30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 3
ރިލްވާނަށް ފާރަލި މީހާ އަދިވެސް ނުފެނޭ

ވަގަށް ނަގައި، މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް ފާރަލި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހޯދަން އިއުލާން ކުރި މީހާ އަދިވެސް ނުފެންނަކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2019 3
ރިލްވާނަށް ފާރަލި މީހާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް އަދި ނުވޭ!

ވަގަށް ނަގައި، އަދި މަރާލާފައިވާ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވޭ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާނަށް އެރޭ ފާރަލި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ ހޯދަން ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ އިއުލާންކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ އެއްވެސް ޚަބަރެއް އަދި ނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2019 19
އެމްޓީސީސީ: އެންމެ ބޮޑު ބޮލުރިހުމަކީ ދަތުރުފަތުރު!

އެމްޓީސީސީ އަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ ކުންފުންޏަށް ވަމުންދާ ގެންލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފައިދާ އިންތިހާ އަށް ދަށްވެފައިވާ އިރު މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ވެސް ވަނީ 45 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވެފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަަތަމަ ކުރާޓަރުގައި ވަނީ 9.7...

17 މާޗް

March 17, 2019 56
ހެލްމެޓާ އެކު، ފެރީތަކަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ!

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގައި ސައިކަލްގައި ދަތުރުކުރާ ކޮންމެ މީހަކު ހެލްމެޓް އަޅަން މަޖުބޫރުކުރި ހިސާބުން، ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ އެމްޓީސީސީގެ ފެރީތަކަށް ބާރުބޮޑުވާން ފަށައިފި ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 15
އެއާޕޯޓް ފެރީ ފުރުން މާލެ-ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލަށް

މާލެ އާއި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ ފެރީތައް މާލެއިން ފުރާ ސަރަހައްދަކަށް މާލެ-ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 8
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި

ސިނަމާލެ ބުރިޖް ހުޅުވުމަށް ފަހު ހުޅުމާލެ ފެރީ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުވުމުން ފެރީގެ ޝެޑިއުލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 13
ހުޅުމާލެ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ނަޖިސް ލީކުވަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލް ކައިރިން ނަޖިސް ލީކުވެ، ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އުނދަގޫ ފޯރައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2018 17
ޓެކްސީތައް ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފެރީ ޓާމިނަލަށް ދާ ޓެކްސީތައް ޓާމިނަލް ސަރަހައްދަށް ވަނުން މަނާކޮށް، ފަސިންޖަރުން އަރުވައި ބޭލުމަށް ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގުގައި ޓެކްސީތައް މަޑުކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން އެ ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ތޮއްޖެހެން ފަށައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 15
މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭ ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރަނީ

މާލޭގައި ހުންނަ ހުޅުމާލޭގެ ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޖާގަ ބޮޑުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2017 3
ހުޅުމާލެ އަށް އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ފަށައިފި

އެމްޓީސީސީން މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު އޭސީ އިތުރު ފެރީއެއް ދުއްވަން ފަށައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 8
ފެރީ ޓާމިނަލްގެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކުރަނީ

ހުޅުމާލެ އަށް ދަތުރުކުރާ ފެރީތަކަށް ހާއްސަ ޓާމިނަލްގެ ޕާކިން ޒޯން ހުސްކުރަން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ)ން ނޯޓިސް ފޮނުވައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 19
ބޮޑު ފެރީ ނެތުމުން ޓާމިނަލަށް ބާރުބޮޑުވެފައި

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރި ޑަބަލް ޑެކް ފެރީ މަރާމާތަށް އެހެލާފައި އޮތުމުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ހޯދާ މީހުންނަށް ބޮޑެތި އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވާން ފަށައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 1
ފެރީގެ ހިދުމަތް ހަމައެކަނި އެމްޓީސީސީ އަށް

ހުޅުމާލެ އާއި މާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި އެމްއޭސީއެލް އަދި އެމްޕީއެލް ގުޅިގެން އުފެއްދި ޓްރާންސްޕޯޓް ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި، ހަމައެކަނި އެމްޓީސީސީން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 6
އެމްޓީސީސީ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއްގަޑިއިރަށް މެދުކަނޑާލަނީ

ރޯދަ ވިއްލާ ވަގުތާ ދިމާކޮށް ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭ ފެރީ ދަތުރުތައް އެއް ގަޑި އިރަށް މެދުކަނޑާލާނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.