24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 2
ހުޅުމާލެއަށް ވަންނަން އާ ނެރެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ފަޅަށް ވަންނަން އާ ނެރެއް ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2016 2
ހުޅުމާލެއަށް ފެން ޕްލާންޓް ހޯދަން ހިޓާޗީއާ ހަވާލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވެއްސަށް ފެން ފޯރުކޮށްދޭން 3،000 މެޓްރިކް ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިޓާޗީ އަކުއާ ޓެކް ކުންފުންޏާ އެކު މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 7
އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ފްލެޓް ހަދަނީ

އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކުން ހުޅުމާލޭގައި ފުރަތަަމަ ފަހަރަށް ފްލެޓްތަކެއް ތަރައްގީކުރަން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 15
ރެއިންބޯގެ އާ 145 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން ހުޅުވާލައިފި

ރެއިންބޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް އިމާރާތް ކުރާ 145 އެޕާޓްމަންޓް ގަންނަން ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

October 12, 2016 14
ނުގަވައިދުން ހަދާފައި ހުރި ތަންތަން ނަގަން އަންގައިފި

ހުޅުމާލެ ފްލެޓްތައް ކައިރީގައި އޮންނަ ހުސް ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާތީ އެ ތަންތަން ރޫޅާލަން ދެ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 14
ފްލެޓު އަޅަން އެޗްޑީސީގެ ބޯޑު ދެ މެމްބަރަކު ބިޑުކޮށްފި

މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ހުޅުވާލުމުން، އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުގެ ދެ މެމްބަރަކާ އެކު 24 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 8
ފްލެޓްތަކުގެ ހުސް ބިން ބޭނުންކުރާތީ ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ހުޅުމާލެ ފްލެޓްތަކުގެ ކައިރީގައި އޮންނަ ހުސް ބިންތައް ވިޔަފާރީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާތީ އާއި އެ ތަންތަނުގައި ބޮޑެތި ގަސްތައް ހައްދާ މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2016 1
ހުޅުމާލޭގައި މާ ވިއްކާ ފުރަތަމަ ފިހާރަ ހުޅުވައިފި

މާ ވިއްކާ ފިހާރައެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިކިބާނާ މޯލްޑިވްސް އިން ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016
ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މަރުކަޒު ހަދަން ހަވާލުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ މައި މަރުކަޒުގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލޭގައި އަޅަން ބަޔަކާ އިއްޔެ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 11
އަމީން އެވެނިއުގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އަންނަ އަހަރު ދެނީ

އަމީން ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން އަމީން އެވެނިއު ނަމުގައި 14 ބުރީގެ ތިން ޓަވަރު ހަދާނެ. ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި 93 އެޕާޓްމަންޓާއެކު ޖުމްލަ 279 ހުރޭ. މި ހުރިހާ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ވިކިފައި ހުއްޓަސް، ފައިސާ ނުދައްކާ މީހުންގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް އަތުލައި އަލުން މާކެޓަށް ހުޅުވާލާނެ. އެޕާޓްމަންޓްތައް ހަވާލުކުރަން ފަށާނީ އަންނަ ޖޫން އެކެއްގައި.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016
މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ ހުޅުމާލޭގައި ފަށައިފި

މި އަހަރުގެ "މޯލްޑިވްސް މެރިން އެކްސްޕޯ 2016" ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 7
ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

މެދު ފަންތީގެ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ގޮތުގައި ހަތް ބިމެއް ތަރައްގީކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބީލަމަށް ލައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 37
އައިނީސްގެ ހުނަރު އަނީގާގެ އަތުން

ފުރަތަމަ، ތިރީގައި ހުރި ހުރިހާ ފޮޓޯތަކެއް ބަލައިލާށެވެ! މިއީ، ގޭގައި އިންނަ އަންހެނަކު އޭނާ ހުސްވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތެވެ. ދެ ދަރިން ބަލަމުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ހިތްހަމަޖެހުމަށް ޓަކައި ވެސް ކުރާ މިކަމުން އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ކޮންމެ މަހަކު ލިބެ އެވެ. އޭނާގެ މެސެޖަކީ މި އެވެ. "ގޭގައި ވެސް ހުރެގެން ކޮންމެ އަންހެނަކަށް ވެސް ރަނގަޅު...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 20
ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާގެ ފާރުމަތިން ކުދިން މަގުމައްޗަށް!

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، "ފިޔަވަތި" ގެ ވަށައިގެން ރާނާފައިވާ އުސް ފާރު މަތީގައި މިއަދު މެންދުރެއްހާއިރު ހަތަރު ވަރަކަށް ކުދިން އުޅޭތީ ފެނެ އެވެ. ވިއްސަކަށް ފޫޓު އުސްކޮށް ހުރި އެ ފާރުމަތީގައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން އިތުރަށް ދާ ވެސް ޖަހާފައި ހުރެ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ އެ ފާރުމަތިން މަގުމައްޗަށް ފޭބި ކުޑަ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 22
ލާލޭ ހިންގަން ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައިި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑަށް ލުމުން އެތަން ހިންގުމަށް މިހާތަނަށް ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 10
ހުޅުމާލެއިން ގިނަ އަދަދަކަށް ބަނގުރާ ހޯދައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުން ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގައި، 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ބަނގުރާ ފުޅި ކޭހާއި ދަޅު ކޭސްތަކެއް މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

September 19, 2016 15
ހުޅުމާލޭގައި ފުލުހުންގެ ދައުރު ބޮޑުކުރަންވެއްޖެ: ނާފިޒް

ހުޅުމާލޭގައި އެކްސިޑެންޓުތައް އިތުރުވަމުންދާއިރު، އެ ރަށުގައި ޓްރެފިކް ފުލުހުން މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް ހަރަކާތްތެރިވާންޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސްގައި...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 8
ހުޅުމާލޭން ބިން ވިއްކުން މަޑުޖައްސާލައިފި

ހުޅުމާލޭގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ވިއްކާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް، ބިން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖައްސާލާފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2016 36
ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ކެފޭއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ދަންވަރު ކާރެއް ކޮންޓްރޯލް ނުވެގެން ގޮސް ކެފޭއެއްގެ ތެރެއަށް ވަދެ، އެ ކެފޭގެ ބިއްލޫރިގަނޑު ތަޅައިގެން ގޮސްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2016
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކަށް ފަރުވާދެނީ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން އެކަކަށް ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 9
ލާލޭ ސްކޫލު ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގަމުންދާ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 19
އަނިޔާވީ ޝާހިދުގެ ބޮލަށް، އެކްސިޑެންޓް ހަނދާނެއް ނެތް

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭގައި ސައިކަލު ދުއްވާލަން ނިކުމެ އުޅެނިކޮށް އެކްސިޑެންޓުވެ، އަންހެން އެކުވެރިޔާ މަރުވި ނަމަވެސް އެ ހާދިސާ ހިނގި ގޮތް، ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މުހައްމަދު ޝާހިދު ހަނދާން ނެތް ކަމަށް އާއިލާއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.