03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
އަނެއްކާވެސް ރިތިކަށް ކަންގަނާގެ ހަމަލާއެއް

ބޮލިވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ފޮރުވައިގެން ނުހުރެ ގޮވާލާ މީހެކެވެ. ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދައްކާކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
"ރިތިކް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެންމެން އަނގަ ބެދޭނެ"

ކަހޯނާ ޕިޔާރުހޭ އިން 2000 ވަނަ އަހަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރިތިކް ރޯޝަން ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ނެރެ، "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކާ އެކު ކާމިޔާބު ރީތި ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާފަ އެވެ. ދަރިފުޅުގެ ދިފާއުގައި އޭނާ އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"- ރިތިކްގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބު ފިލްމު؟

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ" ފްލޮޕް ވެއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާ ވާދަކޮށް ދިޔައީ ފުލަށެވެ.

August 21, 2016
"ތަގް" ގައި ރިތިކްގެ ބަދަލުގައި އާމިރު ޚާން

މަޝްހޫރު ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ތަގް" އެންމެ ފަހުން އާމިރު ޚާން ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ބޮކްސް އޮފީހުގައި "ރުސްތުމް" ކުރި ހޯދައިފި

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "މޮހެންޖޯ ދަރޯ" އާ ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން ކްރިޓިކްސް އާއި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ލިބުނީ "ރުސްތުމް" އަށެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 4
ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން ރިތިކް ރޯޝަން ބާކީވެފައި

ރިތިކް ރޯޝަން އަކީ ރީތި އެކްޓަރެކެވެ. ހުނަރުވެރިއެކެވެ. ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކާ ރިތިކާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުންތަކެއް އުފެދުނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޝާހްރުކް ޚާނާއި ރިތިކް އަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި، ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ތިބި ރިތިކްގެ ހުރިހާ އެކުވެރިން ގެއްލިއްޖެ އެވެ. މިހާރު ރިތިކް ވަނީ ބާކީވެފަ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
މޮހެންޖޯ ދަރޯ އަށްވުރެ ރުސްތުމް މަގުބޫލު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "މޮހަންޖޯ ދަރޯ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރުންގެ ދެ ފިލްމެއް އެއް ދުވަހަކު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތީ އަކްޝޭގެ "ރުސްތުމް"...

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޕޫޖާ އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ބަތަލާއެއް: ރިތިކް ރޯޝަން

"މޮހަންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ އަކީ ރީތި އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓަރެއް ކަމަށް ފިލްމުގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާއަށް ޑައިރެކްޓަރުގެ ތައުރީފު

ރިތިކް ރޯޝަންއާ އެކު ފުރަތަމަ ފިލްމު ކުޅެލަން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ބަތަލާއެއްގެ ވެސް ހުވަފެނެކެވެ. ރިތިކްގެ އެންމެ އަވަހަށް ރިލިޒްވާ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ އަށް ވަނީ މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެފަ އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 1
ރިތިކް އާއި ސަލްމާނާ ވެސް މައްސަލަ ޖެހުނީތަ؟

ދާދިފަހުން ސްޕެއިންގެ މެޑްރިޑްގައި ބޭއްވި އައިފާ އެވޯޑު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބޮލީވުޑް ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ސަލްމާން ޚާންގެ މެދުގައި މައްސަލަތަކެއް ޖެހި ދެ މީހުން މިހާރު ފިނި ހަނގުރާމައެއްގައި އުޅޭ ކަމުގެ ޚަބަރުތަކެއް ވަނީ ފެތުރެން ފަށާފަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ލަވައެއް އޭ.އާރް.ރަހްމާންގެ އަޑުން

އޭ.އާރް. ރަހްމާނަކީ އޮސްކާ އެވޯޑު ހާސިލުކޮށްފައިވާ މޮޅު މިއުޒިކް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ އިތުރުން މޮޅު ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ވެސް މެ އެވެ. އެގޮތުން ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ އެންމެ ރޮމެންޓިކް ލަވަ ރެކޯޑްކޮށްފައި ވަނީ ރަހްމާންގެ އަޑުންނެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 4
ރިތިކް ފުރީ އެއާޕޯޓަށް ހަމަލާދިނުމުގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން

ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލް އެއާޕޯޓަށް ރޭ ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ކުޑަ އިރުކޮޅެއް ކުރިން އެ އެއާޕޯޓްގައި ހުރި ކަމަށާއި ސަލާމަތްވީ ބިޒްނަސް ކްލާހުން ދާން މަޑު ނުކޮށް އަވަހަށް ފުރައިގެން ދިއުމުން ކަމަށް ރިތިކް ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
އައިފާ އެވޯޑަށް ފިލްމީ ތަރިން ސްޕެއިނަށް

މިއަހަރުގެ އައިފާ އެވޯޑުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޮލީވުޑްގެ ތަރިން ފުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 2
"މޮހެންޖޮ ދާރޯ" ގެ ޓްރެއިލާ، ވަރަށް މޮޅު

ރިތިކް ރޯޝަން ސްކްރީނުން ނުފެންނަތާ އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވަނިކޮށް އޭނާގެ އާ ފިލްމު "މޮހެންޖޮ ދާރޯ" ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ އިއްޔެ ވަނީ ރިލީޒްކޮށްފަ އެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އުންމީދުކުރި ގޮތަށް އެ ޓްރެއިލާ އާދަޔާޚިލާފަށް މޮޅުވެފައި ބެލުންތެރިން ހައިރާން ކޮށްލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016
ރިތިކް ކައިރިން ވަރިވީ އުފާވެރިކަމެއް ނެތުމުން: ސުޒާން

ބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ސުޒާން ޚާން މީގެ 16 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ކައިވެނިކުރީ ކުޑައިރުއްސުރެ ލޯބިވެގެން އުޅުމަށް ފަހުގަ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016
"ކާބިލް"ގައި ރިތިކާއި ޔާމީ އަކީ ލޯފަން ދެ މީހުން

ރިތިކް ރޯޝަން މިހާރު ކުޅެމުންދާ އެއް ފިލްމަކީ ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ "ކާބިލް" އެވެ. އަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ 26 ގައި ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރަމުންދާ މި ފިލްމުގައި ރިތިކާ އެކު ލީޑް ރޯލު ކުޅޭ ބަތަލާއަކީ ޔާމީ ގޯތަމް އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016
މޯހަންޖޯ ޑާރޯ: ރިތިކްގެ އެންމެ މޮޅު އެއް ފިލްމު

އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "މޯހަންޖޯ ޑާރޯ" އޮގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން މިހާރު ދަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

23 މެއި

May 23, 2016
ރިތިކްއާ ސުލްހަވާކަށް ފުރުސަތެއް ނެތް: ސުޒާން

މި ދުވަސްވަރަކީ ރިތިކް ރޯޝަންގެ ހަޔާތުގައި ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ އުނދަގޫ އެއް މައްސަލައާ އޭނާ އަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ދުވަސްވަރެވެ. ފިލްމީ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު އާއި ރިތިކްގެ މެދުގައި ޖެހުނު މައްސަލަތަކަށް ކޯޓުން ހައްލު ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން ދާ އިރު ރިތިކް އަށް މިކަމުގައި އެންމެ ބޮޑު އެހީތެރިކަމެއް ފޯރު...