28 މެއި

May 28, 2017 30
އާ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ނުލިބޭ

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި ބޭފުޅުން ހުވާ ކުރައްވާނެ ތަނެއް އަދިވެސް ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2017 99
ސިޓީ ކައުންސިލް މެމްބަރުން ހުވާކުރަން ދަރުބާރުގެ ނުދިން

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަލަށް އިންތިހާބުވި މެމްބަރުން ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު އަންނަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރި ކަމަށް، މިހާރުގެ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 13
އާސަންދައިގެ އެމްޑީ މައުމޫން ހައުސިންއަށް ބަދަލުކޮށްފި

އާސަންދަ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު މައުމޫން އަބްދުއްސަމަދު މިއަދު އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރަކަށް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

May 25, 2017 7
ބަނދަރު: ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން

ސްކްރީން ރައިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ފުރަތަމަ ޑައިރެކްޝަން، އޮފީސްތަކުގެ ޓެލެޑްރާމާ މުބާރާތުން މިފަހަރު ފެންނާނެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017 22
އެމްއެމްސީގެ ރައީސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލް މުއީދު ހަސަން، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ އިން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 18
މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ރޯދަ އަށް މެދުކަނޑާލައިފި

އަލުން ގާ އަތުރައި މަރާމާތު ކުރަމުން އަންނަ މަޖީދީ މަގުގެ މަސައްކަތް ރޯދަމަހަށް މެދުކަނޑާލައި، މަގު އެއްކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 42
އެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރިޔަސް ޓާޓާ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުން އުވާލާފައި ވަނިކޮށް، ނާދީ ހުރި ބިމުގައި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 28
ފްލެޓް ހޯދަން ދޫކޮށްލާ ބިން ސަރުކާރުން ގަންނަނީ

ޓާޓާ ހައުސިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ސަރުކާރުން މާލޭގައި އިމާރާތްކުރި ފްލެޓްތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލާ ބިންކޮޅު އަކަފޫޓެއް 2،000ރ. ގެ ރޭޓުން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017 89
ގާސިމްގެ ޕޯސްޓަރު ނަގަން ހައުސިންއިން އަންގައިފި

ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ގާނޫނީ ސަރުކާރެއް ވައްޓާލަން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ)ގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި، ހަރުކޮށްފައި...

April 22, 2017 24
މަސް މަރުވުން ހައްލުނުވި ވައިކަރަދޫގެ ފަޅުތެރެ

މީގެ ކުރިން ދެތިން ފަހަރަކު އެ ވާހަކަ ނޫސްތަކަށް އެރި އެވެ. އެކަމަކު މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެތެރޭ އެ އަޑު ގަދަވީ އެ ފަހަރު މަރުވި މަސްތަކުގެ އަދަދު ގިނަވުމުންނެވެ. ހދ. ވައިކަރަދޫ...

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017 31
އަމަލުކުރީ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް: ޓާޓާ

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި ފްލެޓް އަޅަން އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުންޏާ އެކު ސަރުކާރުން ހެދި އެއްބަސްވުމަށް ޓާޓާ އިން އަމަލުކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި...

April 19, 2017 50
ޓާޓާއާ ހަވާލު ކުރި ދެ ބިން ސަރުކާރުން އަތުލަނީ

ކުރީގެ އޯޑިއޯން ސިނަމާ ހުރި ބިމާއި ކުރީގެ ނާދީ ހުރި ބިމުގައި އިންޑިއާގެ ޓާޓާ ކުންފުނިން އިމާރާތް ކުރަން ޖެހޭ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް، ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ނުފެށުމުން، އެ...

