02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަން އަގު ހެޔޮވާނެ

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން...

August 02, 2016 21
އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށް، ބުކިން އަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 75
ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެދޮރު ގަތުމުގެ ގަވައިދު ހަދައިފި

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ގެދޮރު ގަނެވޭ އުސޫލްތަކެއް ހިމެނޭ ގަވައިދެއް ހަދައި ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 21
ސީ ލައިފްގެ 3،000 ހައުސިންގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާދަމާ ހަވީރު ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 53
15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ފަށާނެ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވައްސަށް އަމާޒުކުރާ 15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 69
ބްރިޖް: ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ސައިޓުން ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ ރާއްޖެ އިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނަވަރުގެ ބިޔަ މެޝިންތަކާއި ކްރޭންތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެވެ. ބްރިޖް އަޅާ ސީސީސީސީން ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކްރޭންތައް އެކަނި ވެސް ހައިރާންވާހާ އުހެވެ. ހިތްފަސޭހަ މައިދާނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 32
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރު އެނގޭނެ: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 52
ޓާޓާ އެއްބަސްވުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު: މުއިއްޒު

އެއްބަސްވުން އޮތީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް. އަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށިން ހަތަރު ބުރި 50 އަހަރަށް ޓާޓާ އަށް. އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ހޯދަން ނާދީ ހުރި ބިމާއި އޯޑިއޯން ހުރި ބިން ދީ ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅައި ވިއްކަން ޅޮސްއަލިފުށި ވެސް ދޫކުރި.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 26
ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް މޫސުމީ ގޮންޖެހުންތައް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ ބިޔަ ތަނބުތައް ޖަހަމުން އަންނައިރު، މި ދުވަސްވަރު ކަނޑުގެ ބާނިތައް ބޮޑުވުމާއި އޮއި ގަދަވުމުން ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 10
ރަސްފަންނުގައި ޓްރެކް އެޅުން އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ

ރަސްފަންނު ސަރަހައްދުން ފެށިގެން ސުނާމީ ބިނާ މައިޒާނާ ހަމައަށް ދުވަން ތައްޔާރުކުރި ތަނުގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް އަޅާ އަންނަ ހަފުތާގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016 8
ޓާޓާ ފްލެޓްގެ މައްސަލައިގައި ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަނީ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ތަނާއި ގާކޮށީގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ފްލެޓުގެ މައްސަލައިގައި ހާއްސަ އޮޑިޓެއް ހަދަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 1
ފްލެޓް ޓެކްސް އިސްތިސްނާވާ އިސްލާހު ބަލައިގެންފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

June 27, 2016 4
ފައިސާ ހޯދަން ބިން ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ ފައިސާ ހޯދުމުގެ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުގައި ބިން ބޭނުންކުރަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ބައެއް މެމްބަރުން ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 27, 2016 15
ޓާޓާގެ ފްލެޓާ ބެހޭ ގޮތުން ބޭއްވި ކޮމިޓީ ސިއްރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގާކޮށި އަދި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއާ ބެހޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން...

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ޕެންޝަން ފަންޑުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކައި ދެނީ

ގެދޮރު ނުވަތަ ފްލެޓް ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭ ގޮތަށާއި އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ވެސް އެ ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ އިސްލާހެއް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 12
ބެޗްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ސަރަހައްދުގައި 69 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަން ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި. މިތަނުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާނެ. މިތަނުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަގުތަކުގައި

17 ޖޫން

June 17, 2016 6
މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކ. މާފުށިން ސަތޭކައެއްހާ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލާގައި މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ހުޅުމާލޭގައި 72 ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 72 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސް ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 15, 2016 18
ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 278 މިލިއަން ދައްކާ ގޮތަށް

މާލޭގެ ގާކޮށީގަ އާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އެންމެ ކުރިން ވެސް...

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކަށް އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިފި

ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 18
"އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ބުނި އަގަށް ފްލެޓު ދޭންޖެހޭ"

ވެށި ފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓު ދޭން ބުނި ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓްތައް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި...

June 13, 2016 46
ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރާނީ 278 މިލިއަން ދެއްކުމުން

މާލޭގެ ގާކޮށީގަ އާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ މާޗްމަހު އެއްކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަންތަން ސަރުކާރާ...

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ފްލެޓްތައް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގެ

މާލޭގައި ހުންނަ ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހުރި ފްލެޓުތައް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ތަން ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް "ޕްރެޝަރު" ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 13
ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހުރޫމްކުރާ" ކަމަށް ބުނެ ގަރާރެއް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ޖައްސައި އާދައިގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހްރޫމް ކުރަމުންދާ" ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.