24 ޖުލައި

July 24, 2018
ޓޭލާ ސްވިފްޓް އަނެއްކާ ވެސް ފިލްމަކަށް

އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ތިއޭޓާ ޕްލޭއެއްގެ ގޮތުގައި ބްރޯޑްވޭގައި ގެނެސް ދިން މަޝްހޫރު މިއުޒިކަލް "ކެޓްސް" އަށް ފީޗާ ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައި، އޭގެ ކާސްޓަށް މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޓޭލާ ސްވިފްޓާއި ބަތަލާ ޖެނިފާ ހަޑްސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
"ގާޑިއަންސް 3" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ވަކިކޮށްފި

ޑިޒްނީގެ ކާމިޔާބު ސުޕަހީރޯ ފިލްމް ފްރެންޗައިޒް "ގާޑިއަންސް އޮފް ދަ ގެލެކްސީ" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޖޭމްސް ގަން އެ ސީރީޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޝަނުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

July 23, 2018
"ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ރޯލަކަށް ޖެނިފާ ކޮނެލީ

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމް "ޓޮޕް ގަން" ގެ ސީކްއެލް "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ރޯލަކަށް ޖެނިފާ ކޮނެލީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމް ރިލީޒްކުރުން އަވަސްކޮށްފި

ހޮލީވުޑްގެ ވަރުގަދަ ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ލިއޮނާޑޯ ޑި ކެޕްރިއޯ އާއި ބްރެޑް ޕިޓް ލީޑް ރޯލަށް ލައިގެން، ކުޅަދާނަ ޑައިރެކްޓަރު ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯ ހަދާ ފިލްމް "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް ހޮލީވުޑް" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު އަވަސްކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2018
ޑެންމާކްގެ "ސައިލެންޓް ހާޓް" ގެ ހޮލީވުޑް ރިމެކިންއެއް

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބުނު، 2014 ގައި ރިލީޒްކުރި ޑެންމާކްގެ ފިލްމް "ސައިލެންޓް ހާޓް" ގެ ހޮލީވުޑްގެ ރިމެކިންއެއް، އޭ ލިސްޓް ތަރިންތަކަކާ އެކު ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018
"ކޯލް އޮފް ދަ ވައިލްޑް" ހެރިސަން ފޯޑަށް

ފޮކްސް ސްޓޫޑިއޯ އިން ހަދާ ފިލްމް "ދަ ކޯލް އޮފް ދަ ވައިލްޑް" މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ހެރިސަން ފޯޑަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
"ސުޕަމޭން" ދެއްކި ވާހަކައަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ

"މޭން އޮފް ސްޓީލް" ގައި ސްޕަމޭންގެ ރޯލް ކުޅުނު އެކްޓަރު ހެންރީ ކެވިލް، ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ދެކޮޅު "މީޓޫ" މޫވްމަންޓާ ބެހޭ ގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަޔަކުން މާފަށް އެދެން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2018
"ކިލާޒް އެނަނިމަސް" ގައި ގެރީ އާއި ޖެސިކާ

ފިލްމް "ދަ ޑާކެސްޓް އަވާ" އިން މި އަހަރު އޮސްކާ ހޯދި އިނގިރޭސި އެކްޓަރު ގެރީ އޯލްޑްމަން އާއި ޖެސިކާ އެލްބާ ތުރިލާ "ކިލާޒް އެނަނިމަސް" އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2018 5
ޕްރިޔަންކާ އާއި ނިކް ގުޅުވައިދިނީ ރޮކް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކް ޖޯނަސްގެ ލޯބީގެ ގުޅުމުގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑާއި ހޮލީވުޑްގައި ވެސް މިހާރު ހޫނެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ދެ މީހުންގެ މެދުގައި ވަރަށް...

July 12, 2018 4
ތައިލެންޑް ހޮހޮޅައިގެ ހާދިސާ އަށް ފިލްމެއް ހަދަނީ

ތައިލެންޑް ފުޓްބޯޅަ ޓީމެއްގެ 12 މެމްބަރުންނާއި ޓީމްގެ ކޯޗް އެ ގައުމުގެ ތަމް ލުއާން ހޮހަޅައިގެ ތެރޭގައި ތާށިވެ، އެ މީހުން ސަލާމަތް ކުރަން ހިންގި ކާމިޔާބު ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއް ބިނާކޮށް...

