22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 50
ޗައިނާ ސްޓޭޓްއާ ހަވާލުކުރީ 16 ޓަވަރު: އެޗްޑީސީ

ހުޅުމާލޭގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޗައިނާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް އިންޖިނިއަރިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީއެސްއީސީ)އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 25 ބުރީގެ 16...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 58
ފްލެޓް އިމާރާތް ކުރުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި 80،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް އެޅުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން ދެންމެ އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި އެވެ.

November 18, 2017 32
އާ އަހަރާއެކު އާ ފްލެޓްތަކުގައި މީހުން އުޅެން ފަށާނެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތްކުރި 704 ފްލެޓްގައި، އަންނަ ދިރާސީ އާ އަހަރު ފެށުމުގެ ކުރިން މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2017 25
ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދެނީ

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް އަޅަން ނިންމައި އެ މަޝްރޫއުގައި އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 8
ފްލެޓުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު ފެށުން ފަސްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެއްސި ހަފުލާ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރެ އަށް އެކަން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

November 15, 2017 10
ބަޖެޓުގެ ބޮޑު ބައެއް ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދިނީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ކަމަށާއި އެ...

November 15, 2017 85
ފްލެޓްގެ ބޮޑު މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހުކުރަނީ

ހުޅުމާލޭން 80،000 މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ މަޝްރޫއު މިރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2017 68
ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދެނީ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް ފްލެޓް ދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއްޔެ އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2017 58
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ފްލެޓް 11 ދާއިރާއަކަށް ނުލިބޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 26
ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2017 110
މެމްބަރު ފަލާހު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގެންފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިނގުރައިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ފަލާހު މާލެއިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގެންފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2017 25
މުއައްވިޒްގެ ބޭބެ އަށް ފްލެޓް ލިބުމުން އޭސީސީ އަށް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް މުއައްވިޒް ރަޝީދުގެ އެއްބަނޑު އެއްބަފާ ބޭބެ އަށް، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ލިބުނު ކަމަށް ބުނެ އެ ކަން ބަލައިދޭން އަމިއްލަ މީހަކު އޭސީސީ އަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 37
ފައިސާ ނުދެއްކުނު ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވާލަނީ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން މާލޭގައި ހެދި ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނު ހަމަނުޖެހުނު މީހުންނަށް ކަނޑައެޅި ފްލެޓްތައް ވިއްކާލަން ހައުސިން...

October 18, 2017 39
ފްލެޓް ދިން ގޮތް ބަލަން އޭސީސީން ހައުސިން އަށް

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުން ފްލެޓްތައް ބެހީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް ބަލަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 24
އެޕާޓްމަންޓްތައް އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ: ސީލައިފް

ހުޅުމާލޭގައި ސީލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހަދާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނުނިމި ދިގުލައިގެންދާތީ އެތައް ބަޔަކު ޝަކުވާކުރި ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ 300 އެޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތް އަންނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2017 61
ހުޅުމާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކެއް ހިމެނޭ 14 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 14
ބިން ވިއްކަނީ ސަރުކާރުގައި ފައިސާ ނެތިގެން: އިންތި

މާލެއިން ބިން ވިއްކަން ސަރުކާރުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އިއުލާން ކުރީ ފައިސާ ނެތިގެން ކަމަށާއި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ވިއްކާ ބިންތައް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ސަރުކާރަކުން އަތުލާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2017 30
ފްލެޓްގެ ކުލި ކަނޑައެޅުމުގައި ހަމަހަމަކަމެއް ނެތް

ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ކެތްމަދުވެފައި ތިބީ ބޯހިޔާވަހި ކަމަށެވެ. އަސާސީ އެއްވެސް ހައްގެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ ދިރިއުޅޭނެ ހިޔާވައްސެއް ލިބުމެވެ. އެ ހައްގު ކަށަވަރު ނުވެ، އަސާސީ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 20
ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި މުއިއްޒަށް ދައުވާ ކުރާނަން

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތުގެ ތަފްސީލްތައް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުފޮނުވުމުން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު...

October 03, 2017 191
ލިބުނީ 105 ޕޮއިންޓް، ނުލިބުނީ ފްލެޓް!

މާލޭގައި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި އަލީ މަންސޫރު، އއ ރަސްދޫ، ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ 11 މީހުންނާ އެކު އެވެ. އަންހެނުންނާއި ފަސް ކުދިންނާއި ތިން ދޮންދަރިންގެ އިތުރުން...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 20
ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމްގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 70
ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލީ ހާޝިމް މިއަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

September 28, 2017 43
ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ މައުލޫމާތު މަޖިލީހަކަށް ނުދިން!

ސަރުކާރުން ފަށާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 661 މީހަކަށް ފްލެޓް ދޭން ނިންމި ގޮތާއި ދޭން ނިންމި މީހުންގެ މައުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އޮންނަ، ސަރުކާރުގެ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 19
ދާއިމީ ލިސްޓާއެކު އިތުރު 60 މީހަކަށް ފްލެޓް ލިބިއްޖެ

ހުޅުމާލޭން ދޫކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ ފައިނަލް ލިސްޓު އިއްޔެ އާއްމު ކުރިއިރު، އިތުރު 60 މީހަކަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުވެފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.