08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 8
ރިތިކް ބުނަނީ ކަންގަނާ އަކީ ބޮޑު ފޭކެއް ކަމަށް

ކަންގަނާ ރަނާވަތު އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ ބަހުގެ ހަނގުރާމަ އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެއްޖެ އެވެ. މި މައްސަލަގަނޑު ފެށުނީއްސުރެ ރިތިކާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަ ދައްކަމުންދިޔައީ ކަންގަނާ ނަމަވެސް މިފަހަރު ރިތިކް ވެސް ވަނީ އޭނާއާ ދޭތެރޭ ކަންތައްތައް ވަމުން ދިޔަ ގޮތް ފޭނުންނާ ހިއްސާ ކޮށްފަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2017
ޔާޝްރާޖްގެ އާ ފިލްމުގައި ރިތިކް އާއި ޓައިގާ

ޓައިގާ ޝްރޮފް އަކީ އަބަދުވެސް ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފޭނެކެވެ. އަދި ރިތިކް ކޮޕީކުރުމަކީ ޓައިގާ ވަރަށް ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ކުރާ ކަމެކެވެ. ޓައިގާ ބުނާ ގޮތުގައި އޭނާގެ އައިޑަލް އަކީ ރިތިކެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 2
ކަންގަނާ އަނެއްކާވެސް ރިތިކާ ދިމާކޮށްލައިފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާންގެ ހިތްހެޔޮކަމުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް މަގުބޫލެވެ. ރިތިކާއި ސުޒާން ވަރި ވިޔަސް އެ ދެ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާ ދެ ދަރިންގެ ހައްގުގައި އުޅެނީ ވަރަށް އެކުވެރިކޮށެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2017
"ސުޕާ 30" ކުޅެން ރިތިކް އަދި ސޮޔެއް ނުކުރޭ

އިންޑިޔާގެ މަޝްހޫރު މެތެމެޓީޝިއަން ނުވަތަ ހިސާބު އިލްމުގެ މާހިރު އާނަންދު ކުމާރުގެ ބައޮޕިކްގެ ބަތަލަކަށް ރިތިކް ރޯޝަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ. ދާދިފަހުން ރިތިކް ދީފައިވާ އިންޓަވިއު އެއްގައި މިކަން ވަނީ ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފިލްމު ކުޅެން އޭނާ އަދި ސޮޔެއް ނުކުރެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 1
ރިތިކް އިންޑިއާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އެމްބެސެޑަރަށް

އިންޑިއާ ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ އަދި ހަރަކާތްތެރި ދިރިއުޅުމަކަށް ހިތްވަރު ދީ އެކަމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވައި ދިނުމުގެ ގޮތުން ކިޔޯ.ފިޓް އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ސްޓާޓް-އަޕް ޕްރޮގްރާމް ޕްރޮމޯޓް ކުރަން ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަނާ އެކު 100 ކްރޯޑް (10 މިލިއަން) ރުޕީސްގެ އެއްބަސްވުމެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2017
އަހަންނަކީ މޮޅު އެކްޓަރެއް ނޫން: ރާކޭޝް ރޯޝަން

ރާކޭޝް ރޯޝަން މިހާރު ގިނަ ބަޔަކު ދަންނަނީ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ ބައްޕަގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ. ނަމަވެސް އެއް އިރެއްގައި އެއީ ބަތަލެކެވެ. މިއީ މިހާރުގެ ޕްރޮޑިއުސަރު/ޑައިރެކްޓަރު ހިންދީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 50 އަހަރު ފުރޭ އަހަރެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 4
ހަރްމަން ބަވޭޖާ މިހާރު ރިތިކާ ވައްތަރެއް ނޫން

ހަރްމަން ބަވޭޖާ އޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުން ހަނދާންވަނީ ރިތިކް ރޯޝަން މަތިންނެވެ. ރިތިކް ގޮތަށް ހަރްމަން އަކީ ވެސް މޮޅު ނެށުންތެރިއެކެވެ. އޭނާގެ ފިލްމު "ލަވްސްޓޯރީ 2050"ގައި ހަރްމަން ވަނީ އޭނާގެ ނެށުމުގެ ދައްކާލައިފަ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 1
ދަރިންނަށްޓަކައި ރިތިކް އާއި ސުޒާން އަލުން ގުޅެނީ؟

ބޮލީވުޑް މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން އާއި އޭނާގެ ކުރީގެ އަންހެނުން ސުޒާން ޚާންގެ ލޯބީގެ ވާހަކަ ބޮލީވުޑްގައި ކިޔައި އުޅުނީ މިސާލެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު ކައިވެންޏަށް އެތައް އަހަރެއްވެ ދެ ދަރިން ވެސް ލިބުނު ފަހުން މި ދެ މީހުން ވަކިވާކަން އިއުލާންކުރި އެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް އެކަން ގަބޫލުކުރަން ވެސް ދަތިވި އެވެ. މާ ގިނަ...

