13 މެއި

May 13, 2020 2
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ހަދިޔާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2020 9
އަންހެނުންގެ ވޯޑަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ކުޑަކުދިން މަރު

ކާބުލް (މެއި 13) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާގައި ތުއްތު ދެ ކުދިންނާއި 12 މައިންނާއި އެތައް...

07 މެއި

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 6
ދަރި ގޮވައިގެން ބުޅަލެއް ހޮސްޕިޓަލަށް!

ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމަކީ އިންސާނުން އަޖައިބުކޮށްލާވަރުގެ ކަންކަމެވެ. މިއީ އެކަމަކު އާދަޔާ ހިލާފް ކަމެކެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ޓްރީ ޓޮޕުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އުސޫލެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އެކުލަވައިލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 2
ކޮވިޑް-19:ޓްރީޓޮޕުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޓްރީޓޮޕްގެ ސެޕްޓޮޕްލާސްޓީއާއި ރައިނޮޕްލާސްޓީ ހިޔާރުކުރަމާ

ޑީވިއޭޓެޑް ސެޕްޓަމް އަކީ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ކާޓިލޭޖް ގުޅޭ ހިސާބު (ނޭސަލް ސެޕްޓަމް) ކަތިކޮށް ހުރުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ނޭސަލް ސެޕްޓަމްގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ކަތިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ހުންނަ...

15 މާޗް

March 15, 2020 9
ޝައްކުވާނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް ހޮޓްލައިނަށް ގުޅާ!

ރޯގާ ޖެހި ބަލިވެ އުޅޭ މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ހުރި ނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، މިކަމަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިނަށް ގުޅައިގެން ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
މީހުންނާ ދުރުވާން ކަރުދާސް ބުރެއްގެ ތެރޭގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު މިހާރު އެންމެ ގޯސް ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީގައި، ބަލިން ރައްކާތެރިވާން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތަށް އެހެން މީހުންނާ ވަކި ދުރުމިނެއްގައި ހުރުމަށް މީހަކު ތަފާތު ކަމެއް ކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 29
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އައްޑޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް، އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 9
ޗައިނާގައި ހަ ދުވަހުން ހެދި ހޮސްޕިޓަލް ހަވާލުކޮށްފި

ވޫހާން (ފެބްރުއަރީ 2) - ޗައިނާގައި ހަ ދުވަސްތެރޭ ނިންމަން އަމާޒުހިފި 1،000 އެނދުގެ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް ނިންމައި ހެލްތު އޮފިޝަލުންނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޗައިނާ ޑެއިލީން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2020 5
ޗައިނާގައި ހަ ދުވަހުން 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް

ވުހާން (ޖެނުއަރީ 26) - ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހޭ ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ހަ ދުވަސް ތެރޭ 1،000 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ވޫހާން ސިޓީގައި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 5
ޓެސްޓުތަކަށް ފަހު ކުޑަ ކުއްޖާ ދޫކޮށްލައިފި

ޖިންސީ ޝިކާރައަކަށް ވި ދެ އަހަރު ނުފުރޭ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ލިބިފައި ހުރި ގެއްލުންތައް ދެނެގަންނަން ޓެސްޓުތައް ހަދައި، ފަރުވާ ދީ ގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 45
ފައިސަލްގެ ޓްވީޓުން މިނިސްޓަރު ކަންބޮޑުވެވަޑައިގެންފި!

ވެކްސިން ނުޖަހާ ކުދިން ވައްދާ ސްކޫލެއް އައްޑޫގައި ހިންގާ ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ބަލިތަކަށް ހާއްސަ ޑޮކްޓަރު އަހުމަދު ފައިސަލް ވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާތީ އެ ކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްދެއްވަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 1
އިނގިރޭސި ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި މުޅިން އަލަށް މުސްލިމު މުވައްޒަފުން ޑިސްޕޯސަބަލް ބުރުގާ ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 6
ސީލިންގު ވެއްޓުމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދަނީ ބަލަމުން

އައިޖީއެމްއެޗްގެ އައިސީޔޫގެ ވެއިޓިން އޭރިއާގެ ސީލިންގުން ބައެއް ވެއްޓުނު ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019
ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އިމްރާން ޚާންގެ ތިމާގެ މީހަކު ހޯދަނީ

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 14) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ބަލި ތިން މީހަކު މަރުވި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާނަށްށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019 2
ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަކީލުންގެ ހަމަނުޖެހުމުން ބަލިމީހުން މަރު

ލާހޯރު (ޑިސެމްބަރު 13) - ޕާކިސްތާނުގެ ލާހޯރުގެ ހިތުގެ ބަލީގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެތައް ސަތޭކަ ވަކީލުން ވަދެ ޑޮކްޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުން އެޑްމިޓްކޮށްފައި ތިބި ތިން ބަލި މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 34
އައްޑޫ އާ ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވުން އަންނަ ހަފުތާގައި

އައްޑޫގައި ހަދާފައިވާ 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 16
ރިޒްވާނަށް ފިޓް ޖެހުނީ ކަމަށް ރައްޓެހިން ބުނޭ: މަންމަ

މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި ޒުވާން ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް ރިޒްވާން (ބަގޭ) މަރުވީ ފިޓް ޖެހިގެން ކަމަށް، ކައިރީގައި ތިބި ރައްޓެހިންނާ ހަވާލާދީ އޭނާގެ މަންމަ މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 38
އާ ހޮސްޕިޓަލަށް ކިޔަނީ "އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް"

އައްޑޫގައި ހަދާ 100 އެނދުނުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލަށް "އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް" ކިޔަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.