03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިވެރިކަން މުސްލިމުން ސިފަކޮށްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ވާހަަކަ ބައެއް މުސްލިމުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2017 9
ހައްގު ހޯދަން ކޯޓަށް ދިއުން ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ

ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހޯދުމަށް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން ކާމިޔާބުވި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނެތް ނަމަވެސް، އެ ހައްގު ހޯދަން ކޯޓުތަކަށް ދިއުން ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ހިޔަނި ޖުޑީޝަލް ރިފޯމް މިނިސްޓަރު ހިސާން ހުސެއިން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 1
އަހަރުތަކަކަށް ފަހު ބަހުރެއިންގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި

ބަހުރެއިންގައި މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ނުކުރާތާ އަހަރުތަކެއް ފަހުން ތިން މީހެއްގެ މައްޗަށް އިއްޔެ މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2017 2
އެހެންމީހުންނާ މެދު ވިސްނައި ހައްގުތައް ދޭންޖެހޭ

އެހެން މަޚްލޫޤުންނާ ޚިލާފަށް މާތްﷲ އިންސާނުން ހައްދަވާފައި ވަނީ އެ ނަސްލުގެ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އުޅޭ ގޮތަށެވެ. އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅިގެން ނޫނީ އިންސާނުންނަށް ދިރިއުޅުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަން މިހެން އޮތް ނަމަވެސް އިންސާނާގެ އެހެން ތަބީއަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކޮންމެ އިންސާނެއްގެ ވެސް އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަކާއި އެދުންތަކެއް...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 7
2016ގެ ބޮޑު ފަހެއް

އަހަރު ނިމިގެން މި ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ހިނގުމަށް ފަހު އެވެ. ސިޔާސީ މަސްރަހާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ގާނޫނު އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ބައެއް ހައްގުތައް އުނިވުމުގެ އިތުރުން އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ބައެއް ކަންކަމުގައި ވެސް ބޮޑެތި ސުރުޚީތަކެއް ވަނީ ފެނިފަ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 10
ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ހަލަބް: ވަރުގަދަ ސިޓީ "ނަރަކަޔަކަށް"

އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން، އިއްޔެ ނިއު ޔޯކްގައި ވިދާޅުވީ "މިހާރު ހަލަބަކީ ނަރަކަޔާ އެއްފަދަ ލަފުޒެއް" ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި ރަޝިޔާ އަދި އީރާނުން ހަލަބްގައި އެ ހިންގާލީ ގަތުލުއާންމެކެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 63
ހިއުމަން ރައިޓްސް ބޮޑު ސަމިޓުގެ އިސް ވެރިޔަކަށް ނަޝީދު

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަމިޓުގެ އިސްވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

December 15, 2016 3
ހަލަބަށް ދޭ ހަމަލާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާއަކަށް ވެދާނެ

ޖެނީވާ (ޑިސެމްބަރު 15) - ހަލަބު ސިޓީގެ އިރުމަތީގައި އިދިކޮޅު ހަނގުރާމަ ވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އެންމެ ފަހުން އޮތް ސަރަހައްދުތައް ހިފުމަށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ހަނގުރާމައިގެ...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 10
"ރިލްވާން މައްސަލާގައި އެޗްއާރުސީއެމް އިންސާފުވެރިއެއް ނޫން"

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން "ގެއްލުވާލި" މައްސަލާގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިންސާފުވެރިކަމާ އެކު މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށް އޭނާގެ...

December 11, 2016 11
"ގައުމުގެ ހާލަތަށް ބަލައި، ހައްގުތަކަށް ބަދަލު ގެނޭ"

ކޮންމެ ގައުމަކުން ވެސް އެ ގައުމެއްގެ ހާލަތަކަށް ބަލައި، ލިބިދީފައިވާ އެކިއެކި ހައްގުތަކަށް ބަދަލުތައް ގެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 18
ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރަން ފަރުދީ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ދިފާއުކުރުމަށްޓަކައި ފަރުދީ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުރި ކަމަށާއި އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) ގެ ރައީސާ އައިޝަތު އީނާސް މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 19
ނުހައްގުން ބަޔަކު މަރާކަށް ނޫޅެން: އަޒްލީން

ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު ނުހައްގުން މަރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 30
ހައްގުތައް ގެއްލޭތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް: ޓީއެމް

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން ކަމަށާއި އެކަން ބަލަން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 1
ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވާން ޓްރަމްޕުގެ އެހީ ލަންކާ އިން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމުގައި އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ޕްރެޝަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޖަލަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކަށް ކުށް ސާބިތުވެ އެ މީހުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން ގާނޫނުތައް މުގުރަފާނެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ...

November 21, 2016 26
މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބީ ފިތިފައި: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިބީ "ފިތިފައި" ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 10
ޝައްމޫން މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމުމުން ކޯޓަށް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްޓަރީ ޖެނެރަލް ޝައްމޫން ހަމީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 4
މައުމޫންގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، އެ ހައްގުތައް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް...

October 27, 2016
ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 27) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުން އޭނާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިޒް ލޫލާ ޑަ ސިލްވާގެ ފަރާތުން...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 24
ޝަމްއޫން އެޗްއާރުސީއެމުން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެތަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝަމްއޫން ހަމީދަށް ނޯސްޓިސް ދީފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 32
ހައްގުތައް ހޯދަން މައުމޫން އެޗްއާރްސީއެމް އަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
އައިއެސްގެ އަތް ދަށުން ސަލާމަތްވި އަންހެނަކަށް އެވޯޑެއް

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 12) - އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުވެ އަނިޔާ ލިބެމުން ދަނިކޮށް ސަލާމަތްވި ޔަޒިދީ އަންހެނަކަށް އިންސާނީ ހައްގުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.