26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 62
ބަސް ދަތުރަކަށް ކުރިން ނަގަން ނިންމީ ހަތް ރުފިޔާ

މާލެ، ހުޅުލެ އަދި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ކުރާ ބަސް ދަތުރަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ހަތް ރުފިޔާ ނަގަން ކުރިން ނިންމި ނަމަވެސް، އެއަށް ވުރެ ކުޑަ އަގެއް ނަގަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންފުޅުވި ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ސީއީއޯ އަބްދުލްރައްޒާގް ހަލީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 9
ހުޅުމާލެ ލިންކް ރޯޑު ދިއްލަނީ

ހުޅުލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވާލަދޭ ލިންކް ރޯޑުގެ ބޮކިތައް މިރޭ ވަގުތީކޮށް ދިއްލާނެ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 31
އެއާޕޯޓްގައި މުވައްޒަފުންނަށް މިހާރު ހިލޭ ޕާކް ކުރެވޭނެ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިލޭ ޕާކް ކުރެވޭނެ ޕާކިން އޭރިޔާއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 33
ހައިވޭގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައި މީހަކު ޒަހަމްވެއްޖެ

ހުޅުލެ ލިންކް ރޯޑްގައި ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މިއަދު ޒަހަމްވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 33
ބްރިޖުގެ ފީ ނިޒާމަށް 56 މިލިއަން ކަނޑައަޅައިފި

ސިނަމާލެ ބްރިޖު ބޭނުންކުރާ މީހުންގެ އަތުން ފީ ނަގާނެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަން، އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި 56 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 66
ބްރިޖުގެ ފީ ނެގުން އާ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި

ބްރިޖުގެ ދަތުރުތަކަށް ފީއެއް ނެގުމަށް މި ސަރުކާރުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ކުރި މަޝްވަރާތައް މަޑުޖައްސާލައި، ފީ ނެގުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުން އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ)ގެ ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 19
ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ރޭ ދަންވަރު، ލޮރީއެއްގައި ކާރަކުން ޖެހި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2018 16
ކައްޕިއެއް ގޮތަށް ހުންނާނަން، ނުދެވޭ ހިސާބެއް ނޫޅޭނެ

އެމަނިކުފާނުގެ ކައްޕިކަމުގެ ދަށުގައި ރާއްޖެ އަށް ނުދެވޭނެ އެއްވެސް ހިސާބެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި ދިވެހިންނާއެކު މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވުމުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2018 33
އާމްދަނީ 82 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހަދާނަން: ރައީސް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަލް އެއާޕޯޓުން ލިބޭ ފައިދާއާއެކު، އަހަރަކު ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ 82 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ހައްދަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 18, 2018 47
އާ ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ ބޯޓު ޖައްސައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއާބަސް އޭ 380 މަރުކާގެ ބޯޓެއް ދެންމެ ޖައްސައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 25
ޓެކްސީގެ ހިދުމަތް، ޒަމާނީ ބަދަލަކަށް ބޭނުންވެފައި

ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު ޓެކްސީ ހިދުމަތް ހޯދަނީ އޮންލައިންކޮށެވެ. ހާއްސަކޮށް ކުރިއަރާފައިވާ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މިހާރު އޫބާ އަދި މި ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ގްރެބް ޓެކްސީ ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ މެދުގައި ވަނީ ވަރަށް މަގުބޫލު ހިދުމަތަކަށް ވެފަ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2018
ހުޅުލޭގެ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ހިންގައިފި

ހުޅުލޭގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ތޮއްޓާއި ގޮނޑުދޮށް ސާފުކުރަން މިއަދު ހިންގި ބޮޑު ހަރަކާތުގައި 1.5 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ނަގައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 24
ބްރިޖުގައި ފޯނު ބޭނުން ކުރުން އާންމު ވެފައި!

މާލެ އާއި ހުޅުލެ ގުޅުވައިލި ސިނަމާލެ ބްރިޖު މަތީގައި އާއި ބްރިޖާ ގުޅިފައި އޮންނަ ބޮޑެތި މަގުތަކުގައި ފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން ސެލްފީ އާއި ފޮޓޯ ނެގުން އާންމު ކަމަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2018 12
ބްރިޖާ އެކު ހުޅުލޭ ފެރީތައް ފަޅުވެއްޖެ

ސިނަމާލެ ބްރިޖް ހުރަސްކޮށް އާންމު ވެހިކަލްތަކަށް ހުޅުލެއަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ހެދުމުން، ހުޅުލޭ ފެރީތަކުން ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެ، އެ ވިޔަފާރީގެ މުސްތަގުބަލާ...

September 11, 2018 113
ޓެކްސީ އަގަށް ތައުރީފު އެކަމަކު ޑްރައިވަރުން ޝަކުވާގައި

ސިނާމާލެ ބްރިޖް އާއްމު ދަތުރުފަތުރަށް ހުޅުވާލުމާ އެކު ބައެއް ޓެކްސީތަކުން މާލެ- ހުޅުމާލެ ދަތުރަކަށް 100ރ. އާއި 200ރ. އާ ދެމެދުގެ އަގެއް ނަގަން ފެށި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 40
ދަތުރުކުރުމުގެ ފީ: ބްރިޖާ ގުޅިފައިވާ މިހާރުގެ ބަހުސް

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު ހެދި "ސިނަމާލެ ބްރިޖް" ހުޅުވައިފި އެވެ. ނަމަވެސް ނޭނގޭ އެއް ކަމެއް އަދި އެބަ އޮތެވެ. ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ ވެހިކަލްތަކުން ނަގާ ފީ އެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ބަހުސަކަށް މިހާރު އެ އޮތީ އެ މައުލޫ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2018 35
ބްރިޖްގެ ފީތައް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރަނީ

ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުން ނަގާ ފީތައް ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ (ޓީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2018 15
"ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމަށާއި އިސްތިގުލާލަށް އިހުތިރާމްކުރާނަން"

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ތަރައްގީގެ އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީ ދިނަސް، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިގުލާލަށް އަބަދުވެސް އިހުތިރާމްކުރާނެ ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2018 80
ބްރިޖް ބަސް ދަތުރު: "މިއީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސެއް"

"މިހާރު އިހުސާސެއް ނުވޭ މިތިބެނީ ރާއްޖޭގައި ކަމެއް. މިއީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސްތަކެއް،" މާލޭ/ހުޅުލޭ ބްރިޖް މަތިން ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެމްޕީއެލްގެ ބަހުގައި އިންނެވި އެ ކުންފުނީގެ...

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 21
ބްރިޖާ ހެދި ހުޅުމާލެއަށް ބާރު ބޮޑެއް ނުވާނެ: އެޗްޑީސީ

މާލެ އާއި ހުޅުލެއާ ދެމެދު އަޅާފައިވާ ބްރިޖުން ދަތުރުކޮށްފައި ހުޅުމާލެ އަށް ދާ ވެހިކަލްތަކުން އެ އަވަށް ތޮއްޖެހުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް އެޗްޑީސީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 10
ބްރިޖްގެ ބަހުގެ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ހާމަކުރަނީ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ދެމެދު ބްރިޖްގައި ކުރާ ބަސް ދަތުރުތަކަށް ނަގާ އަގުތައް އަންނަ ހަފުތާގައި އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 7
އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހު ގެންނާނެ: އެމްޕީއެލް

މާލެ- ހުޅުލެ ބްރިޖް ހުޅުވެންވާއިރަށް އިތުރު ހަ ބަސް މި މަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ގެންނާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 5
ހުޅުލޭ އާ ނެރަށް ފެރީއެއް އަރައި އަޑިއަށް ގޮސްފި

ހުޅުލޭގަައި އަލަށް ހެދި ނެރުގެ ފައިކައްޓަށް، ފެރީއެއް އަރައި އަޑިއަށް ގޮސްފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން މިއަދު ބުނީ ރޭ ފަތިހު، މާލެއިން ފުރައިގެން ހުޅުލެއަށް ދިޔަ ފެރީ ނެރަށް އެރި އިރު އޭގައި ހަ މީހުން ތިބި ކަމަށެވެ. އެއީ ތިން ފަޅުވެރިންނާއި ތިން ފަސިންޖަރުންނެވެ. އެކަމަކު އެ ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވެ...

30 ޖުލައި

July 30, 2018 11
ހުޅުމާލެ- ހުޅުލެ ލިންކް ރޯޑުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި

މާލޭ-ހުޅުލޭ ބްރިޖާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުމާލެ އިން ހުޅުލެއަށް ހަދާ އާ ލިންކް ރޯޑުގައި ތާރު އަޅަން ފަށައިފި އެވެ.