14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް އިއުލާންކުރި، ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ސުޕަ 30" އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ 26 ގައި ސިނަމާތަކަށް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އިޝްތިހާރުތަކުން ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ވިރާޓާއި ދީޕިކާ އަށް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީންގެ ތެރެއިން މިދިޔަ އަހަރު ބްރޭންޑްތައް އެންޑޯޒްކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނީ ބަތަލާ ދީޕިކާ ޕަދްކޯން އާއި ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ ކަމަށް ޑަފް އެންޑް ފެލްޕުން ބުނެފި އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ވަރުން ދަވަން އާއި ޝްރަދާ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޑާންސް ފިލްމުގެ ރޯލަކަށް ނޯރާ ފަހެތީ ވެސް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން މި ފިލްމު ގެނެސްދޭ ޓީ ސީރީޒުން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019
ރާކޭޝް ރޯޝަން ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަނީ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިތިކް ރޯޝަންގެ ބައްޕަ އަދި މަޝްހޫރު ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން އަށް ވެސް ކެންސަރު ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަން ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019
ޝަންކަރުގެ ފިލްމެއް ރިތިކަށް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒްކުރި ރަޖްނީކާންތުގެ ސައިންސް ފިކްޝަން ފިލްމު "2.0" ގެ ޑައިރެކްޓަރު ޝަންކަރުގެ ފިލްމެއް ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ސުޕަ 30" ގެ ޚަބަރެއް ނުވޭ

ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ސުޕަ 30" އަކީ މި މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރުތަކެއް ވެސް ދައްކާލައިފަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒްކޮށް، ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި "ކާބިލް" އަށް ފަހު، ރިތިކް ރޯޝަންގެ ފޭނުން ތިބީ އޭނާގެ އާ ފިލްމެއްގެ އިންތިޒާރުގަ އެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ކުޅެފައިވާ ބައޮގްރިފަކަލް...

November 07, 2018
ސަންޖޭގެ އުންމީދަކީ ރިތިކާއި ސުޒާން އަލުން ގުޅުން

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ސުޒާން ހާންގެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ މިހާރު ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަސްވެއްޖެ އެވެ. ކައިވެންޏަށް ދެ ފިރިހެން ދަރިން ވެސް ލިބިފައިވެ އެވެ. އެއީ ރިހާން ރޯޝަން، 12 އާއި ރިދާން...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 2
ސޮނާކްޝީގެ ޝުކުރު ރިތިކަށް

ހަށިގަނޑު ރީތި ބައްޓަމަކަށް ގެނެސް ފިޓްކޮށް ހުންނަން ރިތިކް ރޯޝަން، ސޮނާކްޝީ އަށް ދިން ހިތްވަރަށް އޭނާ ޝުކުރު އަދާކޮށްފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2018
ރިތިކް ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ: ކަންގަނާ

ފުރައްސާރަތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާ ނަމަ، ރިތިކް ރޯޝަނަކީ ވެސް ބޮލީވުޑުން ބޮއިކޮޓްކުރަން ޖެހޭ މީހެއް ކަމަށް ބުނެ ކަންގަނާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 3
މީޑިއާ ދެކެ އަނެއްކާވެސް ރިތިކް ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ރިތިކް ރޯޝަން މީޑިއާ ދެކެ އެންމެ ބޮޑަަށް ހިތްހަމަނުޖެހި ރަތަށް އެރި ދުވަސްވަރަކީ އޭނާ އާއި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަރު ލޯބީގެ މައްސަލަގަނޑެއްގައި ކޯޅުނު ދުވަސްވަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އިހަކަށް ދުވަހު، ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް އޭނާ އަށް ހުށަހެޅުމުން އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކޮށް، ބޮލާލައި ޖެހި ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކެއް މީޑިއާތަކުގައި...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018
ރިތިކްގެ "ކްރިޝް 4" ރިލީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ ސުޕަހީރޯ ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ބައިގެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ފިލްމް ސިނަމާތަކަށް ގެނައުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާގެ ފިލްމް ހަ ގައުމެއްގައި ޝޫޓް ކުރާނެ

ރިތިކް ރޯޝަނާއި ޓައިގާ ޝްރޮފް އަދި ވާނީ ކަޕޫރް ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިިއާރްއެފް) ގެ އަދި ނަން އިއުލާންކޮށްފައި ނުވާ ފިލްމް ދުނިޔޭގެ ހަ ގައުމެއްގެ އަގު ބޮޑު، ހިތްގައިމު ލޮކޭޝަންތަކުގައި ޝޫޓް ކުރާނެ ކަމަށް އެ ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރު ސިދާތު އާނަންތު ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2018
ބަންސާލީގެ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލި ވާހަކަ ރިތިކް ދޮގުކޮށްފި

ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ފިލްމެއް ރިތިކް ރޯޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ފިލްމް ގަބޫލު ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ފެތުރި ވާހަކަތައް ރިތިކް ދޮގުުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 1
"ކްރިޝް 4" ގައިވެސް ޕްރިޔަންކާ އުޅޭނެ

ރިތިކް ރޯޝަން ސުފަހީރޯއެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމް "ކްރިޝް" ފްރެންޗައިޒްގެ ހަތަރު ވަނަ ފިލްމަށް މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ވެސް ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ ކަމަށް ޑައިރެކްޓަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2018
ރިތިކާ އެކު ވެސް ފިލްމެއް ކުޅެން ޑިޝާ އަށް ފުރުސަތެއް

ދާދި ފަހުން ރިލީޒް ކުރި ކާމިޔާބު ފިލްމް "ބާގީ 2" އަށް ފަހު، ޒުވާން ބަތަލާ ޑިޝާ ޕަޓްނީ އަށް ލިބޭ ފުރުސަތުތައް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފަ އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018
ބަންސާލީގެ އާ ފިލްމް ރިތިކަށް

މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރި "ޕަދްމާވަތު" ގެ ބޮޑު ކާމިޔާބީ އަށް ފަހު، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ލީލާ ބަންސާލީ ދެން ހަދާ ފިލްމަށް ރިތިކް ރޯޝަން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2018
ޖައިޕޫރު މަގުމަތީ ރިތިކް ރޯޝަން ޕާޕަރު ވިއްކަނީ

ފިލްމު ސެޓުތަކުގެ ފޮޓޯތައް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަރަށް ފަސޭހައިން ލީކުވެ އެވެ. އާމިރު ޚާންގެ ތަގްސް އޮފް ހިންދުސްތާން، ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ މަނީކަރްނީކާ ފަދަ ފިލްމުތަކުގެ ޝޫޓިން ފޮޓޯތައް މީގެ ކުރިން ވަނީ ލީކުވެފަ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ލީކުވީ ރިތިކް ރޯޝަން އަލަށް ކުޅެން ފެށި ސުޕަ 30ގެ ޝޫޓިންގެ ފޮޓޯ ތަކެކެވެ. މި ފޮޓޯތަކުން ފެންނަނީ...

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018
ރިތިކާއި ޓައިގާ ޖިމްނާސްޓިކްސް ދަސްކުރަނީ

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް އިން އުފައްދާ ޓައިގާ ޝްރޮފް އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެކްޝަން ތުރިލާގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ސިދާރްތު އާނަންދް ޑައިރެކްޓްކުރާ މި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ޖޫން މަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު ރިތިކާއި ޓައިގާ ފެންނާނީ އެކަކަށް ވުރެ އަނެކަކު މޮޅުވާން މަސައްކަތް ކުރަނިކޮށެވެ. އެކަމާ ބެހޭ ތައްޔާރީތައް ވަރަށް...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 1
ރިތިކްގެ "ސުޕަ 30" ގައި ޓީވީ ތަރި މިރުނާލް ޓާކޫރް

ޓީވީ ސިލްސިލާތައް ކުޅޭ ބަތަލާއިންނަށް ބޮލީވުޑް ފިލްމުތައް ކުޅުމުގެ ވަރަށް ރަނގަޅު ފުރުސަތުތައް މިހާރު އަންނަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެގޮތުން "ކުމްކުމް ބާގްޔާ"ގައި ބުލްބުލްގެ ރޯލު އަދާކުރި މިރުނާލް ޓާކޫރް އަށް ވެސް ވަނީ ރިތިކް ރޯޝަން އަލަށް ފެށި ފިލްމު "ސުޕަ 30" ގައި މުހިއްމު ބައެއް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިފަ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018
"ސުޕަ 30"ގެ ބަތަލާއަކަށް ރިތިކް ބޭނުމީ ސާރާ

ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކެދާރްނާތު" ރިލީޒްވުމުގެ މާ ކުރިން ސާރާ އަލީ ޚާން ވަނީ ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ވަރަށް މަޝްހޫރުވެފަ އެވެ. އިންޑިއާގެ ނޫހަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރިތިކް ރޯޝަން އަލަށް ކުޅެން ފަށާ "ސުޕަ 30"ގެ ބަތަލާ އަކަށް ރިތިކް ބޭނުމީ ވެސް ސާރާ އެވެ. މި ފިލްމުގައި ސާރާ ބައިވެރިކުރުމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޓަރު...