08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016 28
ނަޝީދާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލަ ނިމުން ގާތް: ވަކީލުން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމާއި "ނިގުޅައިގެންފައިވާ އެހެން ހައްގުތައް" ހޯދުމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ އެމަނިކުފާނާ އެއްކޮޅަށް ނިމުން ވަރަށް ގާތްކަމަށް ނަޝީދުގެ ވަކީލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 12
އެޗްއާރުސީއެމްގެ ބާރު ހަނިކުރި މައްސަލަ އދ. އަށް

އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ހިލާފުވެ ހިންގާ ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު އދ. ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނަން ކުރާ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއަޅަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެކަން ބަލައި ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅައިދޭން އިންޓަނޭޝަނަލް ސާވިސް ފޯ ހިއުމަން ރައިޓްސް (އައިއެސްއެޗްއާރު) އިން އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީ އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 4
ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އަނިޔާވެރިކަން ހުއްޓާލަން ގޮވާލައިފި

އިސްލާމްއާބާދު (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ޕާކިސްތާން ފުލުހުން އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހިންގަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ކަންކަން ހުއްޓާލުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އިން އިސްލާމްއާބާދަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2016 77
ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަށަށް ދާ ކަމަށް ބުނެ ކޮމަންވެލްތުން ރާއްޖެ ސަސްޕެންޑު ކުރަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
އިންސާނީ ހައްގަށް މަސައްކަތް ކުރާތީ މުދާ ހިފަހައްޓައިފި

ގާހިރާ (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - މިސްރުގައި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ މަޝްހޫރު ފަސް މީހަކާއި އަމިއްލަ ތިން ޖަމާއަތެއްގެ އެކައުންޓްތަކާއި މުދާތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2016 15
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އެޗުއާރުސީއެމުން ގޮވާލައިފި

ރާއްޖެއަށް ފުރިހަމަ ޑިމޮކްރަސީއެއް ގެންނަން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 1
ބަހުރޭނު އެކްޓިވިސްޓް ދޫކޮށްލަން އެމެރިކާއިން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ބަހުރޭނުގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެކްޓިވިސްޓް ނަބީލް ރަޖަބު ވަގުތުން ދޫކޮށްލުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 5
ހުޅަނގުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނަށް ޒައިދު ހުސައިން ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ހުޅަނގުގެ ބައެއް ސިޔާސީ މީހުންނާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރާދު...

September 06, 2016
ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާއާ އީރާން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު: ތަރުޖަމާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - އީރާނުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އދ. އިން ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އިން ކަނޑައެޅުމަށް އީރާނުން އަބަދުވެސް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 4
ހެކިންނާ ސުވާލު ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭތީ ސަލާމަތްވެއްޖެ

ހެކިވެރިންނާ ސުވާލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތަށް ދިނުމެއް ނެތި ހެކިބަސް ނަގައި، ދައުވާ ލިބޭ މީހާ ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށް، އޭނާ މިނިވަންކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2016 1
އިންސާނީ ހައްގަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކުރަން ގޮވާލައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އީރާނުން އިހުތިރާމްކޮށް ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 21
އަބުރުގެ ބިލަކީ ފަހަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް: އީޔޫ

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ރާއްޖެއިން ފަހަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 30, 2016 12
"އަބުރުގެ ބިލަކީ މިނިވަން ހިޔާލަށް ދިން ހަމަލާއެއް"

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސީދާ ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ބިލު ވަގުތުން އަނބުރާ...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 17
މަގު ބަންދު، ހައްގު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް!

ތިބީ އެކި ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ، މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް، ފުލުހުން ހުއްޓެން ބުނި ހިސާބުގައި އިރުކޮޅަކު ތިބީ އެވެ. އަނބުރާލާފައި ގޮސް ސޯސަން މަގުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނާ ފުލުހުން ހުއްޓުވި އެވެ. އެންގީ ޕޭވްމަންޓު މައްޗަށް އަރާށެވެ. ޕޭވްމަންޓު މަތިން ހިނގަން ފެށުމުން...

26 ޖުލައި

July 26, 2016 7
ޔޫރަޕް އެދެނީ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތަކަށް ޖާގަ ދޭން

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގައި އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް ފުރުސަތު ދޭން ޔޫރަޕުން ބާރުއަޅައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 11
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައިފި:ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައި ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު...

July 25, 2016 18
ޖަލު މުވައްޒަފުން އޮރިޔާން ކުރާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮރިޔާންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އަނެއްކާ ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 21
ބާރުތައް ރައީސްގެ މުށުތެރޭ، ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެ އަށް ލައި އަސާސީ އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 30
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގެއްލިގެން އުޅޭ ހައްގު މި އޮތީ!

މީހުން ޖަމާވާން ފެށުމާ އެކު ފުލުހުން އައިސް އެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްލި އެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސްޓޭޖާ ދިމާލުން ޕޭމަންޓް މައްޗަށް މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަން ފެށި އެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ކުރިއަށް ދާން ހުއްދަ ދިނުމަށް ފަހު ބެރިކޭޑު ޖަހާ ބަންދުކޮށްލި އެވެ. ދެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ރަށު ތެރެ އަށް...

29 ޖޫން

June 29, 2016 9
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހުމާމް މެރުން ހުއްޓުވަން ރައީސަށް ސިޓީތަކެއް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހ. ލޮބީ ހުސެއިން ހުމާމް، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ނުމެރުމަށް ގޮވާލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފޮނުވަން ސިޓީތަކެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 17
ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދޭނީ އިންތިގާލީ ސަރުކާރަކަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޯދައި އަދ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނީ އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ގާއިމްކޮށްގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 8
ޑިމޮކްރަސީ ދަށަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތައް ވަނީ ގިނަ

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ދަށަށް ދާ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރައުދުލް ހުސެއިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.