05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ހޮންކޮންގް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ހޮންކޮންގުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަތުރުކުރީ ހޮންކޮންގަށް ކަމަށް ޔޫރޯމޮނިޓާ އިންޓަނެޝަނަލް ޓޮޕް 100 ސިޓީ ޑެސްޓިނޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
ހިތް ހަލާކުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ދަތުރުތަކެއް

ހިތާވެގެން އުޅުނު މީހާއާ ވަކިވުމަކީ ހިތް ހަލާކުވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހާ އަށް އަރައިގަންނަން އުނދަގޫ ވޭނެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ލޯބީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިތް ހަލާކުވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި ފަހަރު މިއޮތީ ޓުއާއެކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ހޮންކޮން ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 30) - ހޮން ކޮންގައި މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ހިސާރުކޮށްގެން އުޅުނު ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ހޮން ކޮންގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކާމިޔާބު

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 25) - ހޮން ކޮންގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
ހޮން ކޮން މުޒާހަރާ: ކެމްޕަހުން ނުކުތް މީހުން ހައްޔަރު

ހޮން ކޮންގް (ނޮވެމްބަރު 19) - ފުލުހުން ހިސާރުކޮށްފައިވާ ހޮން ކޮންގެ ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ނުކުންނަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އެޕް ގޫގުލް ސްޓޯރުން ނަގައިފި

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރި މޮބައިލް ގޭމެއް ގޫގުލް ސްޓްރުން ނަގައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާ ތީމް ބޫޓުން ވޭންޒް ހޫނުފެނަށް

ސްކޭޓްބޯޑިން ބޫޓް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ވޭންޒް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވޭންޒް ކަސްޓަމް ކަލްޗާ" މުބާރާތުގައި ފަރުމާކުރި ބޫޓެއް، ހޮންކޮންގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ އަށް ރައްދުވާތީ، މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެ ކުންފުނި ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަން ފަަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ހޮން ކޮންގެ ދަރިވަރުން ކްލާސްތައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ހޮން ކޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ހޮން ކޮންގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ޑިމޮކްރެސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް އަދި ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުންގެ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކްލާސްތައް މިއަދު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވައިލަނީ

ހޮންކޮންގުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "މުލާން" ގެ ބަތަލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވުނީތީވެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮން ކޮންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތިން ދުވަހު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތައް ފޯރާފައިވާތީ މުޒާހަކުރި މީހުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ކޯޓު އަމުރު، އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 14) - އެއާޕޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަށް ހޮން ކޮންގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކޯޓު އަމުރެއް މިއަދު ހޯދުމާ އެކު އެއާޕޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ވަސާޗޭގެ ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނަކުން ޗައިނާ ރުޅި ގަދަވެއްޖެ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ވަސާޗޭ އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނެއްގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ނަންތައް ހިމެނި އިރު، ހޮންކޮންގާއި މަކާއޯ އަކީ ވެސް ވަކި ދެ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކޮށްފައިވާތީ ޗައިނާ ހިތްހަމަނުޖެހި ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

August 13, 2019 3
މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވުމުން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން އެއާޕޯޓުގައި ފެށި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

August 13, 2019 4
ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތާށިވެފައި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއާޕޯޓުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ހާސް ޕަސެންޖަރުންނެއް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
"އަލިފާނާ ނުކުޅެން" ޗައިނާ އިން އިންޒާރު ދީފި

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ނުހެދުމަށާއި ފުލުހުންގެ އަނިޔާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގޮވާލައި ހޮންކޮންގުގައި މުޒާހަރާކުރާ މީހުން "އަލިފާނާ ނުކުޅެން" ޗައިނާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 6
ހޮންކޮންގުގެ މުޒާހަރާ ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 22) - ޑިިމޮކްރެސީގެ ނަމުގައި ހޮން ކޮންގައި ކުރަމުންދާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގެ ތެރޭން ރޭ ކުރި މުޒާހަރާތައް ހޫނުވެ ތަޅާފޮޅުމަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 4
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އަށް ހިތްވަރުދޭން ކޭކުގައި މެސެޖެއް

ކުށުގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާ އަދިވެސް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ގޮތެއް ނުވެ އެވެ. މަގުތައް ނުކުންނަ މީހުން ވަނީ އިތުރުވެ. މުޒާހަރާކުރާ މީހުން ތިބި އެ މީހުންގެ ގޮވާލުންތަކަށް އިޖާބަނުދެނީސް ގެއަށް...

02 ޖުލައި

July 02, 2019 2
ހޮން ކޮންގެ ޕާލަމެންޓަށް ވަދެ ގެއްލުންތައް ދީފި

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 2) - ހޮންކޮންގެ ހިންގުން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރިތާ 22 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އިއްޔެ އެ ގައުމުގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގި މީހުން ޕާލަމެންޓް އިމާރާތުގެ މައި ޗެމްބަރަށް ވަދެ ގެއްލުންތައް ދީފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019 3
ހޮންކޮންގައި ފުލުހުންނާއި އާއްމުން ބޮޑުކުރިމަތިލުމަކަށް

ހޮން ކޮން (ޖުލައި 1) - ހޮންކޮންގެ ހިންގުން އިނގިރޭސިންގެ ބާރުގެ ދަށުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރިތާ 22 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރާ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އާއްމުންނާއި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ބޮޑު ކުރިމަތިލުމެއް މިއަދު ހިންގައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 13
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ ހޮންކޮންގްގައި

ދިރިއުޅުމުގެ ހަރަދު އެންމެ ބޮޑު ސިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ 8 ސިޓީއެއް ހިމެނި އޭގެ ކުރީގައި އަނެއްކާ ވެސް ހޮންކޮންގް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019 1
ހޮންކޮންގުގެ މަހުޖަނަކު ދަރިވަރުންނަށް އެހީވަނީ

މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އެމެރިކާގެ މަހުޖަނަކު ވަނީ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި ކިޔަވާ 400 ދަރިވަރަކު ކިޔަވަން ނެގި ލޯނު ދައްކައިދޭން ނިންމިކަން އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެއާއެކު އެތައް ބަޔަކު އޭނާގެ އެ ދީލަތީ އެހީ އަށް ތައުރީފުކޮށްފައިވެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގައި ދެ މިލިއަން މީހުންގެ އެއްވުން!

ކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފި އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ހޮންގް ކޮންގްގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ.