21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 29
ފައިމަގުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މާލެ އިން ހުޅުލެއަށް!

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފައި މަގުގައި ހުރަސްކުރާ މަންޒަރަކީ، ޗައިނާގެ އެހީގައި މިހާރު އަޅަމުން އަންނަ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން، އާންމު ދިވެއްސަކަށް ޚިޔާލަށް ވެސް ގެނެވިފައި ނުވާ ކަމަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް، ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްތެރިން އެ ދަނީ މާލެ އިން ހުޅުލެ އަށް އަދި...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 50
ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑު ހަގީގަތުގައި ވެސް އަވަސް

ފުން ކަނޑަށް ހޮޅި ޖަހައި ނިމުމުން، ދެން ހުރި މަސައްކަތްތައް، ބްރިޖު އަޅާ ސީސީސީސީން ސިފަކުރަމުން އައީ، "ފެންތައްޓެއް ބޯލުންހާ" ފަސޭހަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން އައީ، އެއަށް ފަހު، މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅާލާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތުގެ ސްޕީޑު ދެގުނަ ވާނެ ކަމަށެވެ. އެ ވާހަކައިގެ ހަގީގަތް، ބްރިޖުގެ ސައިޓުން މިއަދު ވަނީ...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 20
ރަސްފަންނު މަރާމާތަށް އިތުރު ހަރަދެއް ނުކުރަން:މުއިއްޒު

ރަސްފަންނު ހުޅުވުމަށްފަހު އެތަނުގެ މަރާމާތަށް، ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަމުންދަނީ ދޮގު ވާހަކައެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 4
ފްލެޓަށް އެދުނު މީހުންގެ މައުލޫމާތު ކަށަވަރު ނުކުރެވޭނެ

ގދ. ތިނަދޫގައި އަޅާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކަށް ކުރިމަތިލި މީހުންގެ ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަމުގެ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނާ މުއްދަތުގައި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ތިނަދޫ ކައުންސިލުން އެ މިނިސްޓްރީ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 19
އެމްޑީޕީގެ އިންތިހާބަށް ދަރުބާރުގެ ހޯދަން އެދިއްޖެ

އަންނަ ހުކުރުދުވަހު ބާއްވާ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަންގެ އިންތިހާބަށް ދަރުބާރުގެ ހޯދުމަށް އެ ޕާޓީން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި އެދިއްޖެ އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017 9
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިންޒޯނެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަ ޕާކިން ޒޯނެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ހަދައިފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 130
ފްލެޓަށް ކުރި އިންތިޒާރު ހިތްދަތި ގޮތަކަށް ނިމިއްޖެ!

ފާތުމަތު ޝާހިދާ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އަމީނީމަގުން ހިނގާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެ މަގުގެ ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އަޅާ ޓާޓާ ފްލެޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލި އެވެ. އެތަނުގެ މަސައްކަތް މެދުކެނޑުމުން، މަސައްކަތާ ކުރިއަށް ގެންދާ ވެށިފަހި މާލޭ ޕްރޮޖެކްޓުގެ އޮފީހަށް މަހަކު ދެ ފަހަރަކު ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގުޅައި އެތަނަށް ބަދަލު ވެވޭނެ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 6
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ލޯނު ލިބުނީ އެންމެ 26 މީހުންނަށް

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކަށް ގުރުއަތުން ހޮވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ލިބުނީ އެންމެ 26 މީހުންނަށް ކަމަށް ވުމުން، ބާކީ ތިބި މީހުންނަށް ފްލެޓް ނުލިބުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 9
ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މަގުތައް އެޕުން ބެލޭ ގޮތް ހަދައިފި

ފުލުހުން ބަންދުކުރާ މާލޭގެ މަގުތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު، ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ "ފަސޭހަ މަގު" އެޕްލިކޭޝަނުން ބެލޭނެ ގޮތް ހަދައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017 2
ހުޅުމީދޫ ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލާން އަލުން ހުޅުވާލައިފި

އައްޑޫ ހުޅުމީދޫގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ފްލެޓުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 11
ޓާޓާ ފްލެޓަށް ލޯނު ހޯދަން 50 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ކުރީގެ އަރަބިއްޔާ އަދި ގާކޮށި ހުރި ތަނުގައި އިމާރާތް ކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތައް ލިބުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ލޯނު ހޯދުމަށް މިހާތަނަށް 50 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމްއައިބީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2017 3
ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރުން ހުއްޓާލައިފި

އަލިމަސް ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑް ކޯޓު ހުރި ތަނުގައި ހިންގާ "ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު" ރެސްޓޯރަންޓް ހުސްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ރޭ އެންގުމަށް ފަހު، އެ އެންގުން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2017 6
ކާނިވަލުގައި ހުންނަ ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު ހުސްކުރަނީ

ކާނިވަލުގައި ކުރިން ސްލޭމް ފުޑްކޯޓު ހިންގިތަނުގައި ހުންނަ "ދޮންމަނިކު ސްކައިވިއު" ރެސްޓޯރަންޓް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ހުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

January 11, 2017 3
ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

ސަރުކާރުގެ ދެ މަގާމަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ބަދަލު ގެންނަވައިފި އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2017 17
ހައުސިންގެ ކޮރަޕްޝަންތައް އޭސީސީން ތަހުގީގު ކުރަނީ

އޮޑިޓް އޮފީހުން ތައްޔާރު ކުރި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ހުރި ކޮރަޕްޝަންގެ ބައެއް މައްސަލަތައް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން...

January 10, 2017 39
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން ދައްކަނީ ކޮރަޕްޝަން، އެކަމަކު ހިމޭނުން

އުމްރާނީ ތަރައްގީ އަށް މި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅި ވައުދުތައް ފުއްދުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޕީޑު އަވަހެވެ؛ މިހާތަނަށް ނިންމާފައި ހުރި މަސައްކަތްތަކާއި ކުރިއަށްދާ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 38
"ދުުވާރު އުހެއް ނުކުރަން، އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރަނީ"

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ފަސޭހައަކަށް މަޖީދީމަގުގެ ދުވާރުތަކުގެ ބައެއް ކަންތަކުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސް ނުކުރާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ މަސައްކަތް އިތުރަށް ފުރިހަމަ...

January 09, 2017 39
ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މަޖީދީމަގުގައި ދުވާރުން ތިރި ކުރި ބައި އަލުން އުސްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 10
މާފަންނުއާގެ އިން ދައުލަތަށް ލިބުނު ބައި ހުސްކުރަނީ

މ. މާފަންނުއާގެެ އިން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބައިގައި (ދަންޑަހެލުގެ) އެކި ފަރާތްތަކުން އިމާރާތްކޮށް، ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާތީ އެ ތަކެތި ނަގައި އިމާރާތް ހުސް ކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 30
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އެމްއާރުޑީސީއަށް 120 މިލިއަން ދިން

ހަތް ރަށެއްގެ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއާރުޑީސީ) އަށް 120 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 40
ފްލެޓް ހޯދަން ދޫކޮށްލާ ބިންތައް ވިއްކަން ނިންމައިފި

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބުނު މީހުން ދައުލަތަށް ދޫކޮށްލާ ބިންތައް ސަރުކާރުން ވިއްކަން ނިންމައި، އެކަމުގެ އުސޫލު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

December 29, 2016 4
އައްޑޫ ތާރު މަގުތަކަށް އަލުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރު

މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން އައްޑޫގެ ތާރު މަގުތަކުގައި އެޅި ސްޕީޑް ބްރޭކަރުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އެއްޗެހި ނެއްޓި ހަލާލުވުމާ ގުޅިގެން، އަލުން ސްޕީޑް ބްރޭކަރު ހަރުކުރުމުގެ...

December 29, 2016 4
މާލޭގެ ގޯތިގެދޮރާ ގުޅޭ ލިޔުންތައް ޑިޖިޓަލްކުރަނީ

މާލޭގެ ގޯތިގެދޮރާ ގުޅޭ މިލިއަނެއްހާ ލިޔެކިއުން ޑިޖިޓަލްކުރަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބަޔަކާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 22
ސަރުކާރަށް ބިންކޮޅު ދޫކޮށްލުން ބިރަކަށް ވެއްޖެ

ވެށިފަހި މާލެ، އޭ ކެޓަގަރީން ފްލެޓާއި ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްޗަށް އެދުނު މީހުން ދޫކޮށްލަން އެއްބަސްވި ބިން ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން ވަކި މުއްދަތެއް ދިން ނަމަވެސް ފްލެޓްގެ މައްސަލަ އަށް...

December 27, 2016 137
މި ހާލުގައި ވަރުބަލިވެއްޖެ، އެހެން ގޮތެއް ހޯދައިިދީ!

އައިޝަތު ނަޝީދާ، 42،ގެ ވެސް އުއްމީދަކީ މި އެވެ؛ ދިރިއުޅުމުގެ ނަމުގައި ގަނަތެޅުން ހުއްޓާލާފައި ހިތްހަމަޖެހިލައިގެން ދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތެއް ފަހިވުމެވެ. އެކަމަކު މި ހުވަފެނުގައި ކުލަ...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 8
ބްރިޖާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލާ ހައިވޭ ހަދަން އެޗްޑީސީ އަށް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާ ބްރިޖު ހުޅުމާލެއާ ގުޅުވައިލުމަށްޓަކައި ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަގު ހައިވޭ ފެންވަރަށް ތަރައްގީ ކުރަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.