09 މާޗް

March 09, 2017
ރިތިކް ދެން ފިލްމެއް ފަށާނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު

ކަބީރް ޚާންގެ ފިލްމެއް ރިތިކް ރޯޝަން ކުޅެން އުޅޭ ވާހަކަ ދެކެވޭތާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ސާޖިދު ނަދިއަދްވާލާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ މިފިލްމު ކުޅެން ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ރިތިކް ވެސް ވަނީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ޔަގީން ކޮށްދީފަ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017 1
ރިތިކް ހުރީ ޔާމީ ގޯތަމްގެ ނުބައި ރޯލެއް ބަލާހިތުން

ޔާމީ ގޯތަމްގެ "ސަރްކާރް 3" ގައި އޭނާ ފެންނާނީ ތަފާތު ރޯލަކުން ކަމަށް ވާތީ އެ ފިލްމު ބަލާހިތުން ކެތް މަދުވެފައި ހުރި ކަމަށް "ގާބިލް"ގައި ޔާމީއާ އެކު ލީޑް ރޯލު ކުޅުނު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 1
ރިތިކްގެ "ގާބިލް" އަށް 100 ކްރޯޑު

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އަކީ 2017 ވަނަ އަހަރު 100 ކްރޯޑު (1 ބިލިއަން ރުޕީސް) ލިބުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ވިޔަސް އެ ފިލްމާ އެ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އަށް ވެސް 100 ކްރޯޑު ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 3
"ގާބިލް" އަށް ފަހު ރިތިކްގެ ލޯ ހަދިޔާކޮށްފި

ރިތިކް ރޯޝަން އިންސާނިއްޔަތަށްޓަކައި އޭނާގެ ދެ ލޯ ހަދިޔާކުރާނެކަން އޭނާގެ 43 ވަނަ އުފަން ދުވަހު އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2017
ސަލްމާނާއި ރިތިކްގެ ރުޅިވެރިކަން ނިމުމަކަށް

ރިތިކް ރޯޝަން ގެ ބައްޕަ ރާކޭޝް ރޯޝަން 1995 ގައި އުފެއްދި ބްލޮކްބަސްޓާ ފިލްމު "ކަރަން އަރްޖުން" އުފެއްދި ދުވަސްވަރު ރިތިކް އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ ގުޅުން ބަދައްސެވެ. ރިތިކް އޭރު މަސައްކަތް ކުރީ އެ ފިލްމުގެ އެސިސްޓެންޓް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2017 1
އެޑްވާންސް ބުކިންސްގެ ކުރީގައި އުޅެނީ "ރައީސް"

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް"ގެ ވަރުގަދަ ކުރިމަތިލުމެއް ފެށިފައިވާއިރު އެޑްވާންސް ބުކިންސް އަށް ބަލާއިރު ރިތިކްގެ ފިލްމު މާ ފަހަތުގައި އުޅޭ ކަމަށް ޒީ ނިއުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017
"ގާބިލް" ބަލާނަން، "ރައީސް" ނުބަލާނަން: ރާކޭޝް ރޯޝަން

އަދިވެސް އިތުރަށް އެއްފަހަރު "ގާބިލް" ބަލާހިތުން ހުރި ކަމަށް މަޝްހޫރު ފިލްމު ޕްރޮޑިއުސަރު ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ. ރާކޭޝް ރޯޝަން އަކީ "ގާބިލް"ގެ ޕްރޮޑިއުސަރު ވެސް މެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
ބޮލީވުޑް ފަންނާނުންގެ ތައުރީފު "ގާބިލް" އަށް

ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އަކީ ވަރަށް މޮޅު ފިލްމެއް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ގިނަ ބަޔަކު ބުނެފި އެވެ. ރިތިކްގެ އާއިލާގެ މީހުންނާއި ބޮލީވުޑްގެ ފުންނާބު އުސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދައުވަތު ދީގެން މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ޚާއްސަ ޝޯ ބެލުމަށްފަހު އެންމެން ވެސް ބުނީ މިއީ މި އަހަރު ނުކުންނާނެ އެންމެ މޮޅު އެއް ފިލްމަށް ވާނެ ކަމަށެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 3
"ގާބިލް"އަށް ބޮކްސް އޮފީސް ރެކޯޑްތައް މުގުރާލެވިދާނެ

ރާކޭޝް ރޯޝަން އުފައްދާ ހުރިހާ ފިލްމެއްގައި އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރިތިކް ރޯޝަން އެކަނި ބައިވެރިކުރަނީ ކީއްވެތޯ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަ އެވެ. އެގޮތުން ޖެނުއަރީ 25 ގައި ރިލީޒްކުރާ ރާކޭޝް އެންމެ ފަހުން ޕްރޮޑިއުސްކުރި "ގާބިލް"ގެ ވެސް ބަތަލަކީ ރިތިކް އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2017
ރިތިކް އާއި ކުރީގެ އަނބިމީހާގެ ގުޅުން ބަދަހިވަނީ

ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ކުރީގެ އަނބިމީހާ ސުޒާން ޚާންގެ ގުޅުން އަނެއްކާވެސް ރަނގަޅުވަމުން އަންނަކަން ގިނަ ބަޔަކު ފާހަގަކުރަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ދާދިފަހުން އެ މީހުން ވަނީ ދެ ދަރިންނާ އެކު ދުބާއީގައި ދިގު ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. އަދި ރިތިކްގެ 43 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެ އާއިލާއިން ބޭއްވި...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017
ސާރާއާ އެކު ފިލްމެއް ކުޅޭ ވާހަކަ ރިތިކް ދޮގުކޮށްފި

ސައިފް އަލީ ޚާނާއި އަމްރިތާ ސިންގުގެ ދަރިފުޅު ސާރާ އަލީ ޚާން ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ތައާރަފްކުރުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮޑިއުސަރު-ޑައިރެކްޓަރު ކަރަން ޖޯހަރް އުފައްދާ ފިލްމުގެ ބަތަލަކީ ރިތިކް ރޯޝަން ކަމަށް ބުނެ އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ޖަހާފައިވާ ޚަބަރުތައް ރިތިކް ދޮގު ކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017
ރިތިކްގެ "ގާބިލް" ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން ފައިދާވާން ފަށައިފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "ގާބިލް" ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން މިހާރުވެސް ފިލްމުގެ ޚަރަދު ފޫބެދި ފައިދާ ވާން ފަށައިފި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.