12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ވާވޭގެ ވެރިޔާ ދޫކޮށްލައިފި

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 12) - ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ކަފާލާތުގެ ދަށުން އެ ގައުމުގެ ކޯޓުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 3
ވާވޭގެ ވެރިޔާގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ހާމަކޮށްފި

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 10) - ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ އެގްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

December 10, 2018 6
ވާވޭ ދެކެ އެމެރިކާ ޖެހިލުންވަނީ ކީއްވެ؟

ވާވޭ އަކީ ޗައިނާ ކުންފުންޏެކެވެ. މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މުވާސަލާތީ އާލާތްތައް އުފެއްދުމެވެ. އާންމުން ދަންނަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ވާވޭ މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ސްމާޓްފޯން އުފައްދަން...

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 6
ވާވޭގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރީ އީރާނާއެކު ވިޔަފާރި ކޮށްގެން

ވެންކޫވާ (ޑިސެމްބަރު 8) - ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު މެންގް ވަންޒޫ ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ، ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާ ޚިލާފަށް އީރާނާ އެކު ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ބޭއްވުމުން ކަމަށް ކެނެޑާގެ ކޯޓެއްގައި އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2018 2
ވާވޭގެ އާ ފޯނު ދިރާގުން ވިއްކަން ފަށައިފި

ވާވޭއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި މޭޓް 20 ޕްރޯ ދިރާގުން މިރޭ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

December 07, 2018 5
ވާވޭގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ސިޔާސީ ކަމެއް ނެތް

އޮޓާވާ (ޑިސެމްބަރު 7) - ޗައިނާގެ ޓެލެކޮމް ކުންފުނި ވާވޭގެ އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރެއް ކަމަށްވާ މެންގް ވަންޒޫ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ސިޔާސީ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް ކެނެޑާގެ ބޮޑު ވަޒީރު...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ވާވޭގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު ހައްޔަރުކޮށްފި

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 6) - ވާވޭ ކުންފުނީގެ ޗީފް ފައިނޭންޝަލް އޮފިސަރު މެންގް ވަންޒޫ ކެނެޑާ އިން ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބު އޮޅުން ފިލުވައި ދިނުމަށް ޗައިނާ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

December 06, 2018 1
ވާވޭގެ އާ ފޯނަށް ދިރާގުން ޕްރީ އޯޑަ ނަގަން ފަށައިފި

ވާވޭއިން އަލަށް ތައާރަފްކުރި ވާވޭ މޭޓް 20 އާއި މޭޓް 20 ޕްރޯގެ ފޯނަށް ޕްރީ އޯޑަރު ނަގަން ދިރާގުން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 1
ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ނިއު ޒީލެންޑުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޗައިނާގެ ވާވޭ ކުންފުނީގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބަލައިނުގަތުމަށް ނިއު ޒިލެންޑުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 7
ވާވޭގެ އިކުއިޕްމެންޓް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ދުނިޔޭގެ މުއާސަލާތީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި، ވާވޭގެ އިކުއިޕްމެންޓް ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2018
ވާވޭ ބޭނުންވަނީ 5ޖީ ފޯނުތައް ފަތްޖަހާލެވޭ ވަރު ކުރަން

ސްމާޓްފޯނުތައް 5ޖީ އަށް ތައްޔާރުވަނީ އެވެ. މި މަސައްކަތުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ 5ޖީ ފޯނެއް އުފައްދާނެ ކުންފުންޏެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. މަސްރަހުގައި ވާހަކަތައް ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، ސެމްސަންގް އޮތީ ކުރީގަ އެވެ. ވާވޭ ދެވަނާގަ އެވެ. ވަންޕްލަސް އަދި އެޕަލް އޮތީ ދާދި އެއް ހިސާބެއްގަ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 1
ވާވޭގެ އުންމީދަކީ ސެމްސަންގް ވައްޓާލުން

ވާވޭ އަކީ އަޒުމު ވަރުގަދަ ކުންފުންޏެކެވެ. އެޕަލް އަށް ވުރެ ކުރިއެރުމަށް ކުރި މަސައްކަތުން ވާވޭ މިހާރު އޮތީ ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ދެވަނައިގަ އެވެ. ވާވޭ އަށް ދެން އޮތް އުންމީދަކީ 2020 އައުމުގެ ކުރިން ސެމްސަންގް ވައްޓާލުމެވެ. އަދި ސްމާޓްފޯން މާކެޓްގައި ރަސްކަންކުރުމެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018
5ޖީ ރޭސް ފެށިއްޖެ، އިންޓެލްގެ މޯޑެމް ދައްކާލައިފި

މި އޮތީ 5ޖީ ރޭސް ފެށިފަ އެވެ. ސްމާޓްފޯނުތަކަށް 5ޖީ ގެނައުމަށްޓަކައި، އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ނިމުމަކާ ހަމަ އަށް އައީ އެވެ. ނަމަވެސް، އިންޓެލް 5ޖީ މޯޑެމްތައް މާކެޓަށް ނެރޭނެ ތާރީޚެއް އަދި ނޭނގެ އެވެ. ބެލެވެނީ 2019ގެ މެދާ ހިސާބުގައި ކަމަށެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2018
ވަޔަލެސް ޗާޖިން، ވަޔަލެސް ރިވާސް ޗާޖިން!

"ވަޔަލެސް ޗާޖިން" އަކީ ސްމާޓްފޯން ބެޓެރީ ޗާޖުކުރަން ބޭނުންކުރާ ޓެކްނޮލޮޖީއެކެވެ. ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ ޗާޖްކުރާ ނަމަ، އެއްވެސް ޒާތެއްގެ ވާގަނޑެއް ފޯނަށް ގުޅާކަށް ނުޖެހެ އެވެ. އެކަމަކު، ވަޔަލެސްކޮށް ބެޓެރީ ޖާޗްކުރަން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ ޗާޖިން ޕެޑެއްގެ މަތީގައި ފޯނު ބާއްވަން ޖެހެ އެވެ. ފޯނު ކޮޅަށް ބެހެއްޓޭ ޗާޖިން ޕެޑްތައް ވެސް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018 2
ވާވޭ ފޯނުތަކުގެ ސްޕީޑް ދަށްނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި

އެޕަލް އަދި ސެމްސަންގުން ނެރޭ އާ ފޯނުތަކުގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި، ދުވަސްވީ ފޯނުތަކު ސްޕީޑް ގަސްދުގައި ދަށްކުރާ ކަމަށް ކުރެވުނު ތުހުމަތު އެއީ ހަގީގަތުގައި ވެސް އެ މީހުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށް ވަނީ ސާބިތުވެފަ އެވެ. "އިޓާލިއަން ކޮމްޕެޓިޝަން އޮތޯރިޓީ"އިން މި މައްސަލަ ބަލައި، އެޕަލް 11.4 މިލިއަން އަދި ސެމްސަންގް 5.7 މިލިއަން...

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 1
ވާވޭ އިން ނެނޯ މެމޮރީ ކާޑު އުފައްދައިފި

މައިކްރޮ އެސްޑީ ކާޑަކަށް ވުރެ ނެނޯ މެމޮރީ ކާޑު 45 ޕަސެންޓް ކުޑަ އެވެ. ބަލާބެލުމަށް ހީވަނީ ނެނޯ ސިމް ކާޑެއްހެންނެވެ. މިއީ ކުށްހީއެއް ވެސް ނޫނެވެ. ނެނޯ މެމޮރީ ކާޑު ފޯނަށް ލައްވަން ބޭނުންކުރަނީ ނެނޯ ސިމް ކާޑް ޓްރޭ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018
ވާވޭގެ 5ޖީ އާ ދުރުވާން އެމެރިކާއިން ކެނެޑާގައި އެދެނީ

ވާވޭ އާ ގުޅުން ހުރި މުވާސަލާތީ އާލާތްތަކަށް އަހުލުވެރިނުވުމަށް، އެމެރިކާގެ ސެނެޓަރުން ކެނެޑާ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ. އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ވާވޭގެ 5ޖީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ މެދު، އަލުން ބަލުން ވިސްނައި، ދުރުހެލިވުމަށް ވެސް ވަނީ އެދިފަ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ: އެންމެ ހަލުވި އެންޑްރޮއިޑް ފޯން

ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ އަދި ނުނެރެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ދުވެލި އެންމެ ބާރު ފޯނު ކަމަށް ނިންމައިފި އެވެ. މި އަހަރު އެންޑްރޮއިޑް ސްމާޓްފޯން މާކެޓަށް ނެރޭ އެންމެ ހަލުވި ފޯނަކީ ވާވޭ މޭޓް 20 ޕްރޮ އަށް ވާނެ ކަމަށް "ބެންޗްމާކް" ޓެސްޓްތަކަށް ބަރޯސާކޮށް މިހާރު ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018
އައިފޯނު ކިއޫގައި ވާވޭ ޕަވާ ބޭންކްތަކެއް ބަހައިފި

މި އަހަރަށް ޚާއްސަ އައިފޯން މޮޑެލްތައް ވިއްކަން ފެށުމުގެ އެތައްއިރެއް ކުރިން، ސިންގަޕޫރު ފިހާރައެއް ކައިރީގައި ކިޔޫގަދައިގެން ތިބި ބައެއްގެ ތެރެ އަށް ވާވޭ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގޮސް ޕަވާ ބޭންކްތަކެއް ބަހައި، ޒާތަކަށް މަލާމާތްކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018
ޝޯމީ ތުރުކީ އަށް

ޝޯމީ ސްމާޓްފޯނުތަކަށް އިންޑިޔާގައި ދީފައި ވަނީ ގައުމީ ފޯނުގެ ލަގަބެވެ. އެހާ ވެސް މަޝްހޫރެވެ. އެހާ ވެސް ބޭނުންތެރި އެވެ. ޗައިނާ އަށް އުފަން ޝޯމީ މިހާރު އުޅެނީ ތުރުކީގަ އެވެ. ޝޯމީ "މީ ސްޓޯ" އެއް ދާދި މިދާކަށް ދުވަހު ތުރުކީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 5
ސެމްސަންގް ކޮޕީކޮށްފި

މިއީ ސެމްސަންގް ގެލަކްސީ އޭ9 ސްޓާ އެވެ. ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ބޮޑު ސުޕަ އެމޯލެޑް ސްކްރީނެކެވެ. ސައިޒަކީ 6.3 އިންޗި އެވެ. މެދު ފަންތި އަށް ނިސްބަތްކުރެވުނު ނަމަވެސް، 400 ޑޮލަރަށް ވުރެ އަގު ބޮޑެވެ. ރޭމް 4ޖީބީ އެވެ. ބެޓެރީ 3700އެމްއޭޗް އެވެ. މި ފޯނާ ބެހޭ ގޮތުން މި ހިސާބަށް އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
ސްމާޓްފޯނެއް ފަތްޖަހާލުމަކީ މި އަހަރު ކުރެވޭނެ ކަމެއް

ސްމާޓްފޯނެއް ފަތްޖެހުމަކީ ދެން އޮތް ބުރަ މަސައްކަތެވެ. މި ކަމަށް ފޫގަޅައިގެން ތިބި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ވާވޭ އަދި ސެމްސަންގް ހިމެނެ އެވެ. އެހެން ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ވެސް މި ކަމަށް ޝައުގުވެރިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ވަރަށް ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތުގައި އަދި ކެރިގެން މަސައްކަތްކުރާ ދެ ކުންފުންޏަކީ ސެމްސަންގް އަދި ވާވޭ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
ވާވޭ ނޯވާ 3އައި: ބާރުގަދަ ފޯނެއް، ހެޔޮ އަގުގައި

އަމިއްލަ ގައުމު، ޗައިނާއިން ބޭރަށް ނިކުމެ އާންމުނަށް ފަރިތަވުމަށް ވާވޭ ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރަކީ ސްމާޓްފޯނެވެ. ވާވޭ އަކީ އަބަދުވެސް މުއާސަލާތީ އާލާތްތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެހެންކަމުން އާލާތްތައް ސްމާޓްކޮށް، އާންމުނަށް ދެކެފަތިވާން ވާވޭ އަށް ދުވަސްތަކެއް ގުނާކަށް ނުޖެހުނެވެ.