12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 1
މައިލީ އާއި ލިއަމްގެ ކައިވެނި ރޫޅިއްޖެ

މީގެ އަށް މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ކައިވެނިކުރި މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް އާއި އެކްޓަރު ލިއަމް ހެމްސްވޯތު ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
"ބެޗްލާ" ގެނެސްދޭ މައިކް ގޮވައިގެން އަންހެނުން ކޯޓަށް

ދެ ޖިންސްގެ މީހުންނަށް ބައިވެރިން ހޯދައިދޭ މަގުބޫލު ޓީވީ ޝޯތައް ކަމަށްވާ "ދަ ބެޗްލާ" އާއި "ދަ ބެޗްލަރެޓް" ގެ ބާނީ މައިކް ފްލެއިޒް ގެވެށި އަނިޔާކުރާ ކަމަށް ބުނެ އޭނާގެ އަންހެނުން ލައުރާ ފްލެއިޒް ކެލިފޯނިއާ ސުޕީރިއާ ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2019 10
ދުނިޔެ އޮތް ހާލަތުން ދަރިން ބޭނުމެއް ނޫން: މައިލީ

ދުނިޔެއާ މެދު އިންސާނުން އަމަލުކުރަނީ ޒަމާނުންސުރެ އަންހެނުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުވި ދުވަހަކު ނޫނީ ދަރިން ނުހޯދާނެ ކަމަށް، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މައިލީ ސައިރަސް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 6
ޕްރިޔަންކާ: ޒުވާން އަންބަކު ހޯދުން މައްސަލައަކަށް ނުވޭ

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އޭނާ އަށް ވުރެ 10 އަހަރު ހަގު މީހަކާ ކައިވެނި ކުރުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް އަދިވެސް ނިމުމެއް ނާދެ އެވެ. އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ/އެކްޓަރު ނިކް ޖޯނަސް، 26، އާއި ޕްރިޔަންކާ، 36، ގެ އުމުރުގެ ތަފާތު ބޮޑު ވާހަކައަކީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވެސް ހުއްޓުމެއް ނެތި ދައްކާ ވާހަކައެކެވެ.

11 މެއި

May 11, 2019
ބްރެޑް ޕިޓްގެ ޖަވާބަކީ "އޯ މައި ގޯޑް"

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން އަދި ކުރީގެ ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ޖެނިފާ އެނިސްޓަން އާއި ބްރެޑް ޕިޓް މިހާރު ތިބީ އަނެއްކާވެސް އަލުން ގުޅިދާނެ ހާލަތެއްގަ އެވެ. ސަބަބަކީ ދެ ތަރިންގެ ވެސް ދެ ވަނަ ކައިވެނި ވެސް އޮތުމެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް"ގެ ސޯފީ ޓާނާ ކައިވެނިކޮށްފި

މިހާރު ފަހު ސީޒަން ދައްކަމުން އަންނަ، އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" ގައި ސަންސާ ސްޓާކްގެ ރޯލް ކުޅޭ ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ ލޯބިވެރިޔާ ޖޯ ޖޯނަސްއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2019 8
އިދުރީސް އެލްބާ ތިން ވަނަ ކައިވެނިކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އިދުރީސް އެލްބާ ލޯބިވެރިޔާ ސަބްރީނާ ދައުރޭއާ ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 7
ވަރީގެ ވާހަކައާ ގުޅިގެން ޕްރިޔަންކާގެ ދެމަފިރިން ކޯޓަށް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްޅާ އާއި ނިކް ޖޯނަސްގެ ކައިވެނީގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ ތަރިން ވަރިވާން އުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ވާހަކަ ފެތުރި މަޖައްލާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރަން އެ ދެމަފިރިން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019 2
ނިކޮލަސް ކޭޖްގެ ކައިވެނި މިފަހަރު ދެމިއޮތީ 4 ދުވަހަށް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ނިކޮލަސް ކޭޖްގެ އޭނާގެ ހަތަރު ވަނަ ކައިވެނި ކުރިތާ ހަތަރު ދުވަސް ފަހުން އެ ކައިވެނި ރޫޅައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2019
ޑެޕް ކުރީގެ އަންހެނުންނަށް ދައުވާކުރަނީ

ގެވެށިއަނިޔާ ކުރި ކަމަށް ބުނެ، އެކްޓަރު ޖޮނީ ޑެޕްގެ ގާތުން މީގެ ތިން އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ވަރިވި ބަތަލާ އެމްބާ ހާޑް، ޑެޕްގެ މައްޗަށް ދޮގު ތުހުމުތަކެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެބަދަލު ހޯދަން ދައުވާ ކުރަން ހުކުރު ދުވަހު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019
ކޭޓީ ޕެރީ އާއި އޯލެންޑީ ބްލޫމް އެންގޭޖްވެއްޖެ

މީގެ ކުރިން ކައިވެނިކޮށް، އެ ކައިވެނިތައް ރޫޅިފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު އޯލެންޑޯ ބްލޫމާއި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 1
ޖެނިފާ ލޮރެންސް އެންގޭޖްވެއްޖެ

އޮސްކާ އެވޯޑް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ހޮލީވުޑް މަޝްހޫރު ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮރެންސް ލޯބިވެރިޔާ ކުކް މެރޮނީއާ އެންގޭޖްވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2018
ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ވެސް ކައިވެނިކުރަނީ

އޮސްކާ ހޯދި ފިލްމު "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" އިން ވިދައިލި، އިންޑިއާ އަށް ނިސްބަތްވާ ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ފްރެއިޑާ ޕިންޓޯ ވެސް ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.