26 މެއި

May 26, 2020 7
އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން ފަށައިފި

އާސަންދަ އާއ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އަދި އިންޑިއާގެ އަމްރިތާ ހޮސްޕިޓަލް ގުޅިގެން ޓެލެކޮންސަލްޓޭޝަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 1
ފަނީބޭހާއި ވިޓަމިން ދިނުން ލިޓްލް ޖެމްސް ޕްރީސްކޫލްގައި

އުމުރުން 15 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ދިނުމަށް، ގައުމީ ވެކްސިން ޝެޑިއުލްގައި ހިމަނާފައިވާ ފަނީ ބޭހާއި ވިޓަމިން ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020 3
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ޑައިލިސިސް ޔުނިޓުގެ ޖާގައިތުރުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޑައިލިސިސް ޔުނިޓުގައި ޚިދުމަތް ދެވޭ ޖާގަ އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2020 10
މާބަނޑުމީހާ ސަލާމަތްކުރަން ނަރުހުން ލޭ ދީފި

މާ ގިނައިން ލޭ އަންނާތީ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަ މާބަނޑު އަންހެނަކު ސަލާމަތްކުރަން، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަސް ނަރުހަކާއި އާންމު މުވައްޒަފަކު، ކުއްލި ހާލަތުގައި ލޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 12
ޗައިނާގެ ލޮލުގެ ސެންޓަރަށް ވަރަށް ބާރު ބޮޑު!

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގާއިމް ކޮށްދިން ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށިތާ 10 ވަރަކަށް ދުވަސްވީއިރު، ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓަށް އެދި 900 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އެދިފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 7
ހުޅުމާލޭގައި، ލޮލުގެ ފަރުވާ ދޭ ސެންޓަރު ހުޅުވައިފި

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްދިން ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ހުޅުއްވައި ދެއްވައިފި އެވެ.

January 13, 2020 2
ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲގެ ހަނދާން، ލޮލުގެ ސެންޓަރުން

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރު އަދި އޭރު ލިބެން ހުރި މަދު ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރައްވައި، އެތައް ހާސް ދިވެހިންނަކަށް ފަރުވާ ދެއްވި ޑރ. އެންޑީ އަބްދުﷲ އަބްދުލް ހަކީމްގެ...

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 20
ޗައިނާގެ ލޮލުގެ ސެންޓަރުން ފުރަތަމަ ދުވަހު 30 ސާޖަރީ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ގާއިމްކުރި، ލޮލުގެ ސެންޓަރުގައި ހިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް 30 އޮޕަރޭޝަނެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 5
ޗައިނާ އިން ހުޅުވާ ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ސެންޓަރު ތަފާތުވާނެ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޗައިނާ އިން ހުޅުވާ ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ސެންޓަރުގައި ފަރުވާ ދިނުމާއި އެތަނަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގަައި އާޓިފިޝަލް އިންޓެލިޖެންސް (އޭއައި) ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 26
ޗައިނާ އެހީގައި ހުޅުމާލޭގައި ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ ސެންޓަރެއް

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްދޭ ލޮލުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު މި މަހު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އެ ގައުމުގެ ސަފީރު ޒާން ލިއޮން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 8
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުން ބަދަލުކުރަނީ

އާސަންދަ ކުންފުނިން މިހާރު ހިންގާ ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް، މާލެ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 17
ހިތާނު ކުރި ކުއްޖަކު ފިހުނު މައްސަލަ ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުން ހިތާނުކުރި ކުއްޖެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތް ފިހުނު މައްސަލަ އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލައިފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 2
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަން ފަށައިފި

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ކަށީގެ އޮޕަރޭޝަން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 2
އުރަަމަތީ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް

އުރަމަތީގެ ކެންސަރަށް ސްކްރީން ކުރުމުގެ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މާދަމާ ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

October 14, 2019 10
ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެމޮގްރަފީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

އުރަމަތީ ކެންސަރު ދެނެގަތުމަށް ހަދާ މެމޮގްރަފީ ޓެސްޓުގެ ހިދުމަތް ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 23
އަހަރެއް ފަހުން އޮޕަރޭޝަންކޮށް ބެލިއިރު އިލޮށިކޮޅެއް!

ފަންތޮށި ބުޑެއް "ހޫރާލި" ގަޑީގައި ހުސެއިން ފާރިޝް 25، ގެ އަތަށް އެއްޗެއް ވަދެ، އޭނާ އަނބުރައިގަތެވެ. އަތްތިލަ އަށް ހެރުނީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް އޭރަކު ނޭނގުނެވެ. އެއީ ކޮން އެއްޗެއް ކަމެއް ބޭރު ފުށުން ފެންނާކަށް ވެސް ނެތެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފެށިގެން އޭނާ ތަޖުރިބާ ކުރަން ޖެހުނު ވޭނެކެވެ. އެކަމަކު، އެ ވޭނަށް ފަރުވާ ހޯދީ...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 13
ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތަކުން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި ހަދަމުންދާ އިމާރާތެއްގެ އަށް ވަނަ ބުރިން ބިދޭސީއަކު ވެއްޓި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 21
ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަނީ އާސަންދަ އިން: އަމީން

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަނީ އާސަންދަ ކުންފުނިން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2019 17
ލޮލުގެ ފަރުވާ ފުޅާކުރަން ރާއްޖެ އަށް ޗައިނާގެ އެހީ

ރާއްޖޭގައި ދޭ ލޮލުގެ ފަރުވާގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކުރަން ރާއްޖެ އާއި ޗައިނާ އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 8
ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ ޖަންބޯބޭގެއް ދަށު ވެގެން: ފުލުހުން

ހުޅުމާލޭގައި އިއްޔެ ބިދޭސީ މީހާ މަރުވީ އެންމެ ސިމެންތި ބަސްތާއެއް ދަށުވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ވެއްޓުނީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިމެންތި ބަސްތާ ހުރި ޖަމްބޯ ބޭގެއް ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2019 1
ފިހުނު މީހާގެ ހާލު އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން: އޭޑީކޭ

ހުޅުމާލޭ ފަޅުތެރޭގައި އޮތް އެމްޓީސީސީ ލޯންޗެއްގެ ބެޓެރީ ގޮވި ހާދިސާގައި ފިހުނު މީހާގެ ހާލު ސްޓޭބަލް ކަމަށް އޭޑީކޭ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2019 2
ބެޓަރީ ގޮވައިގެން ފިހުނު މީހާ އޭޑީކޭ އަށް ބަދަލުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭ ފަޅުގައި އޮތް އެމްޓީސީސީގެ ލޯންޗެއްގެ ބެޓަރީ ގޮވައިގެން އެންމެ ބޮޑު ފިހުނު މީހާ އަށް ފަރުވާ ދޭން އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.