04 މެއި

May 04, 2018 1
މުހުތާޒަށް ބޭސްފަރުވާ ނުކުރާ މައްސަލަ މުއައްސަސާތަކަށް

ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިންގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަމުގައި ކަރެކްޝަންސް އިން އިހުމާލުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ، އާއިލާ އިން އެ މައްސަލަ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 37
އދ.ގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައެއްނުގަތް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން...

April 16, 2018 130
އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ: އދ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހައްގުތައް އިއާދަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަނިކުފާނަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 22
މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ

ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޑުޖެހުމެއް އަންނަ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 3
އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އދ.އިން އޮޅުންފިލުވައިފި

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ނުތަނަވަސްކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް، މިހާރު ރާއްޖެ އައިސް އުޅޭ އދ.ގެ ޓީމުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށް، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮޅުންފިލުވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 10
"ފާރިސްގެ ގޮޅި އެޗްއާރުސީއެމަށް ކަމަކު ނުދިޔަ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ބަހައްޓާފައި ވަނީ އިންސާނުންނަށް ފުރިހަމަވާން ޖެހޭ އެންމެ އަސާސީ މިންގަނޑަށް ވެސް ނުފެތޭ ގޮޅިއެއް ގައި ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އާ ހަވާލާދީ، އޭނާގެ ވަކީލުންގެ ޓީމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 3
ޝަހީމަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ނުލިބޭތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރި މުޒާހަރާއެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝަހީމަށް ބޭސްފަރުވާގެ ހައްގު ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ އެ ޕާޓީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 38
އެސްއޯއީ އުވާލަން 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ 5 ގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަގުތުން އުވާލުމަށް 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 08, 2018 7
އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލަން ގޮވާލައިފި

ދިރިއުޅުމާއި ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018 3
އަދުހަމްގެ މައްސަލަ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދުހަމް، ދޫނިދޫގައި ކުރަމުން ދާ ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލު، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސަމާލު ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލުން ގެނެސްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 16
އަދުހަމްގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ފޭދޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދުހަމް، ދޫނިދޫގައި ކުރަމުން ދާ ބަނޑުހައިހޫނު ކަމުގެ ހަޅުތާލާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)އާ މިއަދު ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 6
އެޗްއާރުސީއެމުން ދޫނިދޫ ޖަލުގެ ހާލަތު ބަލައިފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ދޫނިދޫ ޖަލަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނުގެ ހާލަތު ބަލައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2018 2
ޕާކިސްތާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ޗެމްޕިއަން އަވަހާރަވެއްޖެ

އިސްލާމްއާބާދު (ފެބްރުއަރީ 12) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރި ޕާކިސްތާނުގެ އެކްޓިވިސްޓް އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް އަސްމާ ޖަހަންގީރު އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018 12
ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރަން އެޗްއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ގާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބޭނުންކުރުމުގައި ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އަމަލުކޮށް، ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 7
ފާރިސްގެ މައްސަލާގައި ޔުމްނާ އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ދަރިކަލުން އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އޭނާގެ ދައްތަ ޔުމްނާ މައުމޫން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 16
އަދީބުގެ އަނބިކަނބަލުން އެޗްއާރުސީއެމަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ބޭސްފަރުވާއިން މަހްރޫމް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން މަރިޔަމް ނަޝްވާ އާއި ގާނޫނީ ވަކީލުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް އާއި އެހެން މެމްބަރުންނާ އިއްޔެ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 8
ޝައްމޫން އެޗްއާރުސީއެމުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ކޯޓު

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ކަމުން ޝައްމޫން ހަމީދު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 1
އދ. ގެ މަންދޫބު އައުން މިޔަންމާ އިން މަނާކޮށްފި

މިޔަންމާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް ގޮޮތް ބަލަން އަންނަ މަހު ޒިޔާރަތްކުރަން އޮތް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މަންދޫބު ވަޑައިގަތުން އެ ގައުމުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 10
"ބިދޭސީންނަށް އިހުމާލުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ"

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނަގައި، އެ މީހުންނާ މެދު އިހުމާލުވާ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2017 3
އިނގިރޭސި ސިފައިން ވަނީ ޖެނީވާ މުއާހަދާއާ ޚިލާފުވެފަ

އިރާގުގެ ރައީސް ސައްދާމް ހުސައިން ވެރިކަމުން ދުރު ކުރުމަށް އެމެރިކާ އާއި ވިލާތުގެ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ކުރި ހަނގުރާމައިގައި އިރާގު ހިފުމަށް ފަހު، އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސިފައިން ވަނީ އިރާގުގެ އާންމުންނާ ދެކޮޅަށް ވަރަށް އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކެއް ހިންގާފައި ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2017 10
އިންސާފެއް ނެތި އިންސާނީ ހައްގު ކަށަވަރެއް ނުވާނެ

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށް ދެވޭނީ އިންސާފު އޮވެގެން ކަމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ލީޑަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 9
އަނިޔާ ރިޕޯޓްކުރަން ލަދުވެތި ވެގެން ނުވާނެ: އީނާސް

ކުޑަކުދިންނަށް ލިބޭ އަނިޔާތައް ރިޕޯޓް ކުރުމަށް ލަދުވެތި ވެގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަވަހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެޗްއާރުސީއެމްގެ ރައީސް އައިމިނަތު އީނާސް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.