21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ޕެންޝަން ފަންޑުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކައި ދެނީ

ގެދޮރު ނުވަތަ ފްލެޓް ގަތުމަށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ޑައުން ޕޭމަންޓް ދެއްކޭ ގޮތަށާއި އެކަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރިވެގެން ވެސް އެ ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 11
ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ އިސްލާހެއް

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ފްލެޓެއް ގަންނަ އިރު ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ދައްކަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2016 12
ބެޗްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު އެއް ސަރަހައްދުގައި 69 އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭ ދިހަ ބުރީގެ އިމާރާތެއް ހަދަން ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ވަނީ ނިންމާފައި. މިތަނުގެ މަސައްކަތް އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ފަށާނެ. މިތަނުގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 4.5 މިލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދު އަގުތަކުގައި

17 ޖޫން

June 17, 2016 6
މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ކ. މާފުށިން ސަތޭކައެއްހާ ގޯތި ދޫކުރުމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ނިންމި މައްސަލާގައި މާފުށީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުސްތަފާ ދެ މަހަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަމަންޓް އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 3
ހުޅުމާލޭގައި 72 ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާ ބަޔަކަށް ދީފި

ހުޅުމާލޭގައި އިތުރު 72 މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލް ޔުނިޓްތަކެއް އަޅަން އިންޑިއާގެ ރެނާޓަސް ޕްރޮޖެކްޓްސްއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

June 15, 2016 18
ފްލެޓުގެ މަސައްކަތް ފެށީ 278 މިލިއަން ދައްކާ ގޮތަށް

މާލޭގެ ގާކޮށީގަ އާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން، އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކަން ސަރުކާރުން އެންމެ ކުރިން ވެސް...

14 ޖޫން

June 14, 2016 1
ތިނަދޫ ފްލެޓުތަކަށް އެދި ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިފި

ގދ.ތިނަދޫގައި އިމާރާތް ކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓުތަކަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 18
"އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ބުނި އަގަށް ފްލެޓު ދޭންޖެހޭ"

ވެށި ފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓު ދޭން ބުނި ހެޔޮ އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް ފްލެޓްތައް ދިނުމަށް އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި...

June 13, 2016 46
ފްލެޓްތައް ހަވާލުކުރާނީ 278 މިލިއަން ދެއްކުމުން

މާލޭގެ ގާކޮށީގަ އާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހުރި ބިމުގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ މާޗްމަހު އެއްކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެތަންތަން ސަރުކާރާ...

12 ޖޫން

June 12, 2016 8
ފްލެޓްތައް ނިމޭނެ ދުވަހެއް އަދިވެސް ނޭނގެ

މާލޭގައި ހުންނަ ގާކޮއްޓާއި ކުރީގެ އަރަބިއްޔާގެ ބިމުގައި ހުރި ފްލެޓުތައް އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ތަން ނިންމުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް "ޕްރެޝަރު" ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 13
ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހުރޫމްކުރާ" ކަމަށް ބުނެ ގަރާރެއް

ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ އަގު މައްޗަށް ޖައްސައި އާދައިގެ ރައްޔިތުން ބޯހިޔާވަހިކަމުން "މަހްރޫމް ކުރަމުންދާ" ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައިދިނުމަށް އެދި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 8
ފްލެޓަށް ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސާވޭ މެދުކަނޑާލައިފި

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓު ހޯދަން ފޯމު ހުށަހެޅި މީހުންގެ ސާވޭކުރުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

June 05, 2016 3
އައްޑޫގެ ފްލެޓްތަކަށް ފޯމް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ހިތަދޫގައި އަޅާ 264 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 230 ފްލެޓް ހާއްސަކޮށްފައި ވަނީ މަރަދޫ، މަރަދޫފޭދޫ އަދި ފޭދޫ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނޭ.

04 ޖޫން

June 04, 2016 10
ބޯހިޔާވަހިިކަން: މި ވާހަކަ ހުއްޓާލައިގެނެއް ނުވާނެ!

ދިރިއުޅުމައިގެން ހޭބޯނާރާ އުޅޭ އިރު އެންމެ ބޮޑު ހާސް ކަމަކީ ގެދޮރުގެ މައްސަލަ އެވެ. އަމިއްލަ ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތުމެވެ. ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ބޮޑުވަމުން ދިޔުމެވެ. މި ވަނީ ކިހިނެއްތޯ ވިސްނާލެވޭ ހެއްޔެވެ؟ މި ގޮތަށް ގަނަތެޅެން ނުޖެހޭނެކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

31 މެއި

May 31, 2016 8
ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ބޮޑު މަޝްރޫއެއް!

ސްރީ ލަންކާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ގާތްގަނޑަކަށް 95 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2016 7
ގެއެއް ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ ފައިސާ ހޯދުމުން ޖަލަށް

ހުޅުމާލެއިން ރޯ ހައުސްއެއް ވިއްކާނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލައިގެން މީހެއްގެ އަތުން ފައިސާ ނެގި މީހަކު ދެ އަހަރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.