21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ހޮންކޮންގާއި ސިންގަޕޫރުގެ "ޓްރެވަލް ބަބުލް" ފަސްކޮށްފި

ކޮންޓެކްޓް ނެތް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ހޮންކޮންގާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު "ޓްރެވަލް ބަބުލް" ހެދުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 2
ހޮންކޮންގެ ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު މެންބަރުން އިސްތިއުފާ

ހޮން ކޮންގް (ނޮވެމްބަރު 12) - ޗައިނާގެ ނުފޫޒާ ހެދި، ހޮންހޮންގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތާއީދުކުރާ ހުރިހާ މެންބަރުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
ހޮންގް ކޮންގް-ލޮސް އެންޖަލިސް ކޭބަލް ނާޅަން ނިންމައިފި

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖަލިސް އާއި ހޮންގް ކޮންގް، ކަނޑު އަޑިން، ކޭބަލް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލަން ކުރި މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައިފި އެވެ. މިއީ ގޫގުލް އަދި ފޭސްބުކުން ރާވައި ހިންގާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 1
ހޮންގް ކޮންގުގައި މީހަކަށް ދެ ފަހަރަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ

ހޮންގް ކޮންގުގައި މީގެ ހަތަރު މަސް ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހަކަށް އަލުން އެ ބަލި ޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ދެ ފަހަރު ފެނިފައިވަނީ ޖެނެޓިކް ގޮތުން ތަފާތު ހުރި ދެ ވައިރަހެއް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 1
ހޮންކޮންގުގެ ޑިމޮކްރަސީ އެކްޓިވިސްޓް ލައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 10) - ހޮން ކޮންގުގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޖިމީ ލައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 6
ހޮން ކޮންގުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިއްޖެ

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 19) - ހޮން ކޮންގުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލުން ނެއްޓިއްޖެ ކަމަށް ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް ކެރީ ލަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2020 2
ޓިކްޓޮކް ހޮންކޮންގު ދޫކޮށް ދަނީ

ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު އެޕް ޓިކްޓޮކް ހޮންކޮންގްގައި އޮޕަރޭޓްކުރަން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 3
ހޮންކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހުމަށް ޗައިނާގެ އިންޒާރު

ބެއިޖިން (ޖުލައި 7) - ހޮން ކޮންގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ އިނގިރޭސި ވިލާތުން ނުބެހުމަށް ޗައިނާ އިން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ހޮން ކޮންގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނު: ޗައިނާއަށް ނުރުހުން

ލަންޑަން (ޖުލައި 1) - ހޮން ކޮންގުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ޗައިން އިން ފާސްކުރި ގާނޫނަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އީޔޫ އަދި ނޭޓޯ އިން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 6
"ހޮން ކޮންގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނިންމުމަކީ ގޯހެއް"

ލަންޑަން (މެއި 29) - ހޮން ކޮންގުގައި ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޗައިނާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 2
ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހޮންކޮން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި އެ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
މައުލޫމާތު ލީކުވުމުން ކެތޭ ޕެސިފިކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ކެތޭ ޕެސިފިކުން އިހުމާލުވެފައިވާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނާޒް އޮފީސް (އައިސީއޯ) އެ އެއާލައިން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 2
ހޮންކޮންގުގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޮޅު ހާސް ޑޮލަރު ދެނީ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް، އިގުސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ހޮންކޮންގު ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭންނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ކްރޫޒް ޝިޕުން އެތައް ބަޔަކު ބާލައިފި

ހޮން ކޮން (ފެބްރުއަރީ 10) - ހޮން ކޮންގެ ކައި ޓަކް ޓާމިނަލްގައި ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން 3،600 މީހުންނާ އެކު ކަރަންޓީން ކުރި ޑްރީމް ވޯލްޑް ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ޓެސްޓްކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ނެގެޓިވްވުމުން އެ މީހުން ބޯޓުން ބާލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 7
ހޮންގް ކޮންގްގައި އުއިގޫރު މުސްލިމުންނަށް ތާއީދުކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އުއިގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ތާއީދުކޮށް، އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދެން ހޮންގް ކޮންގް މީހުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ހޮންކޮންގް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ހޮންކޮންގުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަތުރުކުރީ ހޮންކޮންގަށް ކަމަށް ޔޫރޯމޮނިޓާ އިންޓަނެޝަނަލް ޓޮޕް 100 ސިޓީ ޑެސްޓިނޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
ހިތް ހަލާކުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ދަތުރުތަކެއް

ހިތާވެގެން އުޅުނު މީހާއާ ވަކިވުމަކީ ހިތް ހަލާކުވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހާ އަށް އަރައިގަންނަން އުނދަގޫ ވޭނެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ލޯބީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިތް ހަލާކުވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި ފަހަރު މިއޮތީ ޓުއާއެކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ހޮންކޮން ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 30) - ހޮން ކޮންގައި މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ހިސާރުކޮށްގެން އުޅުނު ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ހޮން ކޮންގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކާމިޔާބު

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 25) - ހޮން ކޮންގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
ހޮން ކޮން މުޒާހަރާ: ކެމްޕަހުން ނުކުތް މީހުން ހައްޔަރު

ހޮން ކޮންގް (ނޮވެމްބަރު 19) - ފުލުހުން ހިސާރުކޮށްފައިވާ ހޮން ކޮންގެ ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ނުކުންނަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.