24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 2
ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް އެޗްއައިއެޗް

ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް އަނެއްކާވެސް ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 13
އިހްތިޖާޖް ކޮށްގެން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިިއްޖެ

އިހްތިޖާޖް ކުރި މައްސަލާގައި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަސް މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 16
އެޗްއައިއެޗްގެ ހަ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު އިހުތިޖާޖުކުރި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 20
މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުނުކުރަންޏާ އަލުން އިހުތިޖާޖް ކުރާނަން

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓް ބަދަލުނުކުރާ ނަމަ އަލުން އިހުތިޖާޖު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ މުވައްޒަފުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 44
އެޗްއައިއެޗްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖް ކުރަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މިރޭ އިހުތިޖާޖްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017 30
އެޗްއައިއެޗްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން، އެތަނުގެ ސީނިއާ މުވައްޒަފަކަށް ބިރު ދެއްކި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
ކެއްކުމުގެ ކުލާހެއް މަޝްހޫރު ޝެފް ކްލޮޓްޒްކް ނަގައިދެނީ

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ މުބާރާތްތަކަށް މީހުން ތައްޔާރުކުރާ ކުލާހެއް، ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ޝެފް ގާޓް ކްލޮޓްޒްކް ބައިވެރިވެގެން އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.