04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 5
ހުޅުމާލޭގެ 14 ބުރީގެ އިމާރާތްތަކެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ "ހިޔާވެހި" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތިން ބިމެއްގައި 14 ބުރީގެ މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތްތަކެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 10
ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައިފި، އެއްބަސްވުން ހަދަނީ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 6
2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 2،500 ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 67
މާލޭގެ ފްލެޓް މަޝްރޫއުއަކީ ދައުލަތަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

މާލޭގައި ހައުސިން ޔުނިޓްތަކެއް ގާއިމްކުރަން 2010 ގައި އެޕެކްސް ރިއަލިޓީ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ ދައުލަތަށް މާލީ ބޮޑު ބުރަތަކެއް އުފުލަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަމަށް އެ މަޝްރޫއުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

August 29, 2016 3
ޕެންޝަނުން ގެ ގަންނަ ލޯނު އެމްއައިބީ، އެމްއެފްއެލްސީން

ޕެންޝަން ފަންޑުގައި ހުންނަ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން ގެދޮރު ގަންނަން ލޯނު ނެގޭ ސްކީމުގައި އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ފައިނޭންސް ލީސިން ކޮމްޕެނީ (އެމްއެފްއެލްސީ)...

August 29, 2016 17
ޕެންޝަން ފަންޑުގެ މީހުންނަށް އެޗުޑީއެފްސީން ވެސް ލޯނު

ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ގެދޮރު ގަންނަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗުޑީއެފްސީ) މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ޕެންޝަން...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2016 36
ގޯތި ވިއްކައިގެން 300 މިލިއަންގެ އާމްދަނީއަކަށް

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިއްކި ބިމުން ނީލަމުގައި ވިއްކަން ފުރަތަމަ ކަނޑައެޅި 76 ގޯތިން މަދުވެގެން 300 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް އެޗްޑީސީ އަށް ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކަމަށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 35
ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ގޯތި ވިއްކަން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހިއްކި ދެވަނަ ފިޔަވަހިން 76 ބިން ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016 8
ހުޅުމާލޭގެ ފްލެޓާއި ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޮޑު ބަދަލެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓާއި އަދި އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތިތަކަށް ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 3
ފުރަތަމަ ފްލެޓު ޓެކްސް މައާފުވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނައިރު ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 11
ރައީސް ޔާމީންގެ ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޕްރޮމޯޓްކުރުމަށް އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބިލްބޯޑަކަށް ބަޔަކު ރޭ ކަޅުތެޔޮ ޖަހައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 16
ސަރުކާރުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް ހައުސިން ޔުނިޓް

ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޕްރޮފެޝަނަލް ބޭފުޅުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި 1،500 ހައުސިން ޔުނިޓް އަޅަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ނިންމަވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 3
ފްލެޓަށް ޓެކްސް މައާފުވާ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 7
ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް ޓެކްސް މާފުވާ އިސްލާހު ފާސްކޮށްފި

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ތަރައްގީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 4
ރެއިންބޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި 145 ފްލެޓް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި 145 މިކްސްޑް ޔޫޒް ރެސިޑެންޝަން ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އިން ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 16
އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަން އަގު ހެޔޮވާނެ

މިހާރު ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ މާލޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖުން ގުދަންތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ މިހާރު މާލެ ތެރެއިން ގުދަން ކުއްޔަށް ލިބޭ ވަރަށް ވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި ކަމަށް ހައުސިން...

August 02, 2016 21
އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށް، ބުކިން އަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 75
ޕެންޝަން ފަންޑުން ގެދޮރު ގަތުމުގެ ގަވައިދު ހަދައިފި

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ މެމްބަރުންނަށް ގެދޮރު ގަނެވޭ އުސޫލްތަކެއް ހިމެނޭ ގަވައިދެއް ހަދައި ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 21
ސީ ލައިފްގެ 3،000 ހައުސިންގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މާދަމާ ހަވީރު ސޮއިކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 53
15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ފަށާނެ: މުއިއްޒު

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވައްސަށް އަމާޒުކުރާ 15،000 ފްލެޓް މި އަހަރު ތެރޭގައި އިމާރާތްކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2016 69
ބްރިޖް: ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މާ ބޮޑު މަސައްކަތެއް

މާލެ އާއި ހުޅެލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މައި ސައިޓުން ފުރަތަމަ ވެސް އަޅައިގަތީ ރާއްޖެ އިން މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނަވަރުގެ ބިޔަ މެޝިންތަކާއި ކްރޭންތަކާއި އެކި ވައްތަރުގެ ދަގަނޑު ހޮޅިތަކެވެ. ބްރިޖް އަޅާ ސީސީސީސީން ސައިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކްރޭންތައް އެކަނި ވެސް ހައިރާންވާހާ އުހެވެ. ހިތްފަސޭހަ މައިދާނެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިން...

17 ޖުލައި

July 17, 2016 32
ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރު އެނގޭނެ: މުއިއްޒު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުން މި އަހަރުގެ ތެރޭ އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2016 52
ޓާޓާ އެއްބަސްވުމުގެ ގެއްލުން ބޮޑު: މުއިއްޒު

އެއްބަސްވުން އޮތީ ކުންފުންޏަށް ފައިދާވެ ސަރުކާރަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް. އަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށިން ހަތަރު ބުރި 50 އަހަރަށް ޓާޓާ އަށް. އޭގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ ހޯދަން ނާދީ ހުރި ބިމާއި އޯޑިއޯން ހުރި ބިން ދީ ލަގްޒަރީ ވިލާ އަޅައި ވިއްކަން ޅޮސްއަލިފުށި ވެސް ދޫކުރި.