15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 24
"މައުމޫން ވިދާޅުވީ ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅު ކަމަށް"

ގާނޫނާ ހިލާފަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް މާފުށީ ޖަލުގައި ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ އިންތިޒާމުތައް ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި ކަމަށް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޖަލަށް ވަޑައިގެންނެވި ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 36
މައުމޫނާއި ދެ ފަނޑިޔާރުންނާ މުއިއްޒު ބައްދަލުކޮށްފި

ވެރިކަން ވައްޓާލަން އުޅުމާއި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމާއި އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދާ، ރައީސްގެ މަނއދޫބެްްގެ ގޮތުން ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 14
މާލެ ކައިރިން ބްރިޖުގެ ޑެކް އެޅުމުގެ ބޮޑުބައި ނިމިއްޖެ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދާއިރު، މާލެ ކައިރިން ޑެކް އެޅުމުގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 17
2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފްލެޓަށް އެދުނު

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ސިވިލް ސާވަންޓުންނަށް ދޫކުރާ 1،000 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލުމުން 2،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 10
ދަރުބާރުގޭ ކުލިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި އެބައޮތް

އެކި ބޭނުންތަކަށް ދަރުބާރުގެ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުނެފި އެވެ.

January 31, 2018 8
ޓާޓާ ފްލެޓް ބީވި މީހުންނަށް ހުޅުމާލެ އިން ފްލެޓް ދެނީ

ފައިސާ ނުދެއްކިގެން ޓާޓާ ފްލެޓް ނުލިބުނު މީހުންނަށް، ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ....

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 7
މަހެއްވިއިރު ވެސް ފްލެޓް ވިއްކާނެ އިންތިޒާމް ހަމަނުޖެހޭ

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން އާ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް ބުނިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވިއިރު ވެސް އެ ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ހުޅުވައެއް ނުލި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 16
47 ބަނދަރަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް 47 ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހަދާފައިވާއިރު، އެކަމަށް 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 66
ފްލެޓް ގަންނަން ރޭ ކިއު ޖެހުނު މީހުންގެ ވާހަކަތައް

ރޭ ހުޅުމާލޭ ގާޒީ ސްކޫލްގެ ބޭރުގައި 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ކިއޫ ޖެހުނީ، މާލޭގެ ގާކޮށިންނާއި ކުރިން އަރަބިއްޔާ ހުރި ބިމުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވިއްކަން އިއުލާންކުރި 105 ފްލެޓަށް ފޯމް ހޯދާށެވެ. އެކަމަކު ކުއްލިއަކަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ޓްވީޓަކާ އެކު، އެ އެންމެންނަށް ޖެހުނީ އެނބުރި...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 56
ފްލެޓް ވިއްކުން މެދުކަނޑާލައިފި

މާލޭގެ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާ ސްކޫލް ކުރިން ހިންގި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ވިއްކުން މިވަގުތަށް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 17
ލޯނު ހަމަނުޖެހޭ މީހުންނަށް ޓާޓާ ފްލެޓް ނުލިބިދާނެ

އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގާކޮއްޓާއި އަރަބިއްޔާގެ ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު މިއަދަށް ހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ގެއްލިދާނެ ކަމުގެ ބިރުހީވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 144
ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނަށް 1،000 ފްލެޓް ދެނީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ 7،000 ފްލެޓްގެ ތެރެއިން 1،000 ފްލެޓް ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 12
ބްރިޖްގެ ބައެއްގެ މަސައްކަތް ބަލަން މުއިއްޒު ޗައިނާއަށް

ހުޅުލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖްގެ މުހިންމު ބައެއްގެ މަސައްކަތް ޗައިނާގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތް ބެއްލެވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު އެ ގައުމަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 26
ދެކުނު ފަރާތު ނެރަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށައިފި

މާލޭ ދެކުނު ފަރާތުގައި އަލަށް ހެދި ނެރުން ވަދެނުކުތުމުގައި ބައެއް އުޅަނދުތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބުމުން އެ ނެރު ބޭނުންކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ފަށައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017 30
ފްލެޓް ދިން ގޮތް ހޯދަން ކައުންސިލުން އެދިއްޖެ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ދިން ގޮތުގެ ތަފްސީލު ހާމަކޮށްދޭން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

September 19, 2017 50
އޭސީސީއަށް މި ޝަކުވާތަކުގެ އަޑެއް ނީވޭ!

ކިތަންމެ ޝަކުވާއެއް ކުރިއަސް، ފްލެޓް ދިނީ ކިތައް ޕޮއިންޓު ލިބުނު މީހުންނަށް ކަމެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އާއްމެއް ނުކުރާނެ އެވެ. ސަރުކާރުގެ ނިންމުމަކީ ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 48
ރޯ ހައުސްއެއް ގަތީ ހަލާލު ފައިސާ އިން: މިނިސްޓަރު

ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްޗެއް ބައްލަވައިގަތީ ހަލާލު ފައިސާ އިން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2017 39
7،000 މީހުންނަށް އަންނަ އަހަރު ފްލެޓް ކަށަވަރުވާނެ

ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު 7،000 މީހުންނަށް ފްލެޓް ކަށަވަރުވާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2017 17
ފްލެޓް ލިސްޓު ކެމްޕޭން އޮފީހަށް ނުފޮނުވަން: މިނިސްޓަރު

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ލިސްޓު، ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް ހިންގަވާ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ކެމްޕޭނަށް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2017 39
ފްލެޓް ދިން ގޮތުން ސަރުކާރު މެމްބަރުންގެ ވެސް ޝަކުވާ!

މި ސަރުކާރުން ހުޅުވާލި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ފުރަތަމަ މަޝްރޫއުގައި ފްލެޓުު ދޫކުރި ގޮތާ މެދު ސަރުކާރުގެ މެމްބަރުން ވެސް ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 16
އައްޑޫގެ އާ ހޮސްޕިޓަލް މޭ މަހު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު (އީސީސީ)، ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ޝްރޫއު އަންނަ މޭ މަހު ނިންމައި ޚިދުމަތް ދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 14, 2017 15
އޯޑިއޯން ބިމުގައި މަގެއް ހަދަނީ

އޯޑިއޯން ބިމުގެ އެއް ފަޅީގައި، މަޖީދީ މަގާއި ފަނޑިޔާރު މަގު ގުޅޭ ގޮތަށް މަގެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

September 14, 2017 71
ފްލެޓް ލިސްޓުން އެތައް ބަޔަކު ރުޅިގަދަވެފައި!

ލިބުނު ޕޮއިންޓުގެ އަދަދުން، އެތައް ބަޔަކު ތިބީ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުން ފްލެޓް ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އާއްމުކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު ވެސް 90 ޕޮއިންޓަށް ވުރެން މަތިން މާކްސް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 41
އެއް ފޯމު ނަމްބަރު ތަކުރާރުވީ އޮޅުމަކުން: މިނިސްޓްރީ

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އިއްޔެ އިއުލާން ކުރި އިރު އެއް ފޯމު ނަމްބަރު ދެ ފަހަރަށް ތަކުރާރުވީ އޮޅުމަކުން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 38
ރާޅު އަރާ ވަރަށް ވުރެ ބުރިޖު އުސްވާނެ: މުއިއްޒު

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅަނީ މޫސުމީ ބަދަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ބްރިޖެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2017 5
ކުޅުދުއްފުށީ ތާރު މަގުތައް މި އަހަރު ނިމޭނެ: މުއިއްޒު

ތާރު އަޅައިގެން ހަދަން ފަށާފައިވާ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގެ މަގުތައް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.