16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރިތިކް ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ: ކަންގަނާ

ފުރައްސާރަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
މީޑިއާ ދެކެ އަނެއްކާވެސް ރިތިކް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ރިތިކް ރޯޝަން މީޑިއާ ދެކެ އެންމެ ބޮޑަަށް ހިތްހަމަނުޖެހި ރަތަށް އެރި ދުވަސްވަރަކީ އޭނާ އާއި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަރު ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި ކޯޅުނު ދުވަސްވަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިހަކަށް ދުވަހު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އޭނާ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކޮށް، ބޮލާލައި ޖެހި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާތަކުގައި...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ރިތިކްގެ "ކްރިޝް 4" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް ގެނައުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމް ހަ ގައުމެއްގައި ޝޫޓް ކުރާނެ

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް އަދި ވާނީ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ އަދި ނަން އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ ފިލްމް ދުނިޔޭގެ ހަ ގައުމެއްގެ އަގު ބޮޑު، ހިތްގައިމު ލޮކޭޝަންތަކުގައި ޝޫޓް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންތު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ރިތިކް ދޮގުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ރިތިކް ދޮގުުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 1
"ކްރިޝް 4" ގައިވެސް ޕްރިޔަންކާ އުޅޭނެ

ރިތިކް ރޯޝަން ސުފަހީރޯއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ވެސް ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018
ރިތިކާ އެކު ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެން ޑިޝާ އަށް ފުރުސަތެއް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބާގީ 2" އަށް ފަހު، ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ އަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމް ރިތިކަށް

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދްމާވަތު" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާ ފިލްމަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ޖައިޕޫރު މަގުމަތީ ރިތިކް ރޯޝަން ޕާޕަރު ވިއްކަނީ

ފިލްމު ސެޓުތަކުގެ ފޮޓޯތައް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ލީކުވެ އެވެ. އާމިރު ޚާންގެ ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން، ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ މަނީކަރްނީކާ ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ޝޫޓިން ފޮޓޯތައް މީގެ ކުރިން ވަނީ ލީކުވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީކުވީ ރިތިކް ރޯޝަން އަލަށް ކުޅެން ފެށި ސުޕަ 30ގެ ޝޫޓިންގެ ފޮޓޯ ތަކެކެވެ. މި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާ ޖިމްނާސްޓިކްސް ދަސްކުރަނީ

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން އުފައްދާ ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެކްޝަން ތުރިލާގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ސިދާރްތު އާނަންދް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ޖޫން މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިތިކާއި ޓައިގާ ފެންނާނީ އެކަކަށް ވުރެ އަނެކަކު މޮޅުވާން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 1
ރިތިކްގެ "ސުޕަ 30" ގައި ޓީވީ ތަރި މިރުނާލް ޓާކޫރް

ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅޭ ބަތަލާއިންނަށް ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅުމުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް މިހާރު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން "ކުމްކުމް ބާގްޔާ"ގައި ބުލްބުލްގެ ރޯލު އަދާކުރި މިރުނާލް ޓާކޫރް އަށް ވެސް ވަނީ ރިތިކް ރޯޝަން އަލަށް ފެށި ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގައި މުހިއްމު ބައެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
"ސުޕަ 30"ގެ ބަތަލާއަކަށް ރިތިކް ބޭނުމީ ސާރާ

ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކެދާރްނާތު" ރިލީޒްވުމުގެ މާ ކުރިން ސާރާ އަލީ ޚާން ވަނީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރިތިކް ރޯޝަން އަލަށް ކުޅެން ފަށާ "ސުޕަ 30"ގެ ބަތަލާ އަކަށް ރިތިކް ބޭނުމީ ވެސް ސާރާ އެވެ. މި ފިލްމުގައި ސާރާ ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު...

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2018
ރިތިކް، ސުޒާންއާ އަލުން ކައިވެނި ކުރަނީ؟

ރިތިކް ރޯޝަން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާން އަލުން ކައިވެނި ކުރަން އުޅޭ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 4
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ފިރިހެނަކީ ރިތިކް ރޯޝަން

އޮންލައިން ވެބްސައިޓަކުން ހޮވި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި 10 ފިރިހެނުންގެ ލިސްޓުގެ އެއްވަނަ ބޮލީވުޑް ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަން ހޯދައިފި އެވެ. ރިތިކް މި މަގާމް ހޯދީ ރޮބާޓް ޕެޓިންސަން، ކްރިސް އިވާންސް، ހެންރީ ކެވިލް އަދި ޓޮމް ހިޑްލްސްޓަން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2018 1
ރިތިކްގެ އުފަން ދުވަހު ހަދިޔާއަކަށް "ކްރިޝް 4"

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެތައް ހާސް ފޭނުންނެއް ޖެނުއަރީ 10 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ އޭނާގެ 44 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މި މުނާސަބަތުގައި ރިތިކްގެ ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ ދަރިފުޅުގެ ފޭނުންނަށް ވަރަށް ވަރުގަދަ ހަދިޔާއެއް ދީފަ އެވެ. އެއީ "ކްރިޝް 4" އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2018 1
މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ ރީތި ފިލްމަކީ "ގާބިލް"

މިދިޔަ އަހަރު ނުކުތް އެންމެ ރީތި ހިންދީ ފިލްމަކީ ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" ކަމަށް ބޮލީވުޑްލައިފް އޮންލައިން ނޫހުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ ވޯޓަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމުގެ ބަތަލާއަކީ ވާނީ ކަޕޫރު

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން މިދިޔަ ހަފުތާގައި އިއުލާންކުރި ފިލްމަކީ ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ހައިރާންކަން ލިބުނު ފިލްމެކެވެ. އެއީ ކުރިން ހީކޮށްފައި ވެސް ނުވާ ދެ އެކްޓަރަކު ފިލްމުގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާތީ އެވެ. އެއީ ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017 4
އެއްވެސް މީހަކު އަހަންނަށް ތާއީދު ނުކުރާތި: ރިތިކް

ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ މައްސަލައިގެ ތެރެއަށް އެހެން މީހުން ނުވަނުމަށް ރިތިކް އެދިއްޖެ އެވެ. ރިތިކް މިގޮތަށް އެދިފައިވަނީ އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖްގައި ޖެހި ޕޯސްޓެއްގަ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 2
ވަރިވާން ޖެހުނީ ބޭވަފާތެރި ވެގެންނެއް ނޫން: ރިތިކް

ރިތިކް ރޯޝަން އަކީ ކުރިން މީޑިއާ އަށް މާ ގިނައިން އިންޓަވިއު ދޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކަންގަނާ ރަނާވަތާ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި މަޑުން ނުހުންނަން ރިތިކް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. އޭނާއާ ސުވާލުކުރާ ކޮންމެ ނޫސްވެރިއަކަށް ވެސް މިކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅުން ފިލުވައިދޭން ރިތިކް ވަނީ ގަސްތުކޮށްފަ އެވެ.