06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2017
ރިތިކްގެ "ގާބިލް" ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން ފައިދާވާން ފަށައިފި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އާ ފިލްމު "ގާބިލް" ރިލީޒްކުރަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ޖެނުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމުގެ ކުރިން މިހާރުވެސް ފިލްމުގެ ޚަރަދު ފޫބެދި ފައިދާ ވާން ފަށައިފި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
ރިތިކް އެދެނީ "ރައީސް" ވެސް ކާމިޔާބު ފިލްމަކަށް ވާން

ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އާއި ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" ރިލީޒްކުރާ ދުވަސް ކައިރިވާ ވަރަކަށް ދެ ފިލްމުގެ ވާދަވެރިކަން ވެސް އަންނަނީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ މީހުންނާއި ހިންދީ ފިލްމަށް ލޯބިކުރާ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ތިބީ މި ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން ކުރި ހޯދަނީ ކޮން ފިލްމެއްތޯ ބަލާލަން ބޭނުންވެފަ އެވެ. ނަމަވެސް "ގާބިލް"ގެ ބަތަލު...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2016
"ގާބިލް"ގެ ދެ ވަނަ ޓްރެއިލާ އަދި މާ މޮޅު

ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ޔާމީ ގޯތަމްގެ އާ ފިލްމު "ގާބިލް"ގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ބެލި ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ބުނެލެވުނީ ހާދަ މޮޅޭ އެވެ. އެ ފިލްމު ބަލާލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި އުފެދުނެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވެސް އެންމެން މި އިޝްތިހާރުގެ މޮޅުކަމާއި ރީތިކަމުގެ ވާހަކަ ވަރަށް ގަދަޔަށް ދެއްކި އެވެ. ޔޫޓިއުބާއި ފޭސްބުކްގައި މި...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016
"ގާބިލް"ގެ ކެމްޕެއިނަށް އާމިރު ޚާން އެހީތެރިވަނީ

ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް"ގެ ޓްރެއިލާ ބެލުމަށް ފަހު އާމިރު ޚާން ވެސް މިހާރު ހިމެނެނީ އެ ފިލްމުގެ ފޭނުންގެ ތެރޭގަ އެވެ. އާމިރުގެ އާ ފިލްމު "ޑަންގަލް" އާ އެކު ސިނަމާތަކުގައި އެ ޓްރެއިލާ ލޯންޗުކުރުމުގެ ހުއްދަ ވެސް އާމިރު މިހާރު ވަނީ ދީފަ އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 1
"ރައީސް" އަށް ވުރެ "ގާބިލް" ކާމިޔާބުވެދާނެ

ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" ޖެނުއަރީ 25 ގައި ރިލީޒްކުރާނެ އެވެ. ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" ވެސް ރިލީޒްކުރަން އޮތީ އެ ދުވަހު އެވެ. ނަމަވެސް ރިތިކްގެ ފިލްމުގެ ފިލްމަށް "ރައީސް" ބަލިކުރެވޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން، ޕްރޮޑިއުސަރުންނަށް އެބަ އޮތެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ޖެނުއަރީ އަކީ މާޒީ އަށް ބަލާއިރު ރިތިކް އަށް 100 ޕަސެންޓް...

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 2
ޝާހުރުކް ދެކެ ރާކޭޝް ރޯޝަން ރުޅިގަަދަ ވެއްޖެ

ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އާއި ރާކޭޝް ރޯޝަންގެ ރިތިކް ރޯޝަން ބަތަލުގެ ބައި ކުޅެފައިވާ "ގާބިލް" އެއް ދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރާނެ ކަމަށް އިއުލާން ކުރީއްސުރެ ދެ ފިލްމުގެ ވާދަވެރިކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފަ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016
ރިތިކްގެ "ގާބިލް" ރިލީޒްކުރުން އެއްދުވަސް އަވަސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ފެށޭއިރު ބޮކްސް އޮފީހުގައި ބޮޑު ކުރިމަތިލުމަކަށް ދާން އޮތް ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" ރިލިޒްކުރުން އެއް ދުވަސް އަވަސް ކޮށްފި އެވެ. ރިތިކްގެ ފިލްމާ 26 ޖެނުއަރީ 2017 ގައި ވާދަކުރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތީ ޝާހްރުކް ޚާންގެ "ރައީސް" އެވެ. މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮތް ގޮތުން ރިތިކްގެ ރިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ ޖެނުއަރީ 25 ގަ...

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 17
ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ރީތި ފިރިހެނަކީ ރިތިކް

ރިތިކް ރޯޝަން އަކީ ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ރީތި ފިރިހެނާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު ކުރެ އެވެ. މިހާރު މުޅި ދުނިޔެ ވެސް އެކަން ގަބޫލުކުރާކަމަށް ބެލެވެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016
"މިސްޓަ ބަޖާޖް" ރިތިކްގެ ބޮޑީގާޑަކަށް އުޅުނު

ރޯނިތު ރޯއީ އެންމެ ބޮޑަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައީ ސްޓާ ޕްލަސްގެ މަޝްހޫރު ސިލްސިލާ "ކަސައުޓީ ޒިންދަގީކީ" ގައި އޭނާ އަދާކުރި މިސްޓަ ބަޖާޖްގެ ރޯލުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ވެސް ރޯނިތު ބައެއް ހިންދީ ފިލްމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2016 1
ކަންގަނާއަށް ރިތިކް މެއިލް ނުފޮނުވާކަން ސާބިތެއް ނުވި

ރިތިކް ރޯޝަންގެ ނަމުގައި ކަންގަނާ ރަނާވަތަށް ލޯބީގެ އީމެއިލް ފޮނުވީ އެހެން މީހަކު ކަމަށް ބުނެ އިންޑީއާގެ ސައިބަ ކްރައިމް ބްރާންޗަށް ރިތިކްހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެ މައްސަލައިގެ ފައިލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 2
"ގާބިލް" ގައި ރިތިކްގެ ފުރިހަމަ ހުނަރު

"ގާބިލް" ގައި ރިތިކް ރޯޝަން ކުޅެފައިވާ، ލޮލަށް ނޭނގޭ މީހެއްގެ ބައި އެ ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކަން ފެށުމާ އެކު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 1
ރިތިކް މަޝްހޫރުވީ މައިންބަފައިންގެ ސަބަބުން: ކަންގަނާ

ރިތިކް ރޯޝަން އާއި ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ހަނގުރާމަ އަށް އަދިވެސް ފިނިކަމެއް ނާދެ އެވެ. ރިތިކް އެއްޗެކޭ ނުބުންޏަސް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ކަންގަނާ ރިތިކަށް ހަމަލާތައް ދެ އެވެ.

October 27, 2016
ގާބިލް: ރިތިކް އާއި ޔާމީ އަކީ ލޯފަން ދެ މީހުން

ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ގާބިލް" އަކީ މިހާރު އޭނާގެ ފޭނުން އެންމެ ކެތްތެރިކަމެއް ނެތި އިންތިޒާރުކުރަމުންދާ އެއް ފިލްމެވެ. ރިތިކް އެންމެ މޮޅަށް ކުރާ ކަމަކީ އެކްޝަން ކަމަށް ވާއިރު މި...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2016
އަނެއްކާވެސް ރިތިކަށް ކަންގަނާގެ ހަމަލާއެއް

ބޮލިވުޑްގެ ކުޅަދާނަ ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތަކީ އޭނާގެ ހިތުގައި އޮންނަ އެއްޗެއް ފޮރުވައިގެން ނުހުރެ ގޮވާލާ މީހެކެވެ. ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ވެސް ދައްކާކަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވެ އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
"ރިތިކް ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެންމެން އަނގަ ބެދޭނެ"

