23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 4
ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ މީހަކު ޒަހަމްކޮށްލައިފި

މާލޭގައި މިރޭ މީހަކަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2020 1
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ރޯވެ ކޮވިޑްގެ ބަލިމީހުން މަރު

އަހުމަދުއާބާދު (އޮގަސްޓް 7) - އިންޑިއާގެ ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދުއާބާދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި އަލިފާން ރޯވެ އެ ތަނުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލި މީހުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 14
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޑްމިޓްކުރި އަދަދު ދެ ގުނަ މައްޗަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނަ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ޓްރީ ޓޮޕުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮންޓްރޯލް (އައިޕީސީ)ގެ ދަށުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ހިސާބުން މި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް...

12 ޖުލައި

July 12, 2020
ލަންކާގެ ކަރަންޓީން ސެންޓަރެއް ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ކޮލަމްބޯ (ޖުލައި 12) - ސްރީ ލަންކާގައި ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ކަރަންޓީނު ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރި ފެސިލިޓީއެއް 500 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 40
އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންނަށް އަނެއްކާވެސް އާ ޔުނިފޯމެއް

އައިޖީއެމްއެޗުގެ ނަރުހުންގެ ޔުނީފޯމަށް އަނެއްކާވެސް ބަދަލެއް ގެނެސް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އާ ޔުނިފޯމެއް ލާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 3
11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން ޕިނެއް ނަގައިފި

އުމުރުން 11 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ފުއްޕާމެއިން އަނެއްކާ ވެސް ޕިނެއް ނަގައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލް ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރަނީ

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް، ޓާޝަރީ ފެންވަރަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 6
އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި، ރޭލުތައް ވޯޑުތަކަށް

ނިއު ދިއްލީ (ޖޫން 16) - ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މީހުން ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި، އެނދު ނުލިބޭތީ ރޭލްތައް ހުސްކޮށް، ފަރުވާ ދޭން ވޯޑުތައް ހަދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 11
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑު ކުރަން ފަށައިފި

އުތުރުގެ މައި ހޮސްޕިޓަލް ކަމަށްވާ، ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ބޮޑުކޮށް، މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020 1
ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހެއްގެ ކައިވެނި ހޮސްޕިޓަލްގައި

ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބާއްވަން ރޭވި ޑޮކްޓަރަކާއި ނަރުހަކު އެ މީހުން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ހަދިޔާ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް

ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކުއިޕްމަންޓް (ޕީޕީއީ) ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

May 13, 2020 9
އަންހެނުންގެ ވޯޑަކަށް ދިން ހަމަލާގައި ކުޑަކުދިން މަރު

ކާބުލް (މެއި 13) - އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އަންހެނުންގެ ވޯޑަށް ހަތިޔާރު އަޅައިގެން ތިބި ބަޔަކު ދިން ހަމަލާގައި ތުއްތު ދެ ކުދިންނާއި 12 މައިންނާއި އެތައް...

07 މެއި

May 07, 2020 1
ނައިކީން ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް 30،000 ބޫޓް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ނުރައްކަލާ ކުރިމަތިލައި ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، މަޝްހޫރު ކުންފުނި ނައިކީން އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 30،000 ބޫޓް ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 6
ދަރި ގޮވައިގެން ބުޅަލެއް ހޮސްޕިޓަލަށް!

ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމަކީ އިންސާނުން އަޖައިބުކޮށްލާވަރުގެ ކަންކަމެވެ. މިއީ އެކަމަކު އާދަޔާ ހިލާފް ކަމެކެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020
ޓްރީ ޓޮޕުން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ އުސޫލެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އެކުލަވައިލައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 2
ކޮވިޑް-19:ޓްރީޓޮޕުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 2
ޓްރީޓޮޕްގެ ސެޕްޓޮޕްލާސްޓީއާއި ރައިނޮޕްލާސްޓީ ހިޔާރުކުރަމާ

ޑީވިއޭޓެޑް ސެޕްޓަމް އަކީ ނޭފަތުގެ ކަށިގަނޑާއި ކާޓިލޭޖް ގުޅޭ ހިސާބު (ނޭސަލް ސެޕްޓަމް) ކަތިކޮށް ހުރުމެވެ. މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ނޭވާލާން އުނދަގޫވުން ފަދަ އެތަކެއް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ނޭސަލް ސެޕްޓަމްގައި ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ކަތިކަމެއް ހުންނަ މީހުންނެވެ. މި މައްސަލަ ބޮޑަށް ހުންނަ...

15 މާޗް

March 15, 2020 9
ޝައްކުވާނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ނުގޮސް ހޮޓްލައިނަށް ގުޅާ!

ރޯގާ ޖެހި ބަލިވެ އުޅޭ މީހަކު ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ހާލަތެއްގައި ހުރި ނަމަ ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމުގެ ބަދަލުގައި، މިކަމަށް ހާއްސަ ހޮޓްލައިނަށް ގުޅައިގެން ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް ސިއްހީ މާހިރުން އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020
މީހުންނާ ދުރުވާން ކަރުދާސް ބުރެއްގެ ތެރޭގައި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު މިހާރު އެންމެ ގޯސް ގައުމު ކަމަށްވާ އިޓަލީގައި، ބަލިން ރައްކާތެރިވާން ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުން އިރުޝާދު ދޭ ގޮތަށް އެހެން މީހުންނާ ވަކި ދުރުމިނެއްގައި ހުރުމަށް މީހަކު ތަފާތު ކަމެއް ކޮށްފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 29
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އައްޑޫގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ އާ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލް، އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) ގައި ސީޓީ ސްކޭންގެ ހިދުމަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.