17 ޖޫން

June 17, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގައި ދެ މިލިއަން މީހުންގެ އެއްވުން!

ކުށަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް އިއްޔެ ދެ މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެއްވެ އަޑުއުފުލައިފި އެވެ. މިއީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ހޮންގް ކޮންގްގައި މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ބޮޑު އެއްވުމެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019
ބިލް އުވާލަންދެން ހޮންކޮން މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ހުށަހެޅި ބިލް އަނބުރާ ގެންދަން މުޒާހަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށް ބިލާ ދެކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019
ހޮންގް ކޮންގްގެ މުޝީރުން އެދެނީ ބިލް ފަސްކުރަން

ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކުގެ ސަބަބު ކަމަށްވި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ބިލްގެ ބަހުސް ފަސްކުރަން، ޗީފް އެކްޒެކްޓިވް ކެރީ ލެމްގެ ބައެއް މުޝީރުން މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ. އެކަމަކު ބިލްގެ ކަންކަން ފަސްކޮށްފާނެކަމުގެ އެއްވެސް ނިޝާނެއް އަދި ނުފެނެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2019 2
ހޮންގް ކޮންގްގެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލައިިފި

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ހޮންގް ކޮންގްގެ ގާނޫނަކަށް ގެންނަ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން ދިޔަ ބޮޑު މުޒާހަރާ އިއްޔެ، ފުލުހުން ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ރޫޅާލައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2019
ބިލަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް

ކުށުގައި ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެންނަން އުޅޭ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ހޮންގް ކޮންގްގައި ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާ ބޮޑުވެ، އެންމެ ފަހުން ބިލަށް ބަހުސްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 1
އަލުވި ޝިޕްމަންޓްގައި ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ އަތުބޮމެއް

ފްރާންސުން ހޮންގްކޮންގަށް އެތެރެކުރި އަލުވި ޝިޕްމަންޓެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް އަލުވި ބަސްތާއެއްގެ ތެރެއިން، ފުރަތަމަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ބޭނުންކުރި އަތުބޮމެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ހޮން ކޮންގައި ވެއްޓުނު ކުޑަދޮރަކުން ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު މަރު

ހޮން ކޮން (ޖެނުއަރީ 22) - ހޮން ކޮންގެ ހޮޓަލެއްގެ 16 ބުރިން ކުޑަ ދޮރެއް ވެއްޓި ޖެހުމުން ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 17
ރާއްޖެއިން ހޮންކޮންގަށް ޑްރަގް އެެތެރެކުރަނިކޮށް ހޯދައިފި

ރާއްޖެ އިން ހޮންގް ކޮންގަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު އެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، އެ ގައުމުން ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 2
ބްރިޖް ހުޅުވި ދުވަހު އާއްމުންގެ ފަރާތުން ފިނި ތަރުހީބެއް

ޒުހާއީ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ޗައިނާ އިން އާއްމުންނަށް މިއަދު ހުޅުވާލި އިރު ލިބިފައި ވަނީ ފިނި ތަރުހީބެއް ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2018 21
ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ހުޅުވައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ކަނޑު ހުރަސްކޮށް ހެދި އެންމެ ދިގު ބްރިޖް ޗައިނާގެ ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން މިއަދު ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 2
"ރިމޭކްސް"ގެ އުފެއްދުންތައް މާލޭގައި ވިއްކަން ފަށައިފި

ހޮންކޮންގްގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑެއް ކަމަށްވާ "ރިމޭކްސް"ގެ އެކި ވައްތަރުގެ އުފެއްދުންތައް މާލެ އަށް ތައާރަފުކޮށް ހޯލްސޭލާއި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކާ ޝޯރޫމެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2018 5
ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ރިޓަޔާ ކުރަނީ

ހޮން ކޮން (މާޗް 17) - އޭޝިއާގައި ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ހޮން ކޮންގެ ލީ ކާ-ޝިން ވިޔަފާރިން އިސްތިއުފާ ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 6
ހޮންކޮންގާ އެކު ހަދާ އެފްޓީއޭ އިން ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރާނެ

ރާއްޖެ އާއި ހޮން ކޮންގާ އެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ހެދުމުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 8
އެފްޓީއޭގެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ސައީދު ހޮން ކޮންގަށް

ރާއްޖެ އާއި ހޮން ކޮންގާއެކު ފްރީ ޓްރޭޑް އެގްރީމެންޓް (އެފްޓީއޭ) ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 2
އެންމެ ގިނައިން ހިނގަނީ ހޮންކޮންގު މީހުން

އެޅެނީ ކިތައް ފިޔަވަޅުކަން ބެލުން، ސްމާޓްފޯނާ އެކު މިހާރު ވަރަށް ފަސޭހަވެއްޖެ އެވެ. އާދައިގެ ސިއްހަތެއްގައި ހުންނަ މީހަކު ދުވާލަކު 10،000 ފިޔަވަޅު އަޅާ ނަމަ އެއީ ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ބެލިދާނެ އެވެ. އެހެންވެ މި އަމާޒަށް ވާސިލުވާން މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވެސް އުޅެ އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 7
އެންމެ އަގުބޮޑު ޖަވާހިރު، އަގަކީ 71 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޖެމްސްޓޯން ނުވަތަ ގަހަނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ޖަވާހިރެއް ހޮންކޮންގުގެ ނީލަމެއްގައި އިއްޔެ 71.2 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިކިއްޖެ އެވެ. މިއީ ޖެމްސްޓޯނެއް މިހާތަނަށް ވިކުނު އެންމެ ބޮޑު އަގެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 2
ހޮންގް ކޮންގަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ލީޑަރެއް

ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނަ އެކަމަކު ޑިމޮކްރަސީއަށް ވެރިކަން ކުރަމުން އަންނަ ހޮންގް ކޮންގުގެ ލީޑަަރަކަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެން ބޭފުޅަކު އިއްޔެ ހޮވައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރު ވަގަށް ނެގީ ހޮންކޮންގެ ހޮޓަލަކުން

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 2) - ކެނެޑާގެ ރައްވެއްސަކަށްވެފައިވާ ޗައިނާގެ ބިލިއަނަރު ޒިއާއޯ ޖިއަންހުއާ ވަގަށް ނަގާފައި ވަނީ ހޮން ކޮންގުގެ ފޯ ސީޒަން ހޮޓަލެއްގައި އޭނާ ހުރި އެޕާޓްމަންޓުން ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކާ ހަވާލާދީ ސީއެންއެން އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2016 81
އަދީބު ހޮން ކޮންގުގައި އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ހެއްދެވި!

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހޮން ކޮންގްގައި އޮފްޝޯ ކުންފުންޏެއް ހެއްދެވިކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 1
އޯޓިޒަމް ގާލާގައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ކުދިން، ވޯޓު މުހިއްމު

ހޮންކޮންގުގެ އަނާނާ ޖަމިއްޔާ އިން ދުނިޔޭގެ އޯޓިޒަމް ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ މުބާރާތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހަތް ކުއްޖަކު ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.