13 މެއި

May 13, 2017 35
ފޭސް2 ފްލެޓެއްގެ އަގު 42،000 ޑޮލަރުން މަތީގައި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަން ހުޅުވާލި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ފްލެޓެއް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީސީ) އަށް ވިއްކަން ޖެހޭނީ 42،000 ޑޮލަރު (647،000ރ.) އާއި 52،000 ޑޮލަރު (801،000ރ) އާ ދެމެދުގެ އަގެއްގައި ކަމަށް، އެ ކުންފުނިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2017 36
ހުދު ފަސްގަނޑެއް ނޫން، ތަރައްގީގެ އެތައް މަސައްކަތެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އެއީ ބޮޑު ފަޅެކެވެ. އެންމެ އަށް ހަފްތާ ތެރޭގައި ހިއްކާ، ބޮޑެތި އުންމީދުތަކާ ގުޅިފައިވާ ރަށަކަށް ބަދަލުކޮށްލި އެވެ. އެންމެ ސަބަބެކެވެ. ބޮޑު ސިޓީއަކަށް ހުޅުމާލެ ހެދުމެވެ. އުސް އިމާރާތްތަކާ އެކު ގެދޮރުވެރި ކުރުވުމެވެ. މުޅި މަޝްރޫއުގެ އަގު ވެސް ކުޑައެއް ނޫނެވެ. އެޗުޑީސީން ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ހުޅުމާލެ ދެވަނަ...

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
ބެޗް އެޕާޓްމަންޓުގެ ފައުންޑޭޝަން މަސައްކަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ހާބާވިއު އޭރިއާގައި ބެޗް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިން ހަދާ "ބެޗް އެޕާޓްމަންޓް" ބިލްޑިންގެ ފައުންޑޭޝަން އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

April 27, 2017 42
އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރިޔަސް ޓާޓާ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ނާދީ ހުރި ބިމުގައި އެ...

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 28
ފްލެޓް ހޯދަން ދޫކޮށްލާ ބިން ސަރުކާރުން ގަންނަނީ

ޓާޓާ ހައުސިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރުން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލާ ބިންކޮޅު އަކަފޫޓެއް 2،000ރ. ގެ ރޭޓުން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017 16
ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ނެތް ނަމަ ޓާޓާ އިން އާބިޓްރޭޝަނަށް

މާލޭގައި ފްލެޓްތައް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިންއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން އުވާލުމުން ސުލްހަވެރި ހައްލެއް ހޯދަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ހައްލެއް ނުލިބިއްޖެ ނަމަ އާބިޓްރޭޝަނަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެ ކުންފުންޏަށް ލިބިގެންވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 31
އަމަލުކުރީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް: ޓާޓާ

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުމަށް ޓާޓާ އިން އަމަލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި އެއްބަސްވުން ސަރުކާރުން ބާތިލް ކުރި ކުރުމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ޓާޓާ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2017 29
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން އިއުލާންކުރުން ލަސްވާތީ ޝަކުވާ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 2014 ގައި ހުޅުވާލި ފްލެޓްތަކަށް ޝަރުތު ހަމަވާ މީހުންގެ ލިސްޓު އިއުލާންކުރުން ލަސްވާތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2017 6
ފްލެޓަށް ފައިސާ ނުދެއްކި މީހުންނާ މެދު ގޮތެއް ނުނިމޭ

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ ސްކޫލާއި ގާކޮށީގައި ޓާޓާ ހައުސިން ހައުސިން އިން އިމާރާތްކުރި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދެއްކުނު މީހުންނާ މެދު އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް އަދި ނުނިންމާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017 25
ހުޅުމާލޭގައި 1000 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަނީ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި މަދުވެގެން 1،000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރާތް ކުރުމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2017 13
ރެއިންބޯގެ 136 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި "ރެއިން ކްރެސްޓް ރެސިޑެންސް"ގެ ނަމުގައި ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ތަރައްގީކުރާ ކޮންޑޮމީނިއަމްގެ 136 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2017 16
ބިން ގަތުމަށް 32 މީހަކު ފައިސާ ދައްކައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ވިއްކަން ހުޅުވާލި ބިންތަކަށް 32 މީހަކު ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 13
ރެނާޓަސް އިން ޕެންޓްހައުސްތަކެއް ވިއްކަނީ

އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސް ކުންފުނިން ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރީގައި ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޮންޑޮމީނިއަމް އިން ޕެންޓްހައުސްތަކެއް ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 24
ޓާޓާގެ އާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު ފެށެނީ 4.5 މިލިއަނުން

މާލޭގެ ދެ ސަރަހައްދަކުން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ހައުސިން އަށް ދިން ދެ ބިމުގައި، އެތައް އަހަރެއް ފަހުން، މިއަދު ބިންގާ އެޅި އިރު، އެ ފްލެޓްތައް 4.5 މިލިއަނާއި ހަތް މިލިއަނާ ދެމެދުގެ...

February 28, 2017 51
ދުރުމި ބޭނުންކޮށްގެން ބްރިޖު ބަލަން ބޮޑު ތަރުހީބެއް

ބްރިޖު ބަލަން އެޅި ޕްލެޓުފޯމުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ދުރުމި ބޭނުންކޮށްގެން، ބްރިޖުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލަން ގިނަ ބައެއްގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޓްރާޑާ ކުންފުނިން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 31
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރަން އިސްލާމިކް ސްކީމެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމާއި މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްލާމީ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ސްކީމެއް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 10
ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ދޭގޮތް އާއްމުކޮށްފި

މާލެ އާއި ވިލިމާލޭ ފަދަ ތަންތަނުން ފުލުހުންނަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބޯހިޔާވަހިކަންދޭ ޝަރުތުތައް އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ މުއްދަތުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 47
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިމަކަށް 13.5 މިލިއަން

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިން ވިއްކަން ހުޅުވައިލުމުން 2،000 އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ގަންނަން، އަކަފޫޓަކަށް 6،786ރ. ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2017 13
ފްލެޓަށް ވަދެވޭނެ ލުއި ގޮތެއް ހޯދައިދީ: މައުމޫން

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މާލެ އިން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންނަށް އެތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ ފަދަ ލުއި އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދޭން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް...

February 05, 2017 6
ބިން ގަންނަ މީހުންނަށް މިހާރު ވެސް މަސައްކަތް ފެށޭނެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވެސް އިމާރާތްކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 12
ހުޅުމާލޭން ބިން ގަންނަން ގިނަ ބަޔަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަންނަން ހުޅުވާލުމުން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެކަމަށް އެދި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

February 01, 2017 17
ވާނީ އާއިލާއަކަށް ކުޑަހުވަދޫން ފްލެޓް ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ދ. ވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ދ. ކުޑަހުވަދޫގައި އެޅި ހައުސިން ޔުނިޓުން ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހަކަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 6
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ފައިސާ ހަމަޖެހުނީ އެންމެ 47 މީހަކަށް

އަރަބިއްޔާ ކުރިން ހުރި ބިމާއި ގާކޮށި ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 47 މީހަކަށް ފައިސާ ދައްކައިދޭން އިސްލާމިކް ބޭންކު...

January 30, 2017 10
އޮޅުންބޮޅުން: ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ފުލެޓް ދިނުން

ފަހަކަށް އައިސް ވަރަށް ގިނައިން އިވޭ އަޑެކެވެ. ސަރުކާރުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ތަފާތު ލުއިތައް ދެއްވުމުގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންތައް ކުރައްވާ ވާހަކައެވެ. ޢާއްމު ގޮތެއްގައި...