20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 21
ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް އޭސީސީއަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 27
ހެޔޮ ހިތުން ދިން ހަދިޔާއަށް ހަދާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި!

ހުޅުމާލޭގައި އާންމު މީހަކު ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ޕްރީ ސްކޫލެއް ހަދާ، އެޗުޑީސީއާ ހަވާލުކުރީ އެންމެ ކަމަކަށް ޝަރުތުކޮށްފަ އެވެ: އޭނާގެ ބައްޕަގެ ނަން ބޭނުންކުރުމެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 1
ހުޅުމާލޭ ޕްރީސްކޫލު ހިންގަން އަދިވެސް ހަވާލެއްނުކުރޭ

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެތައް ފަހަރަކު އިއުލާނުކޮށްގެން ވެސް ބަޔަކާ ހަވާލުނުކުރެވި ދިގުލައިގެން ހިނގައްޖެ އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 6
ޕްރީސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އަލުން އިއުލާނުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އަނެއްކާ ވެސް އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 2
ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލު ބިޑަށްލާން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް

ހުޅުމާލޭ ގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި އިއުލާން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) ގެ އެންގުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019 10
ހުޅުމާލެ ޕްރީ ސްކޫލާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އޭސީސީ އަށް

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބިޑިން ޕްރޮސެސްއާ ގުޅޭ މައްސަލައެއް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2019 15
ހުޅުމާލޭގެ ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން 3 ފަރާތަކުން ބިޑްކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހެދި ޕްރީސްކޫލް ހިންގަން ތިން ފަރާތަކުން މިއަދު ބިޑްކޮށްފި އެވެ.