11 ޖުލައި

July 11, 2018
"އިންޑިއާނާ ޖޯންސް 5" 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި

ޑިޒްނީން 2010 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ، ސްޓީވެން ސްޕީލްބާގްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "އިންޑިއާނާ ޖޯންސް" ގެ ފަސް ވަނަ ބައި 2021 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
ޒެކްގެ ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑު ކަމަކު ނުދިޔަ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޒެކް އެފްރޯނަކީ ކުއްލިކުއްލިއަށް ސްޓައިލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެންނަ ތަރިއެކެވެ. އެގޮތުން ފާޑުފާޑަށް ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ހެދުމާއި ތަފާތު ކުލަތައް ޖެއްސުމަކީ އޭނާ އެހާ ބިރު ގަންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ އަނެއްކާވެސް ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ކުޅޭ "ބާރަތު" އަށް ސޮއިކުރުމަށް ފަހު، ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ، އަނެއްކާ ވެސް އެހެން ހިންދީ ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
"ފޯލެން ކިންގްޑަމް" އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް

"ޖުރަސިކް ވޯލްޑް" ސީރީޒްގެ ދެވަނަ ފިލްމް "ކިންގްޑަމް ފޯލެން" ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ދައްކައިގެން ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018
"ކިންގް އޮފް އޮއިލް" އަކީ މެޓް ޑެމަން

ތެލުގެ ވިޔަފާރިކޮށްގެން 70 ގެ އަހަރުތަކުގައި މަހުޖަނަކަށްވި، ބެލްޖިއަމަށް އުފަން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ވިޔަފާވެރިޔާ މާކް ރިޗްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގަރަފިކަލް ޑްރާމާ "ދަ ކިންގް އޮފް އޮއިލް: ދަ ސީކްރެޓް ލައިވްސް އޮފް މާކް ރިޗް" ޓައިޓްލް ރޯލަށް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު މެޓް ޑެމަން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2018 3
"މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" ނެޓްފްލިކްސް އަށް

އިންޑިއާ ލިޔުންތެރިޔާ ސަލްމާން ރުޝްދީ މީގެ 37 އަހަރު ކުރިން ލިޔުނު އަދި އެވޯޑް ހޯދާފައިވާ ވާހަކަ "މިޑްނައިޓްސް ޗިލްޑްރެން" އަށް ވެބް ސީރީޒެއް ހަދަން ނެޓްފްލިކްސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018
ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ކައިވެނިކޮށްފި

ދެހާސް ސޯޅަ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ވެސް މަންޒަރުތަކެއް ނެގި ފިލްމް "ރޯގް ވަން: އަ ސްޓާ ވޯސް ސްޓޯރީ" ގެ ބަތަލާ ފެލިސިޓީ ޖޯންސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒްގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ލިޔުންތެރިއަކަށް

ޖެނިފާ ލޮޕޭޒަކީ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިއަކަށް އަދި ބަތަލާއަލަށް ވިޔަސް، އޭނާގެ 10 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެމީ މެރިބެލް މުނިޒްގެ މިސްރާބު ހުރީ އެހެން ދިމާއަކަށެވެ. މަންމަގެ ކެރިއަރުގެ މިސްރާބާއި ދަރިފުޅުގެ މިސްރާބު ހާސް ބައި ތަފާތެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 1
ޕްރިޔަންކާ "ބާރަތު" ކުޅެނީ ހިލޭ

ސަލްމާން ހާނާ އެކު ޕްރިޔަންކާ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމް "ބާރަތު" އަށް އޭނާ އެއްވެސް އަގެއް ނުނަގާ ކަމަށާއި އެ ފިލްމް ކުޅެދެނީ ހިލޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
އެކެޑެމީގެ ލިސްޓްގައި އިންޑިއާގެ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް

އޮސްކާ އެވޯޑް އިންތިޒާމް ކުރާ އެކެޑެމީ އޮފް މޯޝަން ޕިކްޗާ އާޓްސް އެންޑް ސައިންސް (އޭއެމްޕީއޭއެސް) މި އަހަރުގެ އެކެޑެމީ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް އެކުލަވާލައި، އާންމު ކުރި އިރު އޭގައި އިންޑިއާގެ ގިނަ ފަންނާނުންތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގެ ދެ ތަރިއަކު ކައިވެނިކޮށްފި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދެ ތަރިއަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 5
ޕްރިޔަންކާގެ ބައޮގްރަފީއަކީ "އަންފިނިޝްޑް"

މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާގެ ބައޮގްރަފީ އަންނަ އަހަރު ނެރޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.