ކަހޯނާ ޕިޔާރުހޭ އިން 2000 ވަނަ އަހަރު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ރިތިކް ރޯޝަން ފިލްމީ ދުނިޔެއަށް ނެރެ، "ކްރިޝް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކާ އެކު ކާމިޔާބު ރީތި ފިލްމުތަކެއް އުފައްދާފަ އެވެ. ދަރިފުޅުގެ ދިފާއުގައި އޭނާ އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދައްކަ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"- ރިތިކްގެ އެންމެ ނާކާމިޔާބު ފިލްމު؟

ރިތިކް ރޯޝަންގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ" ފްލޮޕް ވެއްޖެ އެވެ. މި ފިލްމު ބޮކްސް އޮފީހުގައި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާ ވާދަކޮށް ދިޔައީ ފުލަށެވެ.

August 21, 2016
"ތަގް" ގައި ރިތިކްގެ ބަދަލުގައި އާމިރު ޚާން

މަޝްހޫރު ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަން ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ތަގް" އެންމެ ފަހުން އާމިރު ޚާން ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓައިމްސް އޮފް އިންޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016
ބޮކްސް އޮފީހުގައި "ރުސްތުމް" ކުރި ހޯދައިފި

ހުކުރު ދުވަހު ރިލީޒްކުރި އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "މޮހެންޖޯ ދަރޯ" އާ ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން ކްރިޓިކްސް އާއި ބެލުންތެރިންގެ ލޯބި ލިބުނީ "ރުސްތުމް" އަށެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2016 4
ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީން ރިތިކް ރޯޝަން ބާކީވެފައި

ރިތިކް ރޯޝަން އަކީ ރީތި އެކްޓަރެކެވެ. ހުނަރުވެރިއެކެވެ. ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބަޔަކާ ރިތިކާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުންތަކެއް އުފެދުނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ޝާހްރުކް ޚާނާއި ރިތިކް އަކީ ވަރަށް ގާތް ދެ އެކުވެރިންނެވެ. ނަމަވެސް ވީނުވީއެއް ނޭނގި، ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގައި ތިބި ރިތިކްގެ ހުރިހާ އެކުވެރިން ގެއްލިއްޖެ އެވެ. މިހާރު ރިތިކް ވަނީ ބާކީވެފަ...

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
މޮހެންޖޯ ދަރޯ އަށްވުރެ ރުސްތުމް މަގުބޫލު

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ "ރުސްތުމް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "މޮހަންޖޯ ދަރޯ" ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ އޮގަސްޓް 12 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އިންޑިއާގެ މިނިވަން ދުވަހާ ދިމާކޮށް ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ އެކްޓަރުންގެ ދެ ފިލްމެއް އެއް ދުވަހަކު ރިލީޒްކުރުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ދާއިރު ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ބައެއްގެ ތާއީދު އޮތީ އަކްޝޭގެ "ރުސްތުމް"...

18 ޖުލައި

July 18, 2016
ޕޫޖާ އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ބަތަލާއެއް: ރިތިކް ރޯޝަން

"މޮހަންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ އަކީ ރީތި އަދި ހުނަރުވެރި އެކްޓަރެއް ކަމަށް ފިލްމުގެ ބަތަލު ރިތިކް ރޯޝަން ބުނެފި އެވެ.

12 ޖުލައި

July 12, 2016
"މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާއަށް ޑައިރެކްޓަރުގެ ތައުރީފު

ރިތިކް ރޯޝަންއާ އެކު ފުރަތަމަ ފިލްމު ކުޅެލަން ލިބުމަކީ ކޮންމެ ބަތަލާއެއްގެ ވެސް ހުވަފެނެކެވެ. ރިތިކްގެ އެންމެ އަވަހަށް ރިލިޒްވާ ފިލްމު "މޮހެންޖޯ ދަރޯ"ގެ ބަތަލާ ޕޫޖާ ހެގްޅޭ އަށް ވަނީ މި ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ވެފަ އެވެ.