01 ޖުލައި

July 01, 2020
ހޮން ކޮންގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނު: ޗައިނާއަށް ނުރުހުން

ލަންޑަން (ޖުލައި 1) - ހޮން ކޮންގުގެ ސަލާމަތާ ބެހޭ ގޮތުން ޗައިން އިން ފާސްކުރި ގާނޫނަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އީޔޫ އަދި ނޭޓޯ އިން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 6
"ހޮން ކޮންގާ ގުޅޭ ގޮތުން ޗައިނާގެ ނިންމުމަކީ ގޯހެއް"

ލަންޑަން (މެއި 29) - ހޮން ކޮންގުގައި ސަލާމަތާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ތަންފީޒް ކުރަން ޗައިނާގެ ޕާލަމެންޓުން ފާސްކުރުމަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އުސޫލުތަކުގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް ކުރި ކަމެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި އެމެރިކާ، ކެނެޑާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 2
ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހޮންކޮން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި އެ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020
މައުލޫމާތު ލީކުވުމުން ކެތޭ ޕެސިފިކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ކެތޭ ޕެސިފިކުން އިހުމާލުވެފައިވާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނާޒް އޮފީސް (އައިސީއޯ) އެ އެއާލައިން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 2
ހޮންކޮންގުގެ ކޮންމެ މީހަކަށް ދޮޅު ހާސް ޑޮލަރު ދެނީ

ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް، އިގުސާދީ ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ހޮންކޮންގު ރައްޔިތުންނަށް މާލީ އެހީ ދޭންނިންމައިފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
ޓެސްޓްތަކަށް ފަހު ކްރޫޒް ޝިޕުން އެތައް ބަޔަކު ބާލައިފި

ހޮން ކޮން (ފެބްރުއަރީ 10) - ހޮން ކޮންގެ ކައި ޓަކް ޓާމިނަލްގައި ހަތަރު ދުވަސް ވަންދެން 3،600 މީހުންނާ އެކު ކަރަންޓީން ކުރި ޑްރީމް ވޯލްޑް ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި ގިނަ ބަޔަކު ޓެސްޓްކޮށް ކޮރޯނާވައިރަހަށް ނެގެޓިވްވުމުން އެ މީހުން ބޯޓުން ބާލަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 7
ހޮންގް ކޮންގްގައި އުއިގޫރު މުސްލިމުންނަށް ތާއީދުކޮށްފި

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އަނިޔާ ލިބެމުންދާ އުއިގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް ތާއީދުކޮށް، އެމީހުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދެން ހޮންގް ކޮންގް މީހުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ހޮންކޮންގް

މިދިޔަ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ހޮންކޮންގުގައި ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދަތުރުކުރީ ހޮންކޮންގަށް ކަމަށް ޔޫރޯމޮނިޓާ އިންޓަނެޝަނަލް ޓޮޕް 100 ސިޓީ ޑެސްޓިނޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
ހިތް ހަލާކުވެފައިވާ މީހުންނަށް ހާއްސަ ދަތުރުތަކެއް

ހިތާވެގެން އުޅުނު މީހާއާ ވަކިވުމަކީ ހިތް ހަލާކުވެ، އެކަމުގެ ސަބަބުން މީހާ އަށް އަރައިގަންނަން އުނދަގޫ ވޭނެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓައިލާ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ ލޯބީގެ މައްސަލަތަކުގައި ހިތް ހަލާކުވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މި ފަހަރު މިއޮތީ ޓުއާއެކެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ހޮންކޮން ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 30) - ހޮން ކޮންގައި މުޒާހަރާ ކުރި މީހުން ހިސާރުކޮށްގެން އުޅުނު ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 4،000 ޕެޓްރޯލް ބޮން ހޯދާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ހޮން ކޮންގައި ޑިމޮކްރެޓިކް ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ކާމިޔާބު

ހޮން ކޮން (ނޮވެމްބަރު 25) - ހޮން ކޮންގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޑިމޮކްރެސީ އަށް ތާއީދުކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019 1
ހޮން ކޮން މުޒާހަރާ: ކެމްޕަހުން ނުކުތް މީހުން ހައްޔަރު

ހޮން ކޮންގް (ނޮވެމްބަރު 19) - ފުލުހުން ހިސާރުކޮށްފައިވާ ހޮން ކޮންގެ ޕޮލިޓެކްނިކް ޔުނިވާސިޓީ ކެމްޕަހުން ނުކުންނަން އުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019
ހޮންކޮންގު މުޒާހަރާ އެޕް ގޫގުލް ސްޓޯރުން ނަގައިފި

ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް ހޮންކޮންގުގައި ކުރާ މުޒާހަރާތަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރި މޮބައިލް ގޭމެއް ގޫގުލް ސްޓްރުން ނަގައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
ހޮންކޮންގް މުޒާހަރާ ތީމް ބޫޓުން ވޭންޒް ހޫނުފެނަށް

ސްކޭޓްބޯޑިން ބޫޓް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި ވޭންޒް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވޭންޒް ކަސްޓަމް ކަލްޗާ" މުބާރާތުގައި ފަރުމާކުރި ބޫޓެއް، ހޮންކޮންގުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ އަށް ރައްދުވާތީ، މުޒާހަރާ އަށް ތާއީދުކުރާ މީހުން އެ ކުންފުނި ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަން ފަަށައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2019
ހޮން ކޮންގެ ދަރިވަރުން ކްލާސްތައް ބޮއިކޮޓްކޮށްފި

ހޮން ކޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ހޮން ކޮންގައި މިހާރު ފަށާފައިވާ ޑިމޮކްރެސީ ހަރަކާތްތަކުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް އަދި ޔުނިވާސިޓީ ދަރިވަރުންގެ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ކްލާސްތައް މިއަދު ބޮއިކޮޓްކޮށްފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2019
ޑިޒްނީގެ "މުލާން" ބޮއިކޮޓް ކުރަން ގޮވައިލަނީ

ހޮންކޮންގުގައި ކުރަމުން އަންނަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކަށް ތާއީދުކޮށް، ޑިޒްނީގެ ފިލްމު "މުލާން" ގެ ބަތަލާ ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019 3
އެއާޕޯޓުގައި މުޒާހަރާ ކުރެވުނީތީވެ މައާފަށް އެދިއްޖެ

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮން ކޮންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އެއާޕޯޓުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތިން ދުވަހު ވަރުގަދަ މުޒާހަރާތަކެއްކޮށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތައް ފޯރާފައިވާތީ މުޒާހަކުރި މީހުން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019 7
މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ކޯޓު އަމުރު، އެއާޕޯޓް ހުޅުވައިފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 14) - އެއާޕޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަށް ހޮން ކޮންގެ އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީން ކޯޓު އަމުރެއް މިއަދު ހޯދުމާ އެކު އެއާޕޯޓު މިއަދު ހެނދުނު ހުޅުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2019
ވަސާޗޭގެ ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނަކުން ޗައިނާ ރުޅި ގަދަވެއްޖެ

އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ބްރޭންޑް ވަސާޗޭ އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ޓީޝާޓް ކަލެކްޝަނެއްގައި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ނަންތައް ހިމެނި އިރު، ހޮންކޮންގާއި މަކާއޯ އަކީ ވެސް ވަކި ދެ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ލޭބަލްކޮށްފައިވާތީ ޗައިނާ ހިތްހަމަނުޖެހި ފާޑުކިޔަން ފެށުމުން އެކަމަށް މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

August 13, 2019 3
މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވުމުން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް ބަންދުކޮށްފި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން އެއާޕޯޓުގައި ފެށި ވަރުގަދަ މުޒާހަރާއާ ގުޅިގެން ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓް މިއަދު މެންދުރު ފަހު ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

August 13, 2019 4
ހޮން ކޮން އެއާޕޯޓުގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ތާށިވެފައި

ހޮން ކޮން (އޮގަސްޓް 13) - ޑިމޮކްރެސީ އެކްޓިވިސްޓުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފަށާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއާޕޯޓުގައި ބާއްވަމުންދާ މުޒާހަރާތަކާ ގުޅިގެން އެތައް ހާސް ޕަސެންޖަރުންނެއް...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 4
"އަލިފާނާ ނުކުޅެން" ޗައިނާ އިން އިންޒާރު ދީފި

ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ޗައިނާއާ ހަވާލުކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނު ނުހެދުމަށާއި ފުލުހުންގެ އަނިޔާތައް ތަހުގީގުކުރުމަށް ގޮވާލައި ހޮންކޮންގުގައި މުޒާހަރާކުރާ މީހުން "އަލިފާނާ ނުކުޅެން" ޗައިނާ އިން އިންޒާރު ދީފި އެވެ.