17 އެޕްރީލް

April 17, 2017 10
ހިތަދޫގެ ފްލެޓްތައް އަންނަ މަހު ހަވާލު ކުރަނީ

ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތް ކުރި 48 ފްލެޓަށް އިތުރު ލުއިތަކަކާ އެކު ކުރތިމަތިލާން ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވާލަން ވަނީ ނިންމާފައި.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 5
އަބުހަރީ ޒުހައިރު ފެނަކައިން ވަކިކޮށް ހައުސިން އަށް

ސ. ހިތަދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އަދި އެ ތަނުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވި އަބްދުﷲ ޒުހައިރު (އަބުހަރީ ޒުހައިރު) އެ މަގާމުން ވަކިކޮށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 އެޕްރީލް

April 10, 2017 31
ފަނޑިޔާރު މަގު ހުޅުވާލައިިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މާލަން، މ. ކުނޫޒު ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މަގު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2017 53
ފަނޑިޔާރު މަގުގެ މަސައްކަތް އާންމުންނަށް ބޮޑު ޖޯކަކަށް

ސިޔާސީ ގޮތުން ހިނގާ ކަމެއްގެ ޚަބަރު ފެތުރުމާ އެކު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ވިސްނުންތެރިން އެކި ގޮތްގޮތަށް އެކަން ތަރުޖަމާކޮށް، އެކި ސިފަސިފައިގައި އާންމުންނަށް ދައްކާލަ އެވެ. މިފަހަރު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑަށް ޖޯކު ޖެހީ މ. ކުނޫޒް ކުރިމަތިން، ފަނޑިޔާރު މަގު، ހަމަ ކުއްލިއަކަށް މަގު ހަދަން ފެށުމުން އެކަމަށެވެ.

April 09, 2017 20
ފަނޑިޔާރުމަގު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމަނީ

މާލޭގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުމަގު ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ނިންމުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު...

April 09, 2017 6
ޖެއްސުންކޮށްގެން ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް ނުހުއްޓުވޭނެ: ޖޭޕީ

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާ ކަމަށާއި އެކަމަކު ޖެއްސުންކޮށްގެން އެ ހަރަކާތްތައް ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން (ޖޭޕީ)...

08 އެޕްރީލް

April 08, 2017 40
މަގު ހަދަނީ ވަކި އިމާރާތެއް ހުރެގެން ނޫން: މުއިއްޒު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ މައި އޮފީސް ހިންގާ މ. ކުނޫޒު ހުންނަ ފަނޑިޔާރު މަގު ހަދަން ފެށީ އެ މަގުގައި ވަކި އިމާރާތެއް ހުރެގެން ނޫން ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017 108
ކުނޫޒު ހުންނަ މަގު ކުއްލިއަކަށް ހަދަން ފަށައިފި

އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ ޖަލްސާތައް ބާއްވާ މ. ކުނޫޒު ހުންނަ މަގު ކުއްލި ގޮތަކަށް މިރޭ ހަދަން ފަށައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 8
ހަ ރަށުގެ ޖެޓީ ހަދަން 14 މިލިއަނަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް

ހަ ރަށެއްގެ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށް 14 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާއަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2017 32
އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އާ މާބްލް ޖަހައިފި

އިސްލާމީ މަރުކަޒު ސަރަހައްދުގައި ރެނދުލި ތަށިމުށިތައް ނަގައި، އާ މާބްލް ޖަހައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2017 6
ސިނާއީ ސަރަހައްދަށް ވަކި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަނީ

މާލޭގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖަށް ކަރަންޓް ދޭން ވަކި އިންޖީނުގެއެއް އެޅުމަށް ސްޓެލްކޯ އަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބިމެއް ދީފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 14
ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އަޅަން ތުރުކީ ބަޔަކަށް ދީފި

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އެޅުމަށް ޓާމެކްސް ކުންފުންޏާ ހަވާލުކުރީ 500 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމަން ޖެހޭ ގޮތަށް. ޓާމެކްސް އަކީ ހުޅުމާލޭގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް ކުރާ ކުންފުނި. އެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ބޮޑު ބައެއް ނިމި މި އަހަރު ހުޅުވަން ވަނީ ތައްޔާރުވެފައި.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 29
ފައިމަގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައި މަގުގައި ހުރަސްކުރާ މަންޒަރަކީ، ޗައިނާގެ އެހީގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، އާންމު ދިވެއްސަކަށް ޚިޔާލަށް ވެސް ގެނެވިފައި ނުވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްތެރިން އެ ދަނީ މާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް އަދި...