21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 30
ދަފްތަރުގައި ނެތީސް ފްލެޓް ދިން މީހުން އުނިކޮށްފި

ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީ ނެތީސް އެ ކެޓަގަރީން ކުރީގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް ދިން މީހުންގެ ނަންތައް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 51
ދަފްތަރު ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާއްމުކޮށްފި

ހުޅުމާލެ ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި މާލޭ ދަފްތަރު ކެޓަގަރީ އަށް ޚާއްސަކުރި އެޗް9 ކެޓަގަރީގެ ވަގުތީ ލިސްޓް މިއަދު އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 31
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ހަތަރު ލިސްޓަށް 3،000 ޝަކުވާ!

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ފަހު މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އާއްމުކުރި ހަތަރު ކެޓަގަރީގެ ލިސްޓަށް 3،068 ޝަކުވާ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 20
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ދަނީ އިހުމާލުވަމުން: މުއިއްޒު

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ އަށް މި ސަރުކާރުން ވަރަށް ބޮޑަށް އިހުމާލު ވަމުންދާ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 9
ކުލި ނުދެއްކުނަސް ގެއިން ނުނެރެވޭނެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ކުލި ނުދެއްކި ހާލުގައި ޖެހި، ގެއިން ބޭރުކޮށްލަފާނެކަމުގެ ބިރުބޮޑުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުން މި އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ގެއިން ބޭރުކޮށް ނުލެވޭނެކަމުގެ އަމުރެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 1
ފްލެޓުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް 178 މީހުން ސޮއިކުރި

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓު ގަންނަން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނާއި ޓާޓާ ފްލެޓަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާ ހަމަނުޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ބަދަލު ހޯދަން 170 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 19
ފްލެޓް ލިސްޓް ފުރިހަމަކުރަން ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އެދެފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކުން ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފައި ވާއިރު ދާއިމީ ލިސްޓަކީ ފުރިހަމަ ލިސްޓަކަށް ހެދުމަކަށްޓަކައި، މިހާރު އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލިސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހަޅަން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 14
ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން އިތުރު ތިން މަހަށް ދެނީ

މާލޭގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހިގެން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އާއިލާތަކަށް އިތުރު ތިން މަހަށް ވަގުތީ ބޯހިިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 42
ފްލެޓް ލިސްޓުން އުނިކުރާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ލިބުނު ކަމުގެ ލިއުން ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރާ ލިސްޓުގައި ނަން އުނިކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ދޭން އިކުއިޓީ ޗެމްބާސް އިން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 76
ހައްގުވެރިން ކަނޑައެޅުމުން ޕޮއިންޓުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް!

ފްލެޓް ކޮމިޓީން އިއްޔެ އާއްމުކުރި ލިސްޓުތަކުން އަޅައިގަތް އެކެކެވެ؛

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 107
ހިޔާ މަޝްރޫއުން މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓް އިތުރުކޮށްފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި އިއުލާންކުރި ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި 12 ކެޓަގަރީ އަށް ފްލެޓްތައް ދޭން ކަނޑައެޅި އަދަދަށް ބަދަލު ގެނެސް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ދޭ ފްލެޓްތަކުގެ...

August 24, 2020 131
ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ހަތަރު ކެޓަގަރީއެއްގެ ލިސްޓު ނެރެފި

ހިޔާ މަޝްރޫއުގައި ހުޅުވާލި 12 ކެޓަގަރީގެ ތެރެއިން ހަތަރު ކެޓަގަރީއަކުން ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓު މިއަދު އާންމުކޮށް ޝަކުވާ އަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 14
ބިން ދޫކޮށްނުލުމުން ގެ ވަށައިގެން ބްރިޖް އަޅައިފި

ޗައިނާގައި ގުއަންގްޑަން ޕްރޮވިންސްގައި ބްރިޖެއް އަޅަން ބިން ހުސްކުރި އިރު، ބަދަލު ދީފައި ބިން ނަގަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އާއިލާއަކުން އެކަމަށް އެއްބަސްނުވުމުން އެ ގެ ވަށައިގެން ބްރިޖު ހަދައި ނިންމާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 76
ފްލެޓް ލިސްޓު ލަސްވީ ކޮވިޑާ ހެދި މަސައްކަތް ހުއްޓުމުން

ހިޔާ މަޝްރޫއިން ފްލެޓް ލިބޭ ހައްގުވެރިންގެ ލިސްޓު ޖުލައި މަހު ފަހުކޮޅު އިއުލާން ނުކުރެވި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ބައެއް މީހުން ކަރަންޓީންކުރަން ޖެހުމުން ކަމަށް އެ ކޮމިޓީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 76
މަސް ނިމުނުއިރު ވެސް ފްލެޓް ލިސްޓެއް ނުނެރެވުނު!

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރަމުން އަންނަ ހިޔާ ފްލެޓްތަކުގެ ހައްގުވެރިން ކަނޑައަޅަން މި ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ އިވެލުއޭޝަންތަކަށް ފަހު ލިސްޓު އާއްމުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ދިން މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ވެސް ލިސްޓެއް ނުނެރުނެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 140
ފްލެޓްތައް ހުރީ ތަކުލީފް އުފުލަންޖެހޭ ގޮތަށް: އޭއޭއެމް

ހުޅުމާލޭގައި ހިޔާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހެދި 7،000 ފްލެޓަކީ، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ރަނގަޅު މަޝްރޫއަކަށް ގެއްލުނު ފުރުސަތެއް ކަމަށާއި 16 ޓަވަރުގައި 40،000 މީހުން ދިރިއުޅެން ޖެހުމަކީ ސިއްހީ، އިޖުތިމާއީ އަދި ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނުކުންނާނެ ކަމެއް ކަމަށް އާކިޓެކްޓްސް އެސޯސިއޭޝަން މޯލްޑިވްސް (އޭއޭއެމް) އިން ނެރުނު ރިޕޯޓްގައި...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 94
ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގްތަކެއް ހަދަނީ

މެދުފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ހުޅުމާލޭގައި އެޕާޓްމަންޓް ބިލްޑިންގްތަކެއް ހަދައި، އެ ތަންތަން ވިއްކާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޗްޑީސީން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 18
މުއިއްޒު؛ ސިފައިން/ފުލުހުންގެ ފްލެޓާ ގުޅުމެއް ނެތް

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކާ، އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

July 23, 2020 23
ގުޅިފަޅު ފްލެޓުގެ ބަދަލުދޭ ގޮތާ މެދު ޝަކުވާ ބޮޑު

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓް ގަންނަން މީގެ ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ފައިސާ ދައްކައި މިހާތަނަށް ވެސް ހިޔާވަހިކަން ލިބޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ އެ މީހުންނަށް ބަދަލު ދޭން ސަރުކާރުން...

21 ޖުލައި

July 21, 2020 12
އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓަށް މެމްބަރުންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތު

ސިފައިންނާއި ފުލުހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އަޅަމުން އަންނަ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ އައިލެންޑް އެކްސްޕާޓް ކުންފުނިން މަސައްްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތާއި އެ ކުންފުނިން ކޮށްފައިވާ އެހެން ބައެއް ކަންތައްތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މިއަދު ބޮޑެތި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 3
ގުޅިފަޅު ފްލެޓްތަކަށް ބަދަލު ދޭން އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

ގުޅިފަޅުން ފްލެޓު ގަންނަން ފައިސާ ދެއްކި މީހުންނަށް ބަދަލު ދިނުމަށް އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ގެއަކީ ކެމެރާއެއް، ދަރިންނަށް ކެމެރާ ބްރޭންޑްތައް!

ފޮޓޯ ނަގަން އޮންނަ ލޯތްބާއި ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު އިންޑިއާ މީހަކު އޭނާގެ ދަރިންނަށް ކެމެރާ ބްރޭންޑްތަކުން ނަން ދިނުމަށް ފަހު ގެ ވެސް ކެމެރާއެއްހެން ހަދައިފި އެވެ.