28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 3
ހޮރައިޒަންގެ މަސް ފިހާރައެއް މާލޭގައި ހުޅުވައިފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ މަސް ފިހާރައެއް މާލޭގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
ހޮރައިޒަނުން މަސް ގަންނަ ވަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒް އިން މަސް ގަންނަ ވަރު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 4
މަސް ބޭރުކުރަން އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ފުރުސަތު ދެނީ

މަސްވެރިންނަށް ހަމަ އަގު ދިނުމަށްޓަކައި މަސް ގަނެ ބޭރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ކުންފުނިތަކަށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިޝަރީސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019 9
ހޮރައިޒަންގެ 160،000 ރުފިޔާގެ ޗެކެއް ފޭރިގެންފި

ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ 160،000 ރުފިޔާގެ ޗެކެއް މިއަދު ފޭރިގެންފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 5
ފެއާ ޓްރޭޑް ސެޓްފިކެޓުގައި މަސް ބޭރު ކުރަން ފަށައިފި

ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރުގައި ވިއްކާ މަހުގެ އަގުގެ ތިން ޕަސެންޓް ސީދާ މަސްވެރިންނަށް އިތުރަށް ލިބޭ ފެއާ ޓްރޭޑް ސެޓްފިކެޓްގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މަސްދަޅު ބޭރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 7
ކެރޭނު ވެއްޓުނު ދޯނީގެ މީހުން ގާސިމާ ބައްދަލު ކުރަނީ

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޮޑު ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯނި ބިންދައިގެން ދިޔުމުން އުޅަނދު މަރާމާތު ކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އަދި ވިޔަފާރިވެރިޔާ ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އެހީ ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 7
ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ވެއްޓި ދޯނި ބިނދި ކެރޭނު އަޑިއަށް

ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ފަޅުގައި އަޅާފައި އޮތް ކަންނެލި ދޯންޏެއްގެ މައްޗަށް ހޮރައިޒަން ފިޝަރީޒްގެ ބޮޑު ކެރޭނެއް ވެއްޓި ދޯނި ބިންދައިގެން ގޮސް ފަޅުތެރެ އަށް ކެރޭން އަޑި އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.