30 ޖުލައި

July 30, 2016 21
އަބުރުގެ ބިލަކީ ފަހަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް: އީޔޫ

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ރާއްޖެއިން ފަހަތަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 30, 2016 12
"އަބުރުގެ ބިލަކީ މިނިވަން ހިޔާލަށް ދިން ހަމަލާއެއް"

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސީދާ ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ބިލު ވަގުތުން އަނބުރާ...

28 ޖުލައި

July 28, 2016 17
މަގު ބަންދު، ހައްގު ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަމެއް ނެތް!

ތިބީ އެކި ޝުއޫރުތައް ލިޔެފައިވާ ބޯޑުތަކެއް ހިފައިގެންނެވެ. އެ ބޯޑުތައް ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެ، މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް، ފުލުހުން ހުއްޓެން ބުނި ހިސާބުގައި އިރުކޮޅަކު ތިބީ އެވެ. އަނބުރާލާފައި ގޮސް ސޯސަން މަގުން ވަކި ހިސާބަކަށް ދެވުނުތަނާ ފުލުހުން ހުއްޓުވި އެވެ. އެންގީ ޕޭވްމަންޓު މައްޗަށް އަރާށެވެ. ޕޭވްމަންޓު މަތިން ހިނގަން ފެށުމުން...

26 ޖުލައި

July 26, 2016 7
ޔޫރަޕް އެދެނީ މިނިވަންކަމާއި ހައްގުތަކަށް ޖާގަ ދޭން

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު، ރާއްޖޭގައި އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް ފުރުސަތު ދޭން ޔޫރަޕުން ބާރުއަޅައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 11
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައިފި:ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައި ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު...

July 25, 2016 18
ޖަލު މުވައްޒަފުން އޮރިޔާން ކުރާތީ އެޗްއާރުސީއެމަށް

މާފުށީ ޖަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް މުވައްޒަފުން އޮރިޔާންކޮށްގެން ބަލައި ފާސްކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ހުއްޓުވައިދޭން އެދި އަނެއްކާ ވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން...

24 ޖުލައި

July 24, 2016 21
ބާރުތައް ރައީސްގެ މުށުތެރޭ، ހައްގުތައް ދަނީ ގެއްލެމުން

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތަކެއް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އެ މަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުގެ މުށުތެރެ އަށް ލައި އަސާސީ އެތައް ހައްގެއް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 30
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގެއްލިގެން އުޅޭ ހައްގު މި އޮތީ!

މީހުން ޖަމާވާން ފެށުމާ އެކު ފުލުހުން އައިސް އެ ސަރަހައްދު އެއްކޮށް ބަންދުކޮށްލި އެވެ. އާޓިފިޝަލް ބީޗު ސްޓޭޖާ ދިމާލުން ޕޭމަންޓް މައްޗަށް މީހުން ފަހަތަށް ޖައްސަން ފެށި އެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ކުރިއަށް ދާން ހުއްދަ ދިނުމަށް ފަހު ބެރިކޭޑު ޖަހާ ބަންދުކޮށްލި އެވެ. ދެން އެއްވެސް ވަރަކަށް ކުރިއަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ. ރަށު ތެރެ އަށް...

29 ޖޫން

June 29, 2016 9
ގާނޫނާ ހިލާފަށް ހުމާމް މެރުން ހުއްޓުވަން ރައީސަށް ސިޓީތަކެއް

އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް އަލީ އަވަހާރަކޮށްލުމުގެ ކުށުގައި މަރަން ހުކުމް އިއްވާފައިވާ ހ. ލޮބީ ހުސެއިން ހުމާމް، އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ނުމެރުމަށް ގޮވާލައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ފޮނުވަން ސިޓީތަކެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 17
ވަގަށް ނެގި ފައިސާ ހޯދޭނީ އިންތިގާލީ ސަރުކާރަކަށް

ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ގެއްލުނު ރައްޔިތުންގެ ފައިސާ ހޯދައި އަދ ހައްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނީ އިންތިގާލީ ސަރުކާރެއް ގާއިމްކޮށްގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 8
ޑިމޮކްރަސީ ދަށަށް، ޓެރަރިޒަމްގެ ދައުވާތައް ވަނީ ގިނަ

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ މާހައުލެއް ނެތް ކަމަށާއި ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ދަށަށް ދާ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރައުދުލް ހުސެއިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.