިލާއެއް ރަނގަޅެއް ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ހުސްބަނޑާ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކަށްޓަކައި ލޮޕޭޒްގެ އެހީއެއް

ދަރިވަރަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ސްކޫލަށްދާ ވާހަކަ ޓީޗަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެކަމާ ހަމްދަރުދީވެ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
"ފާސްޓް 9" ގެ ކާސްޓާ ކާޑީ ބީ ވެސް ގުޅިއްޖެ

ބެލުންތެރިންގެ ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ފްރެންޗައިޒްގެ ނުވަ ވަނަ ފިލްމުގެ ކާސްޓާ އެމެރިކާގެ އަންހެން ރެޕާ ކާޑީ ބީ ގުޅިއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ލޭޑީ ގާގާ އާއި ބައްޕީ ލެހެރީގެ ޑުއެޓް ލަވަތަކެއް

މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ ސަންސްކްރިތު ޖުމްލައެއް ޓްވީޓްކުރުމުން ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނެވެ. ގާގާގެ ޓްވީޓްގައި ވަނީ މިހެންނެވެ؛ ލޯކާ ސަމަސްތާ ސުޚީނޯ ބަވަންތޫ އެވެ. އޭގެ މާނަ އަކީ އުފާވެރިކަމާއި ސުލްހަޔާއި އަމާންކަމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

October 24, 2019
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އަށް ތިން ކްލައިމެކްސްއެއް

އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ، ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ވަނަ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އަށް ތިން ކްލައިމެކްސްއެއް ޝޫޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

October 24, 2019
ކޭޓް ބެކިންޒޭލާއި ރަޔަން ރެނޮލްޑްސް ވައްތަރުތަ؟

ރަޔަން ރެނޮލްޑްސްއާ ވައްތަރުކަމުން އޭނާއާ އެކު ފިލްމެއް ވެސް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަ ކަމަށް ބަތަލާ ކޭޓް ބެކިންޒޭލް ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019
ޑިޒްނީގެ "ޕިނޯކިއޯ" ރޮބަޓް ޒެމެކިސް އަށް

ޑިޒްނީން ކުރިން ގެނެސްދީފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ފިލްމު "ޕިނޯކިއާ" ގެ ލައިވް-އެކްޝަން ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަނާ ކުރިން ހަވާލުވި ސެމް މެންޑޭޒް ފިލްމު ދޫކޮށްލާފައިވާތީ، މީގެ ޑައިރެކްޝަން ރޮބަޓް...

October 22, 2019
ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް ކައިވެނިކޮށްފި

އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 2
ދަރިން އެކްޓިން އަށް ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް: ޖޮލީ

އެއްވެސް ދަރިއަކު ކެރިއަރެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓިން އަށް ނުކުންނަން ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތް ކަމަށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލޯނާ ޖޮލީ ބުނެފި އެެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019
"ނައިޓްމެއާ އެލީ" ގެ ކާސްޓަށް ވިލެމް ޑެފޯ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި "ދަ ޝޭޕް އޮފް ވޯޓާ" އިން އެންމެ މޮޅު ޑައިރެކްޓަރުގެ އޮސްކާ އެވޯޑް ހޯދި ގްލިމޯ ޑެލް ޓޯރޯގެ އާ ފިލްމު "ނައިޓްމެއާ އެލީ" ގެ އޭ ލިސްޓް ކާސްޓަށް އަނެއްކާ ވެސް ވަރުގަދަ ތަރިއަކު އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

October 19, 2019
"ޓައިޓޭނިކް" ކުޅެން ލިއޮނާޑޯ އަށް ހިތްވަރު ދިނިން: ޕޯލް

މިހާތަނަށް އުފެއްދި އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ ޖޭމްސް ކެމެރެންގެ "ޓައިޓޭނިކް" ކުޅެން ހިތްވަރު ދިން ކަމަށާއި އެ ފިލްމު އެކްޓަރު ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އަށް ލިބުމަކީ ވަރަށް...

October 19, 2019
"ރޯގް ވަން" ގެ ޕްރިކްއެލް ސީރީޒެއް ޑިޒްނީ+ އަށް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީޒް" ގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާތަކެއް ކިޔައިދޭ ސީރީޒެއް ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އިން ގެނެސްދޭން ނިންމައި، އެ...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019
އޮސްކާގެ އެނިމޭޓެޑް ކެޓަގަރީ އަށް 32 ފިލްމު

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ 92 ވަނަ އޮސްކާ އެވޯޑްސްގެ އެނިމޭޓެޑް ފީޗާ ފިލްމު ކެޓަގަރީ އަށް 32 ފިލްމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.