13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 5
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތައް ރަނގަޅު: އެޗްއާރުސީއެމް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އެޗްއައިއެޗް އާއި ފަރުކޮޅުފުށި މަރާމާތަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާއިރު، އެތަންތަނުގެ އިންތިޒާމު ހުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ބުނެފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 2
އެޗްއައިއެޗުން ގެންދިޔަ މީހުންގެ ކަރަންޓީނު އިތުރުކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ހުސްކުރަން އެތަނުގައި ތިބި މީހުން އެހެން ތަންތަނަށް ގެންދިޔަ ފަހުން، އެތަނުން އެކަކު ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައި ވާތީ، އޭނާއާ އެކު ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ކަރަންޓީނު މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
އެޗްއައިއެޗް ހުސްކޮށް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް

ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަމުން އައި އެޗްއައިއެޗް ހުސްކޮށް އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 33
މި ތިބީ ފެންވަރު މަތީ ކަރަންޓީންގައި ހިތްހަމަޖެހިގެން

ކޮޓަރީގައި އެކަންޏެވެ. ރަނގަޅަށް ކާން ލިބެ އެވެ. އިންޓަނެޓް އެބަ ހުއްޓެވެ. ޓީވީ ބެލެ އެވެ. ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗުއައިއެޗު)ގެ ޓޫރިސްޓް ކޮޓަރިއެއްގައި އޭނާ ކަރަންޓީކޮށްފައި ހުރި އިރު، ބޭރަށް ނުނިކުމެވުން ފިޔަވައި، އެހެން އުނިކަމެއް އިހުސާސެއް ނުވެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 13
އެޗްއައިއެޗް ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށްފި

ކުރިން ކޮންމެ ދުވަހަކު ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން މަޑުކުރާ ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއަކަށް ބަދަލުކޮށް، ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ހުރި 15 މީހަކު އެ ތަނުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 5
އެޗްއައިއެޗް ގައި ޓޫރިސްޓް ސަޕޯޓް ސެންޓަރެއް ހުޅުވައިފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގައި ޓޫރިސްޓް ސަޕޯޓް ސެންޓަރެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 2
ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް އެޗްއައިއެޗް

ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް އަނެއްކާވެސް ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 13
އިހްތިޖާޖް ކޮށްގެން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިިއްޖެ

އިހްތިޖާޖް ކުރި މައްސަލާގައި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަސް މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 16
އެޗްއައިއެޗްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިހުތިޖާޖުކުރި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 20
މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުނުކުރަންޏާ އަލުން އިހުތިޖާޖް ކުރާނަން

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުނުކުރާ ނަމަ އަލުން އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 44
އެޗްއައިއެޗްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖް ކުރަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މިރޭ އިހުތިޖާޖްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 30
އެޗްއައިއެޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެތަނުގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފަކަށް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
ކެއްކުމުގެ ކުލާހެއް މަޝްހޫރު ޝެފް ކްލޮޓްޒްކް ނަގައިދެނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ މުބާރާތްތަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކުލާހެއް، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝެފް ގާޓް ކްލޮޓްޒްކް ބައިވެރިވެގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.