05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 1
"ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އަށް

މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހޯދި ފިލްމުގެ ރެކޯޑް އޮތް ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ސްޓްރީމްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 2
ޕަޕަރާޒީން ދަރިންނަށް ފާރަލިޔަސް ރިތިކް ކަންބޮޑެއްނުވޭ

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު މޫނުތަކެކޭ އެއްފަދައިން އެ މީހުންގެ ދަރިންނަކީ ވެސް ޕަޕަރާޒީން ސަމާލުކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބޭ ކުދިންނެވެ. ސައިފް އަލީ ހާންގެ ދަރިފުޅު ތައިމޫރް އަލީ އާއި ޝާހްރުކްގެ އަބްރަހަމްގެ އިތުރުން އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ދަރިފުޅު ނިސާ ވެސް އެތަކެއް ފަހަރު ޕަޕަރާޒީންގެ އަމާޒަކަށްވެފައިވެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ރިތިކްގެ އަގު ވެސް ބޮޑުކޮށްފި

މި އަހަރު ރިލީޒްކުރި، ރިތިކްގެ ރޯޝަންގެ "ވޯ" އާއި "ސުޕަ 30" ހޯދި ކާމިޔާބީތަކަށް ފަހު، އޭނާ ވެސް ފިލްމު ކުޅޭ އަގު ބޮޑުކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 4
ރިތިކަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ކުއްޖަކު ބޮލީވުޑަށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ޒުވާން އަންހެން ކުއްޖަކު ބޮލީވުޑަށް ތައާރަފުކުރަން އާއިލާ އިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019
"ދޫމް 4" އަށް އަކްޝޭ ކުމާރު؟

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ދޫމް 4" އާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެ އެވެ. އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވުނު އެއް ވާހަކައަކީ މި ފިލްމުން ސަލްމާން ޚާން ނުވަތަ ޝާހްރުކް ޚާން ފެނިދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
"ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑަށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން މި މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ގެ އާމްދަނީ 300 ކްރޯޑް ރުޕީސް (42 މިލިއަން ޑޮލަރު) އަށް އަރައި މި އަހަރު މިހާތަނަށް އިންޑިއާ އިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ހޯދި ފިލްމުގެ މަގާމު ވެސް ހޯދައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 1
"ކްރިޝް 4 ވެސް ޑައިރެކްޓްކުރާނީ އަހަރެން: ރާކޭޝް

ދަރިފުޅު ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ ފިލްމު "ކްރިޝް 4" ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ސަންޖޭ ގުޕްތާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019
"ކްރިޝް 4" ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ސަންޖޭ ގުޕްތާ؟

ރިތިކް ރޯޝަން ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާއެއް ކުޅޭ "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމު އޭނާގެ ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަންގެ ބަދަލުގައި ޑައިރެކްޓްކުރާނީ ސަންޖޭ ގުޕްތާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2019
ފަރާގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކާއި އަނުޝްކާ

ފަރާ ޚާން މި އަހަރު ކުރީކޮޅު އާ ފިލްމެއް ގެނެސްދޭން އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް އެއީ ކޮން ފިލްމެއްކަމާއި އޭގެ ކާސްޓުން ވެސް މިހާތަނަށް ހާމައެއް ނުކުރެ އެވެ. ދާދި ފަހުން އޭނާ ބުނިގޮތުގައި...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019
"ވޯ" ހަފުތާއަކުން 200 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މި މަހުގެ ދެ ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި، ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ "ވޯ" ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 200 ކްރޯޑް (28 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019 1
"ވޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސްދޭނެ

އިންޑިއާގެ ބޮކްސް އޮފީސް މިހާރު ފަތަހަކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ދެވަނަ ބައެއް ވެސް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންދު ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހިތްވަރު އާވެއްޖެ: ރިތިކް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކުރި "ސުޕަ 30" އާއި ބޮކްސް އޮފީހުގެ މިހާރު ރެކޯޑްތައް މުގުރަމުން އަންނަ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ބޮޑު ކާމީޔާބީއާ ގުޅިގެން، ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށް ވަރުގަދަ ފިލްމުތަކެއް ގެނެސްދިނުމުގެ ހިތްވަރު އިތުރަށް އާވެއްޖެ ކަމަށް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 1
"ވޯ" ތިން ދުވަހުން 100 ކްރޯޑް ހޯދައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ އެކްޝަން ތުރިލާ "ވޯ" ތިން ދުވަސްތެރޭ 100 ކްރޯޑް (14 މިލިއަން) ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީއެއް ހޯދައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރު ޓްރާންސް ޖެންޑާ ކެރެކްޓާއަކުން ފެންނަ ހޮރޯ-ކޮމެޑީ "ލަކްޝީ ބޮމްބް" ގައި އޭނާ ފެންނާގެ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ވޯ" ގެ އެޑްވާންސް ބުކިން އަށް މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019
ނިތޭޝްގެ ފިލްމަކަށް ސޮއެއް ނުކުރަން: ރިތިކް

އިންޑިއާގައި މަޝްހޫރު ވާހަކައެއް ކަމަށްވާ ރަމާޔަން އަށް ބިނާކޮށް ޑައިރެކްޓަރު ނިތޭޝް ތިވާރީ ހަދާ ފިލްމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ރިތިކް ރޯޝަން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ކުރިމަތިލުމެއް ލަވައަކުން

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ވޯ" އަކީ ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުންތަކެއް ފެންނާނެ ފިލްމެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގައި ދެ ތަރިންގެ ތަޅާފޮޅުންތައް ވަރުގަދަވާނެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހު ޝޫޓިން ފެށި، އަޖޭ ދޭވްގަންގެ ފުޓްބޯޅަ ފިލްމު "މައިދާން" ގެ ފުރަތަމަ ޝޫޓިން ޝެޑިއުލް ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2019 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފްގެ ކުރިމަރިލުންތަކެއް ފެނިގެންދާ ފިލްމު "ވޯ" ގެ ޓީޒާ ދައްކައިލިތާ މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ފިލްމުގެ ރަސްމީ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 1
"ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ރޯލެއް އަނުޝްކާ އަށް؟

ރޯހިތު ޝެޓީގެ ފިލްމު ކުންފުންޏަަށް ފަރާ ހާން ޑައިރެކްޓްކޮށްދޭން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރީގެ ފިލްމު "ސައްތޭ ޕޭ ސައްތާ" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ވާހަކައެއް ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
"ވޯ" އާ ހަނގުރާމަ ނުކުރަން "މަރުޖާވާ" ފަސްކޮށްފި

އޮކްޓޯބަރު 2 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތް ޓީ ސީރީޒްގެ ފިލްމު "މަރުޖާވާ" ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) ގެ "ވޯ" އާ އެއް ދުވަހެއްގައި ބޮކްސް އޮފީހުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން ބޭނުންނުވާތީ ފިލްމު ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.