21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
އަންޑާޕޫލް ވިލާ: ތަފާތު ގޮތަކަށް އަގުހެޔޮ ފްލެޓެއް

މާލޭގައި އުޅޭނެ ތަނެއް ނެތުމުގެ ޝަކުވާ ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ކުރެ އެވެ. ލިބޭ މުސާރައިގެ ބޮޑު ބައެއް ކުއްޔަށް ދޭން ޖެހުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުލި ބޮޑުވަމުން ދިއުމުގެ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ދިރިއުޅުމުގެ އެހެން ހުރިހާ ކަމަކަށް ވެސް އަސަރުކޮށް، ބޮޑު ހާސްކަމެއްގެ ތެރެ އަށް ވައްޓައިލަ އެވެ. ބައެއް މީހުން ވަރަށް ދަތި...

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2016 8
ތާރުއެޅި ސަރަހައްދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި

މާލޭގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގެ ތާރު އެޅި ސަރަހައްްދު މިއަދު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 7
278 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން ޗައިނާ ކުންފުންޏަކަށް

ސީ ލައިފް ގްލޯބަލް އިން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ 3،000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހިމެނޭ 278 ފްލެޓް އަޅަން ޗައިނާގެ މެޓަލާޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް (އެމްސީސީ)އާ ހަވާލުކޮށް، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 3
އެޗްޑީއެފްސީގެ ފައިދާ 17.9 މިލިއަނަށް

ގެދޮރު ހޯދަމް ދޫކުރި ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ)އަށް މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓަރުގައި ލިބުނު ފައިދާ 17.9 މިލިއަނަށް އަރައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 4
ފްލެޓަށް ހޮވުނު 244 މީހެއްގެ މެދުގައި ގުރު ނަގައިފި

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު 266 މީހުންގެ ތެރެއިން 244 މީހެއްގެ މެދުގައި ފްލެޓްތައް ތަރުތީބުކުރަން ގުރު ނެގުން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 7
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް ފްލެޓްތަކެއް ތަރައްގީކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

October 20, 2016 5
ޓާޓާ ފްލެޓްގެ ގުރުއަތުލުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު އެންމެން ބައިވެރިކޮށްގެން، ފްލެޓްތައް ތަރުތީބުކުރަން ގުރު ނެގުން އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވާ ގޮތަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 62
ރަންނަބަނޑޭރިމާލަން ދިގު މުއްދަތަކަށް ޔާމީން ފެކްޝަނަށް

އާއްމުންގެ ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބަށް ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު އަދި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފެކްޝަންގެ ތައްޔާރީތަކަށް ދަރުބާރުގޭގެ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަން ދޫކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 21
ގެޒެޓް ކުރި އެންމެންނަށް ފްލެޓް ދޭން އަންގައިފި

ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ލިބޭނެކަން ކުރިން ޔަގީންވެ، ގެޒެޓްގައި ނަން ހިމަނާފައިވާ އެންމެން ހިމަނައިގެން އެ ފްލެޓްތައް ހަވާލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އިއްޔެ އަންގައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 15
ރެއިންބޯގެ އާ 145 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން ހުޅުވާލައިފި

ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ 145 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 24
އެޗްޑީސީ ދެ މެމްބަރަކު ބިޑްކުރުމުން ސުވާލު އުފައްދައިފި

މެދު ފަންތީގެ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުވައިލުމުން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ދެ މެމްބަރަކު ކުރިމަތިލުމުން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓްކުރެވިދާނެ ކަމާ މެދު، ބިޑްކުރި ބައެއް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 14
ފްލެޓު އަޅަން އެޗްޑީސީގެ ބޯޑު ދެ މެމްބަރަކު ބިޑުކޮށްފި

މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން...

October 09, 2016 12
ގުރުލާން އުޅުނީ ހައުސިން އިން ދިން ލިސްޓަށް: އެޗުޑީސީ

ޓާޓާ ފްލެޓްތައް ތަރުތީބުކުރަން ގުރު ނަގަން އުޅުނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދިން ލިސްޓަށް ކަމަށާއި އެ ލިސްޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އެ ކުންފުނިން ގެނެސްފައި ނުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 24
ފްލެޓް ގުރުއަތު ނެގުން ފަސްކުރީ ދެ ލިސްޓު ތަފާތުވުމުން

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 147 މީހަކަށް ލިބޭ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށް ގުރުއަތު ނެގުމުގެ ކަންތައް މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަހު، އެކަން ފަސްކުރީ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާއި ގުރުއަތު ނަގާ ލިސްޓުގައި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 10
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުލުން ފަހު ވަގުތު ކެންސަލް

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 147 މީހަކަށް ލިބޭ ފްލެޓްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދު ހަވީރު ގުރުއަތު ނެގުން ބާއްވަން ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު ޝަކުވާތަކެއް ލިބިގެން ފަހު...

October 06, 2016 282
ކާޑުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުން ގޭގެ ކުލި ބޮޑުކުރަނީ!

ސަބްސިޑީ ހަމައެކަނި ފަގީރުންނަށް ދޭން ނިންމައި، ކާޑުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން ކަމަށް ބުނެ މާލޭގެ ބައެއް ގޭގެ ކުލި އިންތިހާ އަށް ބޮޑުކުރަމުންދާތީ އާއްމުންގެ...

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 3
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކުގެ ގުރުއަތު ނަގަން މާދަމާ ފަށަނީ

ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ހޮވިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން 147 މީހަކަށް ލިބޭ ފްލެޓްތައް ކަނޑައެޅުމަށް މާދަމާ ގުރުއަތު ނަގަން ފަށާ ގޮތަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން...

October 05, 2016 29
ޓާޓާ ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން 20 އަހަރަށް

ޓާޓާ ހައުސިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންނަށް ފަސް އަހަރު ތެރޭގައި ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާ ގޮތަށް ކުރިން އޮތަސް ބޭންކުތައް މެދުވެރިކޮށް 20 އަހަރަށް ބަހާލައިގެން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 3
ބީއެމްއެލްގެ ފުރަތަމަ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ގެދޮރަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން އިސްލާމިކް ބޭންކިން އަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މިރޭ ހުޅުވި ބްރާންޗުން، އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ހިދުމަތުގެ ގޮތުގައި ގެދޮރު އެޅުމަށާއި ގެދޮރު ގަތުމަށް ފައިސާ ދޭ ދެ ސްކީމެއް އަންނަ މަހު ތައާރަފް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 4
ގާކޮށީ ފްލެޓަށް 177 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި

ގާކޮށި ކުރިން ހުރި ތަނުގައި "މާލޭ ސްކްއާ"ގެ ނަމުގައި އިމާރާތްކުރި 190 ފްލެޓަށް، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން 177 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 8
ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް، ބިން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 14
ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން އެޗްޑީސީއަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން، ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އަށް އިއްޔެ ފައިސާ ދޫކޮށްފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 5
ހުޅުމާލޭގެ 14 ބުރީގެ އިމާރާތްތަކެއް ހަދަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ "ހިޔާވެހި" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތިން ބިމެއްގައި 14 ބުރީގެ މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް އިމާރާތްތަކެއް ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.