08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 19
ނުހައްގުން ބަޔަކު މަރާކަށް ނޫޅެން: އަޒްލީން

ސަރުކާރުން އެއްވެސް މީހަކު ނުހައްގުން މަރަން ނޫޅޭ ކަމަށާއި މަރުގެ އަދަބު ދިނުމުގެ ކަންކަން ބާރަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2016 30
ހައްގުތައް ގެއްލޭތަން ބަލަން ތިބެވޭކަށް ނެތް: ޓީއެމް

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން ކަމަށާއި އެކަން ބަލަން ތިބެވެން ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 1
ތުހުމަތުން ސަލާމަތްވާން ޓްރަމްޕުގެ އެހީ ލަންކާ އިން ހޯދަނީ

ކޮލަމްބޯ (ނޮވެމްބަރު 27) - ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުން ސްރީ ލަންކާ ސަލާމަތްކޮށް ދިނުމުގައި އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ޕްރެޝަރު ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 3
މީހުން ޓްރެފިކްކޮށްގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބަޔަކު ޖަލަށް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖޭގައި ބަޔަކަށް ކުށް ސާބިތުވެ އެ މީހުން 10 އަހަރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2016 3
ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން ގާނޫނުތައް މުގުރަފާނެ

ނިއު ޔޯކް (ނޮވެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ޚިޔާލުތައް ހުރި ގޮތުން އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ...

November 21, 2016 26
މަޖިލީހުގެ ގިނަ މެމްބަރުން ތިބީ ފިތިފައި: އެމްޑީޕީ

ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ތިބީ "ފިތިފައި" ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ނިގުޅައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު މެމްބަރުން...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 10
ޝައްމޫން މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމުމުން ކޯޓަށް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) ގެ ސެކްޓަރީ ޖެނެރަލް ޝައްމޫން ހަމީދު އެ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމި މައްސަލަ އޭނާގެ ފަރާތުން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016 4
މައުމޫންގެ މައްސަލަ އެޗްއާރުސީއެމުން ބަލައެއް ނުގަތް

ޕީޕީއެމްގެ އާއްމު މެމްބަރުންނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ހައްގުތަކެއް ގެއްލިގެންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން، އެ ހައްގުތައް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް...

October 27, 2016
ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 27) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުން އޭނާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިޒް ލޫލާ ޑަ ސިލްވާގެ ފަރާތުން...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 24
ޝަމްއޫން އެޗްއާރުސީއެމުން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފި

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް)ގެ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސް، އެތަނުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޝަމްއޫން ހަމީދަށް ނޯސްޓިސް ދީފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 32
ހައްގުތައް ހޯދަން މައުމޫން އެޗްއާރްސީއެމް އަށް

ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެ ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިންތިހާބީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016
އައިއެސްގެ އަތް ދަށުން ސަލާމަތްވި އަންހެނަކަށް އެވޯޑެއް

ބަޣުދާދު (އޮކްޓޯބަރު 12) - އިރާގުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަތް ދަށުވެ އަނިޔާ ލިބެމުން ދަނިކޮށް ސަލާމަތްވި ޔަޒިދީ އަންހެނަކަށް އިންސާނީ ހައްގުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 28
ނަޝީދާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުން ގާތް: ވަކީލުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމާއި "ނިގުޅައިގެންފައިވާ އެހެން ހައްގުތައް" ހޯދުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށް ނިމުން ވަރަށް ގާތްކަމަށް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 12
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބާރު ހަނިކުރި މައްސަލަ އދ. އަށް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ހިލާފުވެ ހިންގާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އދ. ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައި ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ސާވިސް ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް (އައިއެސްއެޗްއާރު) އިން އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އިން އިސްލާމްއާބާދަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 77
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އިންސާނީ ހައްގަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ މުދާ ހިފަހައްޓައިފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިސްރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ފަސް މީހަކާއި އަމިއްލަ ތިން ޖަމާއަތެއްގެ އެކައުންޓްތަކާއި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 15
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެޗުއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެންނަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 1
ބަހުރޭނު އެކްޓިވިސްޓް ދޫކޮށްލަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަހުރޭނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓް ނަބީލް ރަޖަބު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
ހުޅަނގުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނަށް ޒައިދު ހުސައިން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ހުޅަނގުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރާދު...

September 06, 2016
ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާއާ އީރާން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: ތަރުޖަމާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އދ. އިން ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އިން ކަނޑައެޅުމަށް އީރާނުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ހެކިންނާ ސުވާލު ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭތީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ހެކިވެރިންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުމެއް ނެތި ހެކިބަސް ނަގައި